Kan avse såväl kroppslig som psykisk rening, oftast det senare. Lössläppande av idéer, tankar och undertryckta känslor, med åtföljande känsla av befrielse och lättnad. Syn. avreaktion, katarsis.
I vid bemärkelse benämning på de humanistiska vetenskaperna.
Felaktiga uppfattningar av yttre, verkliga upplevelser.
"Optiska illusioner är en perceptionell företeelse där det visuella systemet uppfattar en objektivt felaktig eller missvisande bild av en extern stimulus, orsakad av kognitiva processer som tolkar och interpreterar informationen på ett missledande sätt."
I medicine refererar "färg" vanligtvis till det visuella aspekten av vävnader, kroppsfluider eller huden som kan variera som ett resultat av normal fysiologisk process, patologiska tillstånd eller påverkan av yttre faktorer. Exempelvis kan gul färg i huden och ögonvitor (icterus) indikera en störning i leverfunktionen.
"Ett dataspel är en form av interaktiv underhållning som innebär ett datorbaserat system som låter användaren kontrollera och interagera med spelmiljön genom hjälp av en digital bildskärm och inputenheter, såsom en mus eller tangentbord. Dataspel kan variera i komplexitet från enkla pusselspel till sofistikerade simulations- och rollspelsverk med rika berättelser och grafik."
En ekonomisk-matematisk teoribildning, grundad på verket "Theory of Games and Economic Behavior" (Neumann och Morgenstern, 1944), vars inriktning är att analysera situationer med konkurrerande parter.
Spel avsedda att ge information om hypoteser, politiska mål, handlingssätt eller strategier.
Byggnadskonst.
En venereell tumör hos djur, även känd som transmissionsrelaterad genital tumör (TGCT), är en typ av cancer som primärt påverkar könsorganen hos både han- och honhundar och kan överföras mellan individer genom kontakt med infektiös cancerceller.
"Påminnelserutiner" inom medicinsk kontext refererar till systematiska procedurer eller processer som är designade för att säkerställa att viktiga uppgifter, information eller åtgärder inte missas under patientvården, ofta genom att använda visuella eller auditiva påminnelser som påminner personalen om att vidta specifika handlingar vid specificerade tillfällen i arbetet.
Halvsyntetisk cefalosporinanalog av bredspektrumtyp som verkar genom att hämma bakteriemembransyntesen. Det uppnår höga serumnivåer och utsöndras snabbt med urinen.
Den organisation av politiska institutioner, lagar och regelverk, genom vilken regeringsmakten utövas.

Reningsprocess (eller det mer formella begreppet renalt klarning) är den funktion där njurarna filtrerar blodet och tar bort skadliga ämnen och överskottsvätskor, som sedan elimineras från kroppen genom urinen. Denna process hjälper också till att hålla ett balanserat läge av viktiga ämnen i blodet, såsom salter, socker, mineraler och hormoner. Reningsprocessen består av tre faser: glomerulär filtrering, tubulär reabsorption och tubulär sekretion.

I'm sorry for any confusion, but "Humaniora" is not a medical term or concept. Instead, it is a term used in several European countries to refer to the study of the humanities, which includes subjects such as literature, philosophy, languages, history, and art. It is similar in meaning to the English term "humanities." If you have any questions about medical terminology or concepts, I would be happy to help with those instead!

'Illusion' är inget som direkt används som en medicinsk term, men det kan förekomma inom områden som neurovetenskap och psykiatri. I dessa sammanhang kan illusionen definieras som en perception eller upplevelse av något som inte korresponderar till de faktiska stimuli som orsakat den. Det kan handla om att se, höra, känna eller annars uppleva något på ett sätt som skiljer sig från verkligheten. Illusioner kan uppstå på grund av normala perceptionella processer, men de kan också vara relaterade till vissa mentala störningar eller neurologiska tillstånd.

"Optiska illusioner" är en term inom medicinen och neurovetenskapen som refererar till en typ av perceptuell förmåga hos det mänskliga sinnet där det uppfattar ett visuellt stimuli på ett sätt som inte korresponderar till dess objektiva egenskaper. Detta kan bero på att hjärnan tolkar informationen på ett felaktigt sätt, ofta på grund av våra inbyggda förväntningar och erfarenheter.

