Kromogranin B är ett protein som finns i sekreterade vesiklar hos sympatiska nervceller och endokrina celler. Det används som en markör för diagnosen av tumörer som uppstår från dessa cellytor, till exempel neuroendokrina tumörer (NET).
Kromogranin A är ett protein som finns i sekreterade vesiklar, eller granuler, inne i kromaffinstceller, vilka är en typ av cell som förekommer i flera olika typer av vävnad, inklusive luftvägarna och tarmen. Proteinet fungerar som ett strukturellt protein och hjälper till att forma granulerna där neurotransmittorer och andra signalsubstanser lagras. När kromaffinstceller aktiveras frisätts granulerna, vilket resulterar i frisättning av signalsubstanser som bland annat har en vasokonstriktorisk effekt, det vill säga att de orsakar en konstruktion av blodkärlen. Kromogranin A används också som ett tumormarkör för neuroendokrina tumörer (NET), eftersom högre nivåer av proteinet kan indikera på närvaro av en sådan tumör.
I en enkel medicinsk definition är kromograniner proteiner som finns naturligt i vissa celler, särskilt i de neuroendokrina och endokrina cellerna. Dessa celler har förmågan att utsöndra hormoner eller signalsubstanser för att kommunicera med andra celler i kroppen. Kromograniner fungerar som strukturella proteiner inne i vesiklar, de membranbundna organellerna där signalsubstanser lagras och prepareras för utsöndring. De kan också vara involverade i cellers tillväxt, differentiering och överlevnad. Kromogranin A är ett av de viktigaste kromograninproteinerna och används som markör för att identifiera neuroendokrina celler och diagnostisera neuroendokrina tumörer.
Sekretogranin II är ett proteiner som förekommer naturligt i kroppen och primärt lagras inom synapska vesiklar hos neuroendokrina celler, där det bidrar till regleringen av sekretoriska granuls utveckling och neuropeptidernas lagring.
Den inre delen av binjuren; den syntetiserar, lagrar och släpper ut katekolaminer.
Ansamlingar av cellsubstanser som kan vara membranförsedda.
I en enkel mening är PC12-celler en typ av celllinje som originallyt isolerades från ett tumörscancer i den kromaffin cellen i ganglionet (en sorts nervcell) hos en rat. Dessa celler har blivit väl använda inom forskningen, särskilt för studier av neuronala system och neuroendokrina system, eftersom de kan differensieras till likna neuronala fenotyp under rätt kulturella villkor. När PC12-celler differensieras visar de en typisk nervcells morfologi med långa utskott och kan även producera och sekretera neurotransmittorer, som dopamin och acetylkolin.
Inositol 1,4,5-trisphosphate receptors (IP3Rs) are calcium ion channels found in the membrane of the endoplasmic reticulum (ER), a network of tubules within the eukaryotic cell. IP3Rs play a crucial role in intracellular calcium signaling, which is essential for various cellular processes such as gene expression, cell growth, differentiation, and apoptosis.
Bukspottkörtelhormoner, också kända som enterohormoner, är hormoner som produceras och secreteras av enteroendokrina celler i tarmen. Dessa hormoner har en rad funktioner, inklusive reglering av matspjälkning, glukoshomöostas, sätt hungern och känslan av mättnad, samt immunmodulering. Exempel på bukspottkörtelhormoner inkluderar serotonin, gastrin, secretin, cholecystokinin (CCK), glukagon-somatomstatin-like peptid (GLP)-1 och -2, och peptid YY (PYY).
En packe tillplattade, små blåsor som medverkar i posttranslationsproduktionen och sorteringen av proteiner, genom att ta emot dem från det endoplasmatiska nätverket och vidarebefordra dem till sekretoriska mikrokärl, lysosomer eller cellmembranet. Proteiner förflyttas med hjälp av transportblåsor som knoppas av från det endoplasmatiska nätverket eller Golgiapparaten och smälter samman med Golgi, lysosomer eller cellmembranet.
Ett reagensmedel som vanligtvis används vid biokemiska undersökningar för att förhindra oxidation av SH-grupper (tiolgrupper) och för arr reducera disulfider till ditioler.

Kromogranin B är ett protein som finns i vesiklar (granuler) inne i vissa celler, särskilt i kromaffinceller i bisköldparen och andra endokrina och neuroendokrina celler. Det används som en markör för att mäta aktiviteten hos dessa celler, särskilt vid diagnostisering av neuroendokrina tumörer (NET). Kromogranin B är ett av flera proteiner som ingår i kromogranin A-komplexet. När dessa granuler release sitt innehåll, exempelvis under en nervimpuls eller vid bildandet av hormoner, kan nivåerna av kromogranin B mätas i blodet och ge information om sjukdomstillståndet.

Kromogranin A är ett protein som finns i sekreterade vesiklar hos sympatiska nervceller och endokrina celler. Det är ett av de proteiner som utgör kärnan i dessa vesiklar, tillsammans med neuropeptider och andra signalsubstanser. När vesikeln fusionerar med cellytan under exocytos kommer kromogranin A att frisättas tillsammans med de andra innehållssubstanserna.

