Den inbördes placeringen av atomer, atomgrupper eller joner i en molekyl, samt antal, typ av och plats för kovalenta bindningar.
Experimentella eller teoretiska modeller för undersökning av molekylers form, elektroniska egenskaper eller interaktioner. Hit hör även analoga molekyler, datorframställd grafik och mekaniska strukturer.
Den typiska tredimensionella formen av en molekyl.
Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.
Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.
Spektroskopimetod för mätning av det magnetiska momentet hos elementärpartiklar, så som atomkärnor, protoner eller elektroner. Tekniken har kliniska tillämpningar i form av NMR-tomografi (magnetisk resonanstomografi).
Undersöknig av kristallstrukturer med hjälp av röntgendiffraktionsteknik.
Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.
Den vetenskapsgren som ägnar sig åt den geometriska beskrivningen av kristaller och deras inre struktur.
En lågenergidragningskraft mellan väte och annat grundämne. Den spelar stor roll för bestämning av egenskaperna hos vatten, proteiner och andra föreningar.
Teoretiska framställningar som efterliknar kemiska processer eller fenomen. Simuleringarna inkluderar bruk av matematiska beräkningar, datorer och annan elektronisk utrustning.
Tillförsel av molekyler av rekombinant DNA från prokaryota eller eukaryota källor till replikationsvektorer, så som plasmider eller virus, och införande av de härvid erhållna hybridmolekylerna i mottagarceller, utan att livsdugligheten hos dessa celler ändras.
De reaktiva områden på en makromolekyl som är direkt envolverade i dess specifika sammankoppling med en annan molekyl.
De olika delar av en genomsekvens som står för genomets olika funktioner.
Bildande av kristallina ämnen ur lösningar eller smältor.
Summan av atomvikterna för de atomer som ingår i en molekyl. En modernare benämning är relativ molekylmassa.
En typ av svepsondmikroskopi där en spetsig och ledande nål sveper över provytan på några få ångströms avstånd. Den svaga ström som flödar mellan provet och nålen mäts, och från dessa mått framställs tredimensionella, topografiska bilder. Eftersom de flesta biologiska preparat har dålig elektronisk ledningsförmåga, beläggs proven först med ett tunt metallskikt.
Spektrofotometri i det infraröda området, oftast för kemisk analys genom mätning av absorptionsspektra baserade på molekylers rotations- eller vibrationsenerginivåer.
Föreningar och molekylkomplex som består av ett stort antal atomer och som i allmänhet är mer än 500 kD. I biologiska system kan makromolekylära ämnen åskådliggöras med elektronmikroskopi och särskiljas från organeller genom avsaknaden av membranstrukturer.
En deoxiribonukleotidpolymer som utgör den grundläggande genetiska substansen i alla celler. Eukaryota och prokaryota organismer har normalt sitt DNA ordnat i dubbelsträngade strukturer, men i många viktiga biologiska processer ingår under vissa skeden enkla strängar. DNA, som består av en flersockerarts-fosfatstam med utskott av puriner (adenin och guanin) och pyrimidiner (tymin och cytosin), bildar en dubbelspiral som hålls ihop med vätebindningar mellan purinerna och pyrimidinerna (adenin mot tymin (AT) och guanin mot cytosin (GC)).
Modeller, oftast i liten skala, som visar struktur, konstruktion eller utseende hos något.
Organisk materia i ett framskridet tillstånd av nedbrytning, efter kompost- och torvstadiet, men innan det omvandlats till kol. Humus består av en blandning av ämnen, bl a fenolradikaler och -syror som bildar polymerer och är svåranalyserade.
Visuell eller fotografisk mikroskopi, där elektronstrålar (med våglängder tusentals gånger kortare än synligt ljus) används i stället för ljus, vilket ger avsevärt större förstoring. Elektronernas interaktion med preparaten ger upplysning om preparatens finstruktur. Vid transmissionselektronmikroskopi ger elektronernas reaktioner under passage genom ett mycket tunt preparat upphov till en bild. Vid svepelektronmikroskopi faller en elektronstråle snett mot preparatytan, och av reaktionerna ovan ytan alstras en bild. Elektronmikroskopi förkortas ofta EM.
En typ av svepmikrosond där en sond systematiskt åker över ytan på ett preparat i ett rastermönster. Den verikala rörelsen registreras då en fjäder på sonden stiger och faller med toppar och gropar på ytan. Dessa utslag ger upphov till en topografisk bild av preparatet.
En typ av elektrofores där polyakrylamidgel används som diffusionsmedium.
Datorbaserade, funktionella modeller av fysiska system och förlopp, som t ex kemiska processer.
Ett släkte fototrofa, gramnegativa, ägg- till stavformade bakterier. SAmtliga arter brukar ammoniak som kvävekälla. Några stammar lever uteslutande i sulfidförande sötvatten under goda ljusförhållande n, medan andra kan leva i andra vattenmiljöer.
Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.
Tabeller, ritningar eller annan bildpresentation, framställda med hjälp av datorteknik.
En övergång från plan till elliptisk polarisering när en ursprungligen i ett plan polariserad ljusvåg passerar ett optiskt aktivt medium.
Elektronmikroskopering av prov som snabbt fryses ned. Avbildning av djupfrysta, hydrerade molekyler och organeller återger objektet på ett sätt som bäst överenstämmer med en bild av den levande materian, utan kemisk fixering eller färgning.
En art gramnegativa, fakultativt anaeroba och stavformade bakterier som normalt förekommer i den nedre delen av tarmkanalen hos varmblodiga djur. Vanligtvis är den inte patogen, men vissa stammar kan ge upphov till diarré och variga infektioner. Syn. E. coli.
Myoglobin som oxiderats till ferri- eller hemform. Oxidationen leder till färgförändring från röd till brun.
En avbildningsteknik, där celler fryses till mycket låga temperaturer och öppnas med diamantkniv för exponering av cellernas innerytor eller membran. Därefter frystorkas de för att ytbeståndsdelarna skall framträda, och med hjälp av skuggning kan så ytorna betraktas i elektronmikroskop. Metoden skiljer sig från frysfrakturering genom att inga frysskyddsmedel används, varvid sublimeringen av vatten ger etsade ytor.
Läkemedel för humant eller veterinärt bruk, i sin bruksfärdiga form. Hit räknas också de ämnen som används i framställningen av den färdiga preparatformen.
Enkelsträngat, komplementärt DNA som syntetiseras utifrån en RNA-mall genom verkan av RNA-beroende DNA-polymeras. cDNA (dvs komplementärt, "complementary", DNA, inte cirkulärt DNA och inte heller C-DNA) används i en rad olika molekylära kloningsstudier och som specifik hydridiseringssond.
Syn. DSC (differential scanning calorimetry). Värmeskillnadsanalys, i vilken mätapparatens provhållare är en differentialkalorimeter som registrerar värmeskillnader oberoende av faktisk temperatur, vä rmeledningsförmåga eller andra variabler hos provet.
Det första grundämnet i det periodiska systemet. Väte har kemiskt tecken H (Hydrogen), atomnummer 1 och atomvikt 1. Det förekommer normalt i form av en färglös, luktfri och smaklös gas, vätgas, med formeln H2. Vätejoner är protoner. Förutom den vanliga isotopen H1 finns den stabila isotopen deuterium (D) och den instabila radioisotopen tritium (T).
Organiska föreningar som generellt innehåller en aminogrupp (-NH2) och en karboxylgrupp (-COOH). Tjugo alfaaminosyror är de subenheter som polymeriseras till proteiner.
Sekventiella instruktioner (programkod) för utförande av en speciell uppgift eller funktion i en dator.
Det fett- och proteinhaltiga, och selektivt genomsläppliga, membran som omger cytoplasman i prokaryota och eukaryota celler. Hos de flesta typer av mikrobiella celler gränsar den utåt till cellväggen.
Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.
Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djur
Benämning på flera, sinsemellan strukturellt likartade och extracellulärt ansamlade proteiner i form av 7-10 nm långa fibriller. De återfinns i olika vävnader och färgas av kongorött och tioflavin.
En (schematisk) beräkningsmetod bestående av en serie algebraiska formler och/eller logiska steg för lösning av ett givet problem.
Lipidlager med en tjocklek av två molekyler. Dubbellagersystem används ofta som modeller för biologiska membran.
