Forskningen vid Handelshögskolan i Stockholm är organiserad i olika institut. Det största av dessa institut är SIR. Institutet koordinerar verksamheten för 12 av Handelshögskolans forskningscentra, belägna på högskolans institutioner. Institutet fungerar som en paraplyorganisation för ingående forskningscentra. Det koordinerar deras verksamhet, sköter förvaltningen deras av forskningsmedel och publiceringen av deras forskningsresultat. Stockholm School of Economics Institute for Researchs syfte är idag att "främja, genomföra och publicera högkvalitativ forskning inom de ekonomiska och sociala vetenskaperna"[1] I dag arbetar de flesta av institutets forskare inom områdena nationalekonomi och företagsekonomi samt inom närliggande discipliner såsom finansiell ekonomi och juridik. Institutet driver en stor mängd projekt som finansieras av organisationer utanför högskolan. ...
Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE, Research Institutes of Sweden Sveriges forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.. Som ett starkt, oberoende, forskningsinstitut, erbjuder vi ett brett spektrum av spetskompetenser, forsknings- och innovationstjänster och gränsöverskridande affärsområden för SME, industri, akademi och offentlig sektor. I global samverkan möjliggör vi förnyelse och värdeskapande innovationer för ökad konkurrenskraft och en hållbar samhällsutveckling. ...
RISE Research Institutes of Sweden är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 300 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster.
SIK Institutet för Livsmedel och Bioteknik går samman med SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. Motiven är betydande kundfördelar med...
Gothenburg Research Institute (GRI) är Handelshögskolans institut för tvärvetenskaplig forskning. Här har Handelshögskolans forskare möjlighet att arbeta i programform med forskningsprojekt med hög näringslivs- och samhällsrelevans. Vi bedriver forskning inom ämnen såsom företagsekonomi, etnologi, sociologi, juridik, psykologi, pedagogik, svenska språk, teknik och samhällsvetenskaplig miljöforskning. GRI står för samarbete och långsiktighet. För närvarande finns sju olika forskningsprogram vid GRI.. Institutet leds av professor Ulla Eriksson-Zetterquist som tillträdde 1 maj 2012.. ...
Gothenburg Research Institute (GRI) är Handelshögskolans institut för tvärvetenskaplig forskning. Här har Handelshögskolans forskare möjlighet att arbeta i programform med forskningsprojekt med hög näringslivs- och samhällsrelevans. Vi bedriver forskning inom ämnen såsom företagsekonomi, etnologi, sociologi, juridik, psykologi, pedagogik, svenska språk, teknik och samhällsvetenskaplig miljöforskning. GRI står för samarbete och långsiktighet. För närvarande finns sju olika forskningsprogram vid GRI.. Institutet leds av professor Ulla Eriksson-Zetterquist som tillträdde 1 maj 2012.. ...
Produktionssektorns centralorganisationer, bl.a. Finlands Industriförbund, Finska Träförädlingsindustriernas Centralförbund och Arbetsgivarnas i Finland centralförbund grundade i juni 1946 föregångaren till Näringslivets Forskningsinstitut, Taloudellinen Tutkimuskeskus (Ekonomiskt Forskningscenter), som inledde sin verksamhet den 1 augusti samma år. Den efterkrigstida politiska och ekonomiska omvälvningen och bristen på grunduppgifter gällande ekonomin skapade ett nytt slags behov av ekonomisk forskning.. Till en början låg tyngdpunkten i forskningen på grundläggande kartläggningar och utredningar av aktuella ämnen. Till de första uppgifterna hörde en utredning av omfattningen och formerna av industrins sociala verksamhet. Likaså kartlades möjligheterna att stärka utbudet av arbetskraft för att möjliggöra återuppbyggandet och krigsersättningarna.. Rätt snart låg tyngdpunkten i verksamheten på långsiktiga undersökningar. Temat på dem har varierat mycket, men ett ...
Accelerating Innovation. Ett starkt, samlat forskningsinstitut för Sverige. Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner. I internationell samverkan, med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle.. Mer om RISE här:. ...
FOI är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet. Kärnverksamheten är forskning, teknikutveckling och studier. FOI är Sveriges största forskningsinstitut med cirka 1000 anställda varav 850 är forskare. Omsättningen 2012 var 1,1 miljarder kronor och den uppdragsfinansierade andelen var 83%.
