"Treponema pallidum" är en spiralformad, gramnegativ bakterie som orsakar syfilis hos människor och kan överföras genom sexuell kontakt eller från mor till foster under graviditet.
Treponema är ett släkte av spiralformade, gramnegativa bakterier som tillhör familjen Spirochaetaceae. Bakteriesläktet innehåller flera arter som kan orsaka sjukdomar hos människor, däribland syfilis (Treponema pallidum) och skorbut (Treponema denticola). Dessa bakterier är ofta svåra att kultivera i laboratorium och kan därför vara utmanande att diagnostisera.
Syfilis är en sexuellt överförbar infektion (SVI) orsakad av bacterien Treponema pallidum. Den har fyra olika stadier: primärt, sekundärt, latent och terciärt stadium, vilka alla har unika symptom. I det primära stadiet bildas ofta en smärt- och känseloslänt ulcus (hål) på huden eller slemhinnan där bakterien trängde in. Det kan vara lätt att missa eftersom det kan vara små och smärtlöst. I det sekundära stadiet sprider sig infektionen till hela kroppen, vilket orsakar en rad symptom som hudutslag, feber, huvudvärk och inflammation i lymfkörtlarna. Det latenta stadiet är den asymptomatiska fasen där inga symptom visar sig, men personen kan fortfarande vara smittsam. I det terciära stadiet kan syfilisen orsaka all
Treponema infection refers to an infectious condition caused by bacteria of the Treponema genus, including T. pallidum (causative agent of syphilis), T. pertenue (causative agent of yaws), and T. carateum (causative agent of pinta). These infections can lead to various symptoms depending on the specific species and stage of infection, ranging from skin lesions to severe organ damage if left untreated.
En Treponema pallidum-immobiliseringstest är ett serologiskt test som direkt påverkar (immobiliserar) aktivt syfilisbakterium (Treponema pallidum) i ett prov, vilket används för att diagnostisera syfilis.
"Syfilisserodiagnostik" refererar till laboratoriediagnostiska metoder för att ställa diagnosen syfilis, en sexuellt överförbar infektion orsakad av bakterien Treponema pallidum. Diagnosen ställs vanligen genom att påvisa antikroppar i blodet med hjälp av serologiska tester som till exempel VDRL (Venereal Disease Research Laboratory) eller RPR (Rapid Plasma Reagin). Andra typer av tester, såsom Darkfieldmikroskopi och PCR (Polymeraskedjereaktion), kan användas för att direkt påvisa bakterien i blodprov, hud- eller slemhinnesårsprover.
En systemisk, icke-venerisk infektion i tropiska områden orsakad av underarten pertenue av Treponema pallidum.
"Treponema denticola" är en spiralformad, anaerob bakterie som är associerad med parodontit, en inflammatorisk sjukdom i tandkött och benvävnader som håller tänderna på plats. Denna bakterie är en av de huvudsakliga orsakerna till den kroniska infektionen som leder till progressiv destruktion av tandkött och ben, samt eventuell tandlossning.
Medfödd syfilis, även känd som congenital syphilis, är en allvarlig infektionssjukdom som orsakas av spirocheten Treponema pallidum och överförs från modern till fostret under graviditeten eller vid födseln.
Ett icke-smärtande sår (el. blemma, blåsa) som representerar det primära stadiet i syfilis och som visar sig vid infektionsstället för spiroketen.
Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.
Immunglobuliner framkallade av bakteriella antigena komponenter.
Neurosyfilis är en infektionssjukdom som orsakas av bacterien Treponema pallidum och drabbar centrala nervsystemet (hjärnan och ryggmärgen). Det är en komplikation till den sexuellt överförbara sjukdomen syfilis, som inte behandlats korrekt eller i tid. Neurosyfilis kan orsaka en rad symtom, såsom demens, huvudvärk, förlamningar, humörsvängningar och svårigheter att koordinera rörelserna.
Hudåkommor till följd av infektion med Treponema pallidum. Under primärstadiet, 18-21 dagar efter infektionstillfället, visar sig en eller fler blemmor (schanker). Vid utebliven behandling utvecklas under sekundärstadiet icke-destruktiva, övergående rodnader och makulopapulösa exantem eller fjälliga, variga utslag.
Bakteriella antigener definieras som molekyler på eller från bakterier som kan identifieras och stimulera ett immunsvar hos värden. Dessa antigener kan vara proteiner, polysackarider eller andra strukturer som är unika för en specifik bakteriestam eller gemensamma för en hel grupp av bakterier. När bakteriella antigener introduceras i kroppen aktiveras immunförsvaret och producerar specifika antikroppar för att bekämpa infektionen.
Känsliga tester för mätning av vissa antigen, antikroppar eller virus som baseras på dessas förmåga att agglutinera vissa röda blodkroppar.
Serologiskt test för påvisande av antikroppar mot Treponema pallidum, syfilisbakterien. Sedan patientserum spätts för avlägsnande av icke-specifika antikroppar, blandas serumet på ett objektglas med Nichols stam av T. pallidum. Om testet är positivt inträffar en antigen-antikroppsreaktion, och de bundna antikropparna påvisas med fluoresceinmärkta anti-Ig-antikroppar.
Spirochaetaceae är en familj av spiralformade, gramnegativa bakterier som inkluderar ett antal patogena arter som orsakar sjukdomar hos människor och djur. Till exempel, *Treponema pallidum* är en art av Spirochaetaceae som orsakar syfilis hos människor. Andra exempel på patogena arter inom familjen är *Borrelia burgdorferi*, orsaken till Lyme-borreliosen, och *Leptospira interrogans*, orsaken till leptospiros.
Penicillin G Benzathine är ett antibiotikum som används för behandling av olika bakterieinfektioner, till exempel streptokock- och stafylokockinfektioner. Det är en långverkande form av penicillin som ges som intramuskulär injektion. Penicillin G Benzathine fungerar genom att störa bildningen av bakteriens cellvägg, vilket orsakar dess död.
Spirochaeta är ett släkte av spiralformade, gramnegativa bakterier som vanligtvis förekommer i sötvatten- och brackvattensmiljöer. Dessa bakterier är kända för sin långa, smala form och sin rörliga, snurrande rörelse, som orsakas av en unik flagell som sträcker sig över hela längden av deras yttre cellmembran. Spirochaeter är ofta svåra att kultivera i laboratoriemiljö och kan vara svåra att identifiera med traditionella bakteriologiska tekniker. Släktet innehåller ett fåtal arter, av vilka några har potential att orsaka sjukdomar hos människor och djur, till exempel Leptospira-arter som kan orsaka leptospiros eller Borrelia burgdorferi, orsaken till Lyme-borreliosen.
Spirochaetales är en ordning av spiralformade, gramnegativa bakterier som inkluderar flera sjukdomsalstrande arter, såsom Borrelia burgdorferi (orsakar Lymeborrelios) och Treponema pallidum (orsakar Syfilis). Dessa bakterier är kända för sin förmåga att röra sig genom glidande rörelser längs med sina flageller, som är inbäddade i deras cellmembran. De kan orsaka allvarliga sjukdomar hos människor och djur om de infekterar kroppen.
Latent syfilis är en asymptomatisk fas av syfilisinfektionen, som oftast inträffar under de två första åren efter initial infektion (primär syfilis). Under denna fas kan individen inte uppvisa några tydliga symptom eller tecken på sjukdomen, men laboratorietester kan fortfarande upptäcka spiroketer i blodet. Den latenta fasen kan delas in i tidig latent syfilis (där individen har haft infektionen under mindre än ett år) och sen latent syfilis (där individen har haft infektionen över ett år). Risken för att sprida sjukdomen är hög under den tidiga latenta fasen, medan risken minskar under den sen latenta fasen. Om inte behandlas, kan latent syfilis fortsätta att vara asymptomatisk i åratal eller utveckla komplikationer i form av sekundär syfilis, tertiär syfilis eller neurosyfilis
Proteiner förekommande hos någon bakterieart.
De yttre och inre fortplantningsorganen.
En sår är en avskild, lokal yta på huden eller ett annat vävnadslager som orsakats av mekanisk skada, som en skrå, brännskada eller ett trycksår, och som kan vara infekterad eller inflammerad.
Något av ett antal sjukdomstillstånd kännetecknade av inflammation i tarmarna, särskilt tjocktarmen, med medföljande buksmärta, tenesmer och täta, blodiga och slemmiga avföringar. Sjukdomen kan vara orsakad av irriterande kemiska ämnen, bakterier, protozoer eller parasitmaskar.
Akut eller kronisk tandköttsinflammation, kännetecknad av svullnad, nekros längs tandköttsranden, smärta, blödning, dålig lukt och ofta ett pseudomembran. Tillståndet kan sprida sig till munslemhinnan, tungan, gommen eller svalget. Orsaken är inte helt klarlagd, men kan omfatta infektion med Fusobacterium nucleatum och spiroketerna Borrelia och Treponema.
I medicinen refererer "reagere" til den respons eller forandring som en organisme, væv eller celle har når de udsættes for et stimulus, f.eks. et lægebehandlingsmiddel eller et miljøforureningselement. Reaktionen kan være ønsket, som i tilfælde af en terapeutisk effekt af et lægemiddel, eller uønsket, som i tilfælde af en bivirkning eller skade.
Proteiner förekommande i det yttre membranet hos bakterier.
Deoxiribonukleinsyra (arvsmassa) hos bakterier.
En testikel är ett parligt, ovalformigt reproduktivt organ hos manliga djur och människor, som producerar spermier och producirar och sekreterar de manliga könshormonet testosteron.
Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.
Lipid-proteinkomplex som ingår i transport och omsättning av fettämnen i kroppen. De är runda partiklar, bestående av en hydrofob kärna av triglycerider och kolesterolestrar som är omgiven av ett lager hydrofilt, fritt kolesterol, fosfolipider och apolipoproteiner. Lipoproteiner definieras utifrån sin varierande densitet och storlek. De stora lipoproteinerna, som kylomikroner och VLDL, transporterar triglycerider, och de små lipoproteinerna, som LDL och HDL, transporterar kolesterol.
Bakteriologiska tekniker är metoder och procedurer som används för att isolera, identifiera, klassificera och studera bakterier i ett laboratoriemiljö. Detta inkluderar tekniker såsom kulturell metod, mikroskopi, biokemiska tester, genetisk analys och automatiserade identifikationssystem. Syftet med bakteriologiska tekniker är att förstå bakteriers egenskaper, beteende och roll i olika sammanhang, till exempel inom medicin, miljö och industri.
En testikelinflammation, även känd som orchitis, är en inflammation eller iritation av one eller båda testiklarna. Orsakerna kan variera från infektioner till trauma, och symtomen kan inkludera smärta, ömhet, svullnad och rodnad i scrotumområdet. I allvarliga fall kan inflammationen leda till komplikationer som infertilitet eller testikelsterilitet om den inte behandlas adekvat.
Akut könssjukdom med mjukt och sårigt infektionsställe, orsakad av Haemophilus ducreyi. Infektionssjukdomen uppträder endemiskt över hela världen, men huvudsakligen i tropiska eller subtropiska område n. Syn. ulcus molle.
Sura fosfolipider bestående av två molekyler av fosfatidsyra med kovalent bindning till en glycerolmolekyl. De förekommer främst i mitokondriernas innermembran och i bakteriella plasmamembran. De utgör de viktigaste antigena komponenterna i Wassermannantigenet som används i serodiagnostiken av syfilis.
Serum som innehåller antikroppar. Det erhålls från djur som immuniserats genom injektion av antigen eller genom infektion med mikroorganismer, bärande på antigenet.
Den genetiska massan hos bakterier.
Analysmetod för vävnadsantigener, antingen direkt, genom konjugering av antikroppar med fluorescensfärg, eller indirekt, genom framställning av antigen-antikroppskomplex, som sedan märks med fluoresceinkonjugerade antiimmunglobulinantikroppar. Provet undersöks därpå i fluorescensmikroskop.
Ett trådliknande, rörligt bihang på ytceller. Prokaryota flageller består av ett protein som kallas flagellin. På bakterier kan det finnas en enda flagell, en tofs av flageller i ena änden eller flageller över hela ytan. Hos eukaryoter utgörs flagellerna av protoplasmautskott som driver fram flagellater eller spermier. Flageller liknar cilier till strukturen, men är förhållandevis längre och mycket färre till antalet.
En immunglobulinklass med mykedjor. IgM kan fixera komplement. Beteckningen har givits pga den höga molekylvikten; ursprungligen benämndes proteinet makroglobulin.
Gramnegativa, spiralformade bakterier tillhörande Borreliasläktet som ger upphov till infektionssjukdomen borrelios (Lyme disease). Gruppen innehåller ett flertal specifika arter, så som B. afzelii, B. garinii och den egentliga B. burgdorferi. Dessa spiroketer överförs vanligen via fästingar av släktet Ixodes.
Antigener på ytan av celler, inklusive infektionsframkallande celler, främmande celler eller virus. De utgörs vanligtvis av proteinhaltiga grupper, och kan vara isolerade, på cellmembran eller cellväg gar.
Penicillin G är ett bredspektrum-antibiotikum som tillhör gruppen penicillerin och är aktivt mot grampositiva och anaeroba bakterier samt vissa gramnegativa bakterier. Det är ett naturligt förekommande antibiotikum som produceras av svampen Penicillium chrysogenum. Penicillin G är vanligen given intravenöst på grund av dess låg oral absorption och kort halveringstid. Preparatet används för behandling av en rad infektioner, däribland sepsis, endokardit, meningit och cellulit.
Patologiska förändringar i mannens fortplantningssystem.
I en enkel medicinsk definition är poriner strukturer som spänner över cellmembran och tillåter vissa molekyler och joner att diffundera genom dem. De är speciellt viktiga för cellers förmåga att transportera näringsämnen, avfall och andra substanser in och ur sig. Poriner är exempel på proteinkanaler som bildar naturliga passagevägar genom celldelarna i bakteriers yttre membran.

