Treponema infection refers to an infectious condition caused by bacteria of the Treponema genus, including T. pallidum (causative agent of syphilis), T. pertenue (causative agent of yaws), and T. carateum (causative agent of pinta). These infections can lead to various symptoms depending on the specific species and stage of infection, ranging from skin lesions to severe organ damage if left untreated.
En systemisk, icke-venerisk infektion i tropiska områden orsakad av underarten pertenue av Treponema pallidum.
"Treponema pallidum" är en spiralformad, gramnegativ bakterie som orsakar syfilis hos människor och kan överföras genom sexuell kontakt eller från mor till foster under graviditet.
Syfilis är en sexuellt överförbar infektion (SVI) orsakad av bacterien Treponema pallidum. Den har fyra olika stadier: primärt, sekundärt, latent och terciärt stadium, vilka alla har unika symptom. I det primära stadiet bildas ofta en smärt- och känseloslänt ulcus (hål) på huden eller slemhinnan där bakterien trängde in. Det kan vara lätt att missa eftersom det kan vara små och smärtlöst. I det sekundära stadiet sprider sig infektionen till hela kroppen, vilket orsakar en rad symptom som hudutslag, feber, huvudvärk och inflammation i lymfkörtlarna. Det latenta stadiet är den asymptomatiska fasen där inga symptom visar sig, men personen kan fortfarande vara smittsam. I det terciära stadiet kan syfilisen orsaka all
"Syfilisserodiagnostik" refererar till laboratoriediagnostiska metoder för att ställa diagnosen syfilis, en sexuellt överförbar infektion orsakad av bakterien Treponema pallidum. Diagnosen ställs vanligen genom att påvisa antikroppar i blodet med hjälp av serologiska tester som till exempel VDRL (Venereal Disease Research Laboratory) eller RPR (Rapid Plasma Reagin). Andra typer av tester, såsom Darkfieldmikroskopi och PCR (Polymeraskedjereaktion), kan användas för att direkt påvisa bakterien i blodprov, hud- eller slemhinnesårsprover.
En Treponema pallidum-immobiliseringstest är ett serologiskt test som direkt påverkar (immobiliserar) aktivt syfilisbakterium (Treponema pallidum) i ett prov, vilket används för att diagnostisera syfilis.
Serologiskt test för påvisande av antikroppar mot Treponema pallidum, syfilisbakterien. Sedan patientserum spätts för avlägsnande av icke-specifika antikroppar, blandas serumet på ett objektglas med Nichols stam av T. pallidum. Om testet är positivt inträffar en antigen-antikroppsreaktion, och de bundna antikropparna påvisas med fluoresceinmärkta anti-Ig-antikroppar.
Treponema är ett släkte av spiralformade, gramnegativa bakterier som tillhör familjen Spirochaetaceae. Bakteriesläktet innehåller flera arter som kan orsaka sjukdomar hos människor, däribland syfilis (Treponema pallidum) och skorbut (Treponema denticola). Dessa bakterier är ofta svåra att kultivera i laboratorium och kan därför vara utmanande att diagnostisera.
Neurosyfilis är en infektionssjukdom som orsakas av bacterien Treponema pallidum och drabbar centrala nervsystemet (hjärnan och ryggmärgen). Det är en komplikation till den sexuellt överförbara sjukdomen syfilis, som inte behandlats korrekt eller i tid. Neurosyfilis kan orsaka en rad symtom, såsom demens, huvudvärk, förlamningar, humörsvängningar och svårigheter att koordinera rörelserna.
I medicinen refererer "reagere" til den respons eller forandring som en organisme, væv eller celle har når de udsættes for et stimulus, f.eks. et lægebehandlingsmiddel eller et miljøforureningselement. Reaktionen kan være ønsket, som i tilfælde af en terapeutisk effekt af et lægemiddel, eller uønsket, som i tilfælde af en bivirkning eller skade.
Medfödd syfilis, även känd som congenital syphilis, är en allvarlig infektionssjukdom som orsakas av spirocheten Treponema pallidum och överförs från modern till fostret under graviditeten eller vid födseln.
Känsliga tester för mätning av vissa antigen, antikroppar eller virus som baseras på dessas förmåga att agglutinera vissa röda blodkroppar.
Immunglobuliner framkallade av bakteriella antigena komponenter.
Latent syfilis är en asymptomatisk fas av syfilisinfektionen, som oftast inträffar under de två första åren efter initial infektion (primär syfilis). Under denna fas kan individen inte uppvisa några tydliga symptom eller tecken på sjukdomen, men laboratorietester kan fortfarande upptäcka spiroketer i blodet. Den latenta fasen kan delas in i tidig latent syfilis (där individen har haft infektionen under mindre än ett år) och sen latent syfilis (där individen har haft infektionen över ett år). Risken för att sprida sjukdomen är hög under den tidiga latenta fasen, medan risken minskar under den sen latenta fasen. Om inte behandlas, kan latent syfilis fortsätta att vara asymptomatisk i åratal eller utveckla komplikationer i form av sekundär syfilis, tertiär syfilis eller neurosyfilis
Analysmetod för vävnadsantigener, antingen direkt, genom konjugering av antikroppar med fluorescensfärg, eller indirekt, genom framställning av antigen-antikroppskomplex, som sedan märks med fluoresceinkonjugerade antiimmunglobulinantikroppar. Provet undersöks därpå i fluorescensmikroskop.
Penicillin G Benzathine är ett antibiotikum som används för behandling av olika bakterieinfektioner, till exempel streptokock- och stafylokockinfektioner. Det är en långverkande form av penicillin som ges som intramuskulär injektion. Penicillin G Benzathine fungerar genom att störa bildningen av bakteriens cellvägg, vilket orsakar dess död.
Postiva provresultat för undersökta personer som inte uppfyller kriterierna för undersökningen. Angivande av friska individer som sjuka vid kartläggning ("screening") av sjukdom.