Optiska illusioner kan delas upp i två kategorier: lägre nivå-illusioner och högre nivå-illusioner. Lägre nivå-illusioner beror på felaktiga tolkningar av ljus, form, storlek eller rörelse, medan högre nivå-illusioner är mer komplexa och involverar högre mentala processer som inlärning, minne och kognition.

Exempel på optiska illusioner inkluderar Kanizsas triangulära triangel, Ebbinghaus-illusionen och Mullers lyckliga linje. Dessa illustrationer visar hur vårt sinne kan bli vilseledande när det kommer till tolkningen av vad vi ser, och kan vara användbäbara för att undersöka hur hjärnan bearbetar visuell information.

I medicinsk kontext, refererar "färg" ofta till olika färger av kroppsvävnader, kroppsfluider eller hudmönster som kan vara antingen fysiologiska (normala) eller patologiska (abnorma). Exempel på detta inkluderar:

1. Livmoderfärg: Den normala färgen på livmoderslemhinnan är röd, men under menstruationen kan den bli brunaktig. Abnorma livmoderfärger kan vara tecken på patologiska tillstånd som exempelvis endometrit eller cancer.

2. Hudadgångar: Vissa hudförändringar kan vara antingen röda, vita, bruna eller svarta beroende på deras orsak. Exempelvis kan rödaktiga hudadgångar vara tecken på inflammation eller infektion, medan vitaktiga hudadgångar kan indikera vitiligo eller pigmentförlust.

3. Ögonfärger: Även om ögonfärgen inte är direkt kopplad till en specifik medicinsk diagnos, kan vissa ögonfärger vara associerade med specifika genetiska förutsättningar eller sjukdomar. Exempelvis kan albinism orsaka ljusgrå ögonfärg.

4. Urinfärg: Den normala urinfärgen är gulaktig, men vissa abnorma urinfärger kan indikera specifika sjukdomar eller tillstånd. Exempelvis kan blod i urinen orsaka en rödaktig eller rosa färg, medan protein i urinen kan ge en skummig konsistens och en brunfärgad nyans.

I allmänhet är observationen av olika färger viktiga för att ställa diagnoser, övervaka behandlingar och bedöma prognoser inom medicinen.

"Computerspel" är en mer korrekt och inkluderande term på svenska än "dataspel", eftersom detta senare kan uppfattas som begränsat till spel som körs på datorer. En medicinsk definition av "computerspel" skulle kunna vara:

"En interaktiv, elektronisk form av underhållning eller träning som utförs med hjälp av en digital enhet, ofta en dator, konsol, mobiltelefon eller annan bärbar enhet. Computerspel innehåller vanligtvis grafik, ljud och berättelser, och använder sig av olika typer av kontroller för att möjliggöra interaktion mellan spelaren och spelet. Computerspel kan vara ensidiga eller flersidiga, och kan vara baserade på en rad olika genrer, inklusive action, äventyr, strategi, sport, rollspel och pussel."

Det är värt att notera att det inte finns någon officiell "medicinsk" definition av computerspel, eftersom detta inte är en medicinsk diagnos eller ett medicinskt tillstånd. Denna definition är istället en beskrivning av vad som vanligtvis inkluderas i begreppet "computerspel".

Spelteori är ett interdisciplinärt forskningsområde som ligger på gränsen mellan matematik, ekonomi och datavetenskap. Det handlar om att studera strategiska situationer där flera parter (spelare) tävlar eller samarbetar med varandra för att uppnå sina egna mål.

En medicinsk tillämpning av spelteori kan vara inom läkemedelsprisbildning och -reglering, där man studerar hur olika incitamentsstrukturer påverkar läkemedelsföretagets prissättning och lanseringsbeslut. Spelteoretiska modeller kan användas för att analysera konflikter mellan olika aktörers intressen, till exempel mellan läkemedelsföretag, sjukvårdsförsäkringsbolag, myndigheter och patienter.

Exempel på frågeställningar som kan studeras med hjälp av spelteori inom medicinsk kontext är:

* Hur påverkar olika former av prissättnings- och remunerationssystem läkemedelsföretagets sannolikhet att utveckla nya läkemedel?
* Hur kan man utforma incitamentsstrukturer som främjar samarbete mellan läkemedelsföretag, akademiska institutioner och sjukvården för att stimulera innovation och öka tillgängligheten till effektiva behandlingar?
* Hur kan man använda spelteoretiska metoder för att analysera och förebygga oetiskt beteende, som exempelvis korruption och mutbrott, inom sjukvården?

