Nyhet: 2018-01-02 I en 18-årsuppföljning av patienter med svårt alkoholberoende fann forskare vid Göteborgs universitet att en speciell genvariant bidrog till att ytterligare reducera den redan markant förkortade medellivslängden i gruppen. Män som bar på den speciella genvarianten hade allra kortast överlevnad.. Med hjälp av Patientregistret och Dödsorsaksregistret följde forskarna upp 375 svårt alkoholberoende personer som 1997 var inlagda för abstinensbehandling och som i samband med detta lämnade blod för bestämning av genetik. Resultaten visade att 18 år senare hade drygt varannan person avlidit. Medelåldern för dessa var 58 år, vilket kan jämföras med 82 år för normalbefolkningen. De vanligaste dödsorsakerna var förgiftningar, cirkulationssjukdomar, alkoholberoende, sjukdomar i matsmältningsorganen och tumörer.. Forskarna fann också att kombinationen av att vara man och samtidigt bärare av genvarianten TAQ1 A1 var förenat med kortast överlevnadstid. Männen ...
Även känd som alkoholberoende, alkoholism är en allvarlig sjukdom som plågar miljontals människor runt om i världen. För de flesta människor är alkohol ett socialt smörjmedel, en trevlig ackompanjemang till sociala aktiviteter såsom fester eller titta på sport. För andra är alkohol en djup längtan. Nästan 1 av 13 vuxna missbrukar alkohol eller är alkoholist. Nedan är de vanligaste symtom som förknippas med alkoholism ...
Förekomst Ca 5 % (punktprevalens) av Sveriges vuxna befolkning beräknas ha beroende enligt ICD 10 och DSMIV (Minst tre kriterier uppfyllda under samma år) Inledning: Säkra epidemiologiska data från Sverige avseende alkoholberoende saknas, men cirka 5 % (punktprevalens) av Sveriges vuxna befolkning beräknas ha beroende enligt diagnostiska kriterier för alkoholberoende. Beroende enligt ICD 10 och DSMIV. I båda systemen skall 3 eller flera kriterier vara uppfyllda under ett och samma år.
Alkoholberoende (alkoholmissbruk, alkoholism) - När det gäller alkoholberoende skiljer de sig endast på en punkt. Kriterierna omfattar såväl fysiologiska, psykologiska och sociala faktorer, och är följande
misc{3167855, abstract = {Praxis från AD visar att även ett starkt alkoholberoende kan likställas med en kronisk alkoholism och därmed kan också dessa personer omfattas av det förstärkta anställningsskyddet som träder i kraft vid sjukdom. Osäkerheten kring sjukdomsdefinitionen gör det näst intill omöjligt att avgränsa arbetsgivarens rehabiliteringsansvar i situationer orsakade av alkoholmissbruk. En utgångspunkt är att arbetsgivaren skall ha vidtagit alla åtgärder som skäligen kan krävas, och det skall vara klart att arbetstagarens arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt så att han inte längre kan utföra något arbete av betydenhet för arbetsgivaren innan saklig grund för uppsägning kan föreligga. Att få behålla sin anställning i en rehabiliteringsprocess är dock en tungt vägande friskhetsfaktor i ADs bedömning och arbetsgivare förväntas acceptera ett relativt stort mått av misskötsamhet som hör sjukdomen till. De rättsliga utgångpunkterna för ...
Alkoholism är en kronisk sjukdom som kännetecknas av upprepad och tvångsmässig användning av alkohol trots de hälsomässiga och sociala olägenheter som alkoholen orsakar. Alkoholism är ofta förknippad med en ökad alkoholtolerans och ett fysiskt beroende till följd av kontinuerlig alkoholanvändning. Det fysiska beroendet tar sig uttryck i abstinensbesvär efter att alkoholanvändningen upphört.
Det är många som dricker lite för mycket helt enkelt. Ändå undviker läkaren den känsliga frågan: Dricker du lite mycket? Det menar läkaren Joar Guterstam och professor Johan Franck, chef för Beroendecentrum i Stockholm, i senaste numret av Evidens som ges ut av Stockholms läns landsting. I artikeln resonerar de att det kan bero på att läkarna inte vet hur de ska behandla alkoholproblemet. Alla kan ju och ska inte få remiss till behandlingshem.. - För de flesta patienter har begränsade medicinska insatser med regelbundna uppföljningar lika bra effekt som de ambitiösa programmen, skriver de i artikeln. Det finns i huvudsak tre olika sorters läkemedel som verkar på olika sätt ...