'Treponema pallidum' är en art av bakterier som tillhör familjen Spirochaetaceae. Den är en spiralformad, rörlig bakterie som är mycket smal och kan inte ses med blotta ögat. *Treponema pallidum* orsakar sjukdomen syfilis hos människor. Bakterien överförs vanligtvis sexuellt, men kan även överföras från mor till foster under graviditet och födsel. Syfilis kan behandlas effektivt med antibiotika, men om den inte behandlas kan den leda till allvarliga komplikationer och skador på hjärtat, hjärnan och andra organ.

'Treponema' är ett släkte av spiralformade, gramnegativa bakterier som tillhör familjen Spirochaetaceae. Dessa bakterier är små och rörliga med en flexibel cellstruktur och har en unik, dubbel membranstruktur under sin cellvägg.

Treponema-bakterier inkluderar flera patogena arter som orsakar olika sjukdomar hos människor. Två exempel är:

1. Treponema pallidum: Denna art orsakar syfilis, en sexuellt överförbar infektion (STI) som kan leda till allvarliga komplikationer om den inte behandlas korrekt. Syfilis har fyra olika stadier och kan vara asymptomatisk under lång tid.
2. Treponema denticola: Denna art är en del av den normala munfloran hos människor, men kan orsaka parodontit (tandköttsinflammation) och andra orala infektioner om den överväxlar.

Det är viktigt att notera att det finns också icke-patogena Treponema-arter som lever i naturen och inte orsakar sjukdom hos människor eller djur.

