Reaktion på en signal som är avgörande för undvikande av en skadlig händelse.
Nedbrytning med galvanisk ström, som t ex spjälkning av ett kemiskt ämne i lösning.
Den ihållande förmågan att visa ett inlärt beteende efter en tidsperiod utan aktivering eller utövande av beteendet.
Framkallande av en stressreaktion hos försöksobjekt med elektrisk chock. Såväl kramptillstånd som icke-kramptillstånd kan avses.
Förmågan att lära sig den rätta vägen genom en labyrint för att nå ett mål. Begreppet används för både människo- och djurpopulationer.
Den iakttagbara reaktionen hos ett djur i någon situation.
Komplex, mental funktion som utgörs av fyra distinkta faser: 1) memorering eller inlärning, 2) retention eller minnesbehållning, 3) återkallande och 4) igenkännande. Kliniskt brukar man dela in minnet i omedelbart minne, korttidsminne ("närminne") och långtidsminne ("fjärrminne").
Inlärning genom att låta en en betingad stimulus beledsaga en obetingad. Den reaktion som sedan utöses av den betingade stimuleringen kallas betingad reflex.
"Rovdjursbeteende" refererar till beteendet hos ett djur som jagar och dödar andra djur för att äta. Detta beteende inkluderar sökandet, identifieringen, jakt, fångst och konsumtion av byten. Rovdjursbeteendet är vanligt förekommande bland vissa djurgrupper, som rovdjur, fåglar, reptiler och fiskar. Det bör noteras att termen "rovdjursbeteende" inte används för att beskriva mänsklig kannibalism eller aggressivt beteende mot artfränder inom samma art.
Förhållanden kännetecknade av avsevärd avvikelse mellan den antagna intellektuella förmågan hos en individ och dennes förmåga att tillägna sig nya språkkunskaper eller andra kognitiva färdigheter. Sådana störningar kan ha sin grund i organiska eller psykologiska tillstånd. Ganska vanliga arter av störning är dyslexi, dyskalkyli och dysgrafi.
Amygdala (corpus amygdaloideum). Mandelformad ansamling av grå substans i främre delen av hjärnans tinningslob. Amygdala utgör en del av det limbiska systemet.
En förhöjd vindling av grå substans som sträcker sig längs hela bottnen av sidoventrikelns temporalhorn. Hippocampus, subiculum och gyrus dentatus (den tandade vindlingen) utgör hippocampusformationen. Ibland räknas även entorinalkortex hit.
En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.
Förhållandevis permanent beteendeförändring som resultat av tidigare erfarenheter eller övning. Begreppet omfattar förvärvande av kunskap.
"Problem-based learning (PBL) är en pedagogisk metod där inlärningen styrs av att lösa autentiska problem, ofta presenterade som fallstudier, för att främja självständigt lärande, kritiskt tänkande och samarbete."
"Tidsfaktorer" refererar inom medicinen till de aspekter av tiden som kan spela in på en persons hälsa, sjukdomsutveckling eller svar på behandling. Detta kan omfatta sådant som tidpunkt för exponering för en skada eller en infektion, tid som har gått sedan symtom uppstod, eller den tid det tar för en behandling att verka. Tidsfaktorer kan vara av avgörande betydelse för att ställa diagnoser, planera behandlingar och förutse prognoser.
Wistar rats are an outbred albino strain of laboratory rats that are widely used in biomedical research due to their genetic diversity and generalizability of research findings to humans.
Inlärning som är förankrad i förmågan att reagera olika på olika stimuli.
"Verbal learning" är en form av inlärning som involverar att ta in, bearbeta och komma ihåg information genom att höra och upprepa talad eller skriftlig text, ofta med hjälp av metoder såsom lyssnande, upprepning, repetition och association.
"Reversible learning" in medical terms refers to the ability of the brain to temporarily store and retrieve new information or skills that can be forgotten or "reversed" if not reinforced or used over time.
'Series learning' in medical terms, also known as "spaced repetition," is a learning technique that involves reviewing information at increasing intervals to improve long-term retention and recall.
Medfödd reaktion inför en hotfull situation.

'Undvikande inlärning' (engelska: avoidant learning) är ett begrepp inom beteendeforskning och läringsteori som refererar till en typ av inlärningsprocess där individen undviker att lära sig information eller färdigheter på grund av rädsla för fel, skam, kritik eller negativa konsekvenser. Det kan också handla om att undvika vissa situationer eller stimuli som är associerade med tidigare negativa erfarenheter.

