Läran om skallens varierande storlek, form och proportioner.
Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.
'Building material' kan definieras som ett material eller en substans som används för att uppföra, reparera eller underhålla byggnader och andra strukturer. Detta inkluderar allt från traditionella material som trä, sten och tegel till moderna kompositmaterial och konstruktionselement av metall, glas och betong.
En RNA-virusinfektion hos rhesusapor, grönapor och saimiriapor som kan överföras till människor.
NLMs (National Library of Medicine, USA) utvidgade informationstjänst för medicnska yrkesutövare och allmänheten. Tjänsten, som är webbaserad, har en omfattande länkning till informationskällor för sjukdomstillstånd och hälsofrågor.
Läran om levande organismers byggnad.
Ett onormalt protein i plasma eller urin, bestående av monoklonala lätta immunoglobinkedjor, som utsöndras i samband med vissa plasmacelldyskrasier.
Ett släkte av familjen Filoviridae, bestående av en art (Lake Victoria marburgvirus) med flera stammar. Släktet uppvisar inga antigenkorsreaktioner med Ebolavirus.

Kraniologi är en subspecialitet inom neurovetenskapen och neurologin som fokuserar på studien av kraniet, specifikt på dess anatomi, fysiologi och sjukdomar. Kraniologin inkluderar studien av skallbenets struktur, funktion och patologiska tillstånd, såsom skallbrist, skallfrakturer och tumörer i kraniet. Disciplinen kan också involvera undersökning och behandling av neurokranium, som är den del av kraniet som hos människor skyddar hjärnan. Kraniologi kan användas för att diagnostisera och planera behandlingar för en rad olika neurologiska tillstånd, inklusive trauma, infektioner, tumörer och degenerativa sjukdomar.

"Encyclopedias are comprehensive reference works containing information on a wide range of topics. They are typically organized in alphabetical order and provide concise summaries of facts, concepts, and knowledge in various fields such as science, history, literature, philosophy, and arts. The principles behind the creation of encyclopedias include accuracy, objectivity, and authority, with contributions from experts in their respective fields. Encyclopedias serve as a valuable resource for researchers, students, and general readers seeking reliable information on a wide array of subjects."

'Building materials' are not a medical term, but rather refer to the materials used in the construction or repair of buildings and other structures. These can include a wide variety of substances such as wood, concrete, steel, glass, brick, and many others. In a medical context, certain building materials may be relevant if they contain substances that could potentially cause harm to human health, such as lead in older paint or asbestos in insulation. Exposure to these substances can lead to various health problems, including respiratory issues, cancer, and neurological damage. However, it's important to note that the medical effects of building materials are typically related to exposure levels and individual sensitivities, rather than the materials themselves.

Marburgvirusfeber, eller Marburg sjukdom, är en allvarlig och ofta dödlig infektionssjukdom som orsakas av marburgvirus. Sjukdomen visar sig oftast med ett plötsligt påbörjat feberutbrott, kraftiga huvudvärkar, muskel- och ledsmärtor, svår illamående, diarré och i vissa fall blodiga utsöndringar. Cirka 50 procent av de som drabbas av sjukdomen dör. Marburgvirus sprids främst genom kontakt med infekterade djurs liquid eller direkt mellan människor via droppsmitta eller beröring av kroppsvätskor från en sjuksjuk individ. Det finns inget vaccin eller specifika behandlingar tillgängliga för sjukdomen, men stödjande vård och symtomlindrande mediciner kan ges under sjukhusvistelse. Förebyggande åtgärder som personlig hygien och skydda sig mot direkt kontakt med blod och kroppsvätskor från en infekterad individ är viktiga för att förebygga smittspridning.

MedlinePlus är en webbplats som tillhandahålls och underhålls av US National Library of Medicine (NLM), som är en del av National Institutes of Health (NIH). MedlinePlus erbjuder information om sjukdomar, förhållanden, terapier, läkemedel och preventiva omsorgsmått på ett tillgängligt, opartiskt och trovärdigt sätt. Innehållet på webbplatsen är skrivet på enkel engelska och spanska och inkluderar artiklar, videor, illustrationer, hälsorelaterade nyheter och information om kliniska prövningar.

MedlinePlus sammanställer information från American National Institutes of Health och andra välrenommerade organisationer och har som mål att erbjuda en neutral och opartisk resurs för allmänheten, patienter, familjer och vårdpersonal. Innehållet på webbplatsen genomgår en granskning av experter för att säkerställa att den är korrekt, aktuell och tillförlitlig.

Anatomi är en gren inom medicinen som handlar om studien av den normala strukturen hos levande organismers kroppar, inklusive deras inre och yttre delar. Anatomin undersöker de olika vävnaderna, muskler, ben, organ och andra strukturer i kroppen, hur de är arrangerade och hur de fungerar tillsammans.

Anatomin kan delas in i två huvudsakliga områden: makroskopisk anatomi och mikroskopisk anatomi. Makroskopisk anatomi handlar om studien av de större strukturerna som kan ses med blotta ögat eller med hjälp av enkla instrument, såsom skelettet, musklerna, hjärtat och lungorna. Mikroskopisk anatomi handlar däremot om studien av de mindre strukturerna som kräver mikroskopi för att kunna ses, såsom celler, vävnader och små kärl.

Anatomin är en viktig grund i medicinsk utbildning och forskning, eftersom den ger en förståelse av hur olika delar av kroppen fungerar tillsammans och hur de påverkar varandra. Denna information kan användas för att diagnostisera och behandla sjukdomar och skador.

Bence Jones protein är ett tynt protein som består av monoklonala immunoglobulin lättkedjor. Det kan påträffas i urinen hos patienter med multipel myelom, en malign tumör av plasma cells, eller i vissa andra sjukdomar där det bildas klona av plasma cells. Bence Jones protein är uppkallat efter den brittiske läkaren Henry Bence Jones som först beskrev dess förekomst i urinen 1847.

'Marburgvirus' är ett filovirus som tillhör samma familj som Ebolavirus och kan orsaka allvarliga sjukdomar hos människor och apor. Viruset upptäcktes första gången 1967 i Marburg och Frankfurt i Tyskland, samt i Serbien (dåvarande Jugoslavien), efter att arbetare vid en laboratorieexponerats för infekterade gröna markattaapor. Sjukdomen som orsakas av Marburgvirus kallas Marburgfeber och visar sig ofta med symtom som plötslig feber, hosta, muskelvärk, huvudvärk, illamående, kräkningar, diarré, magsmärtor, utslag, missfärgade blodplasma och i vissa fall blödningar. Dödsrisken för Marburgfeber uppskattas till 24-88% beroende på behandlingsmetoder och individuell hälsa.

Alltså samlade man skallar och mätte dem; disciplinen kallas kraniologi eller kraniometri. I sitt arbete över hjärnans anatomi ...
Han var expert på hundens kraniologi och publicerade sina rön 1961. Undersökningen visade att skillnaderna mellan vargen och ...
Hultkrantz verksamhet kretsade kring anatomi (osteologi, ledmekanik), antropolog (kraniologi, kroppsmått), och rasbiologi. Han ...
Med hjälp av kraniologi har det gjorts försök att koppla fynden till nutida hundtyper. Stenåldershundarna kallas torvhundar. ...
1892 och Bidrag til Eskimoernes Kraniologi (