Kromogranin A används som markör för sympatiska nervceller och endokrina celler, och kan mätas i blodet som ett sätt att diagnostisera neuroendokrina tumörer (NET). Ökade nivåer av kromogranin A i blodet kan indikera på närvaro av en NET eller annan typ av neuroendokrin sjukdom.

Kromograniner är ett proteinet som finns i vissa celler, särskilt i mastceller och basofila granulocyter. Det spelar en roll i mediatorutlösning vid inflammation och allergiska reaktioner. Kromogranin A används också som markör för neuroendokrina tumörer.

Sekretogranin II, också känd som chromogranin C, är ett protein som finns i sekreterade vesiklar i neuroendokrina celler och kromaffinvävnader. Det används som en markör för att identifiera dessa celler och har också visat sig ha en roll i regleringen av exocytosprocessen, där det transporteras till vesikelmembranet och bidrar till utlösandet av sekretion. Sekretogranin II kan spjälkas ned till flera biologiskt aktiva peptider som har olika funktioner, inklusive vasoaktivitet och immunmodulering.

"Binjuremärg" är en medicinsk term som refererar till den vätska som accumulerar i det utrymmeskompartment som omger levern och bukhinnan i buken. Binjuremärgen bildas när det finns skada eller irritation i bukhinnan, levern, eller i de små blodkärlen (kapillärer) i bukhinnan, vilket orsakar en ökad permeabilitet hos kapillärväggarna och därmed utträdning av plasma från blodomloppet till det omgivande utrymmet.

Binjuremärgen kan vara ett tecken på olika sjukdomszustånd, såsom leverinflammation, infektioner, cancer, eller skada på bukhinnan. Den kan också uppstå som en komplikation till vissa medicinska behandlingar, såsom dialys eller kemoterapi.

Binjuremärgen mäts vanligen i volymen och uttrycks i milliliter (ml) eller liter (L). En liten mängd binjuremärg (mindre än 500 ml) kan vara asymptomatisk, medan större mängder kan orsaka symtom som buksmärta, illamående, kräkningar och andningssvårigheter. Behandlingen av binjuremärg beror på orsaken till den och kan innefatta mediciner, dränering av binjuremärgen eller kirurgisk behandling.

Cytoplasmatic granules are small, membrane-bound organelles or inclusions found within the cytoplasm of cells. They contain various substances, such as proteins, lipids, and carbohydrates, which play specific roles in cellular functions. Different types of cytoplasmic granules have distinct appearances and compositions, depending on their function. Some examples include:

1. Secretory granules: These are found in cells that produce and release various substances, such as hormones, enzymes, or neurotransmitters. They store these substances and fuse with the cell membrane during exocytosis to release their contents into the extracellular space.
2. Lysosomes: These are membrane-bound organelles that contain digestive enzymes. They break down waste materials, foreign particles, and damaged organelles within the cell through a process called autophagy.
3. Melanosomes: Found in melanocytes, these granules contain the pigment melanin, which is responsible for skin, hair, and eye color.
4. Weibel-Palade bodies: These are found in endothelial cells lining blood vessels and store proteins involved in blood clotting and vasodilation.
5. Granules in neutrophils and other immune cells: Neutrophils contain granules filled with enzymes, antimicrobial peptides, and reactive oxygen species that help eliminate pathogens during an immune response.
6. Lipid droplets: These are cytoplasmic granules that store lipids, primarily triglycerides, for energy production or membrane synthesis.
7. Glycogen granules: Found in cells like hepatocytes and muscle cells, these granules store glycogen, a polysaccharide used as an energy source.

These are just a few examples of cytoplasmic granules found within various cell types. Each type has a unique composition and function that contributes to the overall health and functioning of the cell.

PC12-celler är en typ av neuroendokrina celler som initialt isolerades från ett tumörväv i en fallohund (Phochoca sinensis) av olfactocellär origin. Dessa celler har sedan blivit ett viktigt verktyg inom neurovetenskapen och cancerforskningen på grund av deras unika egenskaper.

PC12-celler har en dubbelpotential, det vill säga de kan differentieras till antingen en neuronal fenotyp eller en muskel-like fenotyp beroende på vilka signalsubstanser de exponeras för. När de differencieras till en neuronal fenotyp visar de typiska nervcellsegenskaper, såsom utskott och elektrisk excitabilitet, samt bildning av synaptiska kontakter. Dessa egenskaper gör PC12-celler till ett användbart modellsystem för att studera neuronal differentiering, neurotoxicitet, neurodegeneration och neuroplasticitet.

PC12-celler är också känsliga för signalsubstanser som nerveväxtfaktor (NGF), som främjar deras överlevnad, differentiering och neuritbildning. Som ett resultat har PC12-celler använts i studier av NGF-signalering och dess roll i neuronal differentiering och överlevnad.

I cancerforskningen har PC12-celler använts som ett modellsystem för att studera neuroendokrina tumörer, särskilt small cell lung cancer (SCLC), eftersom de delar många gemensamma molekylära egenskaper.