Ibland kan undvikande inlärning leda till begränsad förmåga att hantera nya uppgifter eller utmaningar, och kan på så sätt försvåra personens möjligheter till personlig utveckling och framgång i livet. Det är viktigt att identifiera och behandla undvikande inlärning i tid, exempelvis genom kognitiv beteendeterapi eller andra former av psykologisk behandling, för att hjälpa individen att överbrygga sina rädslor och utveckla mer adaptiva sätt att hantera nya uppgifter och situationer.

Elektrolys är en process där ett elektrolyt, en elektrisk ledare som innehåller lösta joner, delas upp i sina beståndsdelar genom elektrisk ström. När en spänning appliceras över två elektroder som doppas i ett elektrolytlösning sker en reaktion där katoden (negativt laddad elektrod) och anoden (positivt laddad elektrod) attraherar joner av motsatt laddning. Jionerna reduceras eller oxideras beroende på vilken typ av elektrod de träffar, och detta leder till att ämnet som elektrolyten består av delas upp i sina grundläggande beståndsdelar.

Exempel på elektrolysprocesser inkluderar produktionen av aluminium genom smält Elektrolys, produktionen av natrium och klor ur natriumklorid (koksalt) lösning, samt produktionen av vätgas och syre från vatten.

"Electric shock" er en medisinsk betegnelse for at blive udsat for en strøm, der går gennem kroppen. Det kan skade kroppens væv og organer, afhængig af styrken og varigheden af strømmen. Elektrisk chok kan også forstyrre hjertets rytme og i værste fald forårsage død.

Forebyggelse af elektriske stød omfatter at overholde sikkerhedsreglerne ved brug af elektrisk udstyr, undgå kontakt med ledninger under højspænding og søge umiddelbart lægehjælp efter en elektrisk chok.

'Labyrinthine learning' är ett begrepp inom neurootologi och relaterat till vestibulära systemet, som styr balansen och kroppens rörelse. Det refererar till en process där hjärnan lär sig att kompensera för skador eller avvikelser i det vestibulära systemet genom att använda information från andra sinnen, såsom syn och touch.

Genom att upprepa specifika rörelser och öva upp sin balans kan individen hjälpa sin hjärna att skapa nya neuronala banor som kompenserar för den skadade vestibulära funktionen. Detta kallas även för adaptiv neuroplasticitet, där nervsystemet har förmågan att ändra sig och anpassa sig till nya situationer eller skador.

Labyrinthine learning kan vara en viktig del av rehabiliteringen efter en skada eller sjukdom som påverkar vestibulära systemet, såsom labyrintitis, Ménières sjukdom eller en hjärnskakning. Genom att öva upp balansen och kroppens rörelser kan individen förbättra sina symtom och återfå funktion.

'Animal behavior' er en gren av biologi som undersøker hvordan dyr oppfør seg og hvorfor de gjør det. Dette inkluderer studier av dyrs kommunikasjon, sosiale strukturer, rutiner, instinkter og adaptive strategier i forhold til deres miljø.

En mer medisinsk definisjon av 'djurs beteende' kan være relatert til dyreetisk avvik, som er abnorme, kompulsive eller skadelige handlinger som utføres av dyr. Disse handlingene kan være satt i sammenheng med fysiologiske lidelser, psykiske lidelser eller både de to. Forskere og dyrlæger kan analysere dyrs beteende for å diagnosticere og behandle sykdommer, stressrelaterte problemer eller adferdsproblemer hos dyr i fangenskap eller i vilt tilstand.

'Minne' kan definieras som den kognitiva förmågan att behålla, lagra och återkalla information. Det är en del av vår korttids- och långtidss memory, och inkluderar förmågan att lära oss nya saker och erinra oss om dem. Minnet kan delas upp i olika typer beroende på vad det är som behöver minnas, till exempel verbalt (språk), visuellt (bilder) eller procedurally (rutiner och färdigheter).

Den klassiska betingningen är en form av inlärning som beskrevs först av den ryske fysiologen Ivan Pavlov. Det handlar om en procedure där ett neutralt stimuli (som inte i sig självt ger upphov till någon respons) kopplas ihop med ett omedelbart föregående starkt stimuli (som orsakar en reflexmässig respons). Efter en viss träning kommer det neutrala stimuli att få samma effekt som det starka stimuli och utlösa en betingad respons.