Syfilis er en sexuell overført infeksjon som foråses av bakterien Treponema pallidum. Den inneholder typisk faser som primær, sekundær, latent og tertiær syfilis, hver med unike symptomer. I de tidlige stadier kan det oppstå et smertefrit hule i huden (chancre) et par uker etter smitte. Dette fulgjes ofte av generelle symptomer som feber, træthed og lymfeknuteinflamming under den sekundære fasen. Latent syfilis innebærer ingen aktive symptomer, men kan fortsatt være smitteoverføringsevnet. Tertiær syfilis kan skade organer som hjernen, hjertet og leveren og føre til alvorlige komplikasjoner dersom den ikke behandles tidlig. Syfilis kan forebygges ved bruk av kondomer under seksuell aktivitet og behandles vanligvis med antibiotika som penicillin.

En Treponemainfektion är en infektion orsakad av bakterien *Treponema pallidum*. Det finns olika sjukdomar som orsakas av denna bakterie, däribland syfilis hos människor och diftteri hos hundar. Syfilis är en sexuellt överförbar infektion (STI) som kan ge upphov till allvarliga komplikationer om den inte behandlas korrekt. Symptomen på syfilis varierar beroende på stadiet av sjukdomen och kan inkludera hudutslag, sår, feber, trötthet och obehag i kroppen. Diftteri orsakas av en speciell typ av Treponema-bakterie och drabbar främst hundar, men kan även förekomma hos människor i sällsynta fall. Symptomen på diftteri inkluderar svullnad i halsen, feber och andningssvårigheter.

Treponema pallidum-immobiliseringstesten (TP-PT) är en typ av serologisk test som används för att diagnostisera syfilis, en sexuellt överförbar infektion orsakad av bakterien Treponema pallidum. Testet utvärderar patientens immunsvar mot T. pallidum genom att mäta förmågan hos patientserum att immobilisera eller döda levande T. pallidum-bakterier.

I TP-PT tas en liten mängd patientblod och separeras serumet. Serumet innehåller antikroppar som producerats av patientens immunsystem för att bekämpa infektionen. I laboratoriet mixas patientserumet med en kultur av levande T. pallidum-bakterier och sedan observeras under ett mikroskop. Om det finns tillräckligt med antikroppar i serumet kommer de att binda till bakterierna och orsaka deras immobilisering eller död.

TP-PT är en mycket specifik testmetod, men den har vissa begränsningar. Det kan ta flera veckor efter en infektion innan patienten utvecklar tillräckligt med antikroppar för att detta test ska vara positivt. Dessutom kan falskt positiva resultat förekomma hos personer som har fått vaccin mot andra sjukdomar orsakade av spiroketer, såsom difteri och leverpest.

TP-PT är inte lika vanligt använt som det en gång var, eftersom det finns snabbare och mer känsliga testmetoder tillgängliga för syfilisdiagnostik, såsom treponemaldriven immunfluorescens (TPI) och nukleinsyreamplifikationstekniker (NAAT).

Syfilisserodiagnostik är den medicinska processen att diagnostisera en infektion orsakad av bakterien Treponema pallidum, som orsakar könssjukdomen syfilis. Diagnostiken inkluderar ofta en kombination av kliniska symtom och laboratorietester.

De vanligaste laboratorietesterna för att diagnostisera syfilis innefattar:

1. Blodprov: En blodprovsanalys som mäter antikroppar mot T. pallidum i blodet. Det finns två typer av antikroppar som kan mätas: IgG och IgM. IgG-antikroppar visar på en tidigare eller aktiv infektion, medan IgM-antikroppar kan indikera en akut infektion.
2. Darkfieldmikroskopi: En mikroskopisk undersökning av ett speciellt preparat från ett ulcer eller lymfknutor som kan visa på levande T. pallidum bakterier.
3. Nucleic acid amplification tests (NAATs): PCR-tester som kan detektera DNA från T. pallidum i prover från ulcus, blod eller cerebrospinalvätska.

Det är viktigt att notera att en kombination av dessa tester kan behövas för att ställa en säker diagnos, och att uppföljningstester kan vara nödvändiga för att övervaka effektiviteten av behandlingen.

Frambösia, även känt som framboesialv, är en infektionssjukdom orsakad av bakterien Mycobacterium ulcerans. Denna sjukdom karaktäriseras vanligtvis av små, svullna knölar på huden som sedan utvecklas till stora, skörbjudsliknande sår med undantag för en del av huden i mitten som inte är skadat (vilket kallas "öga" eller "undantag"). Sjukdomen sprider sig långsamt och tenderar att attackera hud, underhud och bindväv. I allvarliga fall kan ben och led kan påverkas.

Frambösia är vanligare i vissa delar av världen, särskilt i subsahariska Afrika, Central- och Sydamerika samt Asien-Stillahavsregionen. Den drabbar främst fattiga befolkningsgrupper som lever i områden med dålig tillgång till rent vatten och god hygien.

Det är viktigt att söka medicinsk behandling så snart som möjligt om man misstänker frambösia, eftersom tidig behandling kan förhindra allvarliga komplikationer och långvariga skador. Behandlingen består ofta av en kombination av antibiotika och kirurgi för att rensa infektionen och stänga såret.

Treponema denticola är en spiralformad, anaerob bakterie som förekommer naturligt i munhålan hos människor. Den är en av de huvudsakliga bakteriespeciesen som återfinns i tandbelägg och parodontit (tandköttsinflammation). Tillsammans med andra anaeroba bakterier kan den orsaka parodontit, vilket kan leda till tandlossning om det inte behandlas.

Treponema denticola producerar en rad olika enzymer och toxiner som bidrar till skadan på tandkött och benvävnader i munhålan. Den har också visat sig ha förmågan att undvika det immunförsvar som kroppen sätter upp, vilket gör den svårare att behandla.

Det är viktigt att uppmärksamma betydelsen av god oral hygien för att minska mängden bakterier i munhålan och förebygga komplikationer som parodontit och tandlossning.

Medfödd syfilis, även känd som congenital syphilis, är en allvarlig infektionssjukdom som orsakas av spiroketbakterien Treponema pallidum och som överförs från modern till foster under graviditeten eller vid förlossningen. Sjukdomen kan skada fostrets skelett, hjärta, hjärna, ögon och öron, vilket kan leda till allvarliga komplikationer och i värsta fall död. Symptomen på medfödd syfilis kan variera beroende på när under graviditeten modern blev smittad, men de kan inkludera missbildningar, anemi, hudutslag, feber, ökad leverstorlek och ökad njurfunktion. Behandling med antibiotika som penicillin kan vara effektivt om det ges i tid, men det är viktigt att upptäcka och behandla sjukdomen så snart som möjligt för att förebygga skadliga effekter på fostret.

'Schanker' är ett medialt föråldrat begrepp och används inte längre inom modern medicin. Ordet refererade tidigare till den typiska, initiala sårbildningen (ulcerationen) i munnen eller på svalgadens slemhinna som är ett tidigt tecken på primär syfilis, en sexuellt överförbar infektion orsakad av bakterien Treponema pallidum.

Idag använder läkare och sjukvårdspersonal istället mer precisa och kliniskt relevanta termer för att beskriva sådana symptom och diagnostisera specifika infektionssjukdomar som primär syfilis.

I medical terms, "kaniner" refererer til dyrene guineapig (Cavia porcellus), som er en art i familien Caviidae. Guineapiger er små pattedyr, der oprstammer fra Sydamerika og ofte holdes som kæledyr verden over. De er populære på grund af deres rolige og venlige natur.

Det kan være forvirrende at guineapiger ofte bliver omtalt som "kaniner" i daglig tale, men det er en fejlagtig betegnelse. De er ikke relateret til den almindelige kanin (Oryctolagus cuniculus), der tilhører familien Leporidae.

