Medel för behandling av infektioner med bakterier av släktet Treponema. Hit hör syfilis och yaws.
"Treponema pallidum" är en spiralformad, gramnegativ bakterie som orsakar syfilis hos människor och kan överföras genom sexuell kontakt eller från mor till foster under graviditet.
Treponema infection refers to an infectious condition caused by bacteria of the Treponema genus, including T. pallidum (causative agent of syphilis), T. pertenue (causative agent of yaws), and T. carateum (causative agent of pinta). These infections can lead to various symptoms depending on the specific species and stage of infection, ranging from skin lesions to severe organ damage if left untreated.
Neurosyfilis är en infektionssjukdom som orsakas av bacterien Treponema pallidum och drabbar centrala nervsystemet (hjärnan och ryggmärgen). Det är en komplikation till den sexuellt överförbara sjukdomen syfilis, som inte behandlats korrekt eller i tid. Neurosyfilis kan orsaka en rad symtom, såsom demens, huvudvärk, förlamningar, humörsvängningar och svårigheter att koordinera rörelserna.
"Syfilisserodiagnostik" refererar till laboratoriediagnostiska metoder för att ställa diagnosen syfilis, en sexuellt överförbar infektion orsakad av bakterien Treponema pallidum. Diagnosen ställs vanligen genom att påvisa antikroppar i blodet med hjälp av serologiska tester som till exempel VDRL (Venereal Disease Research Laboratory) eller RPR (Rapid Plasma Reagin). Andra typer av tester, såsom Darkfieldmikroskopi och PCR (Polymeraskedjereaktion), kan användas för att direkt påvisa bakterien i blodprov, hud- eller slemhinnesårsprover.
Syfilis är en sexuellt överförbar infektion (SVI) orsakad av bacterien Treponema pallidum. Den har fyra olika stadier: primärt, sekundärt, latent och terciärt stadium, vilka alla har unika symptom. I det primära stadiet bildas ofta en smärt- och känseloslänt ulcus (hål) på huden eller slemhinnan där bakterien trängde in. Det kan vara lätt att missa eftersom det kan vara små och smärtlöst. I det sekundära stadiet sprider sig infektionen till hela kroppen, vilket orsakar en rad symptom som hudutslag, feber, huvudvärk och inflammation i lymfkörtlarna. Det latenta stadiet är den asymptomatiska fasen där inga symptom visar sig, men personen kan fortfarande vara smittsam. I det terciära stadiet kan syfilisen orsaka all
Immunglobuliner framkallade av bakteriella antigena komponenter.
Organisk arsenikförening som använts för bl a behandling av syfilis. Med arsfenamin introducerades den kemoterapeutiska behandlingsmetoden 1909.
Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.

Treponema pallidum är en spiralformad bakterie som orsakar sexuellt överförbara sjukdomar, däribland syfilis. "Medel mot Treponema" avser vanligtvis antibiotika som används för att behandla dessa infektioner. Den mest effektiva behandlingen är penicillin, särskilt intravenöst penicillin G, för tidiga stadier av syfilis. Andra antibiotika som kan användas inkluderar doxycyklin, ceftriaxon och azithromycin, men de rekommenderas inte alltid eftersom vissa stammar av Treponema pallidum har visat resistens mot dessa läkemedel. Det är viktigt att söka medicinsk behandling omedelbart om man misstänker en infektion med Treponema pallidum, för att undvika komplikationer och spridning av sjukdomen.

'Treponema pallidum' är en art av bakterier som tillhör familjen Spirochaetaceae. Den är en spiralformad, rörlig bakterie som är mycket smal och kan inte ses med blotta ögat. *Treponema pallidum* orsakar sjukdomen syfilis hos människor. Bakterien överförs vanligtvis sexuellt, men kan även överföras från mor till foster under graviditet och födsel. Syfilis kan behandlas effektivt med antibiotika, men om den inte behandlas kan den leda till allvarliga komplikationer och skador på hjärtat, hjärnan och andra organ.