I medicinsk kontext kan spelteori användas för att stödja beslutsfattande och utformning av policyer som främjar effektiva, rättvisa och hållbara läkemedelspris- och marknadssystem.

'Spel, experimentella' refererar till användandet av kontrollerade, systematiska och strukturerade metoder för att undersöka eller observera beteenden, processer eller fenomen inom en given kontext. Det är ett tillvägagångssätt som ofta används inom forskning, särskilt inom psykologi och andra socialvetenskaper, för att testa hypoteser och utveckla ett djupare förståelse av vad som påverkar människors handlingar och beslut.

Experimentella spel kan variera i komplexitet och design beroende på forskningsfrågan, men de inkluderar ofta en manipulation av en eller flera variabler för att se hur de påverkar deltagarnas beteenden eller preferenser. Deltagarna kan få instruktioner att utföra vissa uppgifter eller ta beslut under kontrollerade omständigheter, medan forskaren observerar och mäter resultaten.

Exempel på experimentella spel inkluderar prisoner's dilemma, ultimatum game, dictator game och trust game. Dessa spel används ofta för att undersöka frågor som rör samarbete, altruism, reciprocitet, riskhantering och andra aspekter av mänskligt beteende.

I'm happy to help you with that! However, I would need a bit more context to provide an accurate and helpful answer. The term "arkitektur" is not typically used in medical terminology, so I assume you are asking for a definition related to the field of healthcare or medical facilities.

In general, architectural design plays a critical role in creating safe, functional, and healing environments for patients, families, and healthcare providers. In this context, "healthcare architecture" refers to the planning, design, and construction of buildings and spaces that support and enhance the delivery of healthcare services.

Here are some key definitions related to healthcare architecture:

1. Healthcare Facility: A building or space designed for the delivery of healthcare services, such as hospitals, clinics, medical offices, and long-term care facilities.
2. Evidence-Based Design: An approach to designing healthcare facilities that is based on scientific research and best practices, with the goal of improving patient outcomes, safety, and satisfaction.
3. Healing Environment: A physical space that supports the healing process by promoting comfort, reducing stress, and enhancing well-being for patients, families, and staff.
4. Universal Design: An approach to design that aims to create spaces that are accessible and usable by all people, regardless of their age, ability, or other individual characteristics.
5. Infection Control: The practices and procedures used to prevent the spread of infectious diseases in healthcare facilities, including the design of HVAC systems, plumbing, and surface materials.
6. Sustainable Design: An approach to designing healthcare facilities that minimizes environmental impact, reduces energy consumption, and promotes sustainable practices.
7. Patient-Centered Design: An approach to designing healthcare facilities that focuses on the needs, preferences, and experiences of patients and their families, with the goal of improving satisfaction, engagement, and outcomes.

I hope this helps! Let me know if you have any further questions or need more information.

'Veneriska tumörer hos djur', även kända som transmissibla venereala tumörer (TVT), är en typ av cancer som primärt förekommer hos hundar, men kan också påträffas hos vissa vilda djurarter. Detta är en kontagios sjukdom, vilket betyder att den kan överföras från ett infekterat djur till ett fritt från smitta djur genom direkt kroppskontakt, oftast under parningsprocessen.

TVT-tumörerna kan vara solida eller mångformiga och tenderar att utvecklas runt könsorganen, analsömmen och ibland även på huden över hela kroppen. Även om de flesta TVT-tumörerna är icke-maligna (godartade), kan de fortfarande orsaka obehag, svullnad, blödning och andra besvärliga symtom som påverkar djurets välbefinnande. I sällsynta fall kan dessa tumörer också bli maligna (ongodaartade) och sprida sig till andra delar av kroppen.

Läkemedelsbehandling, kirurgi eller strålterapi är vanliga behandlingsalternativ för att avlägsna tumörerna och förhindra återfallsrisk. I allmänhet har djur med TVT en god prognos om de behandlas tidigt och effektivt, men det är viktigt att säkerställa regelbunden follow-up och kontrollbesök hos veterinär för att övervaka eventuell återkommande tumörväxt eller komplikationer.

'Påminnelserutiner' refererar till systematiska metoder eller procedurer som används inom vården för att säkerställa att viktiga uppgifter eller åtgärder inte glöms bort under sjukvårdsprocessen. Dessa rutiner kan ta olika former, men de är ofta baserade på antingen tidsbaserade påminnelser (till exempel dagliga, tvådagarsvis eller veckobaserade kontroller) eller händelsebaserade påminnelser (till exempel påminnelser om att utföras under vissa procedurer eller vid specifika symptom).