Stabila elementarpartiklar med den minsta, kända negativa laddningen. Elektroner ingår i alla grundämnen. De kallas även negatroner. Positivt laddade elektroner kallas positroner. Elektronernas antal, energinivå och placering runt atomkärnor avgör grundämnens kemiska identitet. Strålflöden av elektroner kallas katodstrålar eller betastrålar, en högenergistrålning som uppstår vid kärnsönderfall.
Det färggivande ämnet i hemoglobin. Det förekommer fritt i kroppsvävnader och som prostetisk grupp i många hemproteiner.
Molekyler som binder till andra molekyler, särskilt ifråga om små molekyler som binder specifikt till större molekyler, t ex ett antigen som binder till en antikropp, ett hormon eller en neurotransmittor som binder till en receptor, eller ett substrat eller allosterisk effektormolekyl som binder till ett enzym. Ligander kan även utgöras av molekyler som avger eller tar upp ett elektronpar för att bilda en koordinerad kovalent bindning med den centrala metallatomen i ett koordinationskomplex.
Ett mått på en lösnings surhetsgrad.
Förekomsten av strukturella skillnader hos vissa kemiska föreningar, fast föreningarna har samma elementära sammansättning.
Den matematiska teorin (Jean-Baptiste-Joseph Fourier, 1807) för Fourierserier och Fourierintegraler för reell- eller komplexvärda funktioner av en eller flera reella variabler. Grundläggande för teorin är att sådana funktioner under allmänna förutsättningar kan byggas upp av sinus- och cosinusfunktioner (enkla svängningar) (Källa: Nationalencyklopedin 2003-09-04). Den har många tillämpningsområden inom biomedicin, t ex vid röntgenkristallografisk analys av DNA-spiralen och andra molekyler, inkl viruspartiklar, och för den modifierade projektionsalgoritm som allmänt används för framställning av datortomografibilder.
Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.
Metod för påvisande av DNA som separerats med elektrofores och immobiliserats på nitrocellulosa eller annan film av papper eller nylon. Metoden utvecklades av E.M. Southern.
Proteiner förekommande hos någon bakterieart.
En analysmetod som används för att bestämma ett kemiskt ämne utifrån dess massa med hjälp av någon form av masspekrometer.
Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.
Vätskekromatografimetoder som har högt ingångstryck, hög känslighet och hög hastighet.
Strukturerade samlingar av mer eller mindre fullständiga faktauppgifter, ofta inom bestämda ämnesområden och med funktioner för automatisk hantering av informationen. De kan ha formen av uppslagsböcker, statistikdatabaser, samlingar av kemiska och fysikaliska data osv. Begreppet faktadatabas skall inte förväxlas med bibliografisk databas.
De flyktiga delar av ämnen som uppfattas av luktsinnet.
Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.
Derivat av fosfatidylsyror där fosforsyran har esterbindning till en kolindel. Fullständig hydrolys ger 1 mol glycerol, fosforsyra och kolin, och 2 mol fettsyror.
Kromatografimetod på icke-joniska geler utan hänsyn till det sätt på vilket preparatet urskiljs.
Teori om att strålning och absorption av energi sker i bestämda mängder som kallas kvanta (E), vilka varierar i storlek och definieras av ekvationen E=hv, där h är Plancks konstant och v strålningens frekvens.
Syntetisk fosfolipid som används i liposomer och lipidlager för att studera biologiska membran. Den är också en huvudbeståndsdel i lungytaktiva substanser.
De delar av en genetisk kopia som återstår sedan intronerna avlägsnats och som sammanflätas till budbärare eller strukturellt RNA.
Konjugerade protein-kolväteföreningar, omfattande bl a muciner, mukoida och amyloida glykoproteiner.
En flerstegsprocess som omfattar DNA-kloning, mappning, subkloning, sekvensering och analys av data.
Påskyndande av en kemisk reaktion genom medverkan av en särskild reaktorsubstans, katalysator.
Alkylföreningar med en hydroxylgrupp. De klassificeras efter kolatomens förhållande: primära alkoholer (R-CH2OH), sekundära (R2-CHOH), tertiära (R3-COH).
Den molekylära utformningen av läkemedel för specifika ändamål (såsom DNA-bindning, enzymhämning, verkan mot tumörer osv), baserad på kännedom om molekylära egenskaper, som t ex funktionella gruppers aktivitet, molekylgeometri, elektronstruktur och information om analoga molekyler. Läkemedelsdesign bygger på datorstödd molekylär modelleringsteknik och omfattar inte farmakokinetik, dosanalys eller analys av läkemedelsadministrering.
Specifika sekvenser av nukleotider längs en DNA-molekyl (RNA-molekyl hos vissa virus), vilka utgör funktionella enheter för ärftlighet. De flesta eukaryota gener innehåller kodande områden (kodoner) som är åtskilda av icke-kodande områden (introner) och kallas därför uppdelade gener.
En omfattande samling DNA-fragment som klonats från en viss organism, vävnad, visst organ eller viss celltyp. Biblioteket kan innehålla fullständiga genomsekvenser eller sekvenser av komplementärt DNA; de senare är bildade av mRNA och saknar intronsekvenser.
Den typiska, tredimensionella formen hos kolhydrater.
Enskilda segment av DNA som kan falla ut och återinlämmas på annan plats i genomet. De flesta är inaktiva, dvs att de inte påträffats i annat än sitt integrerade tillstånd. Till de omflyttningsbara DNA-segmenten hör IS("insertion sequence")- och Tn-enheterna hos bakterier, Ac- och Ds-sekvenserna hos majs, P-, gypsy- och pogosekvenserna hos Drosophila, Tiggersekvenserna hos människa samt Tc- och marinersekvenserna, vilka förekommer i hela djurriket.
Den koncentration av en förening som behövs för att reducera tillväxten av en bakteriekoloni eller population av eukaryota celler in vitro med 50%. Standarden används såväl för att ange antibakteriell verkan in vitro som cytotoxicitet mot eukaryota celler i odling.
Gasers eller lösningars förmåga att utbreda sig från ett område med högre tryck eller koncentration till områden med lägre tryck eller koncentration. Diffusion är en viktig mekanism i samband med biologisk transport.
Reglerade, jonselektiva glykoproteiner som förflyttar sig genom membran. Den jonkanalstyrande stimuleringen kan utgöras av membranpotentialen, läkemedel, cytoplasmatiskt signalämne eller mekanisk belastning. Jonkanaler som utgör inbyggda delar av jonotropa neurotransmitterreceptorer räknas inte hit.
Mätning av intensitet och kvalitet hos fluorescerande ljus.
Metoder för bestämning av läge för och avstånd mellan gener på en kromosom.
Maskiner för automatisk beräkning och behandling av data. Det finns två principiellt olika typer, den analoga och den digitala, av vilka den sistnämnda är den idag helt dominerande typen.
Påvisande av RNA som separerats med elektrofores och immobiliserats på nitrocellulosa eller annan film av papper eller nylon.
Konstgjorda membran, som t ex halvgenomsläppliga membran för artificiell njurdialys, enkelmolekylskiktade och dubbelmolekylskiktade membran som används som modeller för simulering av biologiska cellmembran. Sådana membran används även i samband med styrd vävnadsläkning.
Kondensering av gas, vätskor eller lösta substanser på fasta ytor. Hit hör också adsorptionsegenskaper hos bakterier och virus, liksom hos vävnader, behandlade med exogena läkemedel eller kemiska subs tanser.
Ett gult, metalliskt grundämne med kemiskt tecken Au, atomnummer 79 och atomvikt 197. Det används till smycken, guldplätering av andra metaller, som betalningsmedel och för tandreparationer. Kliniskt används det i form av salter.
Gensekvenser i DNA-strängen som är belägna mellan exoner. De transkriberas tillsammans med exonerna och avlägsnas från det primära gentranskriptet genom RNA-splitsning så att moget RNA blir kvar. Några introner kodar för separata gener.
Organiska föreningar med en -CO-NH2-radikal. Amider erhålls från syror genom ersättning av -OH med -NH2 och från ammoniak genom ersättning av H med en acylgrupp.
Ordningsföljden av kolhydrater i polysaccharider, glykoproteiner och glykolipider.