En Treponemainfektion är en infektion orsakad av bakterien *Treponema pallidum*. Det finns olika sjukdomar som orsakas av denna bakterie, däribland syfilis hos människor och diftteri hos hundar. Syfilis är en sexuellt överförbar infektion (STI) som kan ge upphov till allvarliga komplikationer om den inte behandlas korrekt. Symptomen på syfilis varierar beroende på stadiet av sjukdomen och kan inkludera hudutslag, sår, feber, trötthet och obehag i kroppen. Diftteri orsakas av en speciell typ av Treponema-bakterie och drabbar främst hundar, men kan även förekomma hos människor i sällsynta fall. Symptomen på diftteri inkluderar svullnad i halsen, feber och andningssvårigheter.

Frambösia, även känt som framboesialv, är en infektionssjukdom orsakad av bakterien Mycobacterium ulcerans. Denna sjukdom karaktäriseras vanligtvis av små, svullna knölar på huden som sedan utvecklas till stora, skörbjudsliknande sår med undantag för en del av huden i mitten som inte är skadat (vilket kallas "öga" eller "undantag"). Sjukdomen sprider sig långsamt och tenderar att attackera hud, underhud och bindväv. I allvarliga fall kan ben och led kan påverkas.

Frambösia är vanligare i vissa delar av världen, särskilt i subsahariska Afrika, Central- och Sydamerika samt Asien-Stillahavsregionen. Den drabbar främst fattiga befolkningsgrupper som lever i områden med dålig tillgång till rent vatten och god hygien.

Det är viktigt att söka medicinsk behandling så snart som möjligt om man misstänker frambösia, eftersom tidig behandling kan förhindra allvarliga komplikationer och långvariga skador. Behandlingen består ofta av en kombination av antibiotika och kirurgi för att rensa infektionen och stänga såret.

'Treponema pallidum' är en art av bakterier som tillhör familjen Spirochaetaceae. Den är en spiralformad, rörlig bakterie som är mycket smal och kan inte ses med blotta ögat. *Treponema pallidum* orsakar sjukdomen syfilis hos människor. Bakterien överförs vanligtvis sexuellt, men kan även överföras från mor till foster under graviditet och födsel. Syfilis kan behandlas effektivt med antibiotika, men om den inte behandlas kan den leda till allvarliga komplikationer och skador på hjärtat, hjärnan och andra organ.

Syfilis er en sexuell overført infeksjon som foråses av bakterien Treponema pallidum. Den inneholder typisk faser som primær, sekundær, latent og tertiær syfilis, hver med unike symptomer. I de tidlige stadier kan det oppstå et smertefrit hule i huden (chancre) et par uker etter smitte. Dette fulgjes ofte av generelle symptomer som feber, træthed og lymfeknuteinflamming under den sekundære fasen. Latent syfilis innebærer ingen aktive symptomer, men kan fortsatt være smitteoverføringsevnet. Tertiær syfilis kan skade organer som hjernen, hjertet og leveren og føre til alvorlige komplikasjoner dersom den ikke behandles tidlig. Syfilis kan forebygges ved bruk av kondomer under seksuell aktivitet og behandles vanligvis med antibiotika som penicillin.

