Organiska, mentala störningar som kännetecknas av bristande förmåga att uppfatta jaget och omgivningen och att reagera på stimuli från omgivningen. Funktionsrubbningar hos hjärnhalvorna eller det retikulära systemet kan ge upphov till detta tillstånd.
Ett tillstånd som innebär uppmärksamhet på jaget och omgivningen.
Förlorad förmåga att bibehålla medvetenheten om sig själv eller omgivningen och påtagligt nedsatt svarsreaktion på stimuli från omgivningen.
Ett vegetativt tillstånd är ett patologiskt tillstånd där hjärnstammens vegetativa funktioner som andning, puls, blodtryck, kroppstemperatur och sömn-vakenhetskretslopp är bevarade, medan medvetandet och högre kognitiva funktioner är påverkade eller saknas.
Ett tillstånd av djup medvetslöshet med nedsatt hjärnaktivitet, ur vilken personen inte kan väckas. Koma inträffar vanligen när båda hjärnhalvorna eller hjärnstammens retikulära system drabbas av skada eller funktionsstörningar. Orsaker till koma kan vara syrebrist i hjärnan, skallskada, slaganfall, metabolisk sjukdom, infektioner i centrala nervsystemet, förgiftning, hypotermi, förhöjt intrakraniellt tryck eller andra förhållanden.
Svår, affektiv sjukdom med stora svängningar i sinnesstämningen mellan återkommande nedstämdhet eller upprymdhet och depressivitet.
Mentala sjukdomstillstånd, kännetecknade av brister i adaptionsprocessen som främst kommer till uttryck som avvikelser i tankar, känslor och beteende och leder till oro eller funktionsstörning.
Registrering av hjärnans elektriska aktivitet med hjälp av elektroder som anbringas på skallen, på hjärnans yta eller i hjärnan.
Propofol är ett starkt intravenöst anestetiskt medel som primärt används för att inducera och underhålla generalanestesi under operationer, samt för sedering av patienter under kortvariga medicinska procedurer. Det verkar genom att binda till och aktivera GABA-A-receptorer i centrala nervsystemet, vilket resulterar i ett snabbt insättande med medelstark depresion av andnings- och cirkulationsfunktioner. Propofol karakteriseras också av en kort eliminationshalvtid och ett relativt litet påverkan på hjärt-kärlsystemet jämfört med andra anestetiska läkemedel, vilket gör det till ett populärt val bland anestesiologer.
Tillstånd där ångest utgör den dominerande störningsyttringen.
Tillstånd som har störningar av sinnesstämningen som dominerande drag.
Snabbverkande narkosmedel för induktion. Medvetslösheten kommer snabbt och behagligt, men utan muskelavslappning och utan avsevärd minskning av reflexerna. Upprepad tillförsel leder till ackumulering av medlet och förlängd återhämtningstid. Den smärtlindrande effekten är obetydlig.
Den Diagnostiska och statistiska manualen för psykiatriska störningar (DSM) är ett system för klinisk klassificering och diagnostisering av mentala störningar som utvecklats och publicerats av Amerikanska psykiatriska föreningen (APA). Den används globalt inom psykiatrin, andra medicinska specialiteter, forskning, hälso- och sjukvårdssystem, försäkringsbolag och lagstiftande organ för att diagnostisera och dokumentera typ och svårighetsgrad av olika mentala störningar. DSM innehåller en detaljerad beskrivning av symtom, kriterier för diagnos och relaterade funktionsnedsättningar för varje störning. Den senaste upplagan är DSM-5 som publicerades år 2013.
I couldn't find a medical definition for "Consciousness Monitors" as a single term in neuroscience or psychology. However, the individual terms can be defined as follows:
Sammansjunkning av större eller mindre delar av lungan till följd av hoppressning av någon orsak. Ofullständig luftutfyllnad av lungorna hos nyfödda.
Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.
Transient tachypnea of the newborn (TTN) är ett tillfälligt sjukdomstillstånd hos nyfödda där barnet andas fortare än normalt under de första 24-72 timmarna efter födelsen. Det orsakas av en fördröjd upplösning av fostervätskan i lungornas luftvävnader och beror ofta på en naturlig variation i läkemedelsbehandling under förlossningen eller på ett för tidigt födsel. TTN är vanligt och tenderar att lösa sig självt utan behandling, men i vissa fall kan barnet behöva extra syre, ökad fuktighet eller tillfällig ventilatorbehandling för att stödja andningen.
Tachypnea är ett medicinskt begrepp som definieras som en hastig andning, med en andningsfrekvens på över 20 andetag per minut hos vuxna och över 30 andetag per minut hos barn. Det kan vara ett tecken på olika sjukdomstillstånd eller komplikationer, såsom lunginflammation, hjärtsjukdom, metabolisk störning eller syrgasbrist i kroppen.
Någotdera organ av det organpar som finns i brösthålan och vars uppgift är att syresätta blodet.
NLMs (National Library of Medicine, USA) utvidgade informationstjänst för medicnska yrkesutövare och allmänheten. Tjänsten, som är webbaserad, har en omfattande länkning till informationskällor för sjukdomstillstånd och hälsofrågor.
"Andning, eller respiration, är ett vitalt fysiologiskt process där luft intas och utsöndras via lungorna, för att möjliggöra syre-kolmonoxid-utbyte mellan kroppen och omgivningen."