Proteiner som transporterar specifika ämnen i blodet eller genom cellväggar.
Reaktionen när två kemiskt lika molekyler förenas.
Ett polypeptidämne som innehåller ungefär en tredjedel av allt protein i ett däggdjur. Det utgör huvudbeståndsdelen av hud och bindväv, och den organiska delen av ben- och tandsubstans. Olika former av kollagen produceras i kroppen, men alla består av tre alfapolypeptidkedjor ordnade i en trippelspiral. Kollagen skiljer sig från andra fibrösa proteiner, som t ex elastin, genom sitt innehåll av prolin, hydroxiprolin och hydroxilysin, avsaknad av tryptofan, samt särskilt genom sitt höga innehåll av polargrupper, ansvariga för proteinets svällande egenskaper.
Varje förening innehållande ett socker, i vilket den hydroxylgrupp som är kopplad till det första kolet ersatts med en alkohol-, fenol- eller annan grupp. De benämns utifrån det socker de innehåller, som t ex glukosid (glukos), pentosid (pentos), fruktosid (fruktos) osv. Vid hydrolys bildas en sockerdel och en icke-sockerdel (aglykon).
Ersättning av en aktiv vätejon med en alkylgrupp i en organisk förening.
Förnimmelse av dofter.
Enzymer som ingår i restriktions-/modifieringssystemen. De katalyserar endonukleolytisk klyvning av DNA-sekvenser som saknar det artspecifika metyleringsmönstret i värdcellens DNA. Spjälkningen ger slumpartade eller specifika dubbelsträngade fragment med 5'-fosfatavslutningar. Restriktionsenzymernas uppgift är att förstöra allt främmande DNA som tränger in i värdcellen. De flesta har iakttagits i bakteriella system, men några få har påvisats i eukaryota organismer. De används även som verktyg för systematisk kartläggning av kromosomer, för bestämning av bassekvenser i DNA, och de har möjliggjort spjälkning och utbyte av gener från en organism till genomet i en annan. EC 3.1.21.-.
Den första typen av elektronmikroskopi, där elektroner eller deras reaktionsprodukter registreras och ger upphov till en bild efter passage genom ett preparat. Tekniken förkortas ofta TEM.
Kemisk eller biokemisk koppling av kolväte- eller glykosylgrupper till andra ämnen, särskilt peptider eller proteiner. Glykosyltransferaser förmedlar denna biokemiska reaktion.
Den största klassen organiska föreningar, bestående av aldehyd- eller ketonderivat av polyhydriska alkoholer, särskilt pentahydriska och hexahydriska, så benämnda därför att vätet och syret förekommer i sådana proportioner att de bildar vatten, Cn(H2O)n. De viktigaste omfattas av små sockerarter (enkla monosackarider) såväl som stora stärkelsearter, glykogener, cellulosa- och gummiarter. Födoämnesrelaterade kolhydrater hänförs till "kolhydrater i kosten".
Områden på ett antigen som reagerar med specifika antikroppar.
Proteiner i biologiska membran, som t ex cellmembran och intracellulära membran. De utgörs av två typer, yttre (perifera) och inre, integrerade, proteiner. De omfattar de flesta membranbundna enzymer, antigena proteiner, transportproteiner, och receptorer för läkemedel, hormoner och lektiner.
Ett genbibliotek som innehåller den fullständiga uppsättningen DNA-sekvenser i genomet hos en given organism. Det skiljer sig från ett cDNA-bibliotek, som enbart innehåller sekvenser för kodning av proteiner (och där introner saknas).
Den fenotyp som en gen eller gener uttrycker genom de processer som kallas gentranskription och gentranslation.
Gren av kemin för utformning och framställning av kemiska preparat för användning vid behandling av patienter eller för diagnostiska undersökningar.
Föreningar med två reaktiva grupper, oftast i motsatta ändar av molekylen, som förmår reagera med och bilda bryggor mellan aminosyrasidokedjor i proteiner. Därmed kan lägena för naturligt förekommande reaktiva områden i proteiner identifieras. Korsbindinde ämnen kan även användas för andra makromolekyler, som t ex glykoproteiner, nukleinsyror osv.
Ett område inom biologin för utveckling och tillämpning av metoder att samla och bearbeta biologiska data, och för bruk av dessa data för upptäckter eller förutsägelser.
Någon i en rad av separationsmetoder för att skilja närbesläktade ämnen i en blandning, baserade på skillnader i ämnenas affinitet för två olika media, varav ett (den rörliga fasen) är vätskeformat och det andra fast (porös substans eller gel). Den hastighet med vilken de olika ämnena förflyttar sig i den rörliga fasen beror på lösligheten (i en vätskefas) eller gastrycket (i en gasfas) och affiniteten för det fasta mediet.
Antikroppar som produceras av cellfamiljer (kloner) av identiskt lika celler, framställda genom hybridisering av aktiverade B-lymfocyter och tumörceller. Sådana hybrider benämns ofta hybridom.
Kemiska grupper med de kovalenta disulfidbindningarna -S-S-. Svavelatomerna kan binda till såväl oorganiska som organiska molekyldelar.
Korta DNA-sekvenser (vanligtvis ca 10 baspar) som är komplementära till sekvenser av budbärar-RNA och som tillåter omvänt transkriptas att påbörja kopiering av angränsande mRNA-sekvenser. Primrar har utbredd användning som verktyg vid genetiskt och molekylärbiologiskt arbete.
Proteiner hos någon insektsart.
Vanliga proteinstrukturer, sammansatta av enkla kombinationer av angränsande, sekundära strukturer.
En atom eller atomgrupp som har en positiv eller negativ elektrisk laddning, till följd av upptag (negativ laddning) eller förlust (positiv laddning) av en eller fler elektroner. Atomer med positiv laddning kallas katjoner; de med negativ laddning kallas anjoner.
Strukturellt likartade enzymer med samma katalytiska mekanism, men med olika kemiska, fysikaliska eller immunologiska egenskaper.
Ett löst samordnat, världsomfattande datornätverk. De nätverk som utgör Internet är sammankopplade via ett flertal stamnätverk. Internet har sitt ursprung i det amerikanska statliga ARPAnet-projektet, som utvecklades för att underlätta informationsutbyte.
Ett serinendopeptidas som utsöndras av bukspottkörteln i form av zymogenet kymotrypsinogen och som med bukspottkörtelvätskan förs till tolvfingertarmen där det aktiveras av trypsin. Det klyver selekti vt aromatiska aminosyror på karboxylsidan. EC 3.4.21.1.
Arrangerad genetisk mutagenes på någon specifik plats i DNA-molekylen som ger en bassubstitution, infogning eller radering.
Oorganiska och organiska föreningar som innehåller den hypotetiska radikalen NH4.
Ytområden på antikroppar som reagerar med antigeners determinantområden. De bildas av delar av de variabla områdena i immunglobulinernas Fab-fragment.
Utveckling på molekylär nivå i DNA-sekvenser och proteiner.
Proteiner från Escherichia coli.
Egenskap hos membranösa och andra strukturer att släppa igenom ljus, värme, gaser, vätskor, metabolitmolekyler och mineraljoner.
Till skillnad från alfa-alanin har beta-alanin inget stereocentrum på grund av dess annorlunda molekylstruktur. IUPAC-namnet ... "molekylstruktur av Beta-alanin". Arkiverad från originalet den 29 november 2014. https://web.archive.org/web/20141129095355/ ...
Den har samma molekylstruktur som fosforsyra. Arseniksyrans salter kallas arsenater. Ren arseniksyra har aldrig påvistats, men ...
I risperidons molekylstruktur återfinns strukturer som till exempel benzisoxazol och piperidin. Risperidon är ett ...
... är unika karakteristika för en molekylstruktur. Om ett material har ett bandgap i det synliga området absorberas det ljus som ...
Exempel är HCl, C2H4O2, (NH4)2SO4, Cr2O72-. Flera olika molekyler kan ha samma summaformel, fast de har olika molekylstruktur ...
... har blivit allmänt använd för att studera rena materials molekylstruktur och blandningars sammansättning. Purcell tog sin ...
Hans forskning, som ligger inom biokemins och fysiologins områden, har koncentrerats på olika membraners molekylstruktur och ...