Bakteriella antikroppar är en typ av antikroppar som produceras av immunsystemet i samband med en infektion orsakad av bakterier. Dessa antikroppar är proteiner som bildas av B-celler och är specificerade för att binda till specifika antigener på ytan av bakterierna. När bakteriella antikroppar binder till sina målantigener aktiveras komplementsystemet, vilket kan leda till destruktion av bakterierna och skydda kroppen från infektioner.

Bakteriella antikroppar kan vara av olika typer, inklusive IgG, IgM, IgA och IgE, beroende på vilken sorts immunrespons som är aktiverad. Varje typ av antikropp har en unik funktion i kroppen, men de flesta bakteriella antikroppar är av typen IgG, som är den vanligaste och mest flexibla typen av antikroppar.

Det är värt att notera att det kan finnas en förväxlingsrisk med begreppen "bakteriella antikroppar" och "antikroppar mot bakterier". De senare refererar till när en persons immunsystem har producerat antikroppar som reagerar med bakterier eller deras toxiner, oavsett om personen är sjuk eller inte. Därför kan en person ha antikroppar mot bakterier utan att vara sjukt.

Neurosyfilis är en komplikation till sjukdomen syfilis, som orsakas av spiroketten Treponema pallidum. Neurosyfilis uppstår när spirocheterna invaderar centralnervsystemet (CNS), inklusive hjärnan och ryggmärgen. Detta kan leda till en rad neurologiska symptom, såsom demens, huvudvärk, förlamning, humörsvängningar och störningar i känsel- och smärtförmåga. Neurosyfilis kan drabba individer som har haft obehandlad syfilis under en längre tid, ofta flera år efter att den ursprungliga infektionen uppstått. För att diagnostisera neurosyfilis används vanligen lumbarpunktion för att taga cerebrospinalvätska (CSF) och analysera det för tecken på infektion, såsom ökad celldelning och höga proteinnivåer. Behandlingen består ofta av intravenös penicillin under en längre tidsperiod.

Hudsyfilis definieras som en infektion orsakad av bacterien Treponema pallidum, som visar sig på huden. Det kan vara tecken på primär hudsyfilis såsom en små, skålformig sår (chancre) på platsen där bakterien trängde in i kroppen, ofta vid könsorgan eller i munnen.

I senare stadier av sjukdomen kan det uppstå olika hudutslag, som exempelvis små, röda, inflammerade prickar (papperskoppor) eller ett mer diffust, skörbjuggsliknande utseende på huden. Hudutslagen kan vara kombinerade med andra symtom såsom feber, trötthet, svullnad i lymfkörtlarna och muskel- och ledsmärtor.

Hudsyfilis behandlas vanligen med antibiotika, oftast penicillin. Behandlingen kan bero på hur länge sjukdomen har varit aktiv och vilken stad av sjukdomen personen befinner sig i. I de tidiga stadierna av hudsyfilis kan en enda dos antibiotika vara tillräcklig, medan senare stadier kan kräva flera veckors behandling.

Bakteriella antigener definieras som molekyler på ytan eller invändigt hos bakterier som kan identifieras och stimulera ett immunsvar hos en värdorganism. Dessa antigener kan vara proteiner, kopolysackarider, teikoiperoder eller andra strukturer som är unika för en viss bakteriestam eller art. När bakteriella antigener interagerar med immunsystemet kan det leda till produktion av specifika antikroppar och aktivering av cellmedierade immunitet, vilket hjälper kroppen att bekämpa infektioner orsakade av bakterier.

Hemagglutination är en process där röda blodkroppar (erytrocyter) sammanlänkas till klumpar på grund av interaktion med en substans, ofta ett protein eller polysackarid på ytan av en virus eller bakterie.

En hemagglutinationstest (HAT) är ett laboratorietest som utnyttjar denna egenskap för att detektera antikroppar i serumprover från patienter. I testet blandas serumprovet med röda blodkroppar och den specifika mikroorganismen (antigen) som man vill undersöka. Om patientserumet innehåller antikroppar mot den aktuella mikroorganismen kommer de att binda till antigenet, vilket orsakar hemagglutination och bildandet av blodkroppsklumpar. Om det inte finns några antikroppar i serumprovet kommer röda blodkroppar och antigen att förbli separerade.

Hemagglutinationstester används ofta inom diagnostiken av olika infektionssjukdomar, till exempel influensavirusinfektioner och malariaparasiter. Dessa tester är relativt enkla att utföra och ger snabba resultat, men de har blivit allt mindre vanliga på grund av utvecklingen av mer känsliga och specifika serologiska testmetoder, såsom ELISA-tester (Enzyme-linked Immunosorbent Assay).

FTA (Fluorescent Treponemal Antibody)-absorption är ett serologiskt test som används för att diagnostisera syfilis, en sexuellt överförbar infektion orsakad av bakterien Treponema pallidum.

Testet fungerar genom att exponera patientens serum för antigenet från T. pallidum och sedan absorbera (tar bort) eventuella icke-specifika reaktiva antikroppar med hjälp av ett extrakt från en annan art av treponem, som inte orsakar syfilis. På så sätt kan testet detektera specifika antikroppar som är riktade mot T. pallidum, men inte de icke-specifika antikropparna som kan finnas närvarande i serumet på grund av andra infektioner eller tillstånd.

Ett positivt FTA-absorptionstest visar att patienten har utvecklat specifika antikroppar mot T. pallidum, vilket antyder att personen har haft en syfilisinfektion i någon tidpunkt. Det är värt att notera att ett positivt test inte kan differentiera mellan en aktiv infektion och en tidigare behandlad eller spontant botad infektion.

Spirochaetaceae är en familj av spiralformade, gramnegativa bakterier som tillhör ordningen Spirochaetales. Dessa bakterier har unika flageller, called axial filaments, som är placerade under cellmembranet och löper längs hela kroppsvikten, vilket gör att de kan röra sig genom glidande förflyttning. Spirochaetaceae innefattar flera patogena arter som orsakar sjukdomar hos människor och djur, till exempel Borrelia burgdorferi, som orsakar Lymes sjukdom, och Treponema pallidum, som orsakar syfilis.

Penicillin G Benzathine är ett antibiotikum som tillhör gruppen penicillerin. Det är kombinerat med Benzathin, som är ett depotmedel och gör att preparatet frisätts långsamt över en period av flera veckor. Penicillin G Benzathine används vanligen för behandling av infektioner orsakade av känsliga bakteriestammar, till exempel streptokocker och stafylokocker. Det är särskilt användbart vid långtidsterapi eftersom det ger höga koncentrationer i blodet under en längre tid än andra penicillinpreparat.

Penicillin G Benzathine bör inte användas hos personer som är allergiska mot penicillin eller andra betalaktamantibiotika, och det kan också vara olämpligt vid vissa njursjukdomar och elektrolytbrist.

'Spirochaeta' är ett släkte av spiralformade bakterier som tillhör familjen Spirochaetaceae. Dessa bakterier är kännetecknande genom sin långsmala, spiralformade morfologi och sin rörliga, undulanta (vågrörelse) eller snurrande rörelse. De flesta arterna av Spirochaeta lever i anaeroba eller mikroaerofila miljöer, vilket betyder att de trivs bäst i syrefria eller syrgasfattiga förhållanden.

Spirochaeter är ofta kopplade till olika sjukdomar hos människor och djur. Till exempel orsakas Lymes sjukdom av en spirochaet, *Borrelia burgdorferi*, som överförs via fästingbett. En annan välkänd spirochaet är *Treponema pallidum*, som orsakar syfilis hos människor.

Det är viktigt att notera att inte alla Spirochaeta-arter är skadliga för människor eller djur, och många lever fredligt i olika miljöer som jord, sötvatten och marina ekosystem.