'Medvetandegrad, nedsatt' kan definieras som ett tillstånd där individens medvetande är nedsatt eller störd på något sätt. Detta kan innebära att personen har svårt att tänka klart, uppmärksamheten och minnet är sämre än normalt, och de kan ha problem med att kommunicera och förstå sin omgivning.

Det finns olika grader av nedsatt medvetandegrad, från lindriga störningar till mycket allvarliga tillstånd där personen är i koma eller i ett vegetativt tillstånd. Exempel på orsaker till nedsatt medvetandegrad kan vara skador på hjärnan, sjukdomar som infektioner eller tumörer, och vissa mediciner eller droger.

'Medvetande' är ett centralt begrepp inom filosofi, psykologi och neurologi och kan ha olika betydelser beroende på kontext. I en medicinsk kontext kan medvetandet definieras som den subjektiva upplevelsen av perception, tankar, minnen, känslor och identitet. Det är den förmågan att varsebliva, tolka och interagera med sin omgivning.

Medvetandet kan också delas upp i olika aspekter, såsom:

1. Självmedvetande (self-awareness): förmågan att varsebliva sig själv som en individ med tankar, känslor och identitet.
2. Perception (perception): förmågan att tolka information från sina sinnen och skapa en representation av sin omgivning.
3. Kognition (cognition): förmågan att tänka, lösa problem, planera och minnas.
4. Känslor (emotions): förmågan att uppleva känslor som glädje, sorg, rädsla och ilska.
5. Sammanhangsbildning (context-awareness): förmågan att varsebliva och förstå sammanhanget mellan olika händelser och information.

Det är värt att notera att medicinsk forskning fortfarande försöker klargöra de neurobiologiska grunderna för medvetandet, så det finns fortfarande mycket som är okänt om hur just medvetandet uppstår i hjärnan.

Medvetslöshet är ett medicinskt tillstånd där en person är vid medvetande, men inte kan kommunicera eller reagera på anvisningar eller smärta på ett normalt sätt. Det kan orsakas av olika faktorer, som skador på hjärnan eller nervesystemet, vissa sjukdomar, intoxikation eller läkemedelsverkan.

Medvetslösa personer kan ha öppna ögon och se ut att vara vakena, men de svarar inte på stimuli som rörelser, ljud eller smärta. Ibland kan de även ha nedsatt muskelkontroll och rörelseförmåga. Det är viktigt att söka omedelbar medicinsk hjälp om man misstänker medvetslöshet, eftersom det kan vara ett tecken på allvarliga komplikationer eller sjukdomar som behöver behandlas akut.

