Nu är den äntligen här, vår efterlängtade informationsbroschyr om enskilda arkiv i Kalmar län!. Arbetet med broschyren är ett samarbete mellan Kalmar läns Arkivförbund och de enskilda arkiven i Kalmar län. Broschyren är en del av vår marknadsföring av de enskilda arkiven för att öka kännedomen om länets arkivverksamhet hos beslutsfattare och allmänhet.. I broschyren presenteras de arkivinstitutioner i länet som bevarar enskilt arkivmaterial från föreningar, privatpersoner, gårdar och byar, musiknoter och sånger, och skisser från konstnärer och designers. I arkiven kan det finnas fanor från olika förenininger (t ex politiska föreningar och nykterhetsföreningar), det finns foton, glasplåtar och negativ m.m.. Det finns en massor med intressant information i arkiven, egentligen hur mycket som helst. Det är en riktig skatt och arkivförbundet tillsammans med de enskilda arkivinstitutionerna arbetar för att fler människor ska få upp ögonen för hur mycket information ...
JupiterResearch har tittat på vikten av öppna arkiv för trafiken till tidningssajter. Några få tidningssajter i USA har helt öppna arkiv som indexeras av sökmotorerna. Dock har de allra flesta sina arkiv låsta bakom någon form av betallösning med inloggning. Boston.com och SFGate.com har haft öppna arkiv under lång tid och New York Times öppnade upp sitt arkiv 19 september 2007.. Skillnaden i andel trafik från sökmotorerna är tydlig. De tre tidningarna med öppna arkiv får i snitt runt 22 procent av sin trafik från sökmotorerna. Motsvarande siffra för tidningarna med inlåsta arkiv ligger på 15 procent. En skillnad på hela 7 procentenheter!. ...
Vara kommunarkiv är landsortsarkivet med ambitioner som ständigt blickar framåt mot nya utmaningar och utvecklingsområden. Medarbetarna har med mycket hjärta och hårt arbete gjort arkivet till en självklar samhällsfunktion och en plats för medborgarna och bjudit in till att vara en träffpunkt. Arkivet har en stark förankring och stöd i kommunen och nya arkivlokaler invigdes 2013. Arkivet främjar utveckling, hembygd och digitalisering. Arkivet bestod år 2006 enbart av en anställd. Idag har arkivet fem anställda med olika specialistkompetenser. 2009 påbörjades också ett unikt samarbete med kommunens arbetsmarknadsenhet där arkivet får arbetskraft att genomföra ett meningsfullt arbete genom att digitalisera Varas historia och andra dokument. Bland annat med unika fotografier som bearbetas och arbetet med att ta fram historierna bakom dessa. Allt detta har sedan tillgängliggjorts i ett unikt webbarkiv ...
I arkivet förvaras alla förvaltningars material från tidigare kommunbildningar. Exempel på handlingar som finns i arkivet är protokoll, ritningar, ekonomiska handlingar, personalhandlingar, skolarkiv, bygglovshandlingar m.m.. Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättsskipning och förvaltning samt för forskningens behov. Arkivlagen innehåller grundläggande föreskrifter om arkiv hos såväl statliga som kommunala myndigheter. I lagen finns bestämmelser om vad som ingår i en myndighets arkiv samt om vård och gallring av arkiv ...
Det är skillnad på enskilda och allmänna arkiv. I Sverige finns två olika typer av arkiv; enskilda och allmänna arkiv. De enskilda arkiven kan vara föreningar, företag, by- och gårdsarkiv m.fl. medan de statliga och kommunala arkiven styrs av Offentlighetsprincipen där huvudregeln säger att de allmänna arkiven är offentliga (som uppstår hos offenliga myndigheter).. ...
Archives For the Unexplained (AFU) är en ideell stiftelse som även förvaltar Riksorganisationen UFO-Sveriges arkiv och bibliotek. Arkivet har sitt säte i Norrköping och är världens största arkiv och bibliotek inom ämnena ufo, forteana, kryptozoologi och paranormala fenomen. Samlingarna omfattar böcker, tidskrifter, pressklipp, foton, filmer, bandinspelningar med mera. AFU har också ett mycket stort rapportarkiv med uforapporter samt omfattande förenings- och personhistoriska samlingar. Arkivet för UFO-forskning grundades i Södertälje 1973 (under namnet Arbetsgruppen för ufologi) av Håkan Blomqvist, Kjell Jonsson och Anders Liljegren. Syftet var att lägga en grund för seriös UFO-forskning genom att bygga upp ett specialiserat forskningsbibliotek för UFO-litteratur. 1980 ombildades AFU till en ideell stiftelse och arkivet flyttades till en lokal i Norrköping. Genom ett särskilt avtal är AFU sedan 1986 anslutet till Riksorganisationen UFO-Sverige. Verksamheten drivs helt på ...
Begreppet arkiv (samling av dokument) särskiljs i första hand från museer (samling av föremål) och bibliotek (samling av tryckta böcker). Gränsdragningen har inte alltid varit klar mellan arkiv, bibliotek och museer. Till exempel innehåller Kungliga biblioteket flera samlingar av kända författares handskrifter.. Verksamhet rörande arkiv kallas arkivväsen. Skötseln av ett arkiv omfattar vad som ska samlas, vad som ska gallras ut, hur samlingen ska ordnas och hur den ska förtecknas. Den som yrkesmässigt ägnar sig åt detta kallas arkivarie. Studiet av sådana metoder kallas arkivvetenskap.. Den som skapar ett arkiv kallas arkivbildare. Arkiv skapas vanligen som en integrerad del av en organisation, företag, förenings eller persons ordinarie verksamhet. Lagar och förordningar kan föreskriva att handlingar måste sparas i viss utsträckning under en viss tid, men därutöver anger arkivbildaren vad som ska gälla. För den offentliga sektorn gäller i Sverige, ...
Fil:AD-logga.png,200px,thumb,right,Arkiv Digitals logotyp]] Arkiv Digital är ett svenskt släktforskningsföretag, som tillhandahåller historiskt material, bl.a. [[kyrkbok,Sveriges kyrkböcker]], i abonnemangsform genom sin [[online-tjänst]] AD OnLine samt på CD-skivor. Verksamheten startades våren 2004 som en hobbyverksamhet av Mikael Karlsson och ombildades under hösten 2005 till aktiebolaget Arkiv Digital AD AB (org.nr 556688-7633). Sommaren 2008 uppköptes HH DigiArkiv AB (före detta GH Microscan, grundat 2001), ett företag med liknande bakgrund. Under 2009 hade företaget 20 anställda och omsättningen 8,3 MSEK från 10 200 kunder med 6 400 aktiva abonnemang. VD är Niklas Hertzman. Bildarkivet består av 23,5 miljoner bilder och ökar med 500 000 bilder i månaden. Bland Arkiv Digitals cirka 340 aktieägare återfinns grundarna, VD och även Genline AB:s grundare Thomas Hermelin, som tidigare arbetat hos Riksarkivets digitaliseringsavdelning MKC. Arkiv ...