Man fann att kluster med 60 kolatomer var speciellt stabila, vilket tydde på en molekylstruktur med hög symmetri. Man föreslog ...
Man fann att kluster med 60 kolatomer var speciellt stabila, vilket tydde på en molekylstruktur med hög symmetri. Man föreslog ...
Man fann att kluster med 60 kolatomer var speciellt stabila, vilket tydde på en molekylstruktur med hög symmetri. Man föreslog ...
De flesta i denna grupp av sötningsmedel har trots sötman inga som helst likheter med sockrets molekylstruktur, sukralos ...
... isoxazolylpenicilliner och kan fungera mot stafylokocker som producerar betalaktamas på grund av sin större molekylstruktur. ...
Porter för deras studier av antikroppars molekylstruktur. "Gerald Edelman gestorben Darwins Gehirn" (Tyska) ^ [a b] ...
... återigen oförmögen till att ange en molekylstruktur till reaktionsprodukten, som han antog vara en annan isomer eller en ...
... eller molekylstruktur eller sammanlagda struktur. Eftersom en kemisk omvandling alltid associeras med en förändring i en eller ...
Deras molekylstruktur liknar karotenerna, som är den andra huvudgruppen av karotenoider, men xantofyllerna innehåller syre till ...
De härrör från äldre tiders kemister vilka saknade kunskap om ämnens molekylstruktur och i stället ofta gav ämnen namn utifrån ...
... med en Green Hydro Treater som med vätgas kan omvandla förestrade fetter och vegetabiliska oljor till samma molekylstruktur som ...
... uppträder på grund av skillnader i molekylstruktur och kan dels bero på skillnader i hur atomerna är bundna till ...
... i korsningen Yxhammarsgatan-Allégatan i Borås Molekylstruktur, stål, gavel till Hässelbyhallen i Stockholm Englund finns ...
... har en plan molekylstruktur som kan anta både en cis- och en trans-form. Trans-formen dominerar vid ...
Under seriens gång får Egon sin själ utbytt med en demons, sin molekylstruktur destabiliserad till den grad att den förde honom ...
... en typ av molekylstruktur, se isomer Transperson - ett paraplybegrepp som tillkommit framför allt för att kunna vara en ...
Molekylstruktur, stål, gavel till Hässelbyhallen i Stockholm. *Englund finns representerad vid bland annat Nationalmuseum[6] ...
Smörblommor, hundkex och midsommarblomster pryder våra midsommarstänger och kransar i håret denna den ljusaste och ljuvligaste av veckor på året. Solen står aldrig högre på himlapällen här uppe vid polcirkeln som nu då den vänder vid Kräftans vändkrets. En tid då tio procent av sverige har midnattssol. Så drick och var glad på vår sorgerliga jord, man gläder sig ej aldrig för ofta. En blomma är glädjen, i dag slår hon ut, i morgon förvissnar hon redan, just nu, då du kan, hav en lycklig minut och tänk på den kommande sedan. som biskop Frans Michael Franzén (1772-1847) så klokt skrev.. ...
I gårdagens inlägg apropå SKD: s förslag om att slå samman elitklubbar skrev jag att ungdomsverksamhet är en motor för sponsor- och publikintäkter. Ungdomsverksamhet bidrar alltså inte bara med billiga spelare till elitlagen. Klubbar som inte anser sig att ha råd med ungdomar kommer förr eller senare att få ekonomiska problem. Det är bara att titta sig omkring och se hur det ekonomiska läget är för föreningar som inte har någon större ungdomsverksamhet. Men hur ska man då driva ungdomsverksamheten?. För det första finns det ju diskussioner ute i landet om man ska lägga den i en sidoförening, som jag t ex tror att IFK Kristianstad gjort. Det kan ha vissa ekonomiska fördelar, men jag tror att det som gör ungdomsverksamhet till en ekonomisk motor är identifikation. Man måste få en känsla för hela klubben och dess seniorlag. Det är drömmarna om gemensamma framgångar som är nyckeln. Ungdomsverksamheten måste alltså vara en del av samma förening som ...
Idag har vi haft en helhysterisk dag med aktiviteter. Morgonen inleddes med att F spelade match. De mötte MIF och det gick inte så jättebra... förlust med 6-0...Men, man kan ju inte vinna alltid. Direkt när matchen var slut körde vi till Höganäs där E hade gympatävling. De gjorde ett jättefint fristående men blev precis nerpetade från en pallplats. Lite trist för det var en och samma förening som knep alla medaljerna i flickornas fristående. Från gympatävlingen bar det av i flygande fläng till IH där det var Julgala (gympauppvisning) och C skulle vara med. Riktigt kul att se vad hon lärt sig dessa två terminer som hon gått på gympa. Sen är det alltid roligt att se elitgymnasterna med. Sablar vad de är duktiga! Nu är i alla fall min kropp helt slutkörd så jag tänker inte alls göra något nyttigt ikväll. Sambon står för kockandet just nu och sen blir soffläge resten av kvällen. Bara myyyysa och hoppas på att bebis kanske vill titta ut snart. ...
I deltagarkorten ingår boende i skolsal/hotell på någon av Skövdes mest centrala skolor/hotell. Vi tilldelar klassrummen/skolorna och alla lag i samma förening hamnar på samma skola.
Nu är det bara 65 dagar kvar till Lundakarnevalen 2018.Karnevalståget i Lund tar i år en ny väg, på grund av spårvägsbygget.- Ett vägarbete stoppar inte vårt Karnevalståg som med stor säkerhet kommer bli det roligaste någonsin, säger Ludvig Bodelsson som är tågchef i karnevalskommittén.
https://herredshusetsvenner.no/wp-content/uploads/2020/06/geirogunni-e1591561776848.jpg 548 665 Rolf Baardseth https://herredshusetsvenner.no/wp-content/uploads/2018/06/HH_logo-liten-300x256.jpg Rolf Baardseth2020-06-07 22:25:412020-06-07 22:29:55Geir Solum - ny leder av venneforeningen ...
Kultur- och fritidsnämnden har avsatt 370 000 kronor för att ge bidrag till föreningar som arrangerar projekt för och tillsammans med unga. Alla föreningar som ansökt har blivit beviljade bidrag.. De föreningar som sökt och fått bidrag är:. ...
Har den avlidne varit aktiv i föreningar? Förutom att säga upp ett medlemskap kan det finnas anledning att kontakta föreningar av andra skäl.
Varför finns föreningar och hur startar man en förening? Starta en studiecirkel kring boken Föreningen - från idé till praktik!
Linjerna 986 och 987 får en ny rutt i Nickby måndagen den 10 december. Från och med 10.12 avgår linjerna från plattform 5 i Nickby terminal och kör till Nickby terminal. Linjerna får också nya hållplatser: Kyrkängsvägen (Si2301 och Si2239) samt Nickby festsal (Si2312 och Si2313). Den nuvarande avgångs- och ändhållplats Pilvilinnavägen (Si2311) dras in. Nyhet Aktuellt ...
Följande föreningar är aktiva i Rottne med omnejd och har valt att stödja Rottne Samhällsförening i vårt arbete för bygdens utveckling. Vill du vara med och även synas här? Kontakta oss!. Obs! Om du representerar någon av följande föreningar och vill ändra/lägga till/ta bort information, kontakta oss och berätta vad ni vill ändra.. ...
Nu har jag bara knappt 50 minuter kvar av Kallocain och jag hittar på alla möjliga skäl för att få plugga in lurarna och lyssna vidare. Här finns kloka saker att hämta. Framför allt om hur livet söker sig nya vägar när det blir snöpt och hindrat på en plats. Men också så väldigt klokt…
Kalmar slott Kalmar är verkligen en fantastisk cykelstad! Här finns gott om cykelvägar och bra skyltning. Den här gången besökte jag Kalmar för att göra research till del nummer två i bokserien Eldarna. Därför hade jag fokus på hur det såg ut i Kalmar år 1524-1525. På min blogg www.andebark.se Läs mer…. ...
Innan nya vägen drogs 1950 så nådde herrgårdens trädgårdsland ända från labbet och fram till klensmedjan och mitt i mot stallet med ingång mot stallet låg s...
Vi har byggt en ny väg för att förbättra säkerheten och framkomligheten längs E10/E45 i Muorjevaara. Där fanns tidigare problem med tunga fordon som ofta blev stående i den långa backen vintertid och orsakade trafikstopp.