Är du nyfiken på en karriär inom forskning och utveckling? Vårt forskningsinstitut erbjuder en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö med inspirerande utmaningar.. Lediga jobb ...
Den expertgrupp som forsknings- och innovationsrådet har tillsatt föreslår en totalreform av statens forskningsinstitut och forskningsfinansiering från ingången av 2014.
Nu är programmet fastställt, se nedan. Möt forskare från CBI Betonginstitutet och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut som leder intressanta forskningsprojekt inom betongområdet. Ta del av presentationer om aktuella projekt från CBI, SP:s brandlaboratorium och SP:s laboratorium för Bygg och Mekanik och följ med på en rundvandring till tre laboratorier (CBI, SP-Brand och SP-Bygg och Mekanik). Besöket avslutas med lättare förtäring ...
SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013 SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINTITUT VÅR VISION Ett internationellt ledande institut VÅR AFFÄRSIDÉ Skapa, använda och förmedla internationellt konkurrenskraftig
Värmepumpar i bebyggelse SP Byggdagar, Borås, Roger Nordman SP Technical Research Institute of Sweden Värmepumpar vad är hemligheten? Aerothermal Hydrothermal Geothermal
P Jobinside kan du l sa vad anst llda tycker om Totalf rsvarets Forskningsinstitut. Du kan enkelt bed ma din egen arbetsgivare. Sj lvklart r det gratis.
Vilken är forskningsinstitutens roll i det svenska innovationssystemet och hur stärker de Sveriges konkurrenskraft? Hör Pia Sandvik, som förra året tillträdde som VD för RISE, berätta om sin syn på detta. Pia har en bred bakgrund inom forskning, akademi, offentlig sektor och näringsliv och i detta avsnitt berättar hon om hur RISE kom till och vilken bredd och djup man besitter för att kunna stötta svenskt näringsliv och offentlig sektor i att kunna tackla framtidens utmaningar.. ...
Av erfarenhet vet jag även att diskussioner och samarbeten inom nätverk som LIGHTer Academy genererar idéer, både till hur olika forskningsfrågor kan angripas och till helt nya forskningsuppslag.. Om LIGHTer Academy. LIGHTer Academy är ett branschöverskridande nationellt nätverk som består av forskare från akademi, forskningsinstitut och företag. Deltagarna har komplementära kompetenser inom material (både metallegeringar och fiberkompositer), design, modellering och karaktärisering. Förutom att nätverket är nationellt, så är det också hållbart över tid. De deltagande forskarna har kommit olika långt i karriären. Därmed får LIGHTer Academy en kontinuerlig process där forskare som är i början av sin akademiska karriär tas in och mer seniora forskare lämnar nätverket ...
Swerea är den svenska forskningskoncernen för industriell förnyelse och hållbar tillväxt. Fem forskningsinstitut som skapar, förädlar och förmedlar forskningsresultat.
I dag kom besked om vilka unga framstående forskare som får årets Wallenberg Academy Fellows. Av de 33 forskare som blir Wallenberg Academy Fellows kommer sex att vara verksamma vid Stockholms universitet, vilket gör universitetet till det lärosäte med flest Wallenberg Academy Fellows. Två av forskarna finns inom humaniora och fyra inom naturvetenskap.. - Det är fantastiska nyheter att vi fått hela sex Wallenberg Academy Fellows till Stockholms universitet i år. Programmet har blivit en viktig rekryteringsväg som gör det möjligt att knyta till sig framstående unga forskare, säger rektor Astrid Söderbergh Widding.. De fyra forskarna inom naturvetenskap är Rachel Foster, Markus Janson, Martin Ott och Sara Strandberg. Rachel Foster, forskare vid Max Planck Institute for Marine Microbiology i tyska Bremen, studerar det symbiotiska förhållandet mellan havens kiselalger och cyanobakterier i världshaven. Markus Janson, lektor vid Queens University i Belfast, ska ytterligare ...