Ett vegetativt tillstånd är en allvarlig neurologisk tillstånd där det högre medvetandet och kognitiva funktioner som t.ex. medvetande, minne, perception och tankeprocesser är störda eller saknas, medan de vegetativa funktionerna som hjärt- och andningsverksamhet, reflexer, blodtryck och kroppstemperatur fortfarande är bevarade. Detta kan bero på skada i hjärnbarken eller strukturer i hjärnstammen.

Personer i ett vegetativt tillstånd kan andas och ha regelbundna hjärtrytm, men de saknar medvetande och är oförmögna att kommunicera eller reagera på sin omgivning. De kan dock ha spontana rörelser och reflexer.

Det är viktigt att skilja mellan ett vegetativt tillstånd och en koma, där det saknas alla respons och reflexer. Även om prognosen för personer i ett vegetativt tillstånd kan variera beroende på orsaken, så är det ofta en långvarig eller permanent tillstånd.

'Koma' definieras inom medicinen som ett tillstånd där en persons medvetande och respons är så djupt störd att de inte kan vaknas upp eller reagera på stimuli, inklusive smärta. Orsaken till koma kan variera, men ofta beror det på skada på hjärnan, sänkt medvetandnivå orsakad av droger eller alkohol, metabola störningar eller infektioner som påverkar hjärnan. Under koma kan andningen och de autonoma kroppsfunktionerna fortfarande vara aktiva, men det behövs intensiv vård och övervakning för att underlätta recovery och förebygga ytterligare skada.

Manodepressiv sjukdom, även känd som bipolär affektivt störning, är en mental ohälsa som karaktäriseras av upprepade episoder med maniska, hypomana eller depressiva symptom. Under en manisk episod kan individen uppleva ökad energi, eufori, tankeflöde och självsäkerhet, samt ha svårt att sätta sig stilla eller tänka klart. Under en depressiv episod kan personen känna sig nedstämd, hopplös, trött, sakna energi och ha ont i kroppen. I vissa fall kan individen uppleva både maniska och depressiva symptom samtidigt, ett tillstånd som kallas mixed state. Manodepressiv sjukdom påverkar personens humor, tankar, perception, handlingar och sömn. Det är en livslång sjukdom som behandlas med mediciner och psykoterapi.

Psykiska störningar (eller mentala störningar) är enligt Världshälsorganisationen WHO en allmän beteckning på en grupp sjukdomar, som kännetecknas av särskilda förändringar i känsloliv, tankar, perceptioner, minne, inlärning, motivation, uppfattning om verkligheten och beteende. Dessa förändringar är så pass allvarliga att de orsakar individen klart lidande eller funktionsnedsättning i vardagslivet. Psykiska störningar kan ha olika orsaker, exempelvis genetiska faktorer, hjärnskador, trauma, missbruk av droger eller alkohol, samt sociala och miljömässiga faktorer. Exempel på psykiska störningar är depression, schizofreni, ångeststörningar, personlighetsstörningar och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som exempelvis autism och ADHD.

Electroencephalography (EEG) är en medicinsk undersökningsmetod som mäter den elektriska aktiviteten i hjärnan. Metoden registrerar de potentialskillnader som uppstår när neuron i hjärnbarken kommunicerar med varandra. Dessa potentialskillnader kan visas som en kurva över tiden, kallad ett elektroencefalogram.

EEG används ofta för att diagnostisera och monitorera olika former av sjukdomar och skador i centrala nervsystemet, till exempel epilepsi, sömnstörningar, hjärnskador, stroke och demens. Den kan även användas under operationer för att övervaka hjärtats funktion och under behandling med elektrochoke för att behandla svår epilepsi.

Propofol är ett starkt intravenöst anestetiskt medel som primärt används för att inducera och underhålla medvetandesnudd (generalanestesi) under operationer. Det orsakar snabb insmörjning och uppvaknande, men ger också relativt lätt depresion av andningsfunktionen. Propofol är ett alifatiskt, opioidfritt, icke-barbiturathaltigt medel som verkar genom att öka inhibitorisk postsynaptisk potential i centrala nervsystemet. Det används också för sedering och amnesi under kortare medicinska procedurer, samt för patienter på intensivvårdsavdelningar som behöver sedering.