Vi har byggt en ny väg för att förbättra säkerheten och framkomligheten längs E10/E45 i Muorjevaara. Där fanns tidigare problem med tunga fordon som ofta blev stående i den långa backen vintertid och orsakade trafikstopp.
Visma eEkonomi Förening är ett perfekt bokföringsprogram för dig som arbetar med bokföringen och medlemshanteringen i en ideell förening.
Tester av hur bra Föreningen Emmaus Åkvarns webbplats är byggd. Jämför Föreningen Emmaus Åkvarn med andra inom kategorin insamlings-organisationer.
Tester av hur bra Föreningen Emmaus Fredriksdals webbplats är byggd. Jämför Föreningen Emmaus Fredriksdal med andra inom kategorin insamlings-organisationer.
KUNGLIG WENDES MILITÄRHISTORISKA FÖRENING - WMF WENDES MILITÄRHISTORISKA FÖRENING, WMF, MED ARTILLERIMUSEET - VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2020 2021-0...
Idag kom riksidrottsförbundet med information om hur mycket föreningarna får i det så kallade coronastödet. 120 föreningar får dela på sammanlagt 9 371 000 kronor.
OK ekonomisk förening Besöksadress Sveavägen 155  113 46 Stockholm Postadress  Box 23 150 104 35 Stockholm Godsadress …
föreningar det finns i Minneberg och var de håller hus. Representanter från föreningarna finns tillgängliga i Badviken för att visa och berätta mer om vad de gör i sin förening.. Det finns även möjlighet att bli medlem ...
Nästan 233 miljoner kronor har Göteborgs idrottsföreningar fått i bidrag från stat och kommun sedan 2012. Men vilka föreningar har fått mest aktivitetsbidrag?
Helsingborgs Medicinhistoriska förening finns för alla som värnar om medicinhistoria. Vi driver Medicinhistoriska Museet och håller föreläsningar.
Hjo segelsällskap är en förening som firade 100 årsjubilem 2013. Klubben har ca 160 medlemmar och har en stabil ekonomi. Klubben har egna 606:or och optimistjollar som används vid tävling och träning.  
Föreningen Fyrhuset är en ideell förening belägen i Stavsnäs. Vuxna och ungdomar driver föreningen tillsammans och skapar evenemang, projekt och resor. Fyrhuset Bikepark, Nattbandyn, Fyrhuset Fotostudio, Djurökampen och Rommeresa är några exempel.
Vad är en förening? Det finns en stark tradition och praxis i Sverige om hur en ideell förening bör vara och verka. Det som kännetecknar en förening är att den är uppbyggd i enlighet med demokratiska principer kring ett intresse. Detta in...
Föreningar kan söka bidrag för kulturverksamhet i Karlshamns kommun.Två typer av bidrag finns, årsanslag för kulturföreningar med regelbunden...
Valberedningen är bland det viktigaste som finns i en förening. De ska ta fram förslag på personer som ska driva föreningen framåt. Sitter du i en valberedningen och vill ha mer kunskap om arbetet så är det här kursen för dig ...
Bilden nedan är troligen tagen i början av 1940-talet; SJ-linjen är ännu inte elektrifierad, men spårvagnarna på HRRJ (som dessa förortssträckor fo...
För att göra Westermalm till en så välkomnande och inkluderande förening som möjligt har föreningen valt att inleda ett arbete för att HBTQ-certifiera sig.
Det blir guidad tur i Utsikten ekoby vid två tillfällen, 12.30 samt 15.00. Det är ca 1,5 km från Ålgård till ekobyn så glöm inte tid för bil-/cykeltur eller promenad ...
OM OSS Måndagsklubben bildades 2010 och kallades då Måndagsklubben CrossFit Falun. Föreningen gick med i Korpen för att kunna bli en RF-ansluten förening och...
I den vänstra menyn finner du - fakta om våra idrotter vi kan utföra i länet. - direktlänkar till våra föreningar. - idrotter och föreningar i just din kommun.
Vi har Kunnig personal med fokus på klubb 15 personer stor trupp Kan dubbla truppen vid behov Egen kontaktperson Sätter din klubb i centrum 150 butiker f
Rosersbergs Jaktskytteklubb Föreningen grundades 1966 av Sten Örtby och Oscar Johannisson. Sten var en framstående jaktskytte personlighet och Oscar representerade långhållsskyttet.  Banan anlades på militärt område och paviljongen står där Torpet...
ERBJUDANDE TILL FÖRENINGAR Vi hjälper till med allt utanför fastigheten från skötsel så som gräsklippning och ogräsrensning till nyanläggning som plattsättning och grundisoleringar. Vi garanterar att ni som kund har en och samma kontaktperson samt en offert inom 3 dagar efter förfrågan.
Skellefteå Parasport förening IBK Dalen Umeflyer IKSU Rullstolsinnebandy Läs mer om innebandy på Svenska Parasportförbundets sida
I Bankeryd finns flera vandringsleder. Hembygdsföreningen är en av de ansvariga föreningarna för dessa.. Bankerydsleden. Lillåleden. Norra S:t Sigfridsleden. ...
Ett nytt år med Mångkulturella almanackan börjar nu. Det här året kommer vi att berätta mycket om mat. Det blir berättelser och intervjuer om måltidstraditioner och fester, recept och odlingstips! Många finns med i pappersalmanackan för 2020, men här på hemsidan kommer ännu mer. Mångkulturella almanackan brukar innehålla ungefär trettio nyårshelger, det går att räkna…
Hent Hanna Johansen Så vær dog stille! Epub Så vær dog stille! pdf Hanna Johansen Så vær dog stille! pdf ebog Hanna Johansen Så vær dog stille! pdf completo ebog Så vær dog stille! Læs online Hanna Johansen Så vær dog stille! Hent Hanna Johansen pdf Så vær dog stille! pdf Hent ebook Hanna Johansen Så vær dog stille! pdf Hent Hanna Johansen Så vær dog stille! Læs online ...
av ny CFO för bolaget.. Stille har utsett Niklas Carlén till ny CFO/Ekonomichef för Stille samt medlem i koncernledningen. Niklas Carlén har en Ekonomie magisterexamen från Örebro Universitet och har under snart 15 år arbetat som CFO på bland annat Calix, Swecon Anläggningsmaskiner och TOOLS Sverige. Han kommer närmast från rollen som CFO på Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö.. Jag är väldigt nöjd med att välkomna Niklas till Stille och koncernledningen. Niklas har en gedigen kompetens med 15 år i rollen som CFO och kommer förstärka vår ekonomifunktion ytterligare, säger Hanna Ernestam Wilkman, VD och Koncernchef.. Jag ser framemot att tillsammans med Hanna och övriga anställda i Stille, utveckla och bygga bolaget större, starkare och ännu bättre, säger Niklas Carlén, tillträdande CFO för Stille.. Niklas tillträder tjänsten som CFO på Stille den 1 juni 2020.. Torshälla den 01 juni 2020 ...
Mirror Link e-bok Antidopning Sverige (SOU 2011:10): En ny väg för arbetet mot dopning Läs online Antidopning Sverige (SOU 2011:10): En ny väg för arbetet mot dopning Läs online Antidopning Sverige (SOU 2011:10): En ny väg för arbetet mot dopning pdf Antidopning Sverige (SOU 2011:10): En ny väg för arbetet mot dopning pdf Ladda ner e-bok Antidopning Sverige (SOU 2011:10): En ny väg för arbetet mot dopning Läs online Antidopning Sverige (SOU 2011:10): En ny väg för arbetet mot dopning Ladda ner pdf Antidopning Sverige (SOU 2011:10): En ny väg för arbetet mot dopning Läs online Antidopning Sverige (SOU 2011:10): En ny väg för arbetet mot dopning epub Antidopning Sverige (SOU 2011:10): En ny väg för arbetet mot dopning Ladda ner para el ...