Påminnelserutiner kan vara manuella, där en vårdgivare fysiskt markerar att en uppgift har utförts, eller automatiserade, där ett informationssystem automatiskt genererar en påminnelse när en uppgift är överdue. Syftet med påminnelserutiner är att minimera risken för mänskliga fel och säkerställa att patienter alltid får den korrekta vården vid rätt tillfälle.

Cefazolin är ett bredspectrum-antibiotikum som tillhör gruppen cefalosporiner av första generationen. Det används vanligen för behandling av olika typer av infektioner orsakade av känsliga bakterier, såsom stafylokocker och streptokocker.

Cefazolin verkar genom att hämma förmågan hos bakterier att bygga upp sin cellvägg, vilket leder till död av bakterien. Det ges vanligen som injektion eller infusion och används ofta före operationer för att förebygga infektioner.

Liksom med andra antibiotika kan resistens mot cefazolin utvecklas hos vissa bakterier, vilket kan begränsa dess effektivitet. Det är därför viktigt att följa rekommenderad dosering och behandlingstid för att minimera risken för resistensutveckling.

Storlek och reningsprocess skiljer sig åt från anläggning till anläggning. Det största är Helsingborgs reningsverk ( ...
Legerad aluminium genomgår i vissa fall en reningsprocess innan nedsmältning och gjutning. Avfallsdeponering av aluminium är ...
Föreställningarna om gudarna och det gudomliga började vid denna tid genomgå en reningsprocess. Man tänkte sig nu gudarna i ...
... är en reningsprocess av avloppsvatten som sker med hjälp av mikroorganismer. Organiska substanser avlägsnas ...
Innan petroleumkoksen kan användas i processen måste den genomgå en reningsprocess som kallas kalcinering. Den renade koksen ...
Duncan förklarar det som en reningsprocess för att avsluta hans egen barndomstid som offer. Han ville så sitt sista frö i en ...
Då Tu hittat plantan uppfann hon en reningsprocess som gjorde att endast artemisinin var kvar. ^ [a b] "Nobelpriset i fysiologi ...
Snabbfiltrering är en typ av granulär filtrering - en reningsprocess som används för att avlägsna oönskade partiklar från ...
Armanenrunorna genomgick också en reningsprocess efter andra världskriget, som gjorde att de kunde användas även av icke- ...
... varefter vattnet genomgår en reningsprocess. Efter denna tillsätts åter koldioxid, nu filtrerad, vid buteljeringen så att ...
Efter en extra reningsprocess genom lösning i kloroform eller koldisulfid, filtrering och indunstning erhålles en vit produkt, ...
Storlek och reningsprocess skiljer sig åt från anläggning till anläggning. Det största är Helsingborgs reningsverk ( ...
Inget spillvatten lämnar våra fartyg utan en ordentlig reningsprocess. All våra fartyg är utrustade med ett avancerat ...
Sommaren 2020 ska en helt ny reningsprocess tas i drift på Henriksdals avloppsreningsverk. Tidsschemat är pressat och ...
Tanken är att utveckla en reningsprocess för vatten som smutsats ned när man färgat textil. ...
... återförs till avloppsvattnets reningsprocess. Om kvävet i vätskan skulle tas tillvara till exempel i form av ammoniumsulfat ... återvinna kvävet i en större utsträckning i avloppsvattnets reningsprocess. Vi kartlägger möjligheterna att förbättra ...
Miljöavloppet är en oerhört flexibel lösning med en reningsprocess som kan anläggas både ovan och under mark. Eller varför inte ... SÅ FUNKAR MILJÖAVLOPPET: STEG 1 pumpas det separerade vattnet från din slamavskiljare in i vår reningsprocess. Här sker först ... är en reningsprocess, som är kemikaliebefriad och som är väldigt lätt att kontrollera. Det hela är väl beprövat och testkört ...
Den genomgår en minutiös reningsprocess som övergår andra fiskoljor. Reningsprocessen börjar med det som idag kallas "renad ...
Målet för besöket är en reningsprocess av kroppslig eller andlig karakter och därtill efterliknar många gym kyrkorum med ...