Syfilisserodiagnostik är den medicinska processen att diagnostisera en infektion orsakad av bakterien Treponema pallidum, som orsakar könssjukdomen syfilis. Diagnostiken inkluderar ofta en kombination av kliniska symtom och laboratorietester.

De vanligaste laboratorietesterna för att diagnostisera syfilis innefattar:

1. Blodprov: En blodprovsanalys som mäter antikroppar mot T. pallidum i blodet. Det finns två typer av antikroppar som kan mätas: IgG och IgM. IgG-antikroppar visar på en tidigare eller aktiv infektion, medan IgM-antikroppar kan indikera en akut infektion.
2. Darkfieldmikroskopi: En mikroskopisk undersökning av ett speciellt preparat från ett ulcer eller lymfknutor som kan visa på levande T. pallidum bakterier.
3. Nucleic acid amplification tests (NAATs): PCR-tester som kan detektera DNA från T. pallidum i prover från ulcus, blod eller cerebrospinalvätska.

Det är viktigt att notera att en kombination av dessa tester kan behövas för att ställa en säker diagnos, och att uppföljningstester kan vara nödvändiga för att övervaka effektiviteten av behandlingen.

Treponema pallidum-immobiliseringstesten (TP-PT) är en typ av serologisk test som används för att diagnostisera syfilis, en sexuellt överförbar infektion orsakad av bakterien Treponema pallidum. Testet utvärderar patientens immunsvar mot T. pallidum genom att mäta förmågan hos patientserum att immobilisera eller döda levande T. pallidum-bakterier.

I TP-PT tas en liten mängd patientblod och separeras serumet. Serumet innehåller antikroppar som producerats av patientens immunsystem för att bekämpa infektionen. I laboratoriet mixas patientserumet med en kultur av levande T. pallidum-bakterier och sedan observeras under ett mikroskop. Om det finns tillräckligt med antikroppar i serumet kommer de att binda till bakterierna och orsaka deras immobilisering eller död.

TP-PT är en mycket specifik testmetod, men den har vissa begränsningar. Det kan ta flera veckor efter en infektion innan patienten utvecklar tillräckligt med antikroppar för att detta test ska vara positivt. Dessutom kan falskt positiva resultat förekomma hos personer som har fått vaccin mot andra sjukdomar orsakade av spiroketer, såsom difteri och leverpest.

TP-PT är inte lika vanligt använt som det en gång var, eftersom det finns snabbare och mer känsliga testmetoder tillgängliga för syfilisdiagnostik, såsom treponemaldriven immunfluorescens (TPI) och nukleinsyreamplifikationstekniker (NAAT).

FTA (Fluorescent Treponemal Antibody)-absorption är ett serologiskt test som används för att diagnostisera syfilis, en sexuellt överförbar infektion orsakad av bakterien Treponema pallidum.

Testet fungerar genom att exponera patientens serum för antigenet från T. pallidum och sedan absorbera (tar bort) eventuella icke-specifika reaktiva antikroppar med hjälp av ett extrakt från en annan art av treponem, som inte orsakar syfilis. På så sätt kan testet detektera specifika antikroppar som är riktade mot T. pallidum, men inte de icke-specifika antikropparna som kan finnas närvarande i serumet på grund av andra infektioner eller tillstånd.

Ett positivt FTA-absorptionstest visar att patienten har utvecklat specifika antikroppar mot T. pallidum, vilket antyder att personen har haft en syfilisinfektion i någon tidpunkt. Det är värt att notera att ett positivt test inte kan differentiera mellan en aktiv infektion och en tidigare behandlad eller spontant botad infektion.

'Treponema' är ett släkte av spiralformade, gramnegativa bakterier som tillhör familjen Spirochaetaceae. Dessa bakterier är små och rörliga med en flexibel cellstruktur och har en unik, dubbel membranstruktur under sin cellvägg.

Treponema-bakterier inkluderar flera patogena arter som orsakar olika sjukdomar hos människor. Två exempel är:

1. Treponema pallidum: Denna art orsakar syfilis, en sexuellt överförbar infektion (STI) som kan leda till allvarliga komplikationer om den inte behandlas korrekt. Syfilis har fyra olika stadier och kan vara asymptomatisk under lång tid.
2. Treponema denticola: Denna art är en del av den normala munfloran hos människor, men kan orsaka parodontit (tandköttsinflammation) och andra orala infektioner om den överväxlar.

Det är viktigt att notera att det finns också icke-patogena Treponema-arter som lever i naturen och inte orsakar sjukdom hos människor eller djur.