5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Sjökanten 12, Borgvägen 23 A, Sjöberg, Sollentuna Kommun Lagfaren ägare Carl Stille och Gabriella Gamberale Stille Uppdragsgivare Gabriella Gamberale Stille Närvarande vid
Med avseende på utförande och material lämnar vi garanti på kirurgiska handinstrument av egen tillverkning. I en period av 30 år efter inköp, ersätter eller reparerar vi kostnadsfritt ett skadat instrument om skadan finnes orsakad av fel i utförande eller material. Normal förslitning omfattas inte av vår garanti. Utfästelsen gäller under förutsättning att instrumentet används för avsett ändamål samt vårdas och lagras korrekt och att skriftlig anmälan görs till STILLE inom 30 dagar från skadetillfället.. ...
Föreningen/organisationen kan få upp till 20 000 kronor per aktivitet. En och samma förening/organisation kan söka pengar till flera olika aktiviteter/projekt.. Storleken på bidraget beräknas på de extra kostnader som aktiviteten/projektet medför. Avser föreningen/organisationen att genomföra ett mer omfattande projekt kontakta förvaltningen för Kultur & Fritid.. Ansökan ska vara godkänd av föreningens/organisations styrelse.. Vi tar emot ansökningar löpande.. Nedanstående uppgifter kommer att behandlas i enlighet med reglerna i personuppgiftslagen. Personuppgiftsansvarig är nämnden för Fritid & Folkhälsa, Kungsbacka kommun, PUL. En inskickad ansökan är en allmän handling.. ...
Övningsuppgifterna under utbildningen är relaterade till den egna verksamheten som ledare i föreningen. Det är önskvärt att flera ledare från samma förening deltar samtidigt i utbildningen. Detta möjliggör skapandet av ett team, som fungerar som ett stöd för varandra och tillsammans för verksamheten i föreningen framåt.. Utbildningen omfattar två veckoslut (lö-sö), totalt 36 timmar. Distansstudierna mellan de två tillfällena innehåller bland annat ledaruppgifter i föreningen, så att nivå 1-utbildningen omfattar ungefär 50 timmar.. Utbildningen hålls av Nuori Suunta-tränare. Tränarna stöder föreningsledarna i de gemensamt överenskomna utvecklingsuppgifterna, i enlighet med modern utbildningspraxis, genom att fungera som sakkunniga, ledare, hjälpredor, tankeväckare, skapare av kontakter och så vidare.. Priset för utbildningen är 75€/helg/deltagare eller 225 €/helg/förening (om 3 eller flera deltagare från samma förening). I priset ingår utbildning och ...
Kostnadsbeskrivning. Kostnaden är 200 kronor per person. Vid anmälan av 10 personer eller fler från samma förening blir kostnaden endast 150 kronor per person. Föreningen faktureras på deltagaravgiften efter konferensen. ...
Matchen mot Engelholm såg ut som kvalmatcher ofta gör. Nervöst och hafsigt spel och Cimrishamns tremålsledning i den tredje perioden höll så när på att ätas upp av hemmalaget. Cimrishamn höll dock undan och segrade till slut med 8-7.. Hur kommer det sig att ni helt plötsligt fick en kvalplats?. - Eftersom lommas h2 lag är iblandat i kvalet till att hålla sig kvar i h2 så får inte Lommas h3 lag kvala, eftersom man inte får ha två lag från samma föreningen i samma serie. Villet potentiellt skulle kunna hända om Lommas h2 ramlar ner och Lommas h3 stannat kvar via kval, förklarar FC Cimrishamns tränare Fredrik Hennigor.. Vinst mot Engelholm i den första kvalmatchen, varför vann ni?. - Idag vann vi för att vi spelade bättre innebandy offensivt i banan och satte dit bollen, då hade vi ändå bud på mer och var inte alls speciellt bra idag. Vi sprang mer än vi spelade innebandy och då hamnar vi i deras låga tempo. Defensivt så släpper vi fortfarande till lite väl ...
Hur mycket pengar som kan delas ut är helt beroende av hur många majblommor som sålts genom den lokala föreningen. Detta gör att förutsättningarna för att dela ut pengar ser olika ut beroende på hur mycket pengar som samlats in där du bor. Det gör dessutom att förutsättningarna kan se olika ut för samma förening över tid ...
För att vara med och tävla behöver du köpa en guldfemma. En guldfemma består av fem spelare i en och samma förening. Varje spelare har ett pris mellan 20 kr och 40 kr. Din tävlingsavgift är 170 kr (varav 10 SEK är en administrationsavgift) och din budget är 160 kr för att köpa spelare. Du kan alltså inte välja fem spelare som kostar 40 kr. För att göra din guldfemma lite mer unik vill vi att du rangordnar spelarna internt, samt väljer en kapten. Ju högre ranking en spelare har, desto mer poäng får den till just din femma. Din kapten får alltid dubbla poäng. Läs gärna mer om detta under Poäng & Regler. När du har döpt din guldfemma och valt dina fem spelare är du snart färdig.. ...
I det tysta håller prissättningen på nya bostadsrätter på att revolutioneras, skriver SvD. Stora byggare som Skanska, Peab och Veidekke storsatsar just nu på differentierade insatser vilket innebär att lika bostadsrätter får olika avgiftsnivå och andelstal i samma förening. En konsekvens är att fler spekulanter utan stora besparingar kan klara bankernas lånetak genom att i stället för hög insats välja hög månadsavgift. En annan konsekvens är att bättre bemedlade spekulanter kan maximera sina ränteavdrag genom att växla över från föreningslån till större personliga lån, vilket ger lägst total boendekostnad. Läs mer ,, Intresseorganisationen Bostadsrätterna varnar däremot sina medlemsföreningar för differentierade insatser med uppspjälkade andelstal eftersom problem uppstår i senare skeden, till exempel när ytterligare kapitaltillskott behövs för stora renoveringar. Läs mer ,,. ...
På tisdagen sände TV4 ett inslag om en pågående rättegång där en muslimsk kvinna stämmer sin tidigare arbetsgivare, Kunskapsskolan i Helsingborg. Kvinnan, vid namn Fardous El-Sakka, var lärarvikarie där men fick sluta när det kom fram att hon inte ville ta män i hand.. En manlig kollega tog illa vid sig och gick till rektorn, som gjorde klart att de anställda skulle hälsa på män och kvinnor på samma sätt. Då valde El-Sakka att sluta.. - För mig har det hela tiden handlat om en likabehandling, oavsett vad man har för religiös trosuppfattning eller om det är filosofiskt eller politiskt, och för mig är det viktigt att barnen alltid ska känna att det är likabehandling som gäller på alla plan och i alla led, säger rektorn Lidija Münchmeyer till TV4.. Tillhör samma förening som Yasri ...
Om jag inte missmunner mig så får man inte ha ett lag som ÖSK U och tillhär samma förening högre än div 2. Bajen har HTFF av samma skäl. Nått regelmässigt är det. Utifrån det kan det ju definitivt vara bra för ÖSK att kunna låna ut spelare till BKF men som Jonte säger, visst måste bollen gå åt två håll. Vad är Forwards mål långsiktigt? Är det allsvenskan? Den bredaverksamheten eller båda? Kortsiktigt borde väl att stabilisera sig i SE vara deras mål men på långsikt kanske de vill mer. Men i dagsläget känns ju ett samarbete med ÖSK som nånting båda klubbarna kan gynnas av. Om det dessutom kommer bildas ett fotbolls gymnasium i staden finns det säkert fler än ÖSK som är intresserade att ta del av det ...
Samma förening som Lars Ohly varit medlem i under många år. Han gick ur för ett par år sedan efter ett mediedrev. Då för att Svensk-kubanska inte sa att det var diktatur i Sovjet. Han gick alltså inte ur på grund av deras åsikter om Kuba ...
Hans Svensson STILLE f. 25 Mar 1780 Ulfsmåla, Backaryd fs (K) d. 22 Jul 1823 Belganet 159, Bräkne-Hoby fs (K): Blekinge Båtsmansregister
Köp aktier i Stille - enkelt och billigt hos Avanza Bank. Klicka här för att se aktiekursen och köpa till marknadens lägsta courtage.
Pris: 109 kr. Häftad, 1999. Skickas inom 3-6 vardagar. Köp Eine Gedankenlänge Stille, während das Erschießungskommando neu lädt av Imre Kertesz på Bokus.com.