Spirochaetales er en ordre i rækken Spirochaetes, der består af spiralformede bakterier. Disse bakterier har en unik, fleksibel cellevæg, som gør dem i stand til at bevæge sig ved at vride sig frem og tilbage, hvilket giver dem deres karakteristiske slange-lignende bevægelser. Spirochaetales inkluderer en række genera, herunder Borrelia, Treponema, Leptospira og andre. Nogle arter i denne ordre er kendt for at forårsage sygdomme hos mennesker og dyr, herunder Lyme-sygdom (fremkaldt af Borrelia burgdorferi) og syfilis (fremkaldt af Treponema pallidum).

Latent syfilis är en senare fas av syfilis, en sexuellt överförbar infektion orsakad av bacterien Treponema pallidum. I den latenta fasen visar sig inte några tydliga symptom, men sjukdomen finns kvar i kroppen och kan fortfarande vara smittsam. Den latenta fasen kan delas in i två olika stadier: tidig latent syfilis och sen latent syfilis.

Tidig latent syfilis definieras som inträffande inom de första två år efter primärsyfilisen (den första fasen av syfilis, som kännetecknas av en smärtslös sår eller ulcus på huden eller slemhinnan). Under det tidiga latenta stadiet kan individen fortfarande ha aktiva infektioner och vara smittsam för andra.

Sen latent syfilis definieras som inträffande mer än två år efter primärsyfilisen eller när en persons status är okänd. Under det senare stadiet är individen mindre troligt att sprida sjukdomen till andra, men fortfarande kan det finnas risk för komplikationer om inte behandling ges.

Det är viktigt att notera att latent syfilis kan vara asymptomatisk och därför underdiagnostiseras. Behandling med antibiotika, ofta penicillin, rekommenderas för att bota syfilisen och förebygga komplikationer. Regelbundna serologiska tester rekommenderas för att övervaka sjukdomsförloppet och säkerställa behandlingens effektivitet.

Bacterial proteins are simply proteins that are produced and present in bacteria. These proteins play a variety of roles in the bacterial cell, including structural support, enzymatic functions, regulation of metabolic processes, and as part of bacterial toxins or other virulence factors. Bacterial proteins can be the target of diagnostic tests, vaccines, and therapies used to detect or treat bacterial infections.

It's worth noting that while 'bacterieproteiner' is not a standard term in English medical terminology, I assume you are asking for information about proteins that are found in bacteria.

'Könsorgan' är ett medicinskt begrepp som refererar till de anatomiska strukturerna i människokroppen som är involverade i reproduktionen och/eller bestämmer individens biologiska kön. Till de primära könsorganen hör, bland annat, testiklar och äggstockar, medan till de sekundära könsorganen hör, exempelvis, penis, prostata och sköldkörtel hos män, samt blygdben, slidmjuk muskulatur och bröst hos kvinnor. Det är värt att notera att användningen av begreppet 'könsorgan' kan variera inom olika medicinska kontexter och kulturer.

'Sår' kan definieras som en skada eller ett sönderfall av huden, vävnaden eller ett organ, ofta orsakad av tryck, friktion, värme, kemikalier eller sjukdom. Sår kan vara olika allvarliga, från små skråmärken till stora djupa sår som går igenom huden och når muskler, ben, nerver eller blodkärl.

Enligt Mayo Clinic kan en medicinsk definition av 'sår' vara: "A wound is a skin injury that results from puncturing, cutting, tearing, or crushing the skin. A wound may be either open or closed. In an open wound, the skin is torn, cut, or punctured, which exposes the underlying tissue to possible infection. In a closed wound, the skin remains intact but the tissue beneath it may be bruised, cracked, or broken."

Dysenteri är en akut infektionssjukdom som orsakas av bakterier eller amöbor och karaktäriseras av inflammation i tjocktarmen, vilket leder till att den drabbade får blodiga, småkorniga diarréer och mag-tarmsymtom. De vanligaste orsakerna till dysenteri är bakterierna Shigella och Salmonella, men även amöban Entamoeba histolytica kan vara orsaken. Sjukdomen sprids ofta via kontaminerad mat eller vatten och drabbar främst barn i utvecklingsländer med bristfällig sanitet och hygien. Behandlingen av dysenteri består vanligen av antibiotika för att döda bakterierna och återhämtning av vätske- och näringsbristen.

Nekrotiserande ulcerös gingivit (NUG) är en allvarlig infektion i munnen som orsakas av bakterier. Den drabbar främst tandköttet och karaktäriseras av djupa, nekrotiska sår (ulcerationer) som kan vara mycket smärtsamma. Infektionen kan också leda till en systemisk infektion om den inte behandlas akut.

NUG drabbar ofta personer med nedsatt immunförsvar, såsom HIV-positiva eller cancerpatienter under behandling. Andra faktorer som kan öka risken för NUG inkluderar tobaksrökning, stress, dålig oral hygien och missbruk av alkohol eller droger.

Symptomen på NGU kan inkludera:

* Akut smärta i munnen
* Rödviolett till grå ulcerationer (sår) på tandköttet
* Svullnad och blödning av tandköttet
* Fetid andedräkt
* Återkommande feber
* Minskad aptit och viktminskning

Om du tror att du kan ha NUG bör du genast söka vård hos en tandläkare eller en läkare. Behandlingen av NUG innebär ofta att rengöra munnen djupt och att behandla infektionen med antibiotika. I allvarliga fall kan kirurgi vara nödvändig för att avlägsna nekrotisk vävnad.

I medically oriented context, "reagent" refers to a substance that is added to a system in order to bring about a chemical reaction, test for the presence of a specific substance, or measure the amount of a particular constituent. Reagents are commonly used in laboratory settings for diagnostic testing and research purposes. They can be in the form of gases, liquids, or solids, and their use allows for the detection, identification, or quantification of various analytes or components within a sample. Examples of reagents include chemicals used for clinical tests, such as glucose oxidase for measuring blood sugar levels, or enzymes and antibodies used in immunoassays to detect specific proteins or antigens.

Bakteriella yttermembranproteiner, också kända som bakteriecellväggsproteiner eller bakteriemembranproteiner, är proteiner som är integrerade i den yttre membranen hos Gram-negativa bakterier och den enda membranen hos Gram-positiva bakterier. Dessa proteiner spelar en viktig roll i bakteriens överlevnad och patogenicitet, genom att vara involverade i processer som cellväxt, celldelning, näringsupptag, sekretion av toxiner och andra virulensfaktorer, samt skydd mot defensiva mekanismer hos värden.

Bakteriella yttermembranproteiner kan vara klassificerade som integrala membranproteiner eller perifera membranproteiner beroende på deras interaktion med membranet. Integrala membranproteiner är kovalent bundna till lipidbilagan i membranet och sträcker sig genom hela membranet, medan perifera membranproteiner är lösliga proteiner som associerar till membranets yta via icke-kovalenta interaktioner.

Exempel på bakteriella yttermembranproteiner inkluderar poriner, som bildar kanaler genom membranet och reglerar transporten av molekyler över membranen, samt autolysiner, enzymer som bryter ned peptidoglykan i cellväggen och bidrar till celldelning och morfologi. Andra exempel är toxinproteiner, som används av patogena bakterier för att infektera värden, och effluxpumpproteiner, som exporterar toxiska substanser från cellen.

"Bakterie-DNA" refererer til det genetiske materiale i form av DNA (desoxyribonukleinsyre) som findes i bakterier. DNA består av to stränge av nukleotider som er forbundet til hverandre med basepar som er komplementære, dvs. A-T og G-C. Disse basepara koder for genene som styrer bakteriens funksjoner og egenskaper. Bakterie-DNA kan variere mye mellom forskjellige arter av bakterier og er ein viktig del av molekylærbiologien og -genetikken.