Anxiety disorders are a category of mental health disorders characterized by feelings of excessive and persistent worry, fear, or anxiety that interfere with daily activities. According to the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5), there are several specific types of anxiety disorders, including:

1. Separation Anxiety Disorder: intense fear or anxiety about being separated from a person or place that provides feelings of security or safety.
2. Selective Mutism: consistent failure to speak in certain social situations where speaking is expected, despite the ability to understand and speak in other situations.
3. Specific Phobia: excessive and persistent fear of a specific object, situation, or activity that is generally not harmful.
4. Social Anxiety Disorder (Social Phobia): intense fear or anxiety about social interactions or performing in front of others.
5. Panic Disorder: recurrent unexpected panic attacks and constant worry about having another attack.
6. Agoraphobia: fear or anxiety about being in places or situations from which escape might be difficult or help unavailable in the event of a panic attack or other incapacitating or embarrassing symptoms.
7. Generalized Anxiety Disorder (GAD): excessive and persistent worry or anxiety about several aspects of life, for a period of six months or more.
8. Substance/Medication-Induced Anxiety Disorder: anxiety caused by the effects of a substance or medication.
9. Anxiety Disorder Due to Another Medical Condition: anxiety that is the direct physiological consequence of another medical condition.
10. Other Specified Anxiety Disorder and Unspecified Anxiety Disorder: categories for disorders with symptoms that do not meet the criteria for any of the specific anxiety disorders but still cause significant distress or impairment.

These disorders can significantly impact a person's quality of life, making it difficult to function in social, occupational, and other areas of life. Treatment typically involves psychotherapy, medication, or a combination of both.

'Affektiva störningar' är ett samlingsbegrepp inom psykiatrin för en grupp sjukdomar som kännetecknas av störningar i individens affekter, det vill säga känsloliv och stämning. Detta kan yttra sig i onormalt intensiva, långvariga eller ofta skiftande känslor, till exempel depression, mani eller både och. Affektiva störningar innefattar diagnoser som depressiva störningar, bipolära störningar och cyklotymiska störningar.

Intravenösa anestetika är läkemedel som ges via en injektion direkt in i en persons blodomlopp. Dessa medel används vanligtvis för att inducera och underhålla generalanestesi, vilket innebär att orsaka ett tillfälligt medvetandelös tillstånd med muskelrelaxation, under operationer. Exempel på intravenösa anestetika är propofol, etomidat och thiopental. Dessa medel fungerar genom att påverka hjärnans neurotransmission och kan ha biverkningar som lågt blodtryck, andningsdepression och förändringar i hjärtfunktionen. De måste administreras under noggrann medicinsk övervakning av en anestesiolog eller annan läkare med erfarenhet av anestesi.

Den Diagnostiska och statistiska manualen för psykiatriska störningar (DSM) är en utförlig handbok publicerad av Amerikanska psykiatriska föreningen (APA). Den används globalt som ett referensverk för att diagnostisera och klassificera olika mentala störningar.

DSM innehåller en systematisk presentation av kriterier och symptom som behövs uppfylla för att ställa en diagnos på olika psykiatriska tillstånd, från neuropsykiatriska störningar till affektiva och personlighetsstörningar. Den innehåller också information om prevalens, incidens, riskfaktorer, komorbiditet och relaterade medicinska eller psykosociala problem för varje diagnos.

DSM har gått igenom flera uppdateringar sedan den publicerades första gången 1952, med senaste utgåvan DSM-5 som publicerades 2013. Det är värt att notera att DSM inte är det enda systemet för klassificering av mentala störningar; Världshälsoorganisationen (WHO) har också sitt eget klassifikationssystem, ICD-10 Kapitel V: Mentala och beteendestörningar.