Lita aldrig på de släktforskare som har gjort avskrifter! Kontrollera själv också! Det är ett mantra som vi i Släktdata har upprepat så länge vi har funnits.. Sedan länge så har vi haft länkar till Arkiv Digital så att man enkelt kan verifiera att avskriften i vår databas är korrekt. Nu har vi, som test, tillfälligt utökat den möjligheten och kan nu visa en handfull originalbilder direkt i sökresultatet. Det gäller en av gratisförsamlingarna hos Arkiv Digital, Röke i Skåne (enbart dödregistret D2). Denna test fungerar utan abonnemang hos Arkiv Digital men för att få full funktionalitet och t.ex kunna förstora bilden så måste man gå vidare via länkarna till Arkiv Digitals funktion. För att komma vidare till Arkiv Digital så behöver man antingen ha ett abonnemang där eller också kan man registrera sig och få tillgång till några gratisförsamlingar.. ...
I Ájttes arkiv finns arkivalier som rör fjällregionen och den samiska kulturen. Förutom Ájttes ämbetsarkiv finns en kopiesamling samt Ájttes samling av olika enskilda arkiv som skänkts eller deponerats till museet.. Ämbetsarkivet omfattar handlingar från museets verksamhet från dess tillblivelse fram till idag. Det är bl a handlingar från arkeologiska inventeringar och undersökningar, från kulturmiljövård och restaureringar, från etnologisk dokumentation och från utställningsproduktionen.. De enskilda arkiven är dels personarkiv och dels föreningsarkiv. Personarkiven speglar ofta både människan som person och den verksamhet personen varit aktiv i. Personarkiven omfattar ofta både bilder och olika skrivelser som t ex brev och i en del fall ljudinspelningar och filmer. De mest omfattande personarkiven är Lennart Wallmarks arkiv och Gun och Nils Hövenmarks arkiv. Det sistnämnda omfattar bl a en stor ljudbandssamling med inspelningar av både jojk och talat material från ...
I kommunalförordningarna 1862 stadgades att alla städer med mer än 3000 invånare skulle ha ett stadsfullmäktige. Den 16:de december samma år valdes Arbogas första stadsfullmäktige, som bestod av 21 män.. Förteckningarna över Arboga kommuns arkiv 1863-1970 är till stora delar tillgängliga i fulltext via bibliotekets katalog. Förutom Arboga stads och landskommunens arkiv ingår även förteckningarna över tidigare Himmeta, Medåkers, Säterbo och Västra Skedvi kommuner.. Man kan, med några få undantag, bara söka och se vilket material som finns i kommunens arkiv. Vill du till exempel se vilka elever som gick i Hamre skola 1932, kan du söka på skolans namn och få uppgift om vilka förteckningar som finns i arkivet.. För att få tillgång till skolmatrikeln eller andra dokument måste du kontakta kommunens arkivarie Per Ove Eklöf.. Kommunens arkiv hålller nu på att flyttas över till Västmanlands och Örebro läns nya Arkivcentrum på Köpingsvägen 12. För information ...
Arkivet för romerna i Finland − Finitiko kaalengo arkiivos är ett arkiv som inrättats av Finska Litteratursällskapet (SKS) och Riksarkivet tillsammans med Delegationen för romska ärenden. Arkivet utökar sina samlingar och bildar nätverk internationellt. Arkivet är ett resultat av projektet Romernas kulturarv: arkivering, uppskattning och forskning (2016-2018) (Romanien
1 ARBETARRÖRELSENS ARKIV OCH BIBLIOTEK BESTÅNDSREGISTER ÖVER ARKIV OCH SAMLINGAR fredag den 20 februari Hos Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB) finns idag arkiv och samlingar registrerade
Varje kommun ska ha ett kommunarkiv och hanteringen av kommunens dokument ska följa riktlinjerna i bland annat arkivlagen, arkivförordningen och kommunens arkivreglemente. Kommunarkivet tar emot, förtecknar och slutförvarar myndigheternas arkiv.. I kommunarkivet i stadshuset förvaras arkiv från alla nämnder, styrelser, kommunala bolag och stiftelser. Förutom för Arvika kommun finns arkiv som tillhörde före detta kommuner som (efter kommunsammanslagningarna 1952 och 1971) ingår i Arvika kommun. Det äldsta enhetliga arkivbeståndet tillhör Arvika köping som tillkom 1811. Det äldsta dokumentet som arkivet förvarar är för övrigt en kopia av ett fastebrev från 1454 upprättat av riddaren och lagmannen Amundh Hath.. Kommunarkivet hjälper till om du behöver söka äldre allmänna handlingar, men om du behöver kopior tar man ut en avgift för dessa.. Till arkivverksamheten hör också ett bildarkiv (det historiska bildarkivet) på cirka 40 000 bilder, som håller på att ...
På Stadsarkivet finns över 8 mil handlingar i mer än 5 500 arkiv. De flesta handlingarna kan man beställa fram och läsa i Stadsarkivets läsesal. I beståndsregistret finns förtecknat alla arkiv som finns på Stadsarkivet, i Nationell arkivdatabas finns den detaljerade arkivbeskrivningen. E-arkiv är det moderna arkivet där allt mer av Stockholms digitala arkiv förvaras. ...
Vi har arkiv, fototsamlingar och andra informationskällor för den nyfikne.. De upphörda kommunernas arkiv från mitten av 1800-talet fram till arkiven från dagens förvaltningar är grunden, men här finns även enstaka enskilda arkiv, samlingar och böcker.. För att öka tillgängligheten arbetar vi löpande med digitalisering och register av olika slag.. Mer om Falkenbergs kommuns historia hittar du på Falkenbergs ...
