Kungl. Vetenskapsakademien, anslag om 50 miljoner kronor för uppgradering av gemensamma möteslokaler i akademiens fastighet i Frescati.. Karolinska Institutet, anslag om 40,6 miljoner kronor för projektet Cell turnover in human health and disease (Vill förstå hur nya celler bildas i hjärta och hjärna).. Stockholms universitet, anslag om 37,8 miljoner kronor för projektet Understanding the Dynamic Universe (Olösta fundamentala frågor om vårt universum).. Stockholms universitet, anslag om 37,2 miljoner kronor för projektet Probing charge and mass-transfer reactions on the atomic level (Fler ledtrådar till Vintergatans sammansättning). Göteborgs universitet, anslag om 36,7 miljoner kronor för projektet Understanding the origin and heterogeneity of childhood neuroblastoma (De söker nya behandlingar för barncancerformen neuroblastom).. Lunds universitet, anslag om 34,2 miljoner kronor för projektet Constraining past variations in the global biogeochemical silica cycle ...
Regeringsbeslut III: S2015/07800/FS Socialdepartementet Kammarkollegiet Box Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:8 1bilaga Riksdagen har beslutat om anslaget
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) finansierar verksamhet hos myndigheter, kommuner, regioner, frivilliga försvarsorganisationer och forskningsutförare genom anslag 2:4 Krisberedskap. Syftet med finansieringen är att stärka samhällets samlade krisberedskap. Denna rapport omfattar exempel på åtgärder som vidtagits under 2020 och en samlad bedömning av åtgärdernas resultat. Under 2020 fördelades 1 276 547 tkr från anslag 2:4 Krisberedskap. Medlen har finansierat riktade insatser såsom utbildning av frivilliga, utvecklingsprojekt som har stärkt förmågan inom bland annat dricksvattenförsörjning och säkra kommunikationer, förstärkningsmateriel, bidrag till ledningsplatser och skyddsrum samt forskning om exempelvis klimattjänster och osäkerhet i beslutsfattande om klimatanpassning. MSB:s samlade bedömning är att även om pandemin begränsat möjligheten att bedriva verksamhet finansierad av anslag 2:4 Krisberedskap har det arbete som genomförts bidragit till ...
Våra anslag är kraftfulla verktyg för att få veta mer om vår natur och miljöproblem som vi står inför. Anslagen ska leda till miljöförbättrande åtgärder i hav, sjöar och vattendrag. Vi testar även nya metoder och verktyg genom att stödja pilotprojekt.
Parkinson Research Foundation delar ut cirka en miljon kronor per år till ett fåtal anslag. Det gör stiftelsens anslag till ett av de större årliga privata anslagen dedikerade till forskning om Parkinsons sjukdom. Tidigare beviljade anslag beskrivs i underrubrikerna för respektive år. Pressmeddelande Parkinson Research Foundation 2013-03-11
Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF, utlyser härmed: SSMF:s Stora Anslag Etableringsstöd till yngre forskare. Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) utlyser härmed anslag för 4-åriga hel- och halvtidstjänster, de senare avsedda för kliniskt verksamma forskare, samt ett tillhörande driftskostnadsanslag.. Etableringsstödet uppgår till 1,7 Mkr/år (heltid) respektive 1,3 Mkr/år (halvtid).. Av anslaget är 800 000 kr (heltid)/ 400 000 kr (halvtid) avsett för egen lönekostnad och 900 000 kr för driftskostnader. Anslagsbeloppet inkluderar max 20 % för ersättning av lokalkostnader och projektnära indirekta kostnader.. Etableringsanslag tilldelas för två år med förlängning ytterligare två efter anhållan och godkänd forskningsrapport.. Antalet anslag som utlyses 2018 gäller preliminärt fyra hel- och fyra halvtidstjänster. Tjänsterna påbörjas den 1 januari året efter ansökan. Om särskilda skäl föreligger kan anslagsperioden förskjutas högst ...
Anslagsfördelningen för 2016 är nu klar. Styrelsen beslöt om fördelningen vid sitt möte den 13 april på förslag från LCV:s forskningsråd. Ett särskilt anslag på 750 000 kronor fanns i utlysningen detta år och var enligt anvisningarna avsett för helfinansiering av ett projekt som varar mer än ett år. Anslaget tillföll professor Jonas Hugosson vid Avdelningen för Urologi, Sahlgrenska akademin och har rubriken Är riktade biopsier med MR/TRUS-fusion bättre än kognitivt riktade biopsier på att finna signifikant prostatacancer?. Utöver detta beviljades anslag till 6 ytterligare projekt. Hela listan kan laddas ner nedan-. LCV beviljade anslag 2016. ...