Blir trött varje gång jag läser att folk benämner alkoholism som en sjukdom eller en diagnos. Alkoholism som vi kallar det är inget annat än ett beroende som vi aktivt har valt in i våra liv.. Jag drack för att jag var sjuk Ingen blir tvingad att dricka en flaska vin varje kväll. Men om vi fortsätter att kalla det för en diagnos/sjukdom som plötsligt drabbade oss slipper vi ta ansvar för våra egna destruktiva val. Vad det egentligen handlar om är en flykt från oss själva och från nuet där vi behöver ta till något för att slippa känna. Detta något hade lika gärna kunnat vara sex, mat, spel eller en relation. Snacka om att ta bort alla chanser att utvecklas om man ger upp makten för sitt välmående till något utanför sig själv. Det är därför jag inte riktigt köper 12-stegsprogrammet heller.. 1. Vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen, att vi förlorat kontrollen över våra liv.. 2. Vi kom till tro på en kraft starkare än vår egen, kunde ...
Kan sött godis öka risken för alkoholism och andra drogberoenden? Ja, enligt ny forskning från bland annat Uppsala Universitet: SR: Rökning och sötsaker banar väg för alkoholism Alla aktiviteter som är starkt belönande ger en kraftig aktivering av hjärnans belöningscentrum.
Jag kom att tänka på problematiken med en allt för hög alkoholkonsumtion när jag hörde Sveriges Radio P4 rapportera kring ämnet igår. Då jag inte druckit en droppe alkohol på två år, och dessförinnan bara drack någon centiliter om året i genomsnitt, skulle jag inte påstå att jag har ett alkoholproblem per se, men jag…
I avsnitt tio avslöjar Rebecca en hemlighet som hon burit inom sig hela livet fram tills nu. Vi pratar om alkoholism och varför vuxna inte bör missbruka alkohol bland barn, hur det kan skada förhållandet mellan barn och förälder. Vi pratar även om att resa utomlands med psykisk sjukdom, och hur socioekonomisk status påverkar människors risk att drabbas av psykisk ohälsa.. Alkoholism är intimt förknippat med psykisk ohälsa, något som det sällan pratas om. Att prata om sin egen eller ens familjemedlemmars alkoholism har länge varit tabu, Rebecca slår ett slag för att öppna upp och prata om det här enorma problemet. Hashtaggen #ingenalkoholblandbarn är ett sätt för oss att försöka skapa debatt kring ämnet.. Christian berättar om sina stora svårigheter med att resa med sin psykiska sjukdom. Panikångest är ofta förknippat med ångest inför att resa, men även depression och andra psykiska sjukdomar kan göra att man inte reser trots att man kanske väldigt gärna ...
I avsnitt tio avslöjar Rebecca en hemlighet som hon burit inom sig hela livet fram tills nu. Vi pratar om alkoholism och varför vuxna inte bör missbruka alkohol bland barn, hur det kan skada förhållandet mellan barn och förälder. Vi pratar även om att resa utomlands med psykisk sjukdom, och hur socioekonomisk status påverkar människors risk att drabbas av psykisk ohälsa.. Alkoholism är intimt förknippat med psykisk ohälsa, något som det sällan pratas om. Att prata om sin egen eller ens familjemedlemmars alkoholism har länge varit tabu, Rebecca slår ett slag för att öppna upp och prata om det här enorma problemet. Hashtaggen #ingenalkoholblandbarn är ett sätt för oss att försöka skapa debatt kring ämnet.. Christian berättar om sina stora svårigheter med att resa med sin psykiska sjukdom. Panikångest är ofta förknippat med ångest inför att resa, men även depression och andra psykiska sjukdomar kan göra att man inte reser trots att man kanske väldigt gärna ...
Alkoholismen karakteriseras av ökande psykiska, fysiska, sociala och själsliga problem. De flesta alkoholister är dock socialt förankrade men om inte processen hejdas, kommer alkoholen att bli mer och mer central och göra att den sociala situationen kompliceras, frånvaron från arbetet och sjukvårdsbehovet att öka samt i förlängningen en för tidig död. Ett problem i sammanhanget är att alkoholister ofta får andra diagnoser än alkoholism, vilket försvårar reellt tillfrisknande. Alkoholisten skyller i allmänhet sin situation på allt annat än alkoholen ...