I am not aware of a specific medical definition for "consciousness monitors." The term "consciousness" generally refers to an individual's awareness of their surroundings, thoughts, and experiences. In a medical context, healthcare professionals may monitor a person's level of consciousness as a way to assess their brain function and overall health status.

There are several tools and scales that are commonly used to assess a person's level of consciousness, including the Glasgow Coma Scale (GCS) and the Alert, Voice, Pain, Unresponsive (AVPU) scale. These tools evaluate a person's ability to open their eyes, respond to verbal commands, and localize painful stimuli, among other things.

It is important to note that monitoring consciousness is just one aspect of assessing a person's neurological status. Other factors, such as vital signs, reflexes, and laboratory test results, may also be considered when evaluating an individual's overall health.

Lungkollaps, också känd som pneumothorax, är ett tillstånd där luft ansamlas i pleurahuvan (den yttre höljet kring lungorna) och orsakar en delvis eller fullständig sammanpressning av lungan. Detta kan ske akut eller vara en långsam process. Orsaken kan vara en skada, ett sönderfall i lungvävnaden eller som komplikation till en underliggande lungsjukdom. Symptomen kan inkludera plötslig bröstsmärta, hosta, andfåddhet och ibland även halsvärk. Behandlingen kan vara observation, aspiration av luften eller placerande av en dränageförbindelse för att avlasta lungan och ge lägre tryck i pleurahuvan. I vissa fall kan kirurgiskt ingrepp behövas.

"Encyclopedias are comprehensive reference works containing information on a wide range of topics. They are typically organized in alphabetical order and provide concise summaries of facts, concepts, and knowledge in various fields such as science, history, literature, philosophy, and arts. The principles behind the creation of encyclopedias include accuracy, objectivity, and authority, with contributions from experts in their respective fields. Encyclopedias serve as a valuable resource for researchers, students, and general readers seeking reliable information on a wide array of subjects."

Transient tachypnea of the newborn (TTN) är ett tillstånd som karaktäriseras av snabb andning hos nyfödda. Det uppstår vanligtvis inom de första timmarna efter födelsen och beror på att det kvarvarande fostervattnet i lungorna inte har hunnit resorberas helt vid födelsen.

Vid TTN har barnet ofta en andningsfrekvens över 60 andetag per minut, vilket kan vara oroande men är vanligtvis icke-allvarligt och förbättras av sig självt inom några dygn. Andra symtom som kan förekomma är gråaktig hudfärg, skummande svalg, snabb hjärtslag och viss retraktil rörelse i mellanryggen (interkostal recession).

TTN är vanligare hos nyfödda som föds genom kejsarsnitt än hos dem som föds vaginalt. Det kan också vara vanligare hos nyfödda vars mödrar har diabetes eller som har en för tidig födsel.

I de flesta fall behövs inga speciella behandlingar för TTN, men i vissa fall kan barnet behöva syresättas eller ges extra vätska. I sällsynta fall kan barnet behöva intuberas och ventileras om andningen inte förbättras.

Tachypnea är ett medicinskt begrepp som definierar en accelererad andningsfrekvens, vanligen över 20 andetag per minut hos vuxna och över 60 andetag per minut hos spädbarn. Det kan vara ett tecken på olika sjukdomstillstånd som kan variera från milda till allvarliga, såsom lunginflammationer, hjärtsjukdomar, metabola störningar eller neurologiska problem. Tachypne kan även förekomma vid fysisk ansträngning eller hög höjd.

'Lungor' (plural av 'lunga') är de organ i kroppen som hjälper till att andas. De två lungorna finns i bröstkorgen och är omgivna av revben, muskler och hud. Lungornas främsta funktion är att ta emot luft från luftvägarna, syreta den inandade luften och släppa ut koldioxid vid utandning.

Lungorna består av ett komplext nätverk av luftvägar, blodkärl och alveoler (luftsäckar), som möjliggör gasutbyte mellan luften och blodet. Alveolerna är mycket tunna vävnader som tillåter syre att diffundera in i blodomloppet och koldioxid att diffundera ut.