Ett exempel på klassisk betingning är när hunden i Pavlovs experiment lärde sig salivera (betingad respon) varje gång han hörde ljudet av en klocka (neutralt stimuli), eftersom detta ljud hade föregått matgivningen (starkt stimuli) under en längre tid.

'Rovdjursbeteende' refererar till beteendet hos djur, främst carnivorer ( köttätare), att jaga, fånga och döda andra djur för föda. Detta inkluderar allt från små däggdjur som katter och rävar till stora rovdjur som lejon och björnar. Rovdjursbeteendet omfattar en rad olika beteenden, såsom spårning, förföljelse, attack, dödande och äta av bytet. Det är ofta en koordinerad och komplex process som involverar alla sinnen och fysiska förmågor hos rovdjuret. Rovdjursbeteendet skiljer sig något mellan olika arter, beroende på deras storlek, styrka, sinnesförnöjelser och jaktteknik.

En inlärningsstörning (ILS) är en neuroutvecklingsstörning som kännetecknas av svårigheter att lära sig och behålla nya kunskaper och färdigheter, till exempel i anledning av att informationsprocesseringen i hjärnan inte fungerar optimalt. Det kan handla om svårigheter med att läsa, räkna, skriva eller förstå abstrakta begrepp, och det kan vara svårt att generalisera vad man lärt sig till nya situationer. I allmänhet har personer med ILS en normal till hög intelligens, men de har ofta också andra symtom som exempelvis kort Minne, uppmärksamhetsproblem och motoriska svårigheter. För att ställa diagnosen använder man sig av olika tester och observationer, och det är viktigt att utreda om det finns några underliggande orsaker till de symtom som visar sig, som exempelvis hörsel- eller synproblem. Behandlingen består ofta av specialpedagogiska insatser, sociala stödjande insatser och i vissa fall medicinska behandlingar.

"Mandelkärna" (tonsillar crypts) refererar till de fåror eller gropar som finns på ytan av tonsillerna, som är lymfatiska strukturer belägna bakom och ovanför tungans bas i munhålan. Mandelkärnorna kan vara ett normalt anatomiskt kännetecken, men de kan även bli infekterade eller inflammerade, vilket kan leda till problem som tonsillit eller mandelinflammation. I vissa fall kan stora och djupa mandelkärnor också vara en indikation på ett tillstånd som kallas chronic tonsillitis eller kryptisk tonsillar hyperplasi.

Den hippocampus är en del av limbiska systemet i hjärnan som spelar en viktig roll i minnes- och läringsprocesser. Det är ett par strukturer, en i varje hemisfär, som liknar en hästsko i formen och ligger djupt inne i tinningloben. Hippocampus består av flera regioner, inklusive cornu ammonis, dentatgyrus och subiculum, som tillsammans bildar en komplex neural nätverksarkitektur.

Hippocampus är speciellt känslig för skador orsakade av syrebrist, neuroinflammation och neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom. Forskning har visat att förlust av volym och funktion i hippocampus korrelerar med minnesförlust och kognitiva nedsättningar hos äldre vuxna och personer med demenssjukdomar.

Variansanalys (ANOVA) är en statistisk metod som används för att undersöka om det finns några signifikanta skillnader mellan grupper i ett experiment. Den jämför medelvärdena hos två eller fler grupper och beräknar variansen inom varje grupp samt totalvariansen över alla grupper. Sedan använder den en F-test för att avgöra om det finns någon signifikant skillnad mellan grupperna. Metoden bygger på jämförelser av gruppers standardavvikelser och är därför särskilt användbar när man vill undersöka effekter hos flera grupper samtidigt.

'Inlärning' är ett begrepp som används inom neurovetenskap, psykologi och pedagogik för att beskriva processen där information eller färdigheter internaliseras och blir en del av ens kognitiva strukturer och förmågor. Det finns olika typer av inlärning, till exempel klassisk betingning, operant betingning och kognitivt lärande. Inlärning kan ske genom direkta instruktioner, erfarenhet eller observation, och den kan vara medveten eller omedveten.

En medicinsk definition av inlärning kan se ut på följande sätt: "Inlärning är en process där information eller förmågor internaliseras och integreras i hjärnan genom upprepad stimulans, erfarenhet eller instruktion. Detta leder till förändringar i kognitiva strukturer och funktioner som påverkar beteende, minne och perception."

"Problem-based learning" (PBL) är en undervisningsmetod där lärande stimuleras genom att arbeta med autentiska problem som de kan stöta på i praktiken. Metoden utvecklades inom medicinsk utbildning, men används nu inom många andra akademiska områden.