Med kort varsel fick jag veta att jag hade blivit kvalificerad att komma med på Skin Care Academy steg 2 - för att bli Skin Care Pro. Det innebär en dag på laboratoriet på norra Europas främsta Skin Care Institute som finns i samma byggnad som Oriflames huvudkontor mitt i Stockholm City.. Fördjupade kunskaper i hudvård och de fantastiska produkterna som har sitt ursprung här på labbet och 100-tal forskare som arbetar hårt för att hitta de bästa aktiva ingredienserna för Oriflames hudvård.. ...
Det är väldigt glädjande att det är lika många kvinnor som män bland årets Academy Fellows. De som utses till Wallenberg Academy Fellows går igenom en noggrann utvärderingsprocess där universiteten först nominerar kandidater som sedan granskas av utvärderingspaneler för respektive ämne under ledning av de fem kungliga akademierna, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.. Ämnena som de 24 Wallenberg Academy Fellows behandlar rör sig över ett brett spektrum, från algebraisk geometri, klimat, graviditetens politiska konsekvenser, vad som gör virus smittsamma till utveckling av ny antibiotika.. - Det här programmet är bland det viktigaste som görs i dag för att stärka Sveriges position inom forskning och utveckling. Av årets Wallenberg Academy Fellows är drygt 50 procent kvinnor och många av forskarna rekryteras från lärosäten i andra länder, det är extra glädjande. Vi i Kungl. Vetenskapsakademien är stolta över att kunna ...
IIES är ett forskningsinstitut vid Stockholms universitet som grundades den 1 juli 1962. Dess främsta mål är att producera framstående forskning för publicering i ledande internationella tidskrifter. Ett stort antal besökare kommer till institutet varje år för att presentera nya rön, samarbeta med institutets forskare och bedriva egen forskning. Sedan mitten av 1990-talet sker all rekrytering av yngre forskare på den årliga internationella marknaden för nya doktorander i nationalekonomi. På den andra sidan av denna marknad har unga forskare som nyligen färdigställt sina doktorsavhandlingar vid institutet fått jobberbjudanden från många internationellt kända universitet och forskningsinstitutioner och accepterat tjänster i USA, Europa, Australien och Kanada. Alla forskare vid institutet undervisar på grund-och forskarutbildningarna i nationalekonomi vid universitetet. ...
IIES är ett forskningsinstitut vid Stockholms universitet som grundades den 1 juli 1962. Dess främsta mål är att producera framstående forskning för publicering i ledande internationella tidskrifter. Ett stort antal besökare kommer till institutet varje år för att presentera nya rön, samarbeta med institutets forskare och bedriva egen forskning. Sedan mitten av 1990-talet sker all rekrytering av yngre forskare på den årliga internationella marknaden för nya doktorander i nationalekonomi. På den andra sidan av denna marknad har unga forskare som nyligen färdigställt sina doktorsavhandlingar vid institutet fått jobberbjudanden från många internationellt kända universitet och forskningsinstitutioner och accepterat tjänster i USA, Europa, Australien och Kanada. Alla forskare vid institutet undervisar på grund-och forskarutbildningarna i nationalekonomi vid universitetet. ...
UKF är en sammanslutning av amatörforskare inom det kulturhistoriska området. Vi arbetar med arkivforskning, ortnamn, historia, arkeologi och marinarkeologi. En förening med f.n. 300 medlemmar driver institutet. Faktasidor om kultplatsen Rösaring, Fornsigtuna, ärkebiskopsborgen Almarestäket, Mälardalens äldsta fornborg,
Universitetsbiblioteket är en gemensam resurs för alla anställda och studenter vid Stockholms universitet. Det är också en bra utgångspunkt att se om den önskade boken finns tillgänglig i tryck eller elektroniskt innan man gör en beställning. Finns boken inte på universitetsbiblioteket så kan biblioteket köpa in den förutsatt att boken är kopplad till aktuella studier eller forskning vid Stockholms universitet.. Mer information om beställning via biblioteket hittar du under länken nedan.. Vill du ändå att institutionen ska köpa in litteratur så hör av dig till din närmaste chef och institutionens administrativa personal som hjälper dig vidare.. Kurslitteratur ...
Vid institutionen bedrivs individuell forskning inom litteraturvetenskap, teaterstudier, idé- och lärdomshistoria, religionsvetenskap och teologi. Vi arbetar dessutom aktivt för att forma en stark och konkurrenskraftig tvärvetenskaplig forskning, som också kan bidra till att skapa en komplett miljö där forskning och utbildning på olika nivåer samverkar ...