Lungorna är också involverade i andra funktioner, såsom röstproduktion och immunförsvar.

MedlinePlus är en webbplats som tillhandahålls och underhålls av US National Library of Medicine (NLM), som är en del av National Institutes of Health (NIH). MedlinePlus erbjuder information om sjukdomar, förhållanden, terapier, läkemedel och preventiva omsorgsmått på ett tillgängligt, opartiskt och trovärdigt sätt. Innehållet på webbplatsen är skrivet på enkel engelska och spanska och inkluderar artiklar, videor, illustrationer, hälsorelaterade nyheter och information om kliniska prövningar.

MedlinePlus sammanställer information från American National Institutes of Health och andra välrenommerade organisationer och har som mål att erbjuda en neutral och opartisk resurs för allmänheten, patienter, familjer och vårdpersonal. Innehållet på webbplatsen genomgår en granskning av experter för att säkerställa att den är korrekt, aktuell och tillförlitlig.

In medical terms, "andning" refererar till den process som innebär att luft fyller lungorna när vi andas in (inhalering), och att luften lämnar lungorna när vi andas ut (exhalering). Under inandningen dras syre rik av syre in i kroppen, medan koldioxid, ett avfallsgas som produceras under cellandningen, avges under utandningen.

Andningen är en nödvändig livsfunktion som kontrolleras av det autonoma nervsystemet och regleras för att upprätthålla en balans mellan syre och koldioxid i blodet. Andningsfrekvensen varierar beroende på aktivitetsnivå, ålder och hälsotillstånd.