Det första är en reningsprocess, det senare en mental låsning, förödande för det egna välbefinnandet.. Mitt högsta tillstånd är ...
Kan Biovacs reningsprocess ta hand om medicinrester? Idag har kommunerna inget krav på att de enskilda avloppen ska ta hand om ...
Vi m ste finna visa m nniskor som kan dra upp riktlinjerna f r Sveriges reningsprocess. Vi m ste utse en tribunal som b rjar ...
... även introducerade en ny reningsprocess. Vi hade här kanske världens största flotationsanläggning. ...
Mao själv som en frälsare som skulle etablera ett lyckorike efter en våldsam reningsprocess. ...
Vilka h lsof rdelar finns det med att ta en vegetarisk kost?
En reningsprocess. Bort med gammalt slagg som täpper till och slöar ner. ...
Stödjer leverns egen reningsprocess. · Stödjer hälsosamma kolesterolnivåer. · Främjar kroppens naturliga reaktioner på ...
Hela kroppens ämnesomsättning och reningsprocess stimuleras och huden vidgar och drar i hop sig, vilket ger en spänstigare hud ... Käppalaverket har en mycket effektiv reningsprocess. Till Käppalaverket har man byggt en 6,5 mil lång avloppstunnel som för ... Vilken är den grundläggande reningsprocessen?. Kontinuerlig reningsprocess, exempel från BioCleaner. Miljö- och ...
Innan petroleumkoksen kan användas i processen måste den genomgå en reningsprocess som kallas kalcinering. Den renade koksen ...
Naturlig passiv reningsprocess utan rörliga delar • Renar både bad-, disk- och tvättvatten samt WC • Uppfyller kraven för bra ...
Mycket renad (reningsprocess i tre steg). *Ren fiskolja långt under lagstadgade gränser för föroreningar ...
Miljövänlig och naturbaserad reningsprocess som värnar miljön.. * Tillverkat i Norden. = Klarar vårt klimat även vintertid. ...
I princip används tre steg i vår reningsprocess. Initialt så leds allt avloppsvatten in i en första tank 1 . Här buffras och ...
Vid tillfället gick jag igenom en helande reningsprocess. Det medför utrensning på alla plan, såväl fysiskt som psykiskt och ...
Reningsverket är baserat på bio-P*, en biologisk reningsprocess som avskiljer fosfor från avloppsvattnet och är godkänt att ...
Det källsorterande avloppet innebär en reningsprocess med kraftigt ökad resursåtervinning. Miljövinsterna är flera:. *ökad ...
I Brudaremossens lakvattenanläggning av Kub arkitekter genomgår områdets lakvatten en livsviktig renings-process. Kaj Granath ...
Mensen är en reningsprocess som bland annat hjälper kroppen att rensa ut ama. Efter klimakteriet rekommenderar ayurveda därför ...
Våtmarken i Eskilstuna är en naturlig reningsprocess av vattnet och viktig för miljön. Den tar hand om näringsämnen i ...
När patientens egna reningsprocess påbörjats behöver man släppa ut avfall som samlats i kroppen. Man kan få gå på toaletten ...
Enklast är att använda bilens automatiska reningsprocess genom att köra den på en höghastighetsväg. Denna process bidrar till ...
  • Reningsverket är baserat på bio-P*, en biologisk reningsprocess som avskiljer fosfor från avloppsvattnet och är godkänt att placeras i alla miljöer i Sverige, även dom med de högsta reningskraven. (byggtjanst.se)
  • Avloppet renas med hjälp av en markbäddsanläggning, där vattnet långsamt passerar ned i marken medan en naturlig biologisk reningsprocess sker. (svenskttra.se)
  • Våtmarken i Eskilstuna är en naturlig reningsprocess av vattnet och viktig för miljön. (eem.se)
  • Tillsammans skapas en naturlig reningsprocess, istället för att vattnet renas i ett reningsverk. (lerum.se)
  • Naturlig reningsprocess. (rozaia.se)
  • När detta sker ökar syre- och näringsupptaget i cellerna, en reningsprocess startar och kroppens egna kollagen och elastinproduktion ökar. (janetsbeauty.se)
  • Detox är ett effektivt sätt för att maximera kroppens reningsprocess, öka näringsupptaget i tarmen och bli piggare, friskare och starkare. (healthystyle.se)
  • Innan vattnet går ut i ledningsnätet går det genom en reningsprocess i våra vattenverk. (kristinehamn.se)