Lions Clubs International Anslag till omstrukturering och utveckling av distrikt Kriterier och ansökan Nya distrikt som är resultatet av ett eller flera övergångsdistrikt kan söka anslag till utveckling,
Ändringsbeslut 2018-02-22 Anslag 4:7 Beslutsdatum: 2018-02-22 Socialdepartementet. Anslag och myndigheter: 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, Länsstyrelsen i Örebro län, Statistiska centralbyrån, Socialstyrelsen, Kammarkollegiet
I dag presenterade försvarsminister Karin Enström en förstärkning av Kustbevakningens anslag för att myndigheten ska få balans i sin verksamhet.. Myndigheten får ett tillskott på 20 miljoner för 2015 och 123 miljoner för nästa år.. - Kustbevakningen genomför varje dag viktiga insatser längs Sveriges kust och sjöar. Jag är glad att vi nu kan presentera förstärkningar som säkerställer verksamheten, säger hon i ett pressmeddelande.. I juni varslade myndigheten 150 kustbevakare då man ännu inte fått besked om anslagen från regeringen.. Kustbevakningen räknar med ett underskott på 133 miljoner kronor 2016. Kassabristen beror på ökade drift- och underhållskos nader, nya arbetsuppgifter samt dyra fartygs- och flygplansköp.. Artikeln uppdateras fortlöpande.. ...
Ändringsbeslut 2008-08-21 Anslag 5:2 Beslutsdatum: 2008-08-21 Utrikesdepartementet. Anslag och myndigheter: 5:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet, Försvarsmakten, Folke Bernadotteakademin, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Rikspolisstyrelsen
Corline Biomedical AB (Corline) meddelar att EU-kommissionen beslutat anslå 2,362 miljoner EUR (cirka 23,1 miljoner SEK) till bolagets kliniska fas 1-studie inom njurtransplantation med läkemedelskandidaten Renaparin®. Projekttiden är 24 månader och inleds så snart Grant Agreement är undertecknat, vilket beräknas ske inom 2 månader.. EU-anslaget som Corline erhållit ges ur Horizon 2020-programmet SME Instruments, fas 2, inom vilket EU-kommissionen väljer ut innovationsprojekt som potentiellt kan förändra konkurrensförhållandena på en marknad (potentially disruptive). Anslag ges till SME-företag, det vill säga bolag med färre än 250 anställda, som har stark tillväxtpotential och en ambition att blir världsledande inom sitt område. Maximalt belopp som kan erhållas är 2,5 miljoner EUR. Konkurrensen om anslagen är mycket hård och under de två år som programmet funnits har fler än 20 000 ansökningar skickats in. Enbart 6 % av fas 2-ansökningarna har bifallits. ...
Cultural Appropriation blir ungefär kulturellt beslagtagande på svenska och anses i vissa kretsar vara rasistiskt och förtryckande. Man kan alltså inte hedra en annan kultur genom att nyttja dess unika föremål eller företeelser. Det här är naturligtvis legitima åsikter men helt förkastliga ur min liberala syn. Man ska alltså i Sverige inte kunna få lyssna på eller spela Gangnam Style, man ska alltså som svensk inte få vara buddhist eller som latinamerikanska få ha dreadlocks.. Hur är det då med det omvända, s.k. Reversed Cultural Appropriation? Det existerar naturligtvis inte på samma sätt som att omvänd rasism inte existerar. Personer som inte är ljusa i hyn kan t.ex. bära kostym och slips hur mycket de vill enligt dessa CA-ideologister. Sju dagar i veckan cementeras de tidigare skillnader som det globaliserade samhället nu håller på att luckra upp. På samma sätt som CA-ideologister säger att man måste ta hänsyn till historia, kontext, kultur, ideologi och ...
Det är praktiskt att bygga anslagets namn på den avdelningskod som normalt svarar mot anslaget. Exempel: ett standardanslag för material till en avdelning med beteckningen khbv tilldelas namnet khbv01; ett annat mindre anslag för ett särskilt bestånd vid samma avdelning får namnet khbv02.. Alternativt kan du ange namnet på anslaget i klartext, till exempel cd vux.. När du skapat ett nytt anslag måste du ge användare som arbetar med Inköp och Periodika rätt att använda det, se Orderrättigheter ...
Ändringsbeslut 2010-07-01 Anslag 1:2 Beslutsdatum: 2010-07-01 Utrikesdepartementet. Anslag och myndigheter: 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet, Folke Bernadotteakademin, Försvarsmakten, Rikspolisstyrelsen
Ändringsbeslut 2012-09-06 Anslag 3:1 Beslutsdatum: 2012-09-06 Utbildningsdepartementet. Anslag och myndigheter: 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, Statens skolverk, Boverket, Svenska institutet, Arbetsmiljöverket, Statens beredning för medicinsk utvärdering, Brottsförebyggande rådet, Statens folkhälsoinstitut, Socialstyrelsen, Ungdomsstyrelsen, Kammarkollegiet, Brottsoffermyndigheten, Uppsala universitet, Rikspolisstyrelsen