Testikel, eller testis, är ett par gonader (könskörtlar) hos manliga djur och människor. De är en del av det reproduktiva systemet och producerar spermier samt den manliga könshormonen testosteron. Testiklarna är också involverade i produktionen av andra hormoner som påverkar bland annat muskelmassa, röstläge, libido och benägenheten till aggressivt beteende. Testiklarna är placerade utanpå kroppen inom scrotum (skrotumsäcken) för att underhålla en lägre temperatur än kroppstemperaturen, vilket är nödvändigt för produktionen av normalt fungerande spermier.

Molekylsekvensdata (molecular sequencing data) refererer til de resultater som bliver genereret når man secvenserer DNA, RNA eller proteiner i molekylærbiologien. Det innebærer typisk en række af nukleotider (i DNA- og RNA-sekvensering) eller aminosyrer (i proteinsekvensering), der repræsenterer den specifikke sekvens af gener, genetiske varianter eller andre molekyler i et biologisk prøve.

DNA-sekvensdata kan f.eks. anvendes til at identificere genetiske varianter, undersøge evolutionæ forhold og designe PCR-primerer. RNA-sekvensdata kan bruges til at studere genudtryk, splicevarianter og andre transkriptionelle reguleringsmekanismer. Proteinsekvensdata er vigtige for at forstå proteinstruktur, funktion og interaktioner.

Molekylsekvensdata kan genereres ved hjælp af forskellige metoder, herunder Sanger-sekvensering, pyrosekvensering (454), ion torrent-teknikker, single molecule real-time (SMRT) sekvensering og nanopore-sekvensering. Hver metode har sine styrker og svagheder, og valget af metode afhænger ofte af forskningens specifikke behov og ønskede udbytte.

Lipoproteiner är komplexa partiklar som består av lipider (fetter) och protein. Deras huvudsakliga funktion är att transportera lipider, såsom kolesterol och triglycerider, i blodomloppet från en del av kroppen till en annan.

Det finns olika typer av lipoproteiner, beroende på deras densitet:

1. Chylomicroner: De är de största och lättaste lipoproteinerna och transporterar triglycerider från tarmen till andra delar av kroppen.
2. VLDL (Very Low-Density Lipoproteins): De transporterar triglycerider från levern till olika celler i kroppen.
3. IDL (Intermediate-Density Lipoproteins): De bildas när VLDL förlorar triglycerider och innehåller högre koncentrationer av kolesterol.
4. LDL (Low-Density Lipoproteins): Kallas ofta "dåligt kolesterol" eftersom de transporterar kolesterol från levern till celler, men för mycket LDL kan leda till atheroskleros och hjärt-kärlsjukdomar.
5. HDL (High-Density Lipoproteins): Kallas ofta "gott kolesterol" eftersom de transporterar överskott av kolesterol från celler tillbaka till levern för utsöndring.

I allmänhet är ett balanserat lipoproteinprofil viktigt för hälsa, och onormalt höga eller låga nivåer av olika lipoproteiner kan vara riskfaktorer för olika sjukdomar.

"Bakteriologiska tekniker" är en samling metoder och procedurer som används inom bakteriologi, en gren av mikrobiologi som fokuserar på studiet av bakterier. Definitionen kan variera beroende på kontext, men inkluderar ofta:

1. Kultivering: En metod för att odla och frodas bakteriekolonier på en näringsrik medium, såsom agarplatta eller agarlåda. Detta gör det möjligt att identifiera och studera specifika bakteriestammar.

2. Färgningstekniker: Används för att skilja olika typer av bakterier åt baserat på deras morfologi, såsom form, storlek och färg. Exempel på färgningstekniker inkluderar Gram-färgning, som används för att indela bakterier i två grupper - grampositiva och gramnegativa - baserat på skillnader i deras celleväggar.

3. Biokemiska test: Används för att identifiera specifika egenskaper hos en bakteriestam, såsom produktion av enzymer eller toxiner. Exempel på biokemiska test inkluderar katalasreaktionstestet och oxidasreaktionstestet.

4. Genetisk analys: Används för att studera bakteriens genetiska material, såsom DNA och RNA. Detta kan involvera metoder som PCR (polymeraskedjereaktion), DNA-sekvensering och genetisk manipulation med hjälp av plasmider och transfektion.

5. Serologi: Används för att identifiera antikroppar i blodserum som reagerar med specifika bakterieproteiner. Detta kan användas för att diagnostisera infektioner orsakade av bakterier.

6. Bioinformatik: Används för att analysera stora datamängder från genetiska och proteomiska studier av bakterier. Detta kan involvera metoder som sekvensering, strukturförutsägelse och funktionsanalys av gener och protein.

Testikelinflammation, også kalt orchitis, er en betegnelse for inflammation eller irritation i én eller begge testikler. Den kan skylles på infektioner, som fx mumps, seksuelt overførte sygdomme (STI'er) eller urinvejsinfektioner. Andre årsager kan være skader, autoimmune reaktioner eller ubalanceret hormonniveau. Symptomerne på testikelinflammation kan omfatte smerte, svelling, rødme og varme i testiklerne, samt sveden, træthed og feber. Hvis du formoder at have en testikelinflammation, bør du søge medicinsk behandling hurtigst muligt for at undgå komplikationer som infertilitet eller sterilitet.

'Schanker, mjuk' är en benämning inom dermatologi och venereologi på en smittsam sårbildning i munhålan eller i genitalregionen, orsakad av bakterien *Haemophilus ducreyi*. Denna infektion kallas även för chancroid.

Sjukdomen karaktäriseras vanlicht av små, snabbt växande, smärtsamma sår (ulcera) med blodig, gulaktig eller gråaktig basis och en tydlig inflammation i omgivningen. De flesta drabbade är män, men även kvinnor kan drabbas. Chancroid är vanligare i länder med låg socioekonomisk standard och i befolkningsgrupper med högre risk för sexuellt överförbara infektioner (STI).

Sjukdomen behandlas vanligen med antibiotika, ofta en kurs med ceftriaxon eller azitromycin. Utan behandling kan sjukdomen leda till komplikationer som lymfkörtelinflammation och -absCESS samt ökad risk för HIV-infektion.

Kardiolipiner är en typ av fosfolipider som primärt förekommer i mitokondrier, de cellulära organellerna som är involverade i cellens energiproduktion. Kardiolipiner utgör ungefär 10-20% av mitokondriens lipidhalt och har en unik kemisk struktur med två fosfatgrupper och fyra fettsyror, ofta inklusive linolsyra.

Dessa lipider är viktiga för mitokondriernas funktion och struktur, särskilt när det gäller elektrontransportkedjan och oxidativ fosforylering, två processer som genererar ATP (adenosintrifosfat), cellens energikälla. Forskning har visat att kardiolipiner också är involverade i celldöd (apoptos) och celldelning (mitos).

Abnormaliteter i kardiolipinmolekyler har associerats med diverse sjukdomar, särskilt hjärt-kärlsjukdomar som hjärtsvikt och ischemisk hjärtkärlssjukdom. Vissa studier har också visat att mutationer i gener relaterade till kardiolipinsyntes kan orsaka mitokondriella sjukdomar.

Immunsera, även känt som immunoglobuliner eller gammaglobulin, är proteiner som produceras av B-celler och Plasma celler i vårt immunsystem. De fungerar som en viktig del av vår immunitet genom att hjälpa till att identifiera och neutralisera främmande ämnen såsom bakterier, virus och andra patogener.

Immunsera finns i två former: monomera och polymera. Monomera immunsera består av en enda subenhet, medan polymera immunsera består av flera sammanlänkade subenheter. Det finns också fem typer av immunsera, som kallas IgA, IgD, IgE, IgG och IgM, var och en med specifika funktioner i vårt immunförsvar.

