"Multiple chemical sensitivity (MCS) is a controversial and poorly understood condition where a person reports becoming sick after exposure to low levels of chemicals in everyday products, such as perfumes, cleaning supplies, or pesticides. The symptoms are subjective and can vary widely between individuals, making it difficult to diagnose and treat."
Mångsymtomatiska tillstånd som av miljömedicinare tros bero på störningar i immunsystemet till följd av vanliga födoämnen, allergener och kemikalier, vilka kan ge upphov till olika kroppsliga och psykiska störningar. Inom den medicinska vetenskapen råder dock en utbredd skepsis till denna sjukdomsbild.
En medicinsk specialitet med inriktning på faktorer i omgivningen som kan ha samband med sjukdom och på utveckling av metoder för att påvisa, förebygga och kontrollera miljörelaterad sjukdom.
Sjukhusinfektion (eng. "Healthcare-associated infection" eller HAI) är en infektion som patienten får under vård och behandling på ett sjukhus, vårdcentral eller annan hälso- och sjukvårdsinrättning. Infektionen kan uppstå på grund av direkt kontakt med sjukvårdspersonal, utrustning, luft eller vatten i miljön. Sjukhusinfektioner kan fördröra läkemedelsbehandlingen och förlänga sjukhusvistelsen, vilket kan leda till allvarliga komplikationer och ökade kostnader för patienten och sjukvården.
"Miljövård" kan definieras som en aktivitet eller ett samhällsansvar som syftar till att bevara, vårda och skydda miljön från skada, försämring eller överbelastning, genom att minska negativa miljöeffekter och främja hållbar utveckling. Detta kan uppnås genom att förebygga, kontrollera och korrigera påverkan från olika aktiviteter och fenomen som kan ha en negativ inverkan på luft, vatten, mark, biologisk mångfald och naturresurser.
Psykosomatiska sjukdomar är ett samlingsbegrepp för sjukdomar där det finns en tydlig inverkan mellan psykiska faktorer, som stress och trauman, och fysiologiska symptom eller besvär, ofta i form av smärta, utmattning eller funktionsnedsättningar i olika organ eller system, utan att det finns någon klarlagd organisk orsak till symtomen.
'Persian Gulf Syndrome' is not a widely recognized or officially defined medical condition by major international health organizations, such as the World Health Organization (WHO) or the American Medical Association (AMA). The term has been used informally to describe various nonspecific symptoms reported by some military personnel who served in the Persian Gulf region during the 1990-1991 Gulf War. These symptoms can include fatigue, muscle and joint pain, memory problems, headaches, and other vague complaints. However, due to a lack of consistent findings and clear diagnostic criteria, it has not been classified as a distinct medical syndrome. Instead, these symptoms are often grouped under the broader term 'Gulf War Illness' or 'Chronic Multisymptom Illness (CMI)'.
Toluen, även känd som metylbensen, är ett aromatiskt kolväte som naturligt förekommer i petroleum och kolträsk. Det är en klar, färglös vätska med en distinkt söt doft som liknar bensin. Toluen används ofta som lösningsmedel inom industrin och kan också förekomma i små mängder i luften, vatten och mark efter utsläpp från industriella processer eller förbränning av fossila bränslen. Långvarig exponering för toluen kan orsaka skador på nervsystemet och andra hälsoproblem.
Tillstånd, i vilket utrymmen i sjukhus, laboratorier, bostäder, djurhus, arbetsplatser, rymdfarkoster osv har tekniskt kontrollerade luft- och temperaturförhållanden, belysning, fuktighet, ventilation och andra förhållanden i omgivningen.

"Multiple chemical sensitivity" (MCS) är ett kontroversiellt och odefinierat medicinskt tillstånd som sägs orsakas av en persons känslighet för låga nivåer av kemiska substanser i miljön. Personer med MCS påstår sig uppleva symptom som huvudvärk, trötthet, yrsel, andningssvårigheter och hudirritation när de exponeras för vad de anser vara orsakande substanser, som till exempel parfymer, rengöringsmedel eller kemikalier i byggmaterial.