Många är beroende av alkohol. Kanske dricker man flera glas vin varje kväll utan att tänka på att det är ett alkoholberoende, men när är man alkoholist?
Men att vara supersmakare kan trots det kanske vara fördelaktigt för hälsan. Lågsmakarbarn verkar åtminstone äta mer fett och kanske mer sött än vad supersmakarbarn gör (och få fler hål i tänderna). Och ickesmakande medelålders kvinnor är oftare överviktiga. Det finns också kopplingar mellan smakarstatus och alkoholism: ickesmakare tenderar att ha fler alkoholister i släkten, medan supersmakare tenderar att ha fler alkoholister och deprimerade i släkten. Å andra sidan finns det funderingar om att supersmakare ska vara skyddade mot alkoholism genom att tycka sämre om alkohol (eftersom de känner alkoholsmaken starkare) men med tanke på att det enda test jag har hittat gjorts på öl (som är beskt, särskilt för supersmakare) är jag inte säker på hur det ska tolkas (supersmakarna gillade i allmänhet inte ölens beska)... det finns ju många andra sorters alkoholdrycker. Sammanfattat verkar supersmakare både leva mer och mindre hälsosamt. Kanske äter de mindre ...
Denna rapport kartlägger det vetenskapliga kunskapsläget utifrån systematiska översikter om utredningar respektive insatser som genomförs eller kan genomföras i eller på uppdrag av kommunal socialtjänstverksamhet för vuxna individer som är beroende av eller missbrukar alkohol eller narkotika, eller för deras anhöriga.
Här berättar vi mer om alkoholism och reder ut några av frågorna. Vilka är de tydliga tecknen, vem är och vem blir alkoholberoende? När ska man agera?
Socialtjänsten finns till för dig som vill ställa frågor om missbruks- eller beroendeproblematik men också för dig som vill ha hjälp med att ta dig ur ett missbruk/beroende. Självklart är vi också till för dig som är anhörig/närstående till någon med dessa problem.
Vi på Kontigo Care finns till för att göra människor fria från beroendesjukdomar. Previct Alcohol är en digital, medicinteknisk produkt för förstärkt behandling vid skadligt bruk av alkohol. Systemet är baserat på artificiell intelligens (AI) för att tidigt identifiera återfall och är ett komplement och stöd vid behandling oberoende av behandlingsmetod. Vårdgivaren får realtidsinformation om beteendeförändringar och terapiföljsamhet, vilket möjliggör individanpassade vårdinsatser samt möjlighet att tidigt agera vid avvikelser från vårdplanen ...
En kartläggning innebär att sakkunniga inom ämnesområdet tar fram frågeställningar och förslag på viktiga områden (domän) inom ramen för frågorna. Därefter kommer projektgruppen att inhämta synpunkter på de föreslagna domänen från representanter för profession och brukare. Det är av stor vikt att säkerställa att de domän som väljs ut är relevanta ur ett svenskt perspektiv. Domänen och frågeställningarna kommer utgöra en grund för en litteratursökning. De systematiska översikter som identifieras i litteratursökningen relevans- och kvalitetsgranskas varefter resultaten beskrivs. Kartläggningen inkluderar inte någon kvalitetsbedömning av de studier som ingår i de systematiska översikterna eller någon prioritering av de vetenskapliga kunskapsluckorna som identifieras.. ...
Avsaknad av ankelreflex Symptomkoll: Möjliga orsaker inkluderar Diskbråck i ländryggen & Kronisk alkoholism & Perifer neuropati. Kolla hela listan över möjliga orsaker och tillstånd nu! Prata med vår chatbot för att begränsa din sökning.
Metamfetaminmissbruk Symptomkoll: Möjliga orsaker inkluderar Depression & Kronisk alkoholism & Ångeststörning. Kolla hela listan över möjliga orsaker och tillstånd nu! Prata med vår chatbot för att begränsa din sökning.