Produktblad - Arkiv Kontor ARKIV KONTOR ARKIV KONTOR Arkivet är ett mångsidigt och smart förvaringssystem för den som har mycket att spara och förvara. Med den flexibla utbyggbara lösningen kan företagets
Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!. För att få svar på din fråga så får vi gå in i Ärvdabalken (ÄB) och kika på vad som krävs för att något ska få kallas för ett testamente.. Ett ark i det vita arkivet räknas inte som ett testamente Ett ark i vita arkivet kan inte räknas som ett testamente. Genom det vita arkivet kan man bland annat ange sina sista önskningar angående hur t.ex. begravning och gravplatsen ska se ut. Man kan genom det vita arkivet också lämna några sista ord till familj och vänner. Dessa önskningar är dock inte juridiskt bindande och räknas därför inte som ett testamente, då det egentligen är två helt olika saker. Ett testamente är nämligen till för att den bortgångna ska kunna fördela sin egendom så som denne vill. Endast genom ett giltigt testamente kan en person som inte annars skulle få ärva din morbror, få göra det ändå. Nedan ska jag nu förklara vad som krävs för att ett testamente ska vara ...
TY - CHAP. T1 - Profana arkiv och bibliotek i Rom. T2 - Erfarenheter och upplevelser. AU - Berggren, Lars. AU - Sjöstedt, Lennart. PY - 1995. Y1 - 1995. KW - Arkiv. KW - Forskningsbibliotek. KW - Rom. KW - Källmaterial. M3 - Kapitel. SN - 91-88366-15-4. T3 - Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven 1995. SP - 206. EP - 218. BT - Arkiv hemma och ute. A2 - Abukhanfusa, Kerstin. PB - Riksarkivet. ER - ...
Att arbeta i arkiv innebär att ha ett varierat och spännande arbete. Arbetet som arkivarie innehåller en mängd arbetsuppgifter som man i allmänhet inte förväntar sig. Den tid är sedan länge förbi då arkivarbete var lika med spindelväv i håret och kusliga källarlokaler. Numera finns arkivarierna även ovan jord och sysslar med mycket mer än det traditionella arkivarbetet som att förteckna, arkivera, ge råd om dokumenthantering, göra tillsyn med mera. I arkivens verksamhet ingår allt mer olika typer av besöksverksamhet och att publicera information från samlingar på webbplatser och liknande som syftar till att tillgängliggöra men även att marknadsföra respektive arkiv samt de institutioner och föreningar arkivet representerar. Det kan handla om arkivpedagogik gentemot skolor, tillhandahålla forskare information samt sist men inte minst aktivt arbeta för att marknadsföra arkivet som informationskälla. Det senare genom att ta emot studiebesök, ställa ut ...
Som arkivland är Sverige närmast unikt. I andra länder finns få motsvarigheter till de organisationer som har till syfte att bevara arkiv från föreningar och verksamheter, och dessutom göra dem tillgängliga för allmänhet och forskare. I de enskilda arkiven finns stora mängder av arkivmaterial samlat: mötesprotokoll och deltagarlistor varvas med personliga brev och privata handlingar, verksamhetsberättelser och redogörelser för arrangemang med klippböcker och fotoalbum. I denna bok står de enskilda arkivens särart i fokus med avseende på såväl innehåll som struktur och arbetssätt.. Boken Enskilda arkiv är både ett stöd i ordnings- och förteckningsarbetet och en guide i bevarandefrågor av arkivhandlingar, oavsett medium och material. Den vänder sig, enligt förlaget, till studenter inom arkivvetenskap, till arkivarier och arkivassistenter som arbetar med arkivbestånd, dokumentation och rådgivning, samt till personer verksamma inom förenings-, folkrörelse- och ...
Är du nyfiken på Sveriges Radios arkiv och vad du kan hitta där? Det är förståeligt, det är ju trots allt en studie i svensk historia, och världshistoria ur ett svenskt perspektiv. Arkivet är smart strukturerat i kategorier, som samhälle, kultur och underhållning, sport, personligheter och så vidare, Till dessa finns underrubriker, såsom svensk och internationell politik, fotboll, skola och litteratur. Klicka dig in på det du tycker verkar intressant och du får tillgång till alla klipp som passar in i kategorin. Vi kan rekommendera att klicka på kategorin År för år, där varje decennium sedan 1930 är representerat. Tyvärr finns inte Alla avsnitt av Radiosporten representerade, men vi är säkra på att du kommer tillbringa flera timmar i arkivet. Du kommer säkert att både skratta och gråta, känna igen dig och förfasas. Men framför allt kommer du fascineras och lära dig massor. Om vår historia, om världen vi lever i och kanske även något om dig själv.. ...
En handling har tappats bort, blivit förstörd eller är oläsbar. Luckorna finns överallt. Men ibland är de svåra att upptäcka.. Ibland har informationen aldrig funnits i arkiven från början, viktiga händelser har inte dokumenterats. Hur ska du som arkivarie hantera denna informationsförlust? Trots ett överflöd av information och en generös offentlighetslagstiftning i dagens Sverige har man uppmärksammat att vissa viktiga händelser inte ger avtryck i arkiven. Den nya tekniken, dagens snabba kommunikationsmöjligheter och en mer informell kultur på myndigheterna kan bidra till informationsluckorna i arkiven. Kommunikation via telefon, mail, sms och andra typer av forum dokumenteras och arkiveras inte i så hög grad genom minnes- och tjänsteanteckningar, även om det egentligen skulle tillföra förståelse för arbetsprocesser i en organisation.. På Samtidshistoriska institutet på Södertörns högskola har man uppmärksammat problemen med informationsluckorna och startat ett ...
Föreningens arkiv, de s.k. Bergman Olson-Almska samlingarna, förvaras sedan 45 år tillbaka på Stockholms stadsarkiv. Förutom några smärre tillägg på 90-talet, har inga ändringar gjorts på 45 år. Det är nu dags att bygga ut arkivet, med något av alla de arkivhandlingar som fortfarande finns bevarade.. Som ett första steg kan nu delar av den s.k. Addebodasamlingen snart komplettera samlingarna, genom familjen Ekman (släktgren 732). Samlingen består av ungefär 30 hyllcentimeter handlingar, varav merparten är brev. De äldsta breven i samlingen är från 1850-talet, och består av brev som Gustaf Bergman tagit emot från några av sina syskon.. Arkivet är nu uppordnat och insorterat i 5 st arkivlådor (bilden). Meningen är att dessa snart skall kunna installeras på stadsarkivet.. ...