Institutet hade ursprungligen tre avdelningar; kemi, fysik och teknik. År 1953 tillkom en kontaktavdelning och 1962 en inspektionsavdelning. Till den sistnämnda knöts kursverksamheten. Dessutom fanns tidigt en administrationsavdelning. Denna organisation var tämligen oförändrad under årens lopp, även om avdelningarnas antal och namn varierat något. År 2002 hade institutet fyra avdelningar för forskning och utveckling (FoU Material, FoU Reologi, FoU Teknik och FoU Laboratorium), en avdelning för konsultverksamhet (CBI Konsult), en avdelning för teknikspridning (med kurs, bibliotek och information), en för kontrollverksamhet samt en administrativ avdelning. Sedan 2015 driver institutet verksamheten i sex sektioner; Betong och Berg, Tillståndsbedömningar, Produkt och Kontroll, Hållbara Byggnadsverk, Kurscentrum för Betong och Berg samt Ledning och Administration. Antalet medarbetare varierade mellan c:a 30 och drygt 40 fram till och med 2007. Den 1 januari 2008 ökade antalet ...
Gruppchef (Lund) Specialiserad på betongskador och deras påverkan på funktion och säkerhet. Arbetar främst med tillståndsbedömningar men deltar även i olika forskningsprojekt. Kristian har disputerat vid LTH med en avhandling om sprickors påverkan på korrosionsrisken ...
På Oriflames Skin Research Institute uppstod ett plötsligt behov av att rekrytera en Forskningsassistent- en roll som krävde bred erfarenhet och självständighet. Tillsammans med Poolia hittade de Anja. "Det gick väldigt smidigt alltihop", säger Susanne Fabre, chef för Oriflames Skin Research Institute.. ...
Här återfinns ett urval av rapporter och memon med anknytning till Arktis som utgivits under de senaste åren. Publikationer som inte finns länkade kan beställas via registraturen på FOI.
Initiativet SWEbeams samlar aktörer inom näringsliv, forskningsinstitut och akademi för att ge förslag på hur potentialen i anläggningarna ESS och MAX IV kan realiseras. I början av februari - halvvägs genom projektet - lämnade SWEbeams sin delrapport till Vinnova och Vetenskapsrådet.. Ta gärna del av SWEbeams delrapport, du hittar den här. Rapporten bygger på ett arbete under hösten 2017 som innefattat inläsning av sekundärmaterial, cirka 40 intervjuer med nyckelpersoner samt genomförande av en halvdagsworkshop med cirka 100 deltagare från näringsliv, forskningsinstitut, akademi och myndigheter. Fredrik Hörstedt, vicerektor på Chalmers, är tillsammans med Chalmerskollegan Margareta Wallquist, expert på forskningsinfrastruktur, ansvarig för driften av SWEbeams.. - Vi går igenom de slutsatser som vi har kunnat dra så här långt och tittar på vad de betyder för Vinnovas och Vetenskapsrådets agendor, säger Fredrik Hörstedt. Hur kan de arbeta för att på bästa sätt ...
FOI har haft besök av inrikesministern Anders Ygeman. Ministern kom för att få en presen-tation av myndighetens forskning inom området Informations-säkerhet.
På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?. ...
Home · News; 3Range of services · Knowledge Areas · Research Institutes · Contact · Work with us; 1About the site · Extranet. Range of services; Testbeds and demonstrator facilities · What is Testbeds and demonstrator facilities · EIT. About the site; Cookies. RISE Research Institutes of Sweden. 9Om RISE; 6Divisioner
På RISE möts passionerade problemlösare. Vi behöver fler skarpa hjärnor som vill vara med och lösa några av världens viktigaste, och kanske roligaste, problem.
Hur tar du som företag en idé till faktisk produkt eller lösning? Och finns det hjälp att få? För att företag ska växa och utvecklas krävs möjliggörare som förstår innovationsprocessen såväl som affärsnyttan. Se filmen som beskriver hur två småföretag gick från idé till lösning. Många av Sveriges företag klarar själva av att utveckla nya produkter och tjänster, men en del
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut består av nio tekniska enheter och i koncernen ingår följande bolag: AstaZero, CBI, Glafo, JTI, SMP, SPPD och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut A/S
Saco sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Sacos tjänster godkänner du detta. ...