En person som är beroende av alkohol eller andra droger har både fysiska och psykiska bindningar till drogen.Om man blir så bunden till att använda en drog (t ex alkohol), att man fortsätter användningen, trots att detta har negativa följder både kroppsligt, mentalt existentiellt och socialt, har man blivit beroende av drogen. Det har därvid ingen avgörande betydelse vilken mängd man använder.Detta förlopp kan ske smygande, under relativt lång tid (t ex med alkohol), eller inom en mer begränsad tidsperiod (t ex med crack).I det följande läggs huvudvikten vid alkoholberoende, eftersom det är det mest omfattande drogproblemet i vårt land (liksom i den övriga västvärlden). Beskrivningen av mekanismerna och förloppen har dock i huvudsak giltighet även för andra droger, och till gruppen droger måste man också hänföra vissa av läkare legalt förskrivna medel ( t ex valium) som kan skapa en minst lika svår beroendesituation som någon av de icke-legala drogerna, t ex ...
... kan finnas i olika grader från lindrigt till svårt, kan variera i styrka över tid och går ofta över utan kontakt med hälso- och sjukvården.. Enligt diagnossystemet ICD-10 krävs att minst tre av följande kriterier är uppfyllda under en 12-månadersperiod:. ...
Hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, kroniska luftvägssjukdomar och diabetes är världens vanligaste dödsorsaker. Mer än 36 miljoner människor dör årligen av dessa sjukdomar (63% av de globala dödsfallen). Så mycket som 80% av alla hjärtsjukdomar, stroke och typ 2-diabetes och minst en tredjedel av alla cancerfall kan undvikas genom livsstilsförändringar. De viktigaste riskbeteendena är väl kända: ohälsosam kost, fysisk inaktivitet, tobak, skadligt bruk av alkohol och, framför allt, de sociala bestämningsfaktorerna för dessa riskfaktorer.. Att förstå individen och samhället och kopplingen däremellan är centralt i arbetet med beteendeförändringar på hälsoområdet. Vår utgångspunkt är principen att individ- och gruppcentrerade metoder kräver en viss uppsättning beteenden. Igeia Health Labs utgår från tre systematiska punkter i vårt arbete:. ° Identifiera relevanta beteenden för en grupp eller för en enskild. ° Förstå drivkrafterna bakom dessa ...
Alkispodden är ett personligt samtal mellan Johan och Roger, två nyktra alkoholister som ger den osminkade bilden av alkoholism.
I Finland dricker uppskattningsvis 500 000 personer väldigt stora mängder alkohol. Men alla storkonsumenter är inte alkoholister. Var går gränsen? Hur ska man tackla alkoholism? Är du själv oroad över din användning av rusmedel? Det finns ett teckenspråkigt test på adressen http://www.paihdelinkki.fi/viittomakielinen. ...
I avsnitt 13 pratar jag med Micke Stridsberg som har ett förflutet som fotbollshuligan. Vi pratar om sjukdomsbegreppet alkoholism/narkomani om dom 3 olika delarna. Micke går in rätt så djup och pratar om beroendesjukdomen hur den fungerar. Vi får även ta del av Mickes personliga resa och hur han idag stöttar och hjälper killar som…
Föreläsare Cecilia Svensson talar om alkoholism, nykterhet och livsstilsförändring. Kommentarer från åhörare: Bästa föreläsningen någonsin!
Risken att drabbas av alkoholproblem är individuell. Det spelar ingen roll att någon av ens kompisar tycks dricka mer än vad man själv gör. Man har olika förutsättningar. Man måste ha lite koll på hur man själv ligger till. Alkoholproblem har med livsstil att göra. Man kan naturligtvis inte bli beroende av alkohol om man inte dricker någonting. Och den som dricker tillräckligt mycket och ofta blir garanterat beroende så småningom. Däremot tar det olika lång tid för olika människor.. Vi intalar oss nog alla att alkoholproblem drabbar andra människor, inte starka, sociala och utåtriktade personer. Problemet är att det inte är sant. Ingenting tyder på att det bara är ensamma, svaga eller olyckliga människor som blir alkoholister. Tvärtom finns det forskning som visar att impulsiva, sociala och sensationssökande människor har lättare att trilla dit. Inte heller spelar det någon roll om man är glad eller ledsen när man dricker. Att ha kul är lika riskabelt som att ...
Nio av tio svenskar löper endast en liten risk att utveckla ens ett lättare beroende av alkohol. Här är siffrorna som du kan briljera med på nästa middag!