Det saknas dock vetenskapligt stöd för att MCS är en specifik medicinsk diagnos och det finns inga etablerade diagnostiska kriterier eller behandlingsmetoder. Några experter anser att symptomen istället kan bero på andra orsaker, som exempelvis ångest eller andra psykiatriska tillstånd. Därför är det viktigt att undersöka och behandla alla potentiella orsaker till en persons symptom innan man ställer en diagnos av MCS.

Miljösjukdomar är sjukdomar som orsakas eller förvärras av exponering för skadliga miljöfaktorer, såsom luft-, vatten- eller markföroreningar, lärmiljö, elektromagnetisk strålning eller klimatförändringar. Exempel på miljösjukdomar inkluderar lungcancer orsakad av tobaksrök, astma orsakad av luftföroreningar, ledvattningsskador orsakade av blyexponering och tropiska sjukdomar som sprids via myggor eller andra insekter som har ökat i frekvens på grund av klimatförändringar. Preventiva åtgärder för att minska exponeringen för skadliga miljöfaktorer och att förbättra allmänna hälsoprogram är viktiga strategier för att förebygga och hantera miljösjukdomar.

Environmental medicine (miljömedicin) är ett medicinskt specialområde som undersöker och hanterar hälsoproblem som orsakas eller förvärras av exponering för skadliga miljöfaktorer. Detta kan inkludera luft-, vatten- eller markföroreningar, kemikalier, fysisk strålning och biologiska agenter som mikroorganismer och allergeni.

Miljömedicinen undersöker hur dessa exponeringar kan påverka den individuella hälsan och utvecklar strategier för att förebygga, behandla och rehabilitera miljörelaterade sjukdomar. Detta kan innebära att arbeta tätt med andra specialistområden som toxicologi, epidemiologi, ockupationell hälsovård och offentlig folkhälsa för att bedöma risker och skydda den allmänna populationen.

Exempel på sjukdomar eller tillstånd som kan ingå i miljömedicinen är allergier, astma, neurologiska skador, reproduktiva problem, cancer och andningssjukdomar.

Sjukhusinfektion, eller "sjuka hus-syndrom", är ett samlingsbegrepp för infektionssjukdomar som sprids och cirkulerar inom sjukvårdsinstitutioner, såsom sjukhus och äldreboenden. Det kan orsakas av bakterier, virus, svampar eller parasiter. Infektionerna kan vara associerade med enheter för akut vård, intensivvård, operationsavdelningar, onkologi och hematologi, geriatriska enheter och pediatriska enheter.

Sjukhusinfektioner kan överföras via direkt personligt kontakt, indirekt via kontaminerade ytor eller utrustning, eller via luften (t.ex. luftburen transmission). Vanliga infektioner inkluderar urinvägsinfektioner, lunginflammation, blodstreaminfektioner och sårinfektioner.

För att förebygga sjukhusinfektioner används strikta hygienregler, isolering av smittskyddsklasserade patienter, antibiotikastyrning och regelbundna miljöreningar.

Environmental care, även kallat miljövård eller miljöskydd, är ett samlingsbegrepp för aktiviteter och åtgärder som syftar till att skydda, vårda och förbättra miljön. Det innefattar att minska eller eliminera negativa påverkan från mänsklig verksamhet på naturen och hälsan hos levande varelser, inklusive människor.

Miljövård kan omfatta en rad olika aspekter, till exempel att:

* Minska luft-, vatten- och markföroreningar
* Skydda naturresurser som mark, vatten och biologisk mångfald
* Förhindra klimatförändringar genom att minska utsläpp av växthusgaser
* Främja hållbara livsstilar och produktionssätt
* Följa och efterlev miljölagar och regler

Miljövård är en viktig del av den offentliga hälsovården, eftersom en skadad eller utsatt miljö kan ha negativa konsekvenser för människors hälsa.