Dramatens digitala arkiv Rollboken omfattar alla produktioner som har spelats färdigt på Dramaten. Här finns uppgifter om skådespelare, rollnamn, pjäser, dramatiker, scenografer och kostymörer. Rollboken innehåller också information om premiärdatum, vilken scen uppsättningen spelades på samt hur många föreställningar som genomfördes.. Rollboken sträcker sig från den 18 februari 1908, då teaterhuset på Nybroplan invigdes, till nutid och uppdateras varje halvår.. Så här söker du:. Sök efter en person (exempelvis Tora Teje), en uppsättning (exempelvis Macbeth), eller en roll (exempelvis Lady Macbeth) och klicka dig sedan vidare i resultatlistan för att få mer information. Om du vill få information om Dramatens repertoar under en specifik tidsperiod kan du välja årtal som sökkriterium i fliken till höger om sökfältet.. Frågor om arkivet och Dramatens historia? Kontakta:. Dag Kronlund, chef för Dramatens arkiv och ...
Dramatens digitala arkiv Rollboken omfattar alla produktioner som har spelats färdigt på Dramaten. Här finns uppgifter om skådespelare, rollnamn, pjäser, dramatiker, scenografer och kostymörer. Rollboken innehåller också information om premiärdatum, vilken scen uppsättningen spelades på samt hur många föreställningar som genomfördes.. Rollboken sträcker sig från den 18 februari 1908, då teaterhuset på Nybroplan invigdes, till nutid och uppdateras varje halvår.. Så här söker du:. Sök efter en person (exempelvis Tora Teje), en uppsättning (exempelvis Macbeth), eller en roll (exempelvis Lady Macbeth) och klicka dig sedan vidare i resultatlistan för att få mer information. Om du vill få information om Dramatens repertoar under en specifik tidsperiod kan du välja årtal som sökkriterium i fliken till höger om sökfältet.. Frågor om arkivet och Dramatens historia? Kontakta:. Dag Kronlund, chef för Dramatens arkiv och ...
OBS! Utgivningar fr.o.m. vecka 28 2019 finner du längst ner på hemsidans första sida.. Arkiv 2019. Arkiv 2018. Arkiv 2017. ...
STIEG LARSSONS ARKIV är en pulserande true crime-skildring för dokumentärälskaren lika mycket som för thriller-fantasten. Jan Stocklassas fortsättning på Stieg Larssons påbörjade Palme-utredning är lika svår att lägga ifrån sig som Stiegs romaner om Lisbeth Salander. Boken mynnar ut i stärkta misstankar mot en person som polisutredningen tidigare missat.. Tio år efter Millenium-författaren Stieg Larssons död öppnas hans arkiv för första gången. I tjugo flyttkartonger finns hans kartläggning av 1980-talets högerextremism, men också hans tidigare okända projekt: en omfattande research av mordet på Olof Palme. Journalisten och författaren Jan Stocklassa fick en unik rättighet att använda Stiegs arkiv hos Expo för att fortsätta undersöka de ledtrådar som Stieg hade påbörjat. Med Stieg Larssons egna texter som grund hittar Stocklassa nya indicier som stärker en teori och pekar mot en möjlig misstänkt som polisen bara snuddat vid. Boken innehåller aldrig tidigare ...
Landsarkivet förvarar framförallt arkiv från statens verksamhet i vårt område. Polis, domstolar, kyrka och länsstyrelser är några exempel. I de statliga arkiven kan du bland mycket annat hitta uppgi! er om personer, fastigheter, beskattning, kriminalvård, kommunikationer och undervisning. Vårt största statliga arkiv är Göta hovrätts arkiv som mäter hela 5,5 km.. Hos oss finns också en stor mängd andra arkiv av intresse. Arkiv från gods och gårdar, företag och personer hör också till den historiska skatt som vi bevarar. Här kan du till exempel ta del av dokumentationen av Sveriges största byggprojekt i Göta kanalbolags arkiv eller fördjupa dig i Ivar Kreugers multinationella imperium genom arkivet efter Svenska tändsticksaktiebolaget.. ...
Norrtulsgatan 7. Boka: book.weld.se. Ömma Arkiv. tradition (latin tradiʹtio det som överlämnas). Vad är en tradition? Ömma arkiv är ett poetiskt undersökande av frågan, inte som en teoretisk reflektion utan som en praktisk nyskapelse av vad erfarenheten av en tradition kan vara.. I den svenska folkdansen följer dansen av tradition cirkeln motsols. I Ömma arkiv följer och upprepar dansarna denna cirkelrörelse. Efter var gång sker små förskjutningar. Denna dans skapar så sina helt egna traditioner och sätt att göra på.. Precis som mycket av vår historia och kunskap går i arv genom berättelser, lekar, vanor och sedvänjor prövar dansarna olika sätt att föra vidare, tradera, översätta, tolka. Föreställningen befinner sig långt borta från dansarkivens rationella kategoriserande. Metoderna är inexakta och subjektiva, förlitar sig på föränderliga sinnesintryck, deras arkiv är deras egna åldrande, glömska kroppar.. Efter föreställningen den 17 februari sker ...
Här finns information om kommunens arkiv - vilka handlingar som finns i arkivet samt information om hur du går tillväga när du vill beställa material ur kommunens arkiv.. Genom att klicka i menyn kan du ta del av denna information.. ...
Rivet ur arkivet är collage som gör nedslag i arkivet kring ett visst fenomen. Med klipp ur arkivet som både roar och förvånar ger serien perspektiv på tiden.
För att kunna hitta och söka i arkiv finns det förteckningar över vad arkiven innehåller. Genom förteckningen får du överblick och information över vad som finns i våra arkiv. Du kan på så sätt förbereda din kommande beställning.. Att ordna och upprätta arkivförteckningar är ett pågående arbete, men det finns många arkivförteckningar att ta del av på administrativa kontoret. Under fliken arkivbeskrivningar kan man ta del av kommunens arkivbildares organisationsbeskrivning samt där det ingår innehållsförteckning för över arkivförteckning.. ...
av Maria Lindquist , 2017-06-09 , Användarträffar, Användarträffar_arkiv , 0 Kommentarer. Arkivveckan eller AVEC hölls i år för femte gången i ordningen i Visby och drog ca 450 deltagare. Visual Arkiv var givetvis på plats för att delta, möta våra kunder och hålla vår användarträff. Här följer talarnas presentationer. ...
Slektsforskeres muligheter Arkiv i Nordland og arkivportalen Arkiv i Nordland Arkiv i Nordland (AiN) Fylkeskommunal arkivinstitusjon i Nordland: Ansvar for fylkeskommunens arkiver.