Stille AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2008 Perioden 1 januari 31 december 2008 Nettoomsättningen uppgick till 96,6 Mkr (94,9) Rörelseresultatet uppgick till -1,3 Mkr (-4,6) Rörelsemarginalen
Den 1 januari 2017 skärptes bestämmelserna i diskrimineringslagen. Vet du vad de innebär på din arbetsplats? Här kan du ta del av de viktigaste punkterna och få tips i arbetet. Du kan också ladda ner en checklista för aktiva åtgärder i fyra steg. ...
Volvo Car Group har presenterat en av bilindustrins mest omfattande elektrifieringsstrategier, med laddhybrider tillgängliga över hela modellprogrammet. Företaget kommer att ta fram ett helt nytt sortiment elektrifierade mindre bilar och man utvecklar dessutom en helt elektrisk bil som börjar säljas efter 2019.
Olika stilar för olika människor. Utanför sängar passar bra in i rum av olika storlekar och stilar. Faktum är att de är särskilt starka på små terrasser och i smala gårdar. En stor utomhus säng i ett litet rum är omedelbart linchpin och representerar en kontaktpunkt där.. De flesta dagbäddar är i alla stilar. Men om du vill bestämma ett visst ämne, bör du vara extremt försiktig. Detta är särskilt sant om du bestämmer dig för Medelhavet eller Asiatisk stil. I dessa fall är det mindre viktigt att sängen själv, men till tillbehören, ljus, accenter och dekorativa kuddar. Dessa betonar stämningen i utomhusområdet.. Trädgårdsmöbler med överlägg i grönt ...
9 dagar, så lång tid är det kvar tills Jossie kommer hem, igen. Nu är det ju visserligen bara tre veckors frånvaro, och inte 4 månader som förra resan. Ska bli så skönt att kunna kramas när man vill, och inte behöva stå ut med digital kommunikation. På andra plan …. ...
Jag har varit väldig ambitiös när det gäller att köpa nya naturliga produkter till badrummet, och missförstå mig inte, det ska bli riktigt kul att prova allt
Vill du att vi kommer till din ort och håller en föreläsning?. Stiftelsen har föreläsare, som varit inbjudna till olika föreningar runt om i landet.. Tag kontakt med Gun Olofsson tel. 0456-276 49. eller [email protected] om ni önskar en föreläsning hos er.. Gun förmedlar kontakten med övriga föreläsare.. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ...
Syftet är främst att lyfta fram kommunens ungdomsverksamhet och hur du som ung kan påverka i kommunala frågor. Strömstad erbjuder ett rikt föreningsliv med olika föreningar och en aktivitetshall. Här hittar du information så som föreningsregister, stöd & råd samt hur du som ung påverkar i kommunen! ...
Idag vi fyra stycken från styrelsen som deltog i en workshop om Allemansrätten. Vi var ungefär 20 stycken totalt från olika föreningar samt kommunen. Bakom initiativet till workshoppen och kampanjen Naturligtvis Blekinge står Blekinges kommuner och Länsstyrelsen Blekinge. Målet är att sprida inspiration och kunskap om naturen och Allemansrätten i Blekinge län. Vi satt fyra och fyra […]. ...
Äventyr och teater för grupper. Verksamheten riktar sig främst till skolgrupper, företag och olika föreningar samt glädjefyllda svensexor. Till specialitet...
Lis Er Stille är postrock, oavsett vad de själva säger. Postrockikonerna Mogwai är ett band som kommer att nämnas i samma andetag, eller varför inte nordiska kollegorna Sigur Rós som även de har en förkärlek för det uttrycksfulla: det hårda mot det mjuka, det långsamma mot det snabba. Bräckligt mot hårt, vackert mot fult. Skönheten och odjuret från Danmark. Lis Er Stille faller dock snabbt i jämförelse med båda de nämnda banden. Utan samma atmosfär och de stämningsuppbyggande dragen hos Mogwai och Sigur Rós kommer man inte långt ...
Pumpen er ofte hjertet i process anlæg. Hvis pumpen står stille, står hele processen ofte stille, med enorme produktionstab til følge. Der er derfor essentielt at pumper dimensioneres korrekt. Vi har gjort denne udfordring til vort speciale.. ...
Den nye kalkulatoren for anskaffelse av person- og varebil dokumenterer CO2- og kostnadseffektene av forskjellige miljøkrav i anskaffelser.
Modeller av alla instrument... Jätte intressant rundvandring på fabriken. Efteråt var vi på Gense factory outlet :-) inhandlade en stekpanna, en kastrull, en liten hjärtform och 4 ljuskoppar ;-) så det var givande.
En hälsosam boendemiljö med optimal komfort är ingen omöjlighet: kombinationen av ventilation, solskydd och altantak säkerställer en hälsosam och behaglig boendemiljö året om
Dataintrång drabbar alla branscher, även sjukvården.Enligt en rapport från 2016, sammanställd av Ponemon Institute, kan mer än 25 procent av alla d
Ofta måste det gå snabbt. Det vet vi på Implema. Hos Ejendals har vi med SAP Analytics Cloud skapat en analysplattform på strategisk nivå med konsoliderad data från den operativa uppföljningen.
För att Leader Närheten ska ta upp er ansökan till poängbedömning måste det först och främst uppfylla de grundläggande villkoren:. Villkor för projektansökan. ...
För att Leader Närheten ska ta upp er ansökan till poängbedömning måste det först och främst uppfylla de grundläggande villkoren:. Villkor för projektansökan. ...
TIPS: Stödet betalas ut i efterskott mot godkänd redovisning. Vissa sökande har möjlighet att söka förskott. Om projektet prioriteras av LAG kommer Jordbruksverket att göra en likviditetskontroll. 20% av stödet kommer att hållas inne fram till slutrapport och slutredovisning godkänts, därför bör minst 20% av sökt belopp finnas som buffert hos den sökande.. ...
Tycker du att din förening borde bli bättre på att jobba tillsammans med unga? En bra början är att ta upp din idé med föreningens styrelse. Tycker ni att det finns flera föreningar i platsen där du bor som skulle behövas samla krafter kring ungas delaktighet? Då kan ni välja att bjuda in andra föreningar att gå igenom processen tillsammans. Ni genomför alla steg med er egen förening, men inspireras av varandra och kan välja att göra vissa åtgärdar tillsammans, t.ex. göra en enkät riktad mot unga i bygden.. Här finns en inbjudan med information att använda för att engagera din förening. Ett annat sätt att engagera andra är att dela filmen till höger, där unga delar med sig av sina tips till föreningar som vill jobba med ungas delaktighet! Det går såklart också bra att länka till denna hemsida.. ...
det ger också en möjlighet för föreningarna att skapa kontakter och nätverk. Resan från start till mål har inte varit spikrak för Nya Staffansvallen. Staffanstorps Gif och Staffanstorps AI var med från start. Därefter ...
Vecka 28 lanseras Vår Förening Vill, ett föreningsverktyg där föreningar kan arbeta med sina mål för att utveckla sin förening. Verktyget är framtaget av Svenska Innebandyförbundet tillsammans med distrikten. Distrikten Dalarna, Gästrikland och Hälsinglands är några som har varit med i arbetsgruppen när verktyget tagits fram.. - Det känns fantastiskt att verktyget äntligen kan publiceras, det är ett gediget arbete och en milstolpe. Dock är det här inget färdigt material utan en ständigt levande process. Det är en rejäl start på ett nationellt koncept för våra föreningar inom föreningsutveckling, säger Jakob Westerlund på Gästriklands Innebandyförbund.. Vår Förening Vill erbjuder ett webbaserat föreningsutvecklingsverktyg med inslag av fysiska möten. Med verktyget kommer föreningar i ett 6-stegsprogram att arbeta med föreningsutveckling utefter fyra olika teman: Föreningsidé, Organisation, Verksamhet och Kommunikation. Lektionerna kan enkelt genomföras ...
Den eleganta Djävulsbron är ett ganska sällsynt exempel på betongbroar från 1900-talets början och, tillsammans med Änglabron, en av Toomemäebackens och hela Tartus symboler. 1809 byggdes en träbro i nygotisk...
Äkta Småländsk Linoljesåpa! Vår omtyckta, svensk- & handtillverkade linoljesåpa utan tillsatser och kokt på finaste svensk kallpressad linolja. 100% Naturlig hushållsprodukt från Källans Naturprodukter | www.kallans.se - www.linoljesåpa.se
Till skillnad från alfa-alanin har beta-alanin inget stereocentrum på grund av dess annorlunda molekylstruktur. IUPAC-namnet ... "molekylstruktur av Beta-alanin". Arkiverad från originalet den 29 november 2014. https://web.archive.org/web/20141129095355/ ...