I en PBL-miljö arbetar studenterna i små grupper för att lösa ett problem som presenteras av en handledare eller genom en casestudie. Under arbetet ställer de frågor, gör research och diskuterar informationen för att nå en gemensam förståelse av problemet och möjliga lösningar. Läraren har en mer passiv roll och fungerar som en guide och rådgivare när det behövs.

PBL-metoden fokuserar på att utveckla studenternas förmåga till självständigt lärande, kritiskt tänkande, problemlösning, samarbete och kommunikation. Den främjar också djupgående förståelse av kunskap istället för att enbart memorera information.

I en medicinsk kontext refererer tidsfaktorer ofte til forhold der har med tiden at gøre, når det kommer til sygdomme, behandlinger eller sundhedsforhold. Det kan eksempelvis være:

1. Akutte vs. kroniske tilstande: Hvor akutte tilstande kræver øjeblikkelig medicinsk indgriben, kan kroniske tilstande udvikle sig over en længere periode.
2. Tidspunktet for diagnose og behandling: Hvor hurtigt en sygdom identificeres og behandles, kan have væsentlig indvirkning på prognosen.
3. Forløb og progression af en sygdom: Hvor lang tid en sygdom tager at udvikle sig eller forværres, kan have indvirkning på valget af behandling og dens effektivitet.
4. Tidligere eksponeringer eller længerevarende sundhedsproblemer: Tidsfaktoren spiller også en rolle i forhold til tidligere eksponeringer for miljøfaktorer, infektioner eller livsstilsvalg, der kan have indvirkning på senere helbredsudvikling.
5. Alder: Alderen kan have indvirkning på risikoen for visse sygdomme, svarende til at visse sygdomme er mere almindelige hos ældre end yngre mennesker.
6. Længerevarende virkninger af behandling: Tidsfaktoren spiller også en rolle i forhold til mulige bivirkninger eller komplikationer, der kan opstå som følge af længerevarende medicinske behandlinger.

I alle disse tilfælde er tidsfaktoren en vigtig overvejelse i forbindelse med forebyggelse, diagnostisk og terapeutisk beslutningstagen.

Wistar rats are a type of albino laboratory rat that are widely used in scientific research. They were first developed at the Wistar Institute in Philadelphia, USA in the early 20th century. Wistar rats are outbred, which means that they have been bred to produce offspring with a high degree of genetic variability. This makes them useful for studies that require a large and diverse population.

Wistar rats are typically used in biomedical research because of their size, ease of handling, and well-characterized genetics. They are also relatively resistant to disease, which makes them a good choice for studies that involve infectious agents. Wistar rats are commonly used in toxicology studies, pharmacology studies, and studies of basic biological processes such as aging, development, and behavior.

Wistar rats are typically larger than other strains of laboratory rats, with males weighing between 350-700 grams and females weighing between 200-400 grams. They have a relatively short lifespan of 2-3 years, which makes them useful for studies of aging and age-related diseases. Wistar rats are also used in studies of cancer, cardiovascular disease, neurological disorders, and other health conditions.

Overall, Wistar rats are a versatile and widely used animal model in biomedical research. Their well-characterized genetics, ease of handling, and resistance to disease make them an ideal choice for many types of studies.

"Urskiljningsinlärning" (engelska: "discrimination learning") är ett begrepp inom lärteori som refererar till en typ av inlärning där individen lär sig att skilja på olika stimuli och svara på olika sätt beroende på vilken stimulus som presenteras. Det innebär att organismen måste lära sig att svara på en viss sätt när en viss stimulus presenteras, och på en annan sätt när en annan stimulus presenteras.

Exempel på urskiljningsinlärning är when a dog learns to sit when its owner says "sit" but not when the owner says "stay", or when a child learns to call their mother "mom" but not "dad". I båda fallen måste individen lära sig att skilja på två olika stimuli (ord) och svara på olika sätt.

Det finns också en negativ konnotation av begreppet "discrimination" som refererar till diskriminering baserat på exempelvis ras, kön eller religion. Det är viktigt att skilja mellan de två betydelserna och vara medveten om kontexten då begreppet används.

'Verbal learning' refererar till den typen av inlärning som involverar språkliga eller verbala informationer, ofta genom att höra och upprepa informationen. Det kan handla om att lära sig fakta, listor, begrepp, idéer eller andra typer av information som kan uttryckas med hjälp av språket. Verbal inlärning kan ske aktivt genom att koncentrera sig och upprepa informationen i huvudet eller genom att tala högt, men den kan också ske passivt genom att lyssna på en lärare eller en inspelning.