Riksrevisionen leds av tre riksrevisorer som utses av riksdagen. Sedan september 2018 är en av tjänsterna vakant. Riksrevisorernas oberoende ställning är grundlagsskyddad. ...
Hur kan filosofi, en intellektuell verksamhet som präglas av en hög grad av abstraktion och generalisering, vara praktisk? Den grekiska termen praxis står för handling, dåd, och ämnet praktisk filosofi strävar efter att ge filosofisk belysning åt de aspekter av livet som berör normer och handlingar. Särskilt centrala i den praktiska filosofin är teorier om värdens och handlingars natur. Sådana teoribildningar påverkar hur vi resonerar i moraliska och politiska frågor och de har stor betydelse för ställningstaganden beträffande etik, ansvar, lag, samhälle, konst och religion. Forskningen i praktisk filosofi i Lund är starkt internationellt orienterad och enskilda forskningsinsatser har tilldragit sig internationell uppmärksamhet. Följ länken Praktisk filosofi för att läsa mer om vår forskning.. ...
Varje år deltar hundratusentals personer i studier. De svarar på frågor om sin livsstil, lämnar blodprover, testar nya läkemedel och så vidare. Den medicinska forskningen är helt beroende av de insatser som dessa friska frivilliga och patienter gör.
Länge har hon brunnit för jämställdhetsfrågor och utbildning men ganska sent i livet upptäckte hon tjusningen med forskning. Idag kombinerar barnmorskan och forskaren Elisabeth Faxelid sina passioner i sitt arbete kring reproduktiv hälsa i låginkomstländer.
Länge har hon brunnit för jämställdhetsfrågor och utbildning men ganska sent i livet upptäckte hon tjusningen med forskning. Idag kombinerar barnmorskan och forskaren Elisabeth Faxelid sina passioner i sitt arbete kring reproduktiv hälsa i låginkomstländer.
Institutionens forskning är uppdelad i tre profilområden - allmän statistikproduktion, bayesiansk inferens och design av planerade försök.
Institutionens forskning är uppdelad i tre profilområden - allmän statistikproduktion, bayesiansk inferens och design av planerade försök.
MiH Academy by IHM Business School är en gemensam satsning i Halmstad för att säkerställa en hög kompetensnivå för företag och organisationer i länet och ge näringslivet rätt förutsättningar att växa och utveckla sina verksamheter. Tillsammans med landets ledande affärsskola IHM Business School kommer Marknadsföreningen i Halland (MiH) att bygga en Academy som har för avsikt att bli den självklara samlingsplatsen för kompetensförsörjning, utbildning och utveckling för näringslivet i Halland. MiH har under många år samarbetat med IHM. Årets Marknadsförare i Halland har tilldelats ett stipendium på utbildning i Göteborg, Malmö eller Stockholm. Responsen har varit mycket god sedan första stipendiet som tilldelades MTA Bygg- & Anläggning till förra Årets Marknadsförare i Halland, SIA Glass. - Vi är så stolta och glada att vi tillsammans med IHM startar en Academy, som på många plan kan utveckla och stärka näringslivet i Halland. Utbildningarna skapar möjlighet till
Widestedts vetenskapliga intresse cirkulerar kring makt och maktutövning - journalistiken som producent av symbolisk och diskursiv makt. Historiska studier av journalisitik är ett centralt tema i hennes forskning. Widestedts avhandling studerade musikkritik som ett sätt att utöva estetisk makt och etablera kritikerkårens förnuftsbaserade musikreception som överlägsen publikens känsloreaktioner....
På vår nya forskningssajt finns forskare, publikationer och projekt samlade. Hitta information enkelt via ämnen eller sökfunktionen.. ...
Boken behandlar hur kvinnan skildras i 60- 70- och 90-talens Veckorevyn och Fib-Aktuellt. Anja Hirdman lägger stor tonvikt i hur just bilden av kvinnan gestaltas, inte bara i text utan just i bild. Hennes jämförelse mellan en tidning riktad till kvinnliga läsare och en herrtidning skapar många intressanta motsättningar och visar att bilden kan vara väl så stereotyp i Veckorevyn. Jämförelsen öv...
På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?. ...