Med medicinska gaser avses gas eller gasblandning som klassificeras som läkemedel och vars användning grundas på farmakologisk verkan, och som är avsedd att administreras till patient för terapeutiskt, diagnostiskt eller profylaktiskt ändamål.. ...