IgG är den vanligaste typen av immunsera och hjälper till att förhindra infektioner genom att neutralisera toxiner och virus. IgA finns huvudsakligen i slemhinnor, såsom i lungorna och mag-tarmkanalen, där den hjälper till att förhindra infektioner från att tränga in i kroppen. IgM är den första typen av immunsera som produceras när en individ utsätts för en ny patogen och hjälper till att aktivera komplementsystemet, vilket bidrar till borttagandet av främmande ämnen från kroppen. IgD finns huvudsakligen på ytan av B-celler och hjälper till att initiera immunresponsen när en patogen identifieras. IgE är den minsta mängden immunsera i kroppen, men den har en viktig roll i försvaret mot parasiter och är också involverad i allergiska reaktioner.

"Bacterial generation" is not a standard medical term, but I believe you are asking for a definition of "bacterial growth."

Bacterial growth refers to the reproduction and increase in numbers of bacterial cells over time. Bacteria typically reproduce through a process called binary fission, where a single cell divides into two identical daughter cells. This process can occur rapidly under favorable conditions, such as when there is an adequate supply of nutrients and moisture, and the temperature is within the optimal range for bacterial growth.

Bacterial growth can be measured in various ways, including by counting the number of colonies formed on a culture plate or by measuring the increase in optical density using a spectrophotometer. The rate of bacterial growth can also be affected by several factors, such as pH, moisture, temperature, and the presence of inhibitory substances like antibiotics.

It is important to note that uncontrolled bacterial growth can lead to infections and other health problems, making it essential to maintain good hygiene practices and take appropriate measures to prevent bacterial contamination and proliferation.

Immunfluorescens (IF) är en teknik inom patologi och histologi som används för att visualisera och lokalisera specifika proteiner eller antikroppar i celler eller vävnader. Den bygger på principen att vissa antikroppar kan binda till sitt målprotein och sedan under speciella omständigheter fluorescera, det vill säga avge ljus av en viss våglängd när de exponeras för ljus av en annan våglängd.

I immunfluorescensmetoden inkuberas ett preparat av celler eller vävnader med en specifik antikropp som är konjugerad till ett fluorofor, ett ämne som fluorescerar när det exponeras för ljus. Om denna antikropp binder till sitt målprotein i preparatet kommer den att fluorescera och kan ses under ett fluorescensmikroskop.

Det finns två huvudtyper av immunfluorescens: direkt och indirekt. Vid direkt immunfluorescens används en antikropp som är konjugerad till ett fluorofor, medan vid indirekt immunfluorescens används två antikroppar i två steg: först en icke-konjugerad primärantikropp som binder till målproteinet, följt av en sekundär antikropp som är konjugerad till ett fluorofor och binder till den primära antikroppen. Indirekt immunfluorescens kan öka känsligheten eftersom flera fluorescerande sekundära antikroppar kan binda till en enda primärantikropp.

Immunfluorescensen är ett viktigt verktyg inom forskning och diagnos av sjukdomar, särskilt vid identifiering av autoimmuna sjukdomar och infektioner.

I et medicinskt sammanhang refererar "flagell" till den smala, vitiforma strukturen som kan förekomma på bakterier och protozoer. Flagellen fungerar som ett slags "svans" som hjälper dessa mikroorganismer att röra sig och förflytta sig i sin omgivning.

Bakteriers flageller är oftast uppbyggda av ett protein kallat flagellin, och de kan vara enskilda eller förekomma i flera exemplar på samma cell. Protozoernas flageller är däremot ofta mer komplexa och kan innehålla olika strukturer som hjälper till att styra rörelsen.

Det är värt att notera att det finns andra betydelser av ordet "flagell" utanför medicinska sammanhang, såsom den lilla piska som används i kyrkor eller den del av en människas spermie som liknar en svans.

Immunoglobulin M (IgM) er en type av antistoffer (eller immunglobuliner) i kroppen. Antistoffer er proteiner som produceres av kroppens B-celler for å hjelpe til med å bekjempe frammannskaper som bakterier og jungers. IgM er den første type av antistoffer som produseres i responsen på en infeksjon, og det er også den mest effektive type av antistoffer når det kommer til å aktivere komplementsystemet, som er ein del av kroppens immunforsvar. IgM forekommer normalt i blodet og lymfen og er en del av den humorale immuniteten.

'Borrelia burgdorferi-gruppen' är en grupp av bakterier som orsakar Lyme-borrelios, en infektionssjukdom som överförs till människan via fästingbett. Gruppen innehåller flera olika arter av Borrelia-bakterier, men de två viktigaste är Borrelia burgdorferi sensu stricto och Borrelia afzelii. Dessa bakterier förekommer naturligt hos vissa arter av fästingar och kan orsaka sjukdom hos människan om en infekterad fästing biter.

Typiska symtom på Lyme-borrelios inkluderar röd, expandierande hudutslag kring bettstället (Erythema migrans), trötthet, feber, muskel- och ledsmärtor samt neurologiska symptom som kan vara fördröjda i tiden. Behandlingen består vanligen av antibiotika.

I medicinsk kontext är antigent ytliga strukturer på cellytan eller på mikroorganismer som kan identifieras och stimulera ett immunsvar hos värden. Antigen kan vara proteiner, kolhydrater eller andra molekyler som binder till specifika receptorer på immunceller, såsom B-celler och T-celler. När ett antigen binds till en immuncell aktiveras cellen för att initiera en immunrespons mot den främmande strukturen. Ytantigener kan också användas i diagnostiska tester för att identifiera specifika sjukdomar eller tillstånd genom att upptäcka närvaron av specifika antikroppar som binder till dem.

Penicillin G är ett bredspektrum-antibiotikum, som tillhör penicilliner-klassen. Det är en naturligt förekommande substans som produceras av svampen Penicillium chrysogenum. Penicillin G är aktivt mot många grampositiva och vissa gramnegativa bakterier, och är ett av de mest effektiva penicilliner mot stafylokocker.

Penicillin G är vanligen given intravenöst eller intramuskulärt på grund av dess låg oral bioförfügbarhet. Det är mycket vattenlösligt och har en snabb distributionshalvtid, men också en kort halveringstid på grund av att det metaboliseras snabbt i levern.

Penicillin G är ett béta-laktamantibiotikum, vilket betyder att det dödar bakterier genom att inhibera deras cellväggssyntes. Det gör det genom att binda till penicillinbindande proteinerna (PBP) i bakteriens cellyta, vilket förhindrar att peptidoglikanpolymeraset kan bilda korslänkar mellan de peptidoglikankedjorna i cellväggen. Detta leder till en instabilitet hos cellväggen och till slut till bakteriens död.

Penicillin G är ett viktigt antibiotikum inom klinisk medicin, men överanvändning kan leda till resistensutveckling hos bakterier. Det är därför viktigt att använda Penicillin G på ett ansvarsfullt sätt och endast när det är absolut nödvändigt.

Medicinskt sett definieras könssjukdomar hos män ofta som infektioner eller andra medicinska tillstånd som primärt påverkar de manliga könsorganen, såsom penis, prostata, testiklar och binjurar. Några exempel på vanliga könssjukdomar hos män inkluderar balanit (infektion eller inflammation av förhuden och/eller eggstocken), epididymit (inflammation av epididymis), prostatit (inflammation av prostata), orchit (inflammation av testikeln) och sexuellt överförbara infektioner (STI/STD) som chlamydia, gonorré och HIV. Andra icke-infektiösa tillstånd som kan påverka de manliga könsorganen inkluderar penilcancer, testikelcancer och benigna prostatiska sjukdomar som BPH (benign prostatahyperplasi).