Inositol 1,4,5-trisphosphate receptors (IP3Rs) are calcium ion channels found in the membrane of the endoplasmic reticulum (ER), a network of tubules within the cell that is responsible for protein synthesis, folding, and transport. IP3Rs play a crucial role in intracellular calcium signaling, which is essential for various cellular processes such as gene expression, metabolism, and muscle contraction.

IP3Rs are activated by the second messenger molecule inositol 1,4,5-trisphosphate (IP3), which is produced by the activation of certain G protein-coupled receptors and receptor tyrosine kinases. When IP3 binds to the IP3R, it undergoes a conformational change that opens the calcium channel, allowing calcium ions to flow from the ER into the cytosol. This increase in cytosolic calcium concentration can then trigger further downstream signaling events.

There are three isoforms of IP3Rs (IP3R1, IP3R2, and IP3R3) that differ in their expression patterns, regulatory properties, and sensitivity to IP3. Dysregulation of IP3R-mediated calcium signaling has been implicated in various pathological conditions, including neurological disorders, cardiovascular diseases, and cancer.

Bukspottkörtelhormoner, också kända som gastrin, är hormoner som produceras och secretieras av G-cellerna i magsäckens bakre vägg. Dessa hormoner stimulerar frisättningen av mag juice, en syrahaltig vätska som hjälper till att bryta ned maten i magsäcken.

Gastrin har också andra funktioner, inklusive stimulering av cellernas tillväxt och proteinklyvning i magsäcken. Förhöjda nivåer av bukspottkörtelhormoner kan orsaka överproduktion av mag juice, vilket kan leda till symptom som Magkatarr, illamående och kräkningar. Låga nivåer av gastrin kan orsaka magsyrabrist och andra magrelaterade problem.

Den Golgi-apparaten är ett organell i eukaryota celler som är involverad i modifiering, sorting och transport av proteiner och lipider. Det består av staplade, flercelliga säckar, cisternor, som är arrangerade i parallella rader och omges av ett membransystem. Proteiner och lipider transporteras in i Golgi-apparaten i en vesikel från det endoplasmatiska nätverket (ER), där de modifieras genom en serie av processer, inklusive glykosylering, sulfatisering och fosforylering. Efter att ha blivit modifierade transporteras proteiner och lipider sedan ut från Golgi-apparaten i vesiklar till olika delar av cellen eller förpackas in i sekretoriska granuler som kommer att släppas ut från cellen.

Ditiotreitol (DTT) er en liten, stabil og fleksibel svovel-holdig organisk forbindelse som ofte brukes som reduktionsmiddel innenom biokjemisk forskning. DTT kan reduere disulfidbrudd i proteiner til tioler, derfor blir det brukt til å forhindre disulfidbrudd og dermed stabilisere proteinet under eksperimentelle forhold. Det er også en kraftfull skjebner av tvekapplikasjoner som kan reduse andre sulfidbrudd, slik som dem i ribonukleotider og disulfidbindinger i fedtstoffer. DTT har også vært brukt som antioxidativ agent for å forhindre oxidativ skade til biomolekyler under eksperimentelle forhold.

Esomeprazol Viatris kan även minska upptaget av vitamin B-12, särskilt under långtidsbehandling. ... om du ska genomgå en specifik blodprovstagning (kromogranin A). Om du får hudutslag, särskilt i områden som utsätts för sol, ...
Alla patienter bör följas upp med kromogranin-A inom 3 månader och sedan var 3-6:e månad i 2 år. Hos patienter som hade ... vårdnivå B-C). ... Kromogranin-A och metoxityramin i plasma kan vara av värde vid ... ökning av metoxikatekolaminer och/eller kromogranin-A. Hos patienter som inte hade förhöjda metoxikatekolaminer preoperativt ...
... kromogranin A och 5-HIAA) och somatostatinreceptor-PET-DT efter 3-6 månader. Därefter biokemisk (kromogranin A och 5-HIAA) och ... vårdnivå B) i nära samarbete med ett universitetssjukhus. Patienter med avancerad sjukdom bör följas upp på vårdnivå C. ... Generella markörer S-kromogranin A samt S-PP. Specifika markörer: S-gastrin, S-insulin, S-C-peptid, S-proinsulin, P-glukagon, P ... Uppföljning med S-kromogranin A och/eller S-CEA var 6 månad, kontrollerna kan glesas om inget återfall efter 2 år. Vid ...
Leukocyter, Lkc - B. *Leukocyter, testremsa - U. *Leukocyter - Ascitesvätska (Asc). *Leukocyter - Perikardvätska (Pkv) ...
Leukocyter, Lkc - B. *Leukocyter, testremsa - U. *Leukocyter - Ascitesvätska (Asc). *Leukocyter - Perikardvätska (Pkv) ...
Leukocyter, Lkc - B. *Leukocyter, testremsa - U. *Leukocyter - Ascitesvätska (Asc). *Leukocyter - Perikardvätska (Pkv) ...