Neurosyfilis är en komplikation till sjukdomen syfilis, som orsakas av spiroketten Treponema pallidum. Neurosyfilis uppstår när spirocheterna invaderar centralnervsystemet (CNS), inklusive hjärnan och ryggmärgen. Detta kan leda till en rad neurologiska symptom, såsom demens, huvudvärk, förlamning, humörsvängningar och störningar i känsel- och smärtförmåga. Neurosyfilis kan drabba individer som har haft obehandlad syfilis under en längre tid, ofta flera år efter att den ursprungliga infektionen uppstått. För att diagnostisera neurosyfilis används vanligen lumbarpunktion för att taga cerebrospinalvätska (CSF) och analysera det för tecken på infektion, såsom ökad celldelning och höga proteinnivåer. Behandlingen består ofta av intravenös penicillin under en längre tidsperiod.

I medically oriented context, "reagent" refers to a substance that is added to a system in order to bring about a chemical reaction, test for the presence of a specific substance, or measure the amount of a particular constituent. Reagents are commonly used in laboratory settings for diagnostic testing and research purposes. They can be in the form of gases, liquids, or solids, and their use allows for the detection, identification, or quantification of various analytes or components within a sample. Examples of reagents include chemicals used for clinical tests, such as glucose oxidase for measuring blood sugar levels, or enzymes and antibodies used in immunoassays to detect specific proteins or antigens.

Medfödd syfilis, även känd som congenital syphilis, är en allvarlig infektionssjukdom som orsakas av spiroketbakterien Treponema pallidum och som överförs från modern till foster under graviditeten eller vid förlossningen. Sjukdomen kan skada fostrets skelett, hjärta, hjärna, ögon och öron, vilket kan leda till allvarliga komplikationer och i värsta fall död. Symptomen på medfödd syfilis kan variera beroende på när under graviditeten modern blev smittad, men de kan inkludera missbildningar, anemi, hudutslag, feber, ökad leverstorlek och ökad njurfunktion. Behandling med antibiotika som penicillin kan vara effektivt om det ges i tid, men det är viktigt att upptäcka och behandla sjukdomen så snart som möjligt för att förebygga skadliga effekter på fostret.

Hemagglutination är en process där röda blodkroppar (erytrocyter) sammanlänkas till klumpar på grund av interaktion med en substans, ofta ett protein eller polysackarid på ytan av en virus eller bakterie.

En hemagglutinationstest (HAT) är ett laboratorietest som utnyttjar denna egenskap för att detektera antikroppar i serumprover från patienter. I testet blandas serumprovet med röda blodkroppar och den specifika mikroorganismen (antigen) som man vill undersöka. Om patientserumet innehåller antikroppar mot den aktuella mikroorganismen kommer de att binda till antigenet, vilket orsakar hemagglutination och bildandet av blodkroppsklumpar. Om det inte finns några antikroppar i serumprovet kommer röda blodkroppar och antigen att förbli separerade.

Hemagglutinationstester används ofta inom diagnostiken av olika infektionssjukdomar, till exempel influensavirusinfektioner och malariaparasiter. Dessa tester är relativt enkla att utföra och ger snabba resultat, men de har blivit allt mindre vanliga på grund av utvecklingen av mer känsliga och specifika serologiska testmetoder, såsom ELISA-tester (Enzyme-linked Immunosorbent Assay).

Bakteriella antikroppar är en typ av antikroppar som produceras av immunsystemet i samband med en infektion orsakad av bakterier. Dessa antikroppar är proteiner som bildas av B-celler och är specificerade för att binda till specifika antigener på ytan av bakterierna. När bakteriella antikroppar binder till sina målantigener aktiveras komplementsystemet, vilket kan leda till destruktion av bakterierna och skydda kroppen från infektioner.

Bakteriella antikroppar kan vara av olika typer, inklusive IgG, IgM, IgA och IgE, beroende på vilken sorts immunrespons som är aktiverad. Varje typ av antikropp har en unik funktion i kroppen, men de flesta bakteriella antikroppar är av typen IgG, som är den vanligaste och mest flexibla typen av antikroppar.

Det är värt att notera att det kan finnas en förväxlingsrisk med begreppen "bakteriella antikroppar" och "antikroppar mot bakterier". De senare refererar till när en persons immunsystem har producerat antikroppar som reagerar med bakterier eller deras toxiner, oavsett om personen är sjuk eller inte. Därför kan en person ha antikroppar mot bakterier utan att vara sjukt.