Utan korrekt behandling blir personer med ventilpneumthorax cirkulatoriskt instabila, får nedsatt medvetandegrad som slutligen ...
Symtomen vid PDE utvecklas i regel snabbt med epileptiska krampanfall, förändrad medvetandegrad, beteendeförändringar, ... tvångsmässigt cirklande, avvikande rörelser och nedsatt syn. Diagnosen ställs utifrån kliniska symtom, magnetkameraundersökning ...
Det kan även avse en nedsatt kapacitet hos blodet att bära syre. När anemi tillkommer långsamt är symptom ofta vaga och kan ... Anemi som uppstår plötsligt har ofta tydligare symptom som kan innefatta: sänkt medvetandegrad (konfusion), svimningskänsla och ... Orsaker till en nedsatt produktion kan vara bland annat järnbrist, B12-brist, thalassemi och ett antal olika benmärgsneoplasier ... Det finns tre huvudtyper av anemi: till följd av blodförlust; till följd av nedsatt produktion av röda blodkroppar; till följd ...
Lungskintigrafi kan utföras hos alla patienter medan datortomografi, på grund av nedsatt njurfunktion eller överkänslighet mot ... sänkt medvetandegrad och ibland hos äldre delirium. Hos tidigare friska patienter med misstänkt lungemboli mäts ofta halten av ...
För personer med nedsatt glukostolerans kan diet och träning antingen var för sig eller i kombination med metformin eller ... ett tillstånd med mycket högt blodsocker förknippat med en sänkt medvetandegrad och lågt blodtryck). Typ 2-diabetes är i ... även krävs att de pankreatiska betacellerna har en nedsatt insulinsekretion. Världshälsoorganisationens definition av diabetes ...
Sepsis är en potentiell komplikation av lunginflammation, och blir vanligare hos patienter med nedsatt immunförsvar. De ... indragen bröstkorg eller minskad medvetandegrad. En snabb andningsfrekvens definieras som fler än 60 andetag per minut hos barn ... extrem hög eller låg temperatur samt sänkt medvetandegrad. Lunginflammation har ofta liknande symptom oavsett om den orsakats ...
Utan korrekt behandling blir personer med ventilpneumthorax cirkulatoriskt instabila, får nedsatt medvetandegrad som slutligen ...
Nedsatt medvetandegrad, yrsel och förvirring förekommer. Perifer sensorisk neuropati. Tromboembolism Djup ventrombos. ...
om du lider av nedsatt medvetandegrad (om du känner dig svimfärdig); *. om du befinner dig i chocktillstånd (kallsvettning kan ...
... är nedsatt (afasi) och nedsatt kognitiv förmåga. Vid svår hjärnskada är det vanligt att man har andningsproblem samt ... Indelningen används för att bedöma vakenhets- eller medvetandegrad hos den drabbade. Risken att få långvarig ... är nedsatt (afasi) och nedsatt kognitiv förmåga. Vid svår hjärnskada är det vanligt att man har andningsproblem samt ... nedsatt språklig förmåga (förmågan att tala och förstå talat språk påverkas samt förmåga att skriva, läsa och räkna). ...
om du har nedsatt njurfunktion eller är äldre. Dosen måste i sådana fall justeras och du bör även dricka mycket vätska under ... darrningar, koordinationssvårigheter, talsvårigheter, kramper, hjärnsjukdom (encefalopati), sänkt medvetandegrad ner till koma ... För äldre personer och personer med nedsatt njurfunktion är det viktigt att dricka mycket vätska under behandlingen. Det är ... Till personer med mycket starkt nedsatt infektionsförsvar kan dosen ökas till 2 tabletter à 200 mg 4 gånger dagligen. ...
Det kan också orsaka dimsyn, dubbelseende, bristande muskelkoordination eller sänkt medvetandegrad, särskilt i början av ... Om du har en njursjukdom (nedsatt njurfunktion) är startdosen hälften av den vanliga startdosen. ... darrningar; huvudvärk; koma; minskad medvetandegrad; okontrollerbara rörelser i mun, tunga, armar och ben ...
Listeria hos ett nyfött barn kan, om smittan har skett i livmodern, visa sig som för tidig födsel med nedsatt allmäntillstånd ... Efter hand kan symtom på hjärnhinneinflammation i form av minskad medvetandegrad och huvudvärk visa sig - dessa symtom saknas ... Exempel på tillstånd då immunsystemet blir nedsatt är graviditet, alkoholism, hög ålder och underliggande sjukdomar som ... Personer i riskgrupperna - gravida och personer med nedsatt immunförsvar - bör undvika mjuka lagrade ädelostar och ...
Inga neurologiska bortfall såsom sänkt medvetandegrad, fokala neurologiska bortfall (motorisk svaghet i arm eller ben) eller ... Nedsatt balans eller ostadighetskänsla. *Lättirritabilitet. *Nedstämdhet. *Nedsatt kognitiv förmåga såsom försämrad ...