Det finns två huvudsakliga sätt att överföra ett material till arkivet. Många aktiva organisationer som företag och föreningar deponerar sina handlingar. Genom ett depositionsavtal mellan sig och arkivet regleras tillgängligheten för forskare, årsavgift, m.m. Deponenten hyr plats i arkivet men äger fortfarande sina handlingar. I vissa fall finns ingen som kan betala hyllmeteravgiften. Föreningen eller företaget kan vara nedlagt. I dessa fall är det upp till respektive arkiv att ta ställning till om handlingarna ändå ska bevaras. En term som används är ägarlösa arkiv och ett gåvoavtal upprättas mellan arkiven och inlämnaren. Där framgår oftast att arkivet har full äganderätt och möjlighet att handha materialet efter egna beslut.. ...
Om du är trött att installera en ny arkivet för varje arkivformat uppfylls och vill ha en app som stödjer alla möjliga format, är PeaZip exakt vad du vill. PeaZip är ett open source (gratis) med stöd för både Windows och Linux, och med vilken du kan skapa och extrahera arkiv [...]. Läs mer. ace archiver, arkive för alla format, arkive för Linux, fri archiver, Arkiv för Ubuntu, Linux Arkiv skapat fomats, i Linux packa och comprtesare, ladda ner gratis arkivet, hämta PeaZip, extrahera arkiv tjära, archiver linux, gz ändra filer, open source program, öppen källkod arkivet, PeaZip archiver, tjära archiver ...
Den svenska järn- och stålindustrins arkiv är en rik skatt. De äldre arkiven är ofta välbevarade och speglar före-tagens historia från gammal tid, men tyvärr är de senare de-cenniernas arkivmaterial inte omhän-dertaget i samma utsträckning.. För att sätta fokus på järn- och stålindustrins arkiv, bidra till att de bevaras och verka för att de används anordnar arkivgruppen inom Jernkontorets bergshistoriska utskott seminarier och nätverk.. Skriften innehåller information om verksaheten och kontaktuppgifter till dem inom Jernkontoret som arbetar med arkivfrågor, samt en lista över ett urval av arkiv och arkivföreningar i landet.. ...
Hva er lov og hva er ikke lov å gjøre med fotoarkiv og fotosamlinger i arkiv, bibliotek og museum.. Vi er inne i en tid der hvor alle politiske signaler, institusjonenes ambisjoner og publikums forventninger krever at mer og mer blir tilgjengeliggjort på nettet. Dette taler for at arkiv, bibliotek og museum skal drive utstrakt digital deling av offentlig eid kulturarvsmateriale. Det er derfor viktig å få størst mulig grad av klarhet rundt hvordan lovverket skal forstås og brukes.. I veiledningen Fotojuss for arkiv, bibliotek og museum gis det en samlet og brukervennlig innføring i relevant lovverk for forvaltning av fotoarkiv og fotosamlinger ...
Demokratiska arkivet är ett projekt där Folkrörelsearkivet i Västerbotten och Västerbottens museum samarbetar i jakten på fler berättelser i arkiv och samlingar. Det presenteras så här:. I projektet lyfter vi berättelser, med koppling till hela Västerbotten, för att öka kunskapen om och intresset för arkiv och samlingar. Genom att kombinera dokument från Folkrörelsearkivet med Västerbottens museums fotografier och föremål undersöks nya vägar för samarbete, för att nå en större publik.. Vi riktar oss till unga och utlandsfödda, eftersom vi har sett att dessa grupper är underrepresenterade som arkivanvändare och besökare. Andra som intresserar sig för kultur och historia är också vår målgrupp.. Projektets resa, och de fynd som görs, presenteras i en nystartad podcast och genom olika arrangemang. På sikt kommer de också till användning i nya basutställningar på Västerbottens museum.. I projektet arbetar arkivarier, pedagoger, historiker, etnologer och ...
Jag står framför en mapp med skisser för det som så småningom ska bli Södra station i Stockholm. Jag går igenom arkitekten Jan Inghes arkiv på Stockholms stadsarkiv för arbetet med den tredje delen av den bokserie där vi tidigare givit ut Tio byggnader som definierade 1960-talet och Tio byggnader som definierade 1920-talet (läs mer här). Det har blivit dags för 1980-talet. Ett decennium som - ska det visa sig - knappt lämnat många spår i våra gemensamma arkiv, men mer om det senare. Här på Stadsarkivet ligger i alla fall Södra stationsområdets planarkitekt Jan Inghes tunna skisspapper med former, kvadratiska kvarter, byggnader som bågar, runda parker. Det söker sig fram emot något, en klassisk stad och dess möjliga beståndsdelar.. Att kliva in i arkiven kan vara en vandring in i de här idéernas värld. Skisser, infall, nedtecknade tankar på tunna papper - mer sällan krognotor eller servetter, romantiken till trots. När jag går ut härifrån kommer jag att kunna ...
Många museer och arkiv har mänskliga kvarlevor i sina arkiv. Ibland handlar det om enstaka ben, ibland brända rester och i vissa fall om hela skelett och i väldigt ovanliga fall hela, välbevarade kroppar.. Flera av våra historiska museer har mänskliga kvarlevor i sina utställningar men hur vi tänker kring det idag skiljer sig mycket åt hur museerna tänkte för 100 år sedan.. Då var det fint att samla och visa upp mumier och vissa samlingar skapades utifrån rasbiologiska tankar och genom systematiska gravplundringar av till exempel samers gravplatser.. Jag träffade arkeologerna Else-Britt Filipsson och Åsa Engström vid Göteborgs stadsmuseum för att prata om hur de tänker kring de mänskliga kvarlevor som de har i sina samlingar. Och inte minst vilka de kommer att få, för de kommer snart att ta emot tusen nya skelett från den pågående utgrävningen av Nya Lödöse i Gamlestan i Göteborg.. Just nu pågår ett arbete på Göteborgs stadsmuseum med att ta fram riktlinjer ...
Rudolf Meidner-priset för forskning i fackföreningsrörelsens historia delas ut av forskningsrådet vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.. Priset instiftades den 23 juni 1994 av Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek när professor Rudolf Meidner, 1981-1996 ordförande för forskningsrådet, fyllde 80 år. Prissumman är 25.000 kr.. ...
Industrier och Resor Arkiv Fotografi av Dreamstime. Vår website är dedikerad till att erbjuda hög kvalitet royalty free bilder och foton. Se vårt Industrier och Resor arkiv foton här!. Sida 3
Industrier och Miljö Arkiv Fotografi av Dreamstime. Vår website är dedikerad till att erbjuda hög kvalitet royalty free bilder och foton. Se vårt Industrier och Miljö arkiv foton här!
