Påstridigt, självsäkert och krävande beteende.
Personer som utsatts för brott.
'Osäker sex' kan definieras som sexuella aktiviteter eller handlingar där samtycke och/eller gränser är oklara, vilket kan resultera i olägenheter eller skador för de inblandade parterna. Detta kan inträffa när en part inte uppfattar, missförstår eller tvingas att acceptera den andres handling under påverkan av exempelvis ojämlika maktförhållanden, rädsla, tvång eller ovetskap. Det är viktigt att alla parter i en sexuell situation känner sig trygga, respekterade och har klart uttryckt sitt samtycke innan någon handling genomförs.

'Självhävdelse' kan definieras som en persons tendens att prioriteta sina egna behov, önskemål och intressen framför andras, ofta på ett själviskt eller egoistiskt sätt. Det kan handla om att tänka och agera i överensstämmelse med sin egen personliga vinst, utan tillräcklig hänsyn till andra persons känslor, tankar eller behov.

I en medicinsk kontext kan självhävdelse vara ett tecken på narcissistiskt beteende eller en narcissistisk personlighetsstörning. Det kan också förekomma hos personer med andra psykiatriska tillstånd, såsom borderline personlighetsstörning eller antisocial personlighetsstörning. I dessa fall kan självhävdelse vara ett symptom på en underliggande psykisk ohälsa och behöva behandlas som en del av en övergripande behandlingsplan.

Enligt den medicinska eller psykiatriska terminologin kan en brottsoffer definieras som en individ som har utsatts för och drabbats av ett brott, vilket orsakat skada, smärta eller lidande. Det kan handla om fysiskt våld, sexuella övergrepp, hot, olaga hotellösning, stöld, bedrägeri eller andra typer av kriminella handlingar.

Brottsoffer kan också utveckla psykiska besvär som posttraumatisk stress, ångest, depression och sömnsvårigheter som följd av det trauma de har upplevt. Vissa grupper, till exempel barn, äldre, personer med funktionsnedsättningar eller etniska minoriteter, kan vara särskilt sårbara för att bli utsatta för brott och ha extra behov av stöd och hjälp efter ett brott.

'Osäker sex' är inte en etablerad medicinsk diagnos eller terminologi. Termen används ofta i ett socionomiskt eller sexologiskt sammanhang för att beskriva situationer där det finns osäkerhet, obekvämlighet eller otillräcklig information kring en persons kön, identitet, attraktion eller sexuella praktiker. Det kan handla om någon som inte är säker på sin sexualorientering, könsidentitet eller om de ens vill ha sex. Termen används ofta för att främja förståelse och stöd för personer som känner sig osäkra eller förvirrade kring sin sexualitet.