Beslutsförmågan kan även vara nedsatt vid andra former av nedsatt kognitiv förmåga. De flesta jurisdiktioner intar ett ... Det innebär att patientens medvetandegrad sänks delvis eller helt, intermittent eller kontinuerligt. Svenska Läkaresällskapet ... Vid depression kan beslutsförmågan vara nedsatt. Statens medicinsk-etiska råd menar dock att efterfrågan på dödshjälp generellt ...
Eliminationen påverkas inte av nedsatt njurfunktion.. Nedsatt leverfunktion Distributionsvolymen är något ökad och det totala ... Huvudrisker är andningsdepression, apné, sänkt medvetandegrad och cirkulationspåverkan med bradykardi och blodtrycksfall. ... Till äldre och till patienter med nedsatt allmäntillstånd liksom vid nedsatt lever- eller njurfunktion, hjärtblock och ... nedsatt lungfunktion, bronkialastma, minskad respiratorisk reserv, okontrollerad hypotyreoidism, alkoholism, nedsatt njur- ...
Sänkt medvetandegrad eller förlust av medvetande. (Mindre vanliga, kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare.) ...
Skulle man känna igen sig i ovan nämnda symptom eller uppleva att ens medvetandegrad är lägre, ska man genast uppsöka akutvård ... Ofta drabbas man även av nedsatt rörlighet och styrka kring leden. För att få bukt med inflammationen krävs rätt ... Vi använder oss av en kombination av olika behandlingstekniker för att kunna reducera både muskelsmärta och nedsatt rörlighet, ...
Parkinsons sjukdom och nedsatt luktsinne. *Parkinsons sjukdom och sömnsvårigheter. *Parkinsons sjukdom och REM-sömnstörning ... Hjärnskada och bedömning av medvetandegrad. *Symtom och egenvård vid hjärnskada. *Förebyggande av hjärnskada ...
Parkinsons sjukdom och nedsatt luktsinne. *Parkinsons sjukdom och sömnsvårigheter. *Parkinsons sjukdom och REM-sömnstörning ... Hjärnskada och bedömning av medvetandegrad. *Symtom och egenvård vid hjärnskada. *Förebyggande av hjärnskada ...
Vuxna med nedsatt njur- eller leverfunktion. Den vanliga startdosen är hälften av den dos som rekommenderas för vuxna. Din ... om du har kraftigt nedsatt andningsförmåga (andningsdepression) med för låga syrenivåer i blodet (hypoxi) och/eller för höga ... om du har nedsatt binjurefunktion (binjurarna fungerar inte ordentligt) till exempel Addisons sjukdom. ... Hos äldre patienter utan nedsatt njur- och/eller leverfunktion behövs oftast inte någon dosjustering. ...
... är mindre alert eller upplever nedsatt medvetandegrad, känner dig mycket sömnig med låg energi (tecken på hög nivå av ammoniak ... är mindre alert eller upplever nedsatt medvetandegrad, känner dig mycket sömnig med låg energi (tecken på hög nivå av ammoniak ...
Patienter med nedsatt leverfunktion Diovan är kontraindicerat hos patienter med svårt nedsatt leverfunktion, biliär cirros och ... Symtom: Överdosering av Diovan kan ge uttalad hypotension, som kan leda till en lägre medvetandegrad, cirkulatorisk kollaps och ... Nedsatt leverfunktion Hos patienter med lindrigt till måttligt nedsatt leverfunktion utan kolestas, ska Diovan användas med ... Nedsatt leverfunktion Som hos vuxna, är Diovan kontraindicerat hos pediatriska patienter med gravt nedsatt leverfunktion, ...
C: nedsatt cerebral cirkulation, oavsett orsak. Påverkat vätskebalans eller elstatus. D: hypoglukemi / hyperglukemi.. E: hög ... Psykiskt status - orientering, medvetandegrad, hallucinationer, vanföreställningar etc. *Relevant provtagning och ... tydligare att störningarna inte bättre förklaras av existerande neurokognitivt tillstånd eller reducerad medvetandegrad av ...
Auskultation: Starkare andningsljud: När lungparenkymet har nedsatt lufthalt (pneumoni, atelektas) hörs det bronkiella ... medvetandegrad, orientering till person/tid/rum, stämningsläge. KOMPENDIUM ANAMNES och STATUS Reviderad version IV UPPSALA ...
hon kan skritta luungt, vilket kan leda köp Propranolol online Sverige en nedsatt förmåga att bryta ned läkemedel och en ... onaturligt stelhetstillstånd med samtidig minskad känslighet för smärta och sänkt medvetandegrad Varför kan intravenös ...
Mot den bakgrunden samt psykiatriuttalanden finner tingsrätten det inte visat att mannen haft en sådan medvetandegrad att han ... Utlåtandet innebär att den tilltalades förmåga att inse gärningens innebörd och kontrollera sitt handlande har varit nedsatt, ...
Parkinsons sjukdom och nedsatt luktsinne. *Parkinsons sjukdom och sömnsvårigheter. *Parkinsons sjukdom och REM-sömnstörning ... Hjärnskada och bedömning av medvetandegrad. *Symtom och egenvård vid hjärnskada. *Förebyggande av hjärnskada ...
Parkinsons sjukdom och nedsatt luktsinne. *Parkinsons sjukdom och sömnsvårigheter. *Parkinsons sjukdom och REM-sömnstörning ... Hjärnskada och bedömning av medvetandegrad. *Symtom och egenvård vid hjärnskada. *Förebyggande av hjärnskada ...