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek har glädjen att tillkännage beviljade projektmedel från Vetenskapsrådet för projektet Allmän rösträtt? Rösträttens begränsningar i Sverige efter 1921. Projektet är den första systematiska undersökningen av rösträttens begränsning i Sverige, tillika en av de största projektanslagen för perioden. Anslagsförvaltare för projektet är Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. År 2018 firas ett viktigt jubileum i Sverige - den allmänna och lika rösträtten fyller hundra år. Så heter det åtminstone i högtidstalen och i den gängse historieskrivningen: genom reformerna 1918−21 nådde rösträttskampen sitt mål. Men hur allmän blev egentligen rösträtten? En rad så kallade rösträttsstreck - diskvalificeringsgrunder från rösträtten - infördes under 1900-talets första decennium och flera av dessa kvarstod efter 1921, däribland straffpåföljd, konkurs och försörjning av fattigvården. Därtill har rösträtten under hela ...
Uppgifter om alla arkeologiska aktiviteter i Israel håller på att digitaliseras och kommer inom kort att finnas tillgängliga on-line. Tiotusentals dokument, fotografier och kartor från Akko och Jerusalem från 1919-1948 finns dessutom redan i dag att beskåda och ta del av on-line.. Israels arkeologiska arkiv, som administreras av Israels riksantikvarieämbete och som samlar all data om arkeologiska aktiviteter i landet, håller just nu på att digitaliseras. Detta sker genom gemensam finansiering där två olika myndigheter deltar - kulturarvsprojektet som hör till premiärministerns kontor samt det israeliska riksantikvarieämbetet. Det vetenskapliga arkivet har sitt ursprung i det före detta British Mandatory Department of Antiquities som sedermera blev Israel Department of Antiquities och som i dag kallas Israel Antiquities Authority (israeliska riksantikvarieämbetet).. Det första steget i detta enorma projekt och som innehåller tiotusentals dokument, fotografier och kartor från ...
En bra fråga Peter. Jag har gjort så på vissa projekt. En Default.aspx i varje mapp och som ärver av samma fil. Men det känns verkligen omständigt. Förutsätt att jag skulle göra så på den här bloggen, och jag skulle få till den url-struktur som jag eftersträvar. Då skulle jag behöva lägga in en mapp för varje månad. Typ: http://codeodyssey.se/blog/arkiv/2007/januari/> http://codeodyssey.se/blog/arkiv/2007/januari/ http://codeodyssey.se/blog/arkiv/2007/februari/> http://codeodyssey.se/blog/arkiv/2007/februari/ http://codeodyssey.se/blog/arkiv/2007/mars/> http://codeodyssey.se/blog/arkiv/2007/mars/ Även för mina kategorier. http://codeodyssey.se/blog/kategori/aspnet/> http://codeodyssey.se/blog/kategori/aspnet/ http://codeodyssey.se/blog/kategori/url-omskrivning/> http://codeodyssey.se/blog/kategori/url-omskrivning/ http://codeodyssey.se/blog/kategori/tillganglighet/> http://codeodyssey.se/blog/kategori/tillganglighet/ Sen vill jag även ha mer lättillgängliga urler ...
Edith Södergrans intresse för fotografering syns i samlingens drygt 400 fotografier med motiv från hembyn Raivola med omnejd och sanatorievistelsen i Schweiz. Fritt att använda. Det digitaliserade arkivet kan ses i sin helhet på sls.finna.fi. Materialet är tillgängligt under Creative Commons-licensen CC BY 4.0 och får användas fritt så länge upphovsman och källa (Svenska litteratursällskapet i Finland) uppges.. Digitaliserat material som skyddas av upphovsrätt samt kopior av Södergrans brev vars original finns i andra arkiv är tillgängliga enbart i SLS forskarsalar ...
Där efter sparas ditt namn och aktivitet i föreningens arkiv, övriga uppgifter raderas.. Vid återkommande aktiviteter sparas funktionärers kontaktuppgifter fram till nästa aktivitet, där efter raderas uppgifterna om inte en ny anmälan har inkommit.. Anställningsavtal sparas så länge anställningsförfarandet existerar, där efter i 10 år innan avtalen normalt gallras ut ur SBF:s arkiv.. Avtal sparas under avtalets giltighet och där efter i 10 år, innan de normalt gallras ut ur SBF:s arkiv.. SBF sparar dina personuppgifter endast så länge som uppgifterna behövs för SBF ska kunna handlägga ditt ärende. Där efter raderas de uppgifter som inte behöver sparas enligt nedan.. Personuppgifter som har dokumenterats i protokollförda styrelsebeslut sparas i föreningens arkiv.. Personuppgifter som dokumenterats för att bevara information om SBF:s verksamhet och aktiviteter för framtiden, kan komma att sparas i föreningens arkiv.. Vad används dina uppgifter INTE till. ...
Publicera i en tidskrift med öppen tillgång - det finns över 4 000 tidskrifter i världen som publicerar med öppen tillgång. Alla använder sig av sakkunniga som bedömer kvaliteten i artiklarna, så kallad peer-review. Se en lista i Directory of open access journals (DOAJ). Publicera i en hybridtidskrift - en hybridtidskrift är en traditionell prenumerationsbaserad tidskrift som erbjuder författare att publicera med öppen tillgång mot en avgift.. Parallellpublicera i ett fritt tillgängligt arkiv - i princip alla svenska lärosäten har ett öppet digitalt arkiv. När artikeln publiceras, eller senast sex respektive tolv månader senare (se ovan), ska du spara en kopia av din artikel i ett öppet arkiv. Det är den granskade och slutliga versionen av artikeln som ska läggas i arkivet, inte pre-print versionen.. Publicera på en webbplats vid ditt lärosäte - du lägger upp och tillgängliggör artikeln på webbplatsen, till exempel som pdf. Detta är dock inget vi rekommenderar ...
Arkiv över invandrade kulturarbetare Det finns över 2000 invandrade kulturarbetare registrerade. Arkivet innehåller tidningsklipp, korta biografier, recensioner, etc. Några författare har donerat sina brevsamlingar och manuskript till institutet. Särskilt bör nämnas Bolay- och Allwood-samlingar. Tidningsklipp I Immigrant-institutets arkiv finns över 150,000 tidningsklipp kring invandrare, flyktingar och rasism. Arkivet innehåller information om föreningar, pressmeddelanden, information från svenska lokala och nationella myndigheter och annat material över eller av invandrare. Arkivet
Norrbottens museums arkiv har länets kulturhistoria i fokus och innehåller handlingar från våra olika verksamhetsområden. Det kan röra sig om dokumentationer av bebyggelse, arkeologiska undersöknin...