Psykosomatiska sjukdomar är ett samlingsbegrepp för sjukdomar där det finns en tydlig inverkan mellan psykiska faktorer, som stress, trauma eller personlighetsdrag, och kroppsliga symptom. Det vill säga, att dessa sjukdomar orsakas eller underhålls av en kombination av psykiska och sociala faktorer snarare än enbart biologiska faktorer. Symptomen kan variera mycket, men de inkluderar ofta smärtor, trötthet, mag-tarmproblem, hudutslag eller andningssvårigheter, som inte har någon klar organisk orsak. Behandlingen av psykosomatiska sjukdomar kan innebära både medicinska behandlingar för att lindra de kroppsliga symptomen och psykoterapi för att adressera de underliggande psykiska faktorerna.

'Persian Gulf Syndrome' är ett kontroversiellt och inte allmänt erkänt medicinskt tillstånd som påstås drabba soldater som tjänstgjort i Persiska viken under Gulfkriget 1990-1991. Symptomen kan variera, men de vanligaste inkluderar trötthet, muskel- och ledsmärtor, sömnsvårigheter, minnesförlust och koncentrationssvårigheter.

Det saknas dock vetenskapliga bevis som stödjer att det verkligen existerar ett sådant syndrom, och många experter anser att symptomen istället kan bero på andra orsaker, till exempel stress, trauman eller andra medicinska tillstånd. Därför är 'Persian Gulf Syndrome' inte erkänt som en egen diagnos inom den etablerade medicinen.

Toluen, också känd som metylbensen eller fenylmetan, är ett organisk förening som tillhör bensengruppen. Det är en klar, färglös vätska med en distinkt söt doft som påminner om bensin.

Toluen är en aromatisk kolväte och består av en bensenring som har en metylgrupp (CH3) bundet till den. Det är lösligt i etanol, diethyleter och aceton och är olösligt i vatten.

Toluen används ofta som lösningmedel inom industrin och förekommer naturligt i kolväteblandningar som utvinns från petroleum. Det kan också bildas som en biprodukt vid framställning av andra kemikalier.

I medicinsk kontext kan toluen vara skadligt om man exponeras för det i höga koncentrationer eller över längre tider. Det kan orsaka neurologiska symtom som yrsel, huvudvärk, trötthet och minnesförlust, samt andnings- och hjärtsystemssymtom. Kronisk exponering kan leda till skada på levern och njurarna.

I medicinsk kontext, betyder "kontrollerad miljö" en plats eller omgivning som är designad, byggd och underhålls för att minimera exponeringen för skadliga faktorer som mikroorganismer, partiklar, kemiska ämnen eller fysisk strålning. Den kontrollerade miljön upprätthålls genom att använda speciella system och procedurer för att reglera luftkvalitet, temperatur, fuktighet, ljudnivåer och andra miljöfaktorer som kan påverka hälsa och komfort. Exempel på kontrollerade miljöer inkluderar operationssalar, isoleringsrum, laboratorier och rena rum. Kontrollen av miljön är viktig för att skydda patienter, personal och forskningsmaterial från infektioner, skador eller andra hälsorisker.