Latent syfilis är en senare fas av syfilis, en sexuellt överförbar infektion orsakad av bacterien Treponema pallidum. I den latenta fasen visar sig inte några tydliga symptom, men sjukdomen finns kvar i kroppen och kan fortfarande vara smittsam. Den latenta fasen kan delas in i två olika stadier: tidig latent syfilis och sen latent syfilis.

Tidig latent syfilis definieras som inträffande inom de första två år efter primärsyfilisen (den första fasen av syfilis, som kännetecknas av en smärtslös sår eller ulcus på huden eller slemhinnan). Under det tidiga latenta stadiet kan individen fortfarande ha aktiva infektioner och vara smittsam för andra.

Sen latent syfilis definieras som inträffande mer än två år efter primärsyfilisen eller när en persons status är okänd. Under det senare stadiet är individen mindre troligt att sprida sjukdomen till andra, men fortfarande kan det finnas risk för komplikationer om inte behandling ges.

Det är viktigt att notera att latent syfilis kan vara asymptomatisk och därför underdiagnostiseras. Behandling med antibiotika, ofta penicillin, rekommenderas för att bota syfilisen och förebygga komplikationer. Regelbundna serologiska tester rekommenderas för att övervaka sjukdomsförloppet och säkerställa behandlingens effektivitet.

Immunfluorescens (IF) är en teknik inom patologi och histologi som används för att visualisera och lokalisera specifika proteiner eller antikroppar i celler eller vävnader. Den bygger på principen att vissa antikroppar kan binda till sitt målprotein och sedan under speciella omständigheter fluorescera, det vill säga avge ljus av en viss våglängd när de exponeras för ljus av en annan våglängd.

I immunfluorescensmetoden inkuberas ett preparat av celler eller vävnader med en specifik antikropp som är konjugerad till ett fluorofor, ett ämne som fluorescerar när det exponeras för ljus. Om denna antikropp binder till sitt målprotein i preparatet kommer den att fluorescera och kan ses under ett fluorescensmikroskop.

Det finns två huvudtyper av immunfluorescens: direkt och indirekt. Vid direkt immunfluorescens används en antikropp som är konjugerad till ett fluorofor, medan vid indirekt immunfluorescens används två antikroppar i två steg: först en icke-konjugerad primärantikropp som binder till målproteinet, följt av en sekundär antikropp som är konjugerad till ett fluorofor och binder till den primära antikroppen. Indirekt immunfluorescens kan öka känsligheten eftersom flera fluorescerande sekundära antikroppar kan binda till en enda primärantikropp.

Immunfluorescensen är ett viktigt verktyg inom forskning och diagnos av sjukdomar, särskilt vid identifiering av autoimmuna sjukdomar och infektioner.

Penicillin G Benzathine är ett antibiotikum som tillhör gruppen penicillerin. Det är kombinerat med Benzathin, som är ett depotmedel och gör att preparatet frisätts långsamt över en period av flera veckor. Penicillin G Benzathine används vanligen för behandling av infektioner orsakade av känsliga bakteriestammar, till exempel streptokocker och stafylokocker. Det är särskilt användbart vid långtidsterapi eftersom det ger höga koncentrationer i blodet under en längre tid än andra penicillinpreparat.

Penicillin G Benzathine bör inte användas hos personer som är allergiska mot penicillin eller andra betalaktamantibiotika, och det kan också vara olämpligt vid vissa njursjukdomar och elektrolytbrist.

En falskt positiv reaktion är ett fall där en medicinsk test visar ett positivt resultat, men det saknas verifierbara tecken eller bevis på att den personen faktiskt har sjukdomen eller tillståndet som testet mäter. Det kan orsakas av en rad olika faktorer, beroende på vilket slags test som används och hur det utförs.

För att ge ett exempel, om vi tar ett tester för droger, kan en falskt positiv reaktion inträffa om den person som testas har intagit någon annan substans som innehåller samma kemiska struktur som den aktiva ingrediensen i drogen man letar efter. Detta kan leda till ett felaktigt positivt resultat, även om personen aldrig har använt den specifika drogen.

Falskt positiva reaktioner är allvarliga problem när det gäller medicinsk diagnostik, eftersom de kan leda till onödiga behandlingar, överdriven oro och kostnader. Därför är det viktigt att alla medicinska tester utvärderas i kontexten av den persons symptom, historia och andra faktorer som kan påverka resultatet. I allmänhet rekommenderas det att bekräfta ett positivt testresultat med ett annat typ av test eller metod för att minimera risken för falskt positiva reaktioner.

Treponemainfektioner (0) * Harpest (0) * Vibrioinfektioner (0) * Bakteriella infektioner, grampositiva (0) * Lunginflammation, ...