En Treponemainfektion är en infektion orsakad av bakterien *Treponema pallidum*. Det finns olika sjukdomar som orsakas av denna bakterie, däribland syfilis hos människor och diftteri hos hundar. Syfilis är en sexuellt överförbar infektion (STI) som kan ge upphov till allvarliga komplikationer om den inte behandlas korrekt. Symptomen på syfilis varierar beroende på stadiet av sjukdomen och kan inkludera hudutslag, sår, feber, trötthet och obehag i kroppen. Diftteri orsakas av en speciell typ av Treponema-bakterie och drabbar främst hundar, men kan även förekomma hos människor i sällsynta fall. Symptomen på diftteri inkluderar svullnad i halsen, feber och andningssvårigheter.

Neurosyfilis är en komplikation till sjukdomen syfilis, som orsakas av spiroketten Treponema pallidum. Neurosyfilis uppstår när spirocheterna invaderar centralnervsystemet (CNS), inklusive hjärnan och ryggmärgen. Detta kan leda till en rad neurologiska symptom, såsom demens, huvudvärk, förlamning, humörsvängningar och störningar i känsel- och smärtförmåga. Neurosyfilis kan drabba individer som har haft obehandlad syfilis under en längre tid, ofta flera år efter att den ursprungliga infektionen uppstått. För att diagnostisera neurosyfilis används vanligen lumbarpunktion för att taga cerebrospinalvätska (CSF) och analysera det för tecken på infektion, såsom ökad celldelning och höga proteinnivåer. Behandlingen består ofta av intravenös penicillin under en längre tidsperiod.

Syfilisserodiagnostik är den medicinska processen att diagnostisera en infektion orsakad av bakterien Treponema pallidum, som orsakar könssjukdomen syfilis. Diagnostiken inkluderar ofta en kombination av kliniska symtom och laboratorietester.

De vanligaste laboratorietesterna för att diagnostisera syfilis innefattar:

1. Blodprov: En blodprovsanalys som mäter antikroppar mot T. pallidum i blodet. Det finns två typer av antikroppar som kan mätas: IgG och IgM. IgG-antikroppar visar på en tidigare eller aktiv infektion, medan IgM-antikroppar kan indikera en akut infektion.
2. Darkfieldmikroskopi: En mikroskopisk undersökning av ett speciellt preparat från ett ulcer eller lymfknutor som kan visa på levande T. pallidum bakterier.
3. Nucleic acid amplification tests (NAATs): PCR-tester som kan detektera DNA från T. pallidum i prover från ulcus, blod eller cerebrospinalvätska.

Det är viktigt att notera att en kombination av dessa tester kan behövas för att ställa en säker diagnos, och att uppföljningstester kan vara nödvändiga för att övervaka effektiviteten av behandlingen.

Syfilis er en sexuell overført infeksjon som foråses av bakterien Treponema pallidum. Den inneholder typisk faser som primær, sekundær, latent og tertiær syfilis, hver med unike symptomer. I de tidlige stadier kan det oppstå et smertefrit hule i huden (chancre) et par uker etter smitte. Dette fulgjes ofte av generelle symptomer som feber, træthed og lymfeknuteinflamming under den sekundære fasen. Latent syfilis innebærer ingen aktive symptomer, men kan fortsatt være smitteoverføringsevnet. Tertiær syfilis kan skade organer som hjernen, hjertet og leveren og føre til alvorlige komplikasjoner dersom den ikke behandles tidlig. Syfilis kan forebygges ved bruk av kondomer under seksuell aktivitet og behandles vanligvis med antibiotika som penicillin.

Bakteriella antikroppar är en typ av antikroppar som produceras av immunsystemet i samband med en infektion orsakad av bakterier. Dessa antikroppar är proteiner som bildas av B-celler och är specificerade för att binda till specifika antigener på ytan av bakterierna. När bakteriella antikroppar binder till sina målantigener aktiveras komplementsystemet, vilket kan leda till destruktion av bakterierna och skydda kroppen från infektioner.