Bland personarkiven hittar vi ibland, men förhållandevis sällan, lämningar efter yngre personer. Som det lilla rara arkivet efter flickan Justa som uppenbarligen gått på någon form av hushållsskola. Här finner vi egenritade brodyrmönster, en fjäderpenna välskrivningsövningar och diverse nedtecknade huskurer, bland annat den något tveksamma kuren om Örongymnastik mot lomhördhet, men också något mera etablerade huskurer som medel mot fläckar på kläder och liknande.. I arkivet ligger även en bläckpenna i form av en fjäder. Hennes arkiv har donerats till Västergötlands museum i den mapp som nu även den finns i arkivet.. Justa levde i en tid där flickors uppfostran och utbildning såg annorlunda ut än pojkars, och annorlunda mot hur vi lever idag. Flickor av övre medelklass och högre stånd skulle lära sig att sköta ett hem, med allt vad det innebar. Man skulle leda personal samtidigt som man skulle visa sig duglig i allehanda hushålleliga göromål.. Bland högre ...
Ankomst- och avgångsdatum för fartyg finns beskrivet i tidningen St Helen Guradien, från år 1852 till år 1923, då en lista på fartygstyp och -namn, kaptenens namn, resväg och frakt, fanns listat i denna veckotidning. Senare publicerades i kyrkans tidning år 1899 1942, Wirebird år 1955 1966, St Helens News år 1958 för att berätta att det också fanns nyheter om vilka fartyg som kom och avgick.. Under perioden under åren 1673 1836 finns det ett register med i Ostindiska Kompaniets egna registerböcker. Men det finns inga rapporter i arkivet under åren 1836 1852. Gärningar som utfördes och leasingavtal ...
Denna sajt är numera ett arkiv från träffarna under åren mellan 2009 till 2016 i Social Media Club Göteborg.. SMC Gbg är sedan augusti 2009 den självklara mötesplatsen i Göteborg där intresserade personer diskuterar sociala medier, digital utveckling och webbrelaterade ämnen.. Se smcgbg.com för aktuell information om lunchdiskussioner på E HIVE vid Harry Hjörnes plats som fortsätter arrangeras i varje månad.. Följ #smcgbg i sociala medier för uppdateringar.. Blogginlägg om tidigare träffar hittar du i arkivet där du kan följa den digitala utvecklingen i såväl ämnesval som i film, bild och text.. Motto: If you get it, share it.. Vid tangenterna,. Maria Gustafsson @mikumaria. ...
Hitta högkvalitativa och nyaste akryl displayen, kläder rack, display tabeller, gondol hyllor, display showcase här för att hjälpa till med din verksamhet. Högsta kvalitet, stort urval, expertråd och lågt pris är våra viktigaste egenskaperna. Observera att gratis att beställa hos våra leverantörer.
Titta på Levande arkiv visar - Avsnitt 25 i Yle Arenan. Arenan är Finlands största tjänst för webb-tv och -radio. Yle Arenan erbjuder radio- och tv-program, direktsändningar och programuppgifter.
Content - description: Stoppcylinderpress. Vikt ca 7 ton. Tryckhastighet ca 500 ark/tim. Arkformat 70x100 cm. Tillverkad av Klein, Forst & Bohn Nachfolger vid Johannisberger Maschinenfabrik i Geisenheim am Rhein i Tyskland 1897. No.3636. Togs in i Sverige av Gumaelius & Kompani i Stockholm och såldes till Linköpings Litografiska AB. I slutet av 1940-talet ville dåvarande ägaren SLT, Sveriges Litografiska Tryckerier senare Esselte, skrota pressen. Den köptes istället av Stens tryckeri i Linköping som tillverkade bronserat tårtpapper under ett par decennier. På 1950-talet hamnade pressen i konstnärskretsar, först på Ragvaldsgatan på Söder i Stockholm, så i Nacka och senare hos Huddinge Konstnärsklubb. Sommaren 1996 kom det tredje skrotningshotet. Räddningen denna gång kom genom Litografklubbens Arkiv som under 1996/97 helrenoverade pressen och döpte den till Johanna ...
Gamla pressklipp från 70-talet, säger Fredrik Johansson efter att ha funderat en stund. Klippen handlar om att lärarna har för mycket administrativa uppgifter och för lite tid för forskning. Och att studenterna saknar tillräckliga förkunskaper. Ungefär samma som står i tidningarna idag alltså.. Tage Danielssons sista framträdande, som faktiskt finns i de båda modernare formaten VHS och DVD är en raritet i LiU:s arkiv. Men Fredrik hittar fler roliga saker, ett kartotek med lönekort för tillfälligt anställda, från tiden långt innan någon hört talas om varken Primula eller webbrapportering. Och som ett exempel på hur universitetet vuxit gör han en jämförelse ...
F r gonblicket finns f ljande verk p svenska; antingen direkt i arkivet eller som l nkar till andra hemsidor:. 1933: Introduktion till Trotskijs Den kinesiska revolutionens problem. 1931: V nsteroppositionens tio r: Dess historia och principer. 1938: Lenin och Rosa Luxemburg. 1950: Deutschers Stalin. 1967: Introduktion till Trotskijs Den kinesiska revolutionens problem. ...
Som medicin för att komma till rätta med problemen vill Sabuni återupprätta arbetslinjen även för invandrare. Sabuni har identifierat fem grundläggande problemområden som måste åtgärdas för att lösa integrationsproblemen. Två av dem är direkt hänförbara på jobb och arbetsmarknaden. I slutet av varje kapitel sammanfattar hon i punktform sina förslag. Hon går betydligt längre än den borgerliga alliansen har vågat göra i den här valrörelsen, och det är stora steg i rätt riktning. Hon vill bland annat helt avskaffa turordningsreglerna, införa aktivitetskrav på socialbidrag och ge skattefrihet till nyföretagare. Det är tuffa förslag som kanske inte alltid slår an tonen hos tvehågsna mittenväljare. Men att hon vågar redogöra för dem tyder på att hon menar allvar.. Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är Sjumilakliv i rätt riktning, trots allt, en recension av Nyamko Sabunis bok Det nya Sverige av Markus Jonsson från 2010. Hela recensionen kan ...