Molekylstruktur, stål, gavel till Hässelbyhallen i Stockholm. *Englund finns representerad vid bland annat Nationalmuseum[6] ...
Den mest illusoriska funktionen i Kemiska ämnen är 3D-visning av ämnenas molekylstruktur. Här är det bekämpningsmedlet Mirex ...
Skyddet finns i fiberns molekylstruktur och kan varken tvättas eller slitas bort. Textilen innehåller mycket luft, som leder ...
Ett reducerande socker innehåller aldehyd eller keton i sin molekylstruktur. 🎓 Oxidations-reduktionsreaktioner är kemiska ...
Vidare visar en analys av CO2:s molekylstruktur att den är värdelös som växthusgas, oavsett vad Arrhenius skrev år1896. Att ...
De verksamma delarna i en medicin har ju en unik molekylstruktur. De företag som tillerkändes produktpatent var därför helt ...
CBDs molekylstruktur består av 21 kolatomer, 30 väteatomer och 2 syreatomer. Även om THC-molekyler har samma sammansättning, ...
Ett annat namn för lecitin är fosfatidylkolin vilket säger lite mer om ämnets molekylstruktur. Lecitin hör till gruppen ...
Förstå Zopiklon 7,5 mg Handlingsmekanism Zopiklon är ett icke-bensodiazepin som har en något annan molekylstruktur jämfört med ... Zopiklon är ett icke-bensodiazepin som har en något annan molekylstruktur jämfört med bensodiazepin läkemedel. Dessa mediciner ...
Anabola steroider är läkemedelssubstanser som har liknande molekylstruktur testosteron, det manliga könshormonet, träna ...
Resultatet är en förändrad molekylstruktur som i hög grad minskar den biologiska tillgängligheten av den fiskolja. Wellness ...
... är läkemedelssubstanser som har liknande molekylstruktur testosteron, det manliga könshormonet, köpa steroider utomlands buy ...
Hyaluronsyra med en mindre molekylstruktur kallas för Sodium Hyaluronate och kan penetrera huden djupare och snabbare än en ... Hyaluronsyra med en mindre molekylstruktur kallas för Sodium Hyaluronate och kan penetrera huden djupare och snabbare än en ...
Glas r ett fast material men har en helt oordnad molekylstruktur som g r att ljus kan passera och vi kan se igenom det. Detta g ...
... äntligen fick ett namn och en känd molekylstruktur, den mystiska factorn är DSIP men heter också Muramyl peptide. ...
... övre ytan av linsen.Tillverkad av det unika linsmaterialet med nätverksbaserad molekylstruktur, ULTRA... ...
Ammoniak molekylstruktur. *Medeltida frisyrer kvinnor. *Mets owner hedge fund. *Stalla pa moped ...
Fototapet av Vinyl Reflekterande molekylstruktur Clipart-bilder från Abstrakt Bakgrund Med Dna Molekyl Struktur Vatten Molekyl Struktur ... Dna Molekyl Struktur Bakgrund Stockvektor - FreeImages.com Molekylär geometri eller molekylär struktur är det tredimensionella ... Dalton foreslo relative atommasser av noen grunnstoffer hvor atomvekten MDMA ecstasy molekyl struktur formel Sportsbag - svart ... Lär dig definitionen av molekylstruktur. Kolla in uttalet, synonymer och grammatik.. ...
Vilken roll spelar molekylstruktur, färg, tillverkningsprocess och andra faktorer för hur vi njuter av glass? ...
På grund av sin lilla molekylstruktur kan lågmolekylär hyaluronsyra också absorberas av de djupare hudlagren. Det binder fukt i ...
Ingredienser med ursprung från naturen som behållit mer än 50% av sin molekylstruktur (naturligt tillstånd) efter bearbetning, ...
Molekylstruktur. *Deskriptiv oorganisk kemi. *Fasta tillståndets kemi. *Entalpier och Gibbs fria energi ...
ADDADHDamfetaminbetalt per bokstavbokstavsbarnConcertalösnummerjournalistikmetaminaMetylfenidatmolekylstrukturRitalin. ADD och ...
"Jovisst", var svaret, "Det där är C vitamins molekylstruktur.". Och så herrarna. Jag hyser inga stora förhoppningar att ni ...
Molekylstruktur under mikroskop, flytande i vätska med grön bakgrund * Molekylstruktur under mikroskop, flytande i vätska med ...
Inspirationen från såväl cell- och molekylstruktur som. astronomiska strukturer är tydlig.. I denna utställning har Matilda ...
Den skjuvning pumparna utsätter vätskan för måste minimeras, för att inte glykolens molekylstruktur ska bli förstörd. ...
En av Kiehls signaturingredienser: squalane är en botanisk lipid som har liknande molekylstruktur som naturliga hudlipider. ... En av Kiehls signaturingredienser: squalane är en botanisk lipid som har liknande molekylstruktur som naturliga hudlipider. ... En av Kiehls signaturingredienser: squalane är en botanisk lipid som har liknande molekylstruktur som naturliga hudlipider. ...
Hos vissa kvinnor kan APD utvecklas till följd av korsallergi mot kortikosteroider, som har en liknande molekylstruktur. Även ...
Diastereomerer har två stereocentrar, medan en annan molekylstruktur kan härma enantiomerkonfigurationen och den andra i samma ... Diastereomerer har to stereocenter, mens en anden molekylstruktur kan efterligne enantiomerkonfigurationen og den anden i den ... medan en annan molekylstruktur kan härma enantiomerkonfigurationen och den andra i samma konfiguration. Det är detta som ...
Bioidentiska hormoner liknar vår egen kropps hormoner - de har samma molekylstruktur och har inga biverkningar, som de ...
Bioidentiska hormoner liknar vår egen kropps hormoner - de har samma molekylstruktur och har inga biverkningar, som de ...
Anabola steroider är läkemedelssubstanser som har liknande molekylstruktur testosteron, det manliga könshormonet, produit ...
Det smakar som leverpastej fast egentligen är det någon nyckelhålsgegga som har mer gemensamt med emballagets molekylstruktur ...
Anabola steroider är läkemedelssubstanser som har liknande molekylstruktur testosteron, det manliga könshormonet, anabola ...
... eftersom den naturligt progesteron har samma molekylstruktur som den som tillverkas av den mänskliga kroppen. Mexikansk jams ...
Den upptäcktes 1957 av fred kran i mitokondrierna av en nötlever, även om det är molekylstruktur identifierades 1958.Dessutom ...
Skillnaden mellan gul tungstensyra och vit tungstensyra återspeglar utseende, komponent, kemisk egenskap, producerande tillstånd och generationsmekanism.
Ammoniumparatungstate är ett vitt kristallint salt av ammonium och volfram, med den kemiska formeln (NH4) 10 (W12O41) · 5H2O
Molekylstruktur vann. *El tekniker utbildning. *Lernia elektriker lund. *At&t wireless plans ...
Etanol molekylstruktur. *Tjanstebil erbjudande. *Seb bankfack uppsala. *Försörjningsskyldighet för barn som flyttat hemifrån ...
VätejonkoncentrationAminosyrasekvensOxidation-reduktionProteinbindningProteinkonfigurationSubstratspecificitetMolekylstruktur ...
nacl molekylstruktur. parkeringsbot stockholms kommun. snurrig gravid. skanstull bibliotek öppettider. thom yorke the eraser. * ...
Procyanidiner (OPC), ett kinesiskt vetenskapligt namn, är en sorts bioflavonoider med speciell molekylstruktur.Det är ... Druvkärneextrakt oligomera proantocyanidiner, en bioflavonoid med speciell molekylstruktur, är erkänd som den mest effektiva ...
  • En av Kiehl's signaturingredienser: squalane är en botanisk lipid som har liknande molekylstruktur som naturliga hudlipider. (kiehls.se)
  • Anabola steroider är läkemedelssubstanser som har liknande molekylstruktur testosteron, det manliga könshormonet, anabola steroider för och nackdelar legal steroids in australia. (camberhill.com)