Alkoholproblem kan påvisas med hjälp av 1) sjukhistoria med speciella frågor samt klinisk undersökning; 2) frågeformulär; 3) kemiska prov samt 4) uppgifter från närstående.. 1) Ett väl genomfört samtal med frågor om sjukhistorien är ofta den bästa starten på en förtroendefull kontakt mellan läkare och patient. Alkoholvanorna skall genomgås i detalj, med frågor om symtom som kontrollförlust, minnesluckor och återställarbehov. Dessa tre symtom brukar anses grundläggande för diagnosen alkoholberoende. Sömnproblem, irritabilitet och svartsjuka kan också höra till bilden. Alkoholbetingade sjukdomar i nervsystemet och i hjärnan, i mage, lever, bukspottkörtel etc. skall beröras, liksom förekomsten av fylleri, rattonykterhet och rattfylleri.. Vid en vanlig kroppsundersökning utförd av läkare är det svårt att finna tidiga tecken på alkoholberoende. Leverförstoring hör till det som kan upptäckas, liksom hudförändringar, t.ex. s.k. spiders. I övrigt måste ...
Konsekvenserna av ett alkoholberoende blir större och personen som är alkoholberoende klarar inte av att hantera alkohol som de flesta andra gör
Alkoholism och drogmissbruk har blivit vad man kan kalla några av vår tids stora folksjukdomar. Allt fler hamnar i dessa svåra missbruk eller beroende, såväl ungdomar som äldre. När man tänkte på alkoholister eller drogmissbrukare för ett par år sedan såg man ofta framför sig slitna, rödmosiga, hemlösa män och kvinnor som satt på en parkbänk hela dagarna och halsade ren sprit direkt ur flaskan. Den här bilden behöver dock uppdateras och nyanseras. Det är dags att inse att alkoholism, och även drogmissbruk, finns runt omkring oss, kanske närmre än vi själva vet om ...
Forskare vid Göteborgs universitet har hittat en gen som är vanligast hos alkoholberoende personer som dör i förtid och som svarar dåligt på vårdinsatser. Forskningen visar att alkoholberoende som har genvarianten löper tio gånger så stor risk för en förtidig död jämfört med andra. Det är forskare vid Sahlgrenska akademin och vid psykologiska institutionen vid…
Ta en bild samtidigt som du blåser i alkomätare. Det är grunderna i ett nytt projekt för att hjälpa människor att bli av med sitt alkoholberoende.
|p|Det är svårt att i förväg veta vilka som lyckas ändra vanor och gå ur ett beroende. Psykiatrisk sjuklighet, lång tids beroende och små negativa konsekvenser med svag mptivation är exemepl på negativa faktorer. Men för de flesta med alkoholberoende går det riktigt bra. Här nedan kan du läsa en första fallbeskrivning och kommentera vilka åtgärder du hade vidtagit.|/p|
Bo Bjerre, docent, överläkare Birgitta Heed, handläggare Sarah Kers, handläggare; samtliga trafikmedicin, Vägverket, Borlänge Bara 1 av alkoholberoende anmäls enligt Körkortslagen
Det-ärliga-livet-och-terapi-podden: Djävulspodden. För några år sedan sändes ett par TV-serier som handlade om medberoende. Att vara medberoende till en alkoholist var den första säsongens tema. Att vara medberoende till någon med psykisk ohälsa var temat för den andra säsongen. Bägge säsongerna leddes av Ann Söderlund och Sanna Lundell. Båda har levt med personer som varit sjuka i alkoholism samt lidit av psykisk ohälsa. Dom vet vad dom snackar om!. Det här är en otroligt viktig podd som belyser ämnen som fortfarande är tabu och skamligt: Alkoholism och psykisk ohälsa. De delar sina erfarenheter och talar med olika experter. Alla borde lyssna på minst ett program av detta för att skapa sig en större förståelse för alkoholism, psykisk ohälsa och vad det egentligen innebär att vara medberoende.. ...
Alkoholberoende är den vanligaste formen av missbruksproblem i västvärlden. Ett tecken på beroende är att man tål mer och mer alkohol.
Om du känner att du har problem med alkohol är det enklaste och bästa du kan göra att gå på ett AA-möte. Mötena är grunden i AA:s verksamhet. Det kostar ingenting. Ingen föranmälan krävs och inte heller behöver man registrera sig. Anonymiteten i AA är grundmurad och skyddar din rätt till personlig anonymitet.