Verbal inlärning är en viktig förmåga som används i många aspekter av vardagslivet och akademisk utbildning, särskilt inom humaniora och språkvetenskap. Den kan stödjas genom olika metoder såsom att upprepa informationen, använda associationer, skapa minnesvärda bilder eller koppla informationen till redan befintliga kunskaper.

Reversibel inlärning, på scientific latin reversible learning, är ett begrepp inom neurovetenskap och beteendevetenskap som refererar till en typ av inlärning där information kan lättare tas bort eller förändras efter att ha lärts in. Detta står i kontrast till "irreversibel inlärning" (engelska: *irreversible learning*), där informationen är mer permanent och kan vara svårare att ändra eller glömma bort.

Reversibel inlärning kan ske genom olika mekanismer, till exempel konditionering av Pavlov eller through working memory (korttidsminne). Detta betyder att informationen lagras i vår minne under en begränsad tid och kan lätt glömmas bort om den inte används eller förstärks regelbundet.

Det är värt att notera att begreppet "reversibel inlärning" kan ha något olika betydelser beroende på kontexten och det specifika området inom neurovetenskap eller beteendevetenskap som diskuterar det.

'Serieslearning' är ett engelskt uttryck som inte har en etablerad medicinsk definition. Det kan dock syfta på en lärmetod där man successivt introducerar och övar på flera relaterade koncept eller färdigheter i en serie, med syfte att underlätta inlärandet och minnet genom repetition och progressiv komplexitet.

Ibland kan det även användas för att beskriva en persons förmåga att snabbt och effektivt lära sig nya koncept eller färdigheter inom en viss serie eller domäner där de redan har kunskap, även kallat "kunnighetstранfer" eller "kompetensutveckling".

En flyktreaktion (eller "flight or fight response") är ett fysiologiskt tillstånd som utlöses i samband med att en individ upplever fara eller stress. Detta tillstånd aktiverar kroppens sympatiska nervsystem och orsakar en rad fysiska reaktioner, inklusive ökad hjärtfrekvens, ökad andning, ökad blodtryck, sänkt smärtuppfattning och förhöjd glukosnivå i blodet. Dessa reaktioner förbereder kroppen för att möta en fara eller fly från den. Flyktreaktionen är en del av kroppens inneboende stressrespons och hjälper till att skydda oss från potentiella hot.