Se även: Motorway Control System och Sensorisk hyperreaktivitet Multipel kemisk känslighet, även multipel kemisk överkänslighet ... Vid kemisk överkänslighet kommer reaktionen vanligen när den drabbade blott befinner sig i närheten av toxiner i t.ex. mögel ... Steven Nordin som forskar på MCS vid Umeå universitet har skrivit "Klargörande kring kemisk intolerans" eftersom kunskapen om ... Kemisk överkänslighet är inte detsamma som parfymallergi, vilken är en kontaktallergi som uppstår när en allergisk person ...
Multipel kemisk känslighet ^ [a b] "Doftöverkänslighet". Astma- och Allergiförbundet. Arkiverad från originalet den 16 juni ... Se även: Multipel kemisk känslighet Sensorisk hyperreaktivitet (SHR). doftöverkänslighet eller kemikalieöverkänslighet är ett ...
... i andra svårdefinierade och ifrågasatta sjukdomar såsom kroniskt trötthetssyndrom och multipel kemisk känslighet är hög. ...
Den kroniska myalgin uppträder då ofta samman med irritabel tarm, rubbningar i käkleden och multipel kemisk känslighet. Myalgin ...
I USA, där "sjuka hus-sjukan" inte var lika uppmärksammad vid denna tid, hade multipel kemisk känslighet en motsvarande roll. ... Multipel kemisk känslighet Elöverkänslighet Somatiseringssyndrom Ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa Kulturella syndrom ...
Frågan om datorers eller robotars möjliga känslighet (qualia) är fortfarande öppen. Vissa dataforskare anser att AI fortfarande ... Identitetsteorin har mött en stark utmaning från tesen om multipel realiserbarhet, som först formulerades av Hilary Putnam. Det ... karaktäriseras till exempel vetenskapligt genom sin funktionella roll i att filtrera blodet och upprätthålla en viss kemisk ...
Se även: Motorway Control System och Sensorisk hyperreaktivitet Multipel kemisk känslighet, även multipel kemisk överkänslighet ... Vid kemisk överkänslighet kommer reaktionen vanligen när den drabbade blott befinner sig i närheten av toxiner i t.ex. mögel ... Steven Nordin som forskar på MCS vid Umeå universitet har skrivit "Klargörande kring kemisk intolerans" eftersom kunskapen om ... Kemisk överkänslighet är inte detsamma som parfymallergi, vilken är en kontaktallergi som uppstår när en allergisk person ...
Ett exponeringssyndrom benämns MCS - Multipel kemisk känslighet. Drabbade personer kan vid lägre koncentrationer av emissioner ... Våra luktsinnen skiljer sig åt, både i känslighet inför stimuli och hur välfungerande sinnena är. Här beskriver vi kort om ... Akrolein är en annan närliggande kemisk substans som kan orsaka luktförnimmelse. Här gäller det att ta luktprov på olika ...
... multipel kemisk känslighet, amalgamohälsa och utbrändhet. Skriften finns att beställa hos Nationella folkhälsokommittén på ...
... polymerer eller gifter och bör vara lämplig för personer med multipel kemisk känslighet (MCS) eller för personer med allergier. ...
Multipel skleros (MS) - orsaker symptom naturliga stödstrategier. av Cecilia Fürst. (MS) är en kronisk inflammatorisk sjukdom ... Vad är histaminintolerans? Histaminintolerans är inte en känslighet för histamin, utan en indikation på att du har för mycket ... Men man tror att tillståndet beror på "onormal" hjärnaktivitet som påverkar nervsignalering, kemisk balans och blodkärl i ...
Socker kan förvärra symptomen på multipel skleros (MS). Socker kan indirekt orsaka hemorrojder. Socker kan orsaka åderbråck. ... Exakt samma känsla kan droger framkalla på kemisk väg. De går direkt in i axonen och höjer dopaminhalten. Hjärnan luras att ge ... Ända upp till 75 procent av oss har en medfödd ärftlig känslighet för raffinerat socker, dvs vid intag av sockerhaltig föda ...
Kemisk biprodukt av Alpha Lipoic Acid, S-Lipoic Acid finns inte i naturen och är en biprodukt från kemisk syntes av Alpha ... ökad känslighet för influensa, hosta och förkylningar och många andra Metabolic Maintenance. Barn, tonåringar och upptagna ... visade också att liposyratillskottning gav förbättringar hos djur som lider av en experimentellt inducerad form av multipel ... "S" -formen är framställd av kemisk tillverkning och är inte särskilt biologiskt aktiv. Typiska alfa-lipoinsyratillskott består ...
  • Se även: Motorway Control System och Sensorisk hyperreaktivitet Multipel kemisk känslighet, även multipel kemisk överkänslighet (från engelskans multiple chemical sensitivity, MCS) är en benämning på symptom som drabbade personer upplever uppstår i kontakt med olika kemiska substanser. (wikipedia.org)
  • Vi väljer noggrant vår bomull och den är så ren som möjligt utan kemikalier, färgämnen, polymerer eller gifter och bör vara lämplig för personer med multipel kemisk känslighet (MCS) eller för personer med allergier. (cottonedshop.com)
  • Vid kemisk överkänslighet kommer reaktionen vanligen när den drabbade blott befinner sig i närheten av toxiner i t.ex. (wikipedia.org)