I början lär det finnas ett inslag av att räcka finger åt alkoholmonopol, Systembolag och förmynderi för vissa kunder, men nyhetens behag lär avta, så det är inget att bekymra sig över. Svenskar anses kunna klara att besöka till exempel skotska whiskydestillerier utan att supa sig till alkoholism på de kostsamma flaskor man ställer in i barskåpet för att plocka fram som njutningsmedel vid speciella tillfällen, eller för att skryta för gäster om kunnigheten och världsvanan som gjorde att man köpte en destillers edition av en whisky man inte har en aning om hur man ska uttala, men vet kommer att reta grannen man inte gillar och som "bara" bjöd på den vanliga sorten av whiskyn Whiskyn när man motvilligt var där och grillade i somras.. Tänk vad roligt att kunna plocka fram en av kanske två svindyra, kärleksfullt handplockade, skånska viner du haft råd att köpa med dig, och bjuda på den som inte ens vet att Skåne är nerlusat med vingårdar som i flera fall gör så ...
Forskare från bland annat Linköpings universitet har upptäckt hur bristen av ett enzym som är viktig för impulskontroll, kan vara en viktig mekanism bakom alkoholberoende. Kunskapen skulle kunna leda till nya läkemedel, menar forskarna bakom studien.
Foto handla om Alkoholmissbruk som visas av en man som blockeras inom en flaska av fylla. Bild av fullt, suput, körning - 26084446
I Sverige sätter en liten klick agendan. Beslutsfattare, forskare och journalister förutsätter att utveckling bäst sker centralt, vilket styr beslut och
Läkemedlet liraglutide (GLP-1), som påverkar insulinutsöndringen, har visat sig minska alkoholens effekt på dopaminsystemet. På så sätt blir ruset mindre lustfyllt och motivationen att dricka minskar. Det rapporterar Tech times.. Liraglutide har testats på möss. Bland de möss som druckit stora mängder i flera månader minskade alkoholkonsumtionen med 30 till 40 procent. Läkemedlet visade sig också minska risken för återfall.. Alkoholens förmåga att öka frisättningen av dopamin i belöningssystemet blockeras av läkemedlet. När mössen inte längre får någon belöning av att dricka alkohol har de ingen anledning att fortsätta. Liraglutide har också visat sig minska suget av kokain, nikotin och amfetamin.. Elisabet Jerlhag, från Sahlgrenska Akademin säger till Tech times att läkemedel liknande GLT-1 borde kunna användas för att behandla alkoholberoende hos människor.. Studien är publicerad i Addiction Biology.. ...
Allt fler svenskar tar tabletter mot alkoholmissbruk visar statistik från Apoteket. På tre år har mängden utskrivna läkemedel ökat med 17 procent, räknat i dygnsdoser. (TT)
Men så finns den där andra biten, som är hemlig, när något plötsligt förändras, när den ena plötsligt är jättesur, och den andre plötsligt är jättesnurrig, när man blir orolig, när den där personlighetförändringen sker som gör att man går runt med den där klumpen i magen och inte vet vad som är fel, när verkligheten plötsligt blir lite svår att ta på och det uppstår lögner och brutna löften.. Det är okej att både älska och hata den där personen. För mig har det hjälpt att skilja på dom och nästan se dom som olika personer, alkoholism är en sjukdom, du kan inte skylla på den, givetvis, men det är psykisk ohälsa och det är alldeles för tabubelagt, vi måste börja våga prata om det och de känslor som trycker omkring ämnet. Min erfarenhet av alkoholister (nyktra) är ju att den större delen faktiskt är de mest fantastiska, mest kärleksfulla, engagerade och otroligt kloka människor, det är iallafall min *förälder*!. Det finns många som behöver ...
Den största molekylärgenetiska studien för alkoholberoende som har undersökt strax under 15 000 fall och 38 000 friska kontrollpersoner publicerades förra veckan i Nature Neuroscience. Det är i sammanhanget ett litet material, vilket förklarar varför man bara har hittat en plats i genomet som predicerar ökad risk för alkoholberoende. Generna som ökar risken för alkoholberoende … [Läs mer…]. ...
Efter många års hårt drickande beslutar sig Kjell-Olof Feldt vid 83 års ålder att återta kontrollen över det liv alkoholen håller på att ta över helt. Det är inte bara honom det drabbar. Hans omgivning måste uthärda hans labila och ibland svårhanterliga sinnestillstånd. Hans mål är inte att bli en nykter alkoholist utan att kunna umgås med vin och sprit måttligt och förnuftigt. I detta har han starkt stöd av sin hustru Birgitta von Otter samt en förstående läkare vid Landstingets mottagning "Alkohol och hälsa ...