Hennes bok Självhävdelse och neuros. En psykoanalytisk nyorientering gavs ut 1945 på Natur & Kultur. Den hade publicerats på ...
Finlandssvensk marginalitet och självhävdelse i kulturanalytiskt perspektiv. sid. 16-25 ^ Sven Lindman (1954). "C. G. Estlander ...
En känsla av frigörelse och självhävdelse likaså; folkdräkten ansågs som en symbol för det gamla bondeståndet. Vissa bygder ...
En känsla av frigörelse och självhävdelse likaså; folkdräkten ansågs en symbol för det gamla bondeståndet. Vissa bygder behöll ...
Finlandssvensk marginalitet och självhävdelse i kulturanalytiskt perspektiv (2001). Åström har därvid samt i samband med arkiv ...
Anna-Maria Åström; Bo Lönnqvist; Yrsa Lindqvist (2001). Gränsfolkets barn : finlandssvensk marginalitet och självhävdelse i ...
Förmågan till självhävdelse ingår i det bredare begreppet känslomässig intelligens. God självhävdelse syftar inte till förmågan ...
Han utvecklar där en nationell självhävdelse och ett starkt främlingshat. Hans historiesyn är präglad av gammaltestamentliga ...
Ångesten uppkommer vid prestationsinriktade situationer eller andra situationer av självhävdelse. Överjagsångest, som beror på ...
På så vis ställde han universell humanism i opposition till nationell självhävdelse. I de följande publiceringarna var denna ...
Mannen är en förstenad, frusen individ som endast tar sikte på självhävdelse. Ynglingen är rebellisk och upprorisk, men han ...
Ordbok Högmod innebär en alltför stor självuppskattning och självhävdelse, motsatsen till ödmjukhet. Högmod betraktas i många ...
"... "en handbok, som ifråga om nationell självhävdelse och självbelåtenhet söker sin like". Han tvingades lämna sina ...
... österbottningen alltid visat sig mäktig av en viss nationell självhävdelse. Varhelst svenskar och finnar längs hela den långa ...
... blev som plats för borgerlig självhävdelse och kulturell utbrytning en konkurrent till den gamla paradgatan ...
... genom vilka mannen mer var disponerad för kamp och självhävdelse. Humble uppmärksammade särskilt barnens situation i samband ...
... är tidigt modernistisk med en komplex spänning mellan självhävdelse och självförakt och novellerna har ofta ironiska och ...
I dem finns de två impulser som länge behandlats som distinkt 'maskulina och feminina', impulsen av självhävdelse och impulsen ...
... arkitekturhistorien och kan sägas i hållningen likna de tidiga Djursholmsvilloma som hade individualitet och självhävdelse som ...
... och intern politik medförde långa perioder av isolering och begränsning i den enskilde japanens möjligheter till självhävdelse ...
... , förkortat NPD, är en personlighetsstörning vars kännetecken är överdriven självhävdelse, ...
Turkiet och arabländerna spelade behoven av självhävdelse, socialt erkännande och avgränsning från majoritetssamhället en roll ...
Vilket alternativ beskriver självhävdelse? Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna. Köp alla ... Denna osunda extrema självhävdelse kallas ofta "hotad egenkärlek", Det finns idag tydliga indicier på vilka huvudkällorna till ... Vilket alternativ beskriver självhävdelse? Vilket av följande alternativ beskriver en impulsiv förare bäst? Vilket av följande ... Här finns exempel på fler frågor och förklaringar: Vilket alternativ beskriver självhävdelse? ...
Hennes bok Självhävdelse och neuros. En psykoanalytisk nyorientering gavs ut 1945 på Natur & Kultur. Den hade publicerats på ...
... och formulera ett eller några första egna mål för högre grad av konstruktiv självhävdelse. Ge dig själv lite tid att hitta mål ...
Den mediala ytan har blivit en arena för självhävdelse, deltagande och kamp. När den enskilda individen tar sig rätten att ...
Den mediala ytan har blivit en arena för självhävdelse, deltagande och kamp. När den enskilda individen tar sig rätten att ...
Expansionism och trotsig självhävdelse framställs som på något sätt särskilt ryska egenskaper. Putins uppväxt, hans karriär ...
... är ett stort mått självhävdelse a la tomma tunnor bullra mest och när katten är borta dansar råttorna på bordet, o.s.v. ...
Självhävdelse och värme. En del är kanske oroliga att deras ångest ska avslöjas genom att intervjuaren noterar deras nervösa ... Var bara medveten om känslan och se till att komma förberedd - med en dos självhävdelse och värme i bagaget - så kommer det att ... Förutom att planera olika sätt att visa självhävdelse och värme så kan man förstås också hitta olika sätt att hantera själva ... Eftersom studien visar vilka två egenskaper som saknas när man är nervös - självhävdelse och värme - så kan man förbereda sig ...
... som tidigare arrangerat och använt de olympiska spelen för ekonomisk självhävdelse. ...
God förmåga till samspel, kommunikation och omsorg om varandra, liksom sund självhävdelse är egenskaper som bidrar till en ...
5. Självhävdelse. Hur god är förmågan att kommunicera känslor, tankar och idéer öppet? Hur bra kan individen stå upp för sig ...
... överordnad allt ego och självhävdelse. Hon och jag gjorde i augusti en duo-konsert under den indiska kulturfestivalen Namaste ...
Och en stor portion självhävdelse. Så vad är då meningen med böckerna? Vad vill författarna dela med sig av, och varför? ...
HR Psykologen Caren Sjöström - fem konkreta övningar som tränar dina emotionella förmågor: självkänsla, självhävdelse, ...
Inget annat land har ett så suicidalt behov av självhävdelse.. Bidragsinvandringen. Bara tre av tio flyktinginvandrare från ...
Jag känner väl igen känslorna han ger uttryck för, ömsom självömkan ömsom självhävdelse. Men han orkar inte, verkar inte ha ... Befallningen uteslöt varje kompromiss, all möjlighet till självhävdelse och motstånd. Det var en order som krävde fullständig ...
Stundtals tycks Witt-Brattströms framställning vara präglad av självhävdelse. När hon påstår att Grupp 8:s Kvinnobulletinen, ...
Ett "Ursäkta mig, men…" som inte bär på förlåt utan på självhävdelse och ointresse. Ett kärleksord av slentrian, utan innebörd ...
Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag, [3] fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er ... ödmjukhet och värdighet "fri från självhävdelse och fåfänga, var ödmjuka och sätt andra högre än er själv, tänk inte bara på ...
Begreppet har ju i vår tid mest fått en nedsättande betydelse med koppling till självhävdelse och främlingsfientlighet." Och ...
All självhävdelse, som vi så lätt trillar in i - leder oss sakta men säkert bort från ödmjukhetens väg. ...
är överdriven självhävdelse, som kan hända när vi försöker skydda oss själva och kompensera för våra fel och osäkerheter. För ...
Blir väldigt arga, och tar ut sin ilska på farliga sätt, när andra gör fel i trafiken (detta kallas självhävdelse) ...
Terapeuter kan stödja klienter i att utveckla en starkare känsla av individualitet, främja självhävdelse och uppmuntra ...
Thomas Hanzon i rollen låter honom visa upp ett framgångsrikt register både när det gäller egen självhävdelse och i samband med ...
Till en början ville jag inte säga något alls på webben, av respekt för att hon kanske skulle se det som självhävdelse ...
En ny sorts krig uppenbarligen då Putin kan lägga beslag på vad han vill ha i en självhävdelse, som är större än de gamla ...
Barn behöver få uttryck för sin naturliga självhävdelse, auktoritet och vrede, för annars förvandlas detta till en inre "Hitler ...
En randomiserad kontrollerad effektstudie av kognitiv beteendeterapi för konstruktiv självhävdelse". Lära att spela gitarr ... En randomiserad kontrollerad effektstudie av kognitiv beteendeterapi för konstruktiv självhävdelse". ACT NOW psykologi & ...
Narcissistisk personlighetsstörning, förkortat NDP, är en personlighetsstörning vars kännetecken är överdriven självhävdelse, ...
  • Eftersom studien visar vilka två egenskaper som saknas när man är nervös - självhävdelse och värme - så kan man förbereda sig inför en intervju genom att tänka igenom hur man mer aktivt kan uppvisa dessa egenskaper, och därmed dämpa nervositetens negativa effekter. (motivation.se)
  • God förmåga till samspel, kommunikation och omsorg om varandra, liksom sund självhävdelse är egenskaper som bidrar till en lyckad process. (arbetsmiljoforum.se)