Arkiv - september 2020 - Yoga Skutskär är uppbyggd på traditionell Ashtanga Yoga, en kraftfull och dynamisk form av yoga (Yang yoga) som är en fysisk aktiv het yoga som bygger styrka, ökar rörlighet och smidighet ger god balans och kroppskontroll med en medveten andning och fokusering av sinnet som röd tråd. Men erbjuder också motsaten Yin yoga som är en lugn och meditativ yogaform där fokus ligger på kroppens yin delar som bindväv, leder och ligament.
Fujitsu i Sverige är en ledande leverantör av tjänster, lösningar och produkter inom IT och kommunikation. Fujitsu erbjuder outsourcing, konsulttjänster samt en heltäckande portfölj av IT-lösningar, såväl i Sverige och Norden som globalt ...
För detta sammanfattar alla våra farhågor om urålderliga reportagegubbar (som får utlösning av att höra sin egen röst på DAT-band) på Sverige Television. Det var precis därför vi inte ville ha med vårt material i Folkes film. För att vi visste att det var precis såhär den skulle se ut. Arkiv, arkiv, arkiv, 200 talking heads intervjuer, inklippsbilder och noll innehåll. Och vår respekt för SVT är lika med noll. Ni är armchairfilmare som kollar igenom arkiv och skriver voice-overs. Och att Folke inte vill moralisera sig över Robinson har väl bara med att göra att han inte har någon kunskap om konsekvenserna av sådana. Han vet väl ingenting om hur ungdomar fylls av otillräcklighet, förvirring och brist på empati av att numera nästan bara uppleva sekundära tevesituationer. Det är tragiskt. Och vi ville inte sammanlänkas med Folkes kritiska film mot Expedition: Robinson vars syfte blir att sammanfatta SVTs mod att sända programmet och komma med scoopet att 7 av ...
Efter några mindre lyckade år som konstnär i Stockholm flyttar Helge Linden 1939 tillbaka till hemstaden Umeå. Nu har intresset för hans konst tagit fart och under 1940- och 1950-talen är han framgångsrik med stora utställningar runt om i Sverige. Hans måleri med strama rena former och utan onödiga detaljer brukar benämnas purism. Helge Linden anses som en av de främsta representanterna för den svenska purismen. Han målade företrädesvis i olja men har även utfört väggmålningar i skolor och andra offentliga byggnader.. ...
Förvaringsserie KUBIK & DISPLAY - Förvaring, Hyllor & Vagnar - Skolmöbler - Skola & Hobby | snabben.se. Snabben har allt för kontoret och arbetsplatsen till bra priser och med snabba leveranser. Vårt sortiment uppdateras dagligen och merparten finns i lager för omgående leverans.
Universitetet i Minho (UMINHO) har lanserat forskningsportalen Caminho, som samlar mer än 1,4 miljoner poster från biblioteken och arkiven i samband med...
Prata anonymt med rådgivare och andra ungdomar för att hitta svar på dina problem och frågor. Läs mer om arkivet autism på Ungdomar.se
Köp Troll Skötbord Lux Hm Med Låda Och Hyllor - Troll direkt på nätet hos Litenleker.se. Designade leksaker levereras direkt hem till dörren. Välkommen!
Den här bilden skulle min son säkert tycka om. Han gillar färger. Det är tydligt när vi går och tittar i möbelaffärer. Jag väljer ofta vitt eller svart. Han väljer gärna rött. Eller orange, grönt, lila, blått. Eller allra helst alla färger. Det är så härligt! Och inspirerande också, tycker jag. Liknande hyllor har jag visat förut. Jag gillar sådana här hyllor. Så fint att sätta samman en hylla precis som man själv vill ha den. Det blir personligt av bara farten. Speciellt när man sedan stoppar in sina favoritböcker och prylar som man själv valt och gillar. Jag är inte så förtjust i väggen, men den tänker jag bort. Jag hade förstås hellre valt en vit eller en svart. ;) ♥ ...
Lyssna till Emil Sauer Sp Chopin: Bolero A-moll Op 19 2012-08-07 Kl. 11.00 och 158 mer episoder från P2 Klassiskt Arkiv gratis! Inga prenumerationer eller installationer behövs. Hovsångaren Nicolai Gedda om den franska operarepertoaren. Nicolai Gedda: Jag vaknade plötsligt och hade en hög tenor!.
Arkiv 2021. Omtale af: Zoom foredrag. April-maj 2021.. Som kompensation for andre aflyste arrangementer tilbød Dansk-Russisk forening 4 online foredrag til medlemmerne (med Zoom). Mandag d, 26. april kl. 19.00: Uffe Østergård (Dr.phil., Professor emeritus): Kunne Skandinavien være blevet kristnet fra Byzans?. Torsdag den 6. maj, klokken 19:00: Kim Frederichsen (Ph.d., Landsnæstformand, Peter den Store - Ruslands reformator. Tirsdag den 11. maj klokken 19:00: Karsten Fledelius (lektor emeritus, Landsformand): 1991 - Verdenskommunismens fald og dannelsen af en ny verdens(u)orden. Onsdag den 19. maj, klokken 19:00: Jakob Seerup (Ph.d., museumsinspektør): Den Røde Hær på Bornholm, 1945-46. ...
Find and save ideas about Häftiga badrum on Pinterest. | See more ideas about Hyllor över tvättmaskin, Hyllor new england and Klädförvaring hall barn.
Stort sortiment av produkter från Tapet Engblad & Co Arkiv Engblad Alger 5368 (5368) hos Bygghemma.se. Handla enkelt och smidigt med hemleverans till hela Sverige. EAN:
Det är konstnären och curatorn Anna Linder som ligger bakom idén, som nyligen fått stöd från Kulturbryggan. Linder har tidigare forskat i ämnet vid Akademin Valand.. - Det saknas samlingsplatser för queer rörlig bild i världen. Under mina år som konstnärlig forskare i ämnet slogs jag gång på gång av att det inte fanns några arkiv med den inriktningen. Många har queera sektioner i sina filmarkiv eller så finns det arkiv som arbetar med queer historia där rörlig bild ingår, men en samlad plattform saknas. Tanken med plattformen är att samla den svenska scenen för queer rörlig bild där alla uttryck är välkomna. Konstfilm, spelfilm, dokumentärer, experimentfilm, essäer, novellfilm, amatörfilm. Ja alla rörliga bilder som på något sätt har ett queert förhållningssätt eller en queer upphovsperson, och som har någon svensk anknytning.. Under Göteborgs Filmfestival sker en visning i samarbete med Akademin Valand. Det blir arkivets andra visning, efter ...