"Poriner" er en betegnelse for små, membranproteiner som fungerer som kanaler gjennom cellevæggene hos bakterier og andre encelled organismer. Disse poriner tillater passegen av vann, ioner og små molekyler mellom det interne cellemiljøet og omgivelsen. Porinene spiller en viktig rolle i transporten av næringsstoffer og andre nødvendige molekyler inn i cellen, samt i utskillelse av avfallsmolekyler og toksiner fra cellen. Det finnes forskjellige typer poriner som er spesifikke for bestemte substrater eller størrelser på molekyler. Porinene kan også være involvert i resistens mot antibiotiske lægemidler og andre skadelige faktorer i cellens omgivelse.

T. pallidum har ett fåtal integral proteiner. Tre underarter av T. pallidum är kända: Treponema pallidum pallidum, som orsakar ... Polymeraskedjereaktion används också vid identifiering av Treponema pallidum. Treponema pallidum har en karaktäristisk plan, ... Treponema pallidum är en tunn spiroket (5-15 µm lång och 0,15 µm tjock) som orsakar syfilis, yaws och bejel beroende på ... "Molecular Differentiation of Treponema pallidum Subspecies" (på engelska). Journal of Clinical Microbiology 44 (9): sid. 3377- ...
Huvudartikel: Treponema pallidum Treponema pallidum, underart pallidum, är en spiralformad, gramnegativ och mycket rörlig ... Treponema pallidum är en mycket tunn spiroket (5-15 µm lång och 0,15 µm tjock) som inte går att färga med gramfärgning. Man har ... överförbar infektion som orsakas av spiroketbakterien Treponema pallidum, underart pallidum. Den primära överföringsvägen är ... a b c d e f g h i j k] Stamm LV (February 2010). "Global Challenge of Antibiotic-Resistant Treponema pallidum". Antimicrob. ...
Syfilis - Sexuellt överförbar infektion orsakad av bakterien Treponema pallidum. Flatlus - Infektion i könsbehåringen av lusen ...
Treponema pallidum endemicum), pinta (Treponema pallidum carateum), och syfilis (Treponema pallidum pallidum). Framboesi ... Treponema pallidum pertenue. Ordet framboesi kommer av franskans framboise, hallon. Symptomen börjar med en rundad, hård ... Andra relaterade treponema-orsakade sjukdomar är bejel ( ...
... orsakades av bakterien Treponema pallidum. Ehrlich inledde därför ett systematisk sökande efter användbara substanser som ... skulle kunna ha verkan mot T. pallidum. Efter planmässigt genomförda försök med hundratals olika arsenikföreningar på djur, som ...
Medicinskt intressanta är de tre släktena Borrelia, Leptospira och Treponema där syfilisspiroketen T. pallidum, ...
Bakterier Syfilis (Treponema pallidum) Gonorré (Neisseria gonorrhoeae) Klamydiainfektion (Chlamydia trachomatis) Mjuk schanker ...
Yersinia pestis Sinorhizobium meliloti Streptomyces coelicolor Treponema pallidum Mycoplasma hominis Staphylococcus aureus ...
... över bakterien Treponema pallidum, vilken orsakar syfilis, och över ultravisibla virus, bland annat odling av dessa. År 1919 ...
Syfilisbakterien (Treponema pallidum) som är en relativt närbesläktad spiroketart orsakar ett likartat sjukdomsförlopp med en ...
T. pallidum har ett fåtal integral proteiner. Tre underarter av T. pallidum är kända: Treponema pallidum pallidum, som orsakar ... Polymeraskedjereaktion används också vid identifiering av Treponema pallidum. Treponema pallidum har en karaktäristisk plan, ... Treponema pallidum är en tunn spiroket (5-15 µm lång och 0,15 µm tjock) som orsakar syfilis, yaws och bejel beroende på ... "Molecular Differentiation of Treponema pallidum Subspecies" (på engelska). Journal of Clinical Microbiology 44 (9): sid. 3377- ...
Treponema pallidum är en tunn spiroket (slags bakterie) (5-15 µm lång och 0,15 µm tjock) som orsakar syfilis hos människor.. [1 ... Syfilis / Pox-Syphilis / Treponema pallidum - Gossedjur / Soft Toy flera olika storlekar.. Ordinarie pris 179 kr ... Treponema pallidum is a spirochaete bacterium with subspecies that cause treponemal diseases such as syphilis, bejel, pinta and ... Hem › Syfilis / Pox-Syphilis / Treponema pallidum - Gossedjur / Soft Toy flera olika storlekar. @media screen and (min-width: ...
PCR-baserad diagnostik av Treponema pallidum, Haemophilus ducreyi Ureaplasma urealyticum och Ureaplasma parvum. ... Bakteriell STI (Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Treponema pallidum, Haemophilus ducreyi, ... Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Treponema pallidum, Haemophilus ducreyi, Ureaplasma ... Treponema pallidum, Haemophilus ducreyi, Ureaplasma urealyticum). Här finns information om analyser, svarstider, avgifter och ...
Bakteriell STI (Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Treponema pallidum, Haemophilus ducreyi, ...
Treponema pallidum Arter för vilka förvärvad resistens kan vara ett problem Grampositiva aerober Staphylococcus epidermidis + ...
Syfilis orsakas av bakterien Treponema pallidum. Smittan sprids främst vid oskyddat sex vaginalt eller analt. Munsex kan också ...
Syfilis orsakas av den spiralformade bakterien Treponema pallidum. Sjukdomen var vanlig i Sverige fram till början av 1900- ...
Syfilis är en sexuellt överförbar sjukdom som orsakas av bakterien Treponema pallidum. Det finns behandling. Dock är det ... Syfilis är en sexuellt överförbar sjukdom som orsakas av spiroketer-bakterien Treponema pallidum, som nämndes ovan. Infektionen ... Kroppen syntetiserar sig mot ämnen i andra celler som skadats av bakterien Treponema pallidum. ...
Syfilis orsakas av bakterien Treponema pallidum och smittas vanligen via vaginala och anala samlag. Den kan även smitta vid ...
Baserat på informationen och bilderna är detta möjligtvis SYFILIS: en sexuellt överförbar infektion känd som Treponema pallidum ...
... infektion fremkaldt af bakterien Treponema pallidum, der især Old English sar "bodily pain or injury, wound; sickness, disease ...
Treponema pallidum. *Mycoplasma hominis. *Staphylococcus aureus. *Lactococcus lactis. *Escherichia coli. *Salmonella enterica ...
Bakteriell STI (Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Treponema pallidum, Haemophilus ducreyi, ...
Denna veneriska sjukdom börjar med sår på könsorganen på grund av bakterien treponema pallidum; ...
Vårt test detekterar antikroppen Treponema pallidum som produceras i kroppen för att bekämpa syfilisinfektionen. Svaret har du ...
... är en sexuellt överförbar sjukdom som orsakas av en bakterie som heter Treponema pallidum. Sjukdomen indelas i tre ...
Orsakad av bakterie Treponema pallidum är syfilis ännu en till bakteriell STD som är vanligare hos män än hos kvinnor, med 80% ...
  • Treponema pallidum är en tunn spiroket (5-15 µm lång och 0,15 µm tjock) som orsakar syfilis, yaws och bejel beroende på underart. (wikipedia.org)
  • Tre underarter av T. pallidum är kända: Treponema pallidum pallidum, som orsakar syfilis T. p. endemicum, som orsakar bejel eller endemisk syfilis T. p. pertenue, som orsakar yaws Dessa tre underarter morfologiskt oskiljbara. (wikipedia.org)
  • Hem › Syfilis / Pox-Syphilis / Treponema pallidum - Gossedjur / Soft Toy flera olika storlekar. (drake.nu)
  • Molecular Differentiation of Treponema pallidum Subspecies" (på engelska). (wikipedia.org)
  • T. pallidum är väldigt känslig och dör snabbt om den hamnar utanför kroppen. (wikipedia.org)