Utifrån ett beteendeterapeutiskt perspektiv kan selektiv mutism förstås som ett resultat av inlärning av ett undvikande ... Med exponeringsterapi kan detta undvikande brytas. Under behandlingen utsätts barnet för situationer där det förväntas tala, ... social isolation och undvikande personlighetsstörning. En metod som används som behandling för barn med selektiv mutism är ...
En likhet med de andra är dock att undvikande ses som dåligt. I KBT för att undvikande vidmakthåller en respondent inlärning ... Detta innebär ett antagande om att vad vi gör beror på en inlärning genom både respondent och operant inlärning. För att då nå ... eller annan inlärning, i PDT för att affekten som hämmas är meningsbärande[källa behövs] och i MKT för att undvikande innebär ... att fobier uppstår genom en inlärning eller betingning; att depression beror på brist på positiva/betydelsefulla händelser ( ...
Detta är en viktig del i vidmakthållandet av det undvikande som görs för att slippa komma i kontakt med stimulit som ger upphov ... Gemensamt för dessa är att det krävs någon typ av inlärning, även om inlärningsmekanismen kan se olika ut för olika personer. ... Det finns fyra olika varianter av inlärning som kan leda till en utveckling av fobisk rädsla. Den första, och mest självklara, ... Bevisen från studierna stöder tesen att agorafobi snarare är ett undvikande till följd av panikattacker snarare än en egen ...
Inlärning som gjorts i en situation kan generaliseras och påverka även andra situationer, men om personen kan diskriminera ... Det finns tre organiserade anknytningsmönster - trygg, otryggt-undvikande och otryggt-ambivalent. Utöver det kan barnen ha en ... Den otrygga uppvisar tre skilda mönster, som benämns otrygg-undvikande, otrygg-ambivalent och otrygg-desorganiserad. Mary ... D-undvikande eller D-ambivalent). Omkring 15 procent av alla barn bedöms ha en desorganiserad anknytning; en överrepresentation ...
... är en psykisk egenskap som ger impuls till utforskande beteende och inlärning. Det är den inre viljan att veta, och ... eller höggradig och att utforskande beteende sker vid låggradig rädsla och att höggradig rädsla orsakar undvikande eller flykt ...
Beteenden påverkades av mål som syftade till att tillfredsställa primära behov som hunger, törst, sex, och undvikande av smärta ... var en inflytelserik amerikansk psykolog som försökte förklara inlärning och motivation genom vetenskapliga lagar för ...
Svensk utbildning och svenska attityder är traditionellt icke lingvafobiska vad gäller inlärning av standardsvenska och ... vilket kan vara orsak till misslyckande i eller undvikande av språkstudier". I Furness mening är lingvafobi blott en olycklig, ...
Inlärning, särskilt inlärning av en färdighet, kan ske utanför medvetandet. Till exempel vet många människor hur man svänger ... engagemangssökande eller undvikande, omedelbar och bestående resurssanskaffning, faderskapssäkerhet, bedömning av partnerns ... Enligt detta synsätt är all domängenerell inlärning omöjlig på grund av den kombinatoriska explosionen (the combinatorial ... hävdar att det innatiska ramverket har underskattat rollen av imitation i inlärning och att det inte alls är nödvändigt att ...
Oförmåga till eller undvikande av ögonkontakt är ett vanligt fenomen. Personer med autism uppvisar ofta svårighet att förstå ... Neurodiversitet är ett synsätt på inlärning och funktionsnedsättning, i detta sammanhang ofta kallad funktionsvariation, som ... repetitivt och undvikande beteende hos individer med autismspektrumstörning. Många personer med autism har även en bristande ... utan snarare inriktar sig på att maximera inlärning inom de ramar som autism skapar. Medicinering Ingen farmakologisk ...
Utifrån ett beteendeterapeutiskt perspektiv kan selektiv mutism förstås som ett resultat av inlärning av ett undvikande ... Med exponeringsterapi kan detta undvikande brytas. Under behandlingen utsätts barnet för situationer där det förväntas tala, ... social isolation och undvikande personlighetsstörning. En metod som används som behandling för barn med selektiv mutism är ...
Otrygg-undvikande anknytning (Fearful attachment[17])[redigera , redigera wikitext]. De barn som genom främmandesituationen ... Anknytning som inlärning[redigera , redigera wikitext]. Anknytning kan ses som en kombination av operant betingning och en ... Inlärning som gjorts i en situation kan generaliseras och påverka även andra situationer, men om personen kan diskriminera ... Den otrygga uppvisar tre skilda mönster, som benämns otrygg-undvikande, otrygg-ambivalent och otrygg-desorganiserad.[10] Mary ...
Främst flykt eller undvikande beteende. Sänks livskvalité. Negativa automatiska tankar. Överdriven ängslan. Ångest har såväl ... Miljö: negativa händelser (stress, trauma, i barndomen Adverse Childhood Experience - ACE) , betingning, inlärning. ...
Det vi gör i en KBT behandling är alltså att arbeta med inlärning. Men inlärning behöver inte bara ske genom 45-minuters ... Modul 2 - Om undvikande. *Modul 3 - Beteendeexperiment. *Modul 4 - Värderingar. *Modul 5 - Gör förändringar i små steg ... Men hur vill då patienter då ta del av denna inlärning? Dvs. hur vill våra patienter ha hjälp? Låt oss undersöka detta närmare ...
Utbildningen varvar teoretisk inlärning med kliniska workshops, och fördjupar kurslitteraturen med demonstrationer, rollspel ... UP bygger på gedigen forskning om affektreglering och känslomässigt undvikande och är en intensiv korttidsbehandling ...
Konsistent och kvalitativ sömn är avgörande för inlärning och beteendemässig utveckling.. Rekommendationer för vuxna. För vuxna ... Viktiga anpassningar inkluderar regelbunden fysisk aktivitet, undvikande av koffein och alkohol innan man ska sova, och en ...
En seglivad myt trots all tillgänglig forskning om hästars beteende och inlärning. Inom föreningen BHIS är vi måna om att barn ... i stället för flykt eller undvikande som måste korrigeras. ...
  • Hon beskrev riktlinjer för att identifiera typerna "trygg", "otrygg/undvikande" och "otrygg/ambivalent" anknytning beroende på barnets beteende gentemot sina föräldrar vid ett års ålder i en milt stressande situation, den så kallade strange situation . (wikipedia.org)
  • Främst flykt eller undvikande beteende. (praktiskmedicin.se)