Bakteriella antikroppar kan vara av olika typer, inklusive IgG, IgM, IgA och IgE, beroende på vilken sorts immunrespons som är aktiverad. Varje typ av antikropp har en unik funktion i kroppen, men de flesta bakteriella antikroppar är av typen IgG, som är den vanligaste och mest flexibla typen av antikroppar.

Det är värt att notera att det kan finnas en förväxlingsrisk med begreppen "bakteriella antikroppar" och "antikroppar mot bakterier". De senare refererar till när en persons immunsystem har producerat antikroppar som reagerar med bakterier eller deras toxiner, oavsett om personen är sjuk eller inte. Därför kan en person ha antikroppar mot bakterier utan att vara sjukt.

Arsfenamin är ett organoarsenhaltigt läkemedel som under 1900-talets början användes brett i behandlingen av syfilis, en sexuellt överförbar infektion (STI) orsakad av bacterien Treponema pallidum. Arsfenamin är numera inte längre en förstahandsvald behandling för syfilis eftersom det har ersatts av effektivare och säkrare alternativ, såsom antibiotika som penicillin.

Arsfenamin verkar genom att störa bakteriens cellmembran och hämma dess förmåga att reproducera sig. Detta leder till dödandet av syfilisbakterierna och därmed en botad infektion. Emellertid kan arsfenamin orsaka allvarliga biverkningar, inklusive nervskador, och används därför inte ofta idag.

I medicinska kretsar kan arsfenamin även stavas som "arsfenamin".

"Encyclopedias are comprehensive reference works containing information on a wide range of topics. They are typically organized in alphabetical order and provide concise summaries of facts, concepts, and knowledge in various fields such as science, history, literature, philosophy, and arts. The principles behind the creation of encyclopedias include accuracy, objectivity, and authority, with contributions from experts in their respective fields. Encyclopedias serve as a valuable resource for researchers, students, and general readers seeking reliable information on a wide array of subjects."

Tidigare kända medel av detta slag var vid detta tillfälle kininet mot frossa och i viss mån även salicylpreparaten mot akut ... orsakades av bakterien Treponema pallidum. Ehrlich inledde därför ett systematisk sökande efter användbara substanser som ... Före införandet av arsfenamin hade specifika medel mot sjukdomar orsakade av bakterier ej kunnat framställas, medan sjukdomar ...
... kan behandlas med bakteriedödande medel lokalt med ett bandage under ett par dagar. Bäst förebyggs sjukdomen ... Sjukdomen orsakas framförallt av spiroketer ur släktet Treponema, som återfinns i de skadade områdena. Digital dermatit känns ...
Sjukdomen orsakas av bakterien Treponema spp, ibland även tillsammans med bakterierna Fusobacterium necrophorum och ... Antibiotikabehandlingen kompletteras med behandling med icke-steroida antiinflammatoriska medel (så kallade NSAID-preparat). ...
Huvudartikel: Treponema pallidum Treponema pallidum, underart pallidum, är en spiralformad, gramnegativ och mycket rörlig ... Antibiotikaresistens har utvecklats mot ett antal medel inklusive makrolider, klindamycin och rifampin. Ceftriaxon, ett tredje ... Treponema pallidum är en mycket tunn spiroket (5-15 µm lång och 0,15 µm tjock) som inte går att färga med gramfärgning. Man har ... a b c d e f g h i j k] Stamm LV (February 2010). "Global Challenge of Antibiotic-Resistant Treponema pallidum". Antimicrob. ...
Tidigare kända medel av detta slag var vid detta tillfälle kininet mot frossa och i viss mån även salicylpreparaten mot akut ... orsakades av bakterien Treponema pallidum. Ehrlich inledde därför ett systematisk sökande efter användbara substanser som ... Före införandet av arsfenamin hade specifika medel mot sjukdomar orsakade av bakterier ej kunnat framställas, medan sjukdomar ...
Baserat på informationen och bilderna är detta möjligtvis SYFILIS: en sexuellt överförbar infektion känd som Treponema pallidum ... ex blodkärlssammandragande medel, hemorrojdsalvor med lokalbedövning och kombinationer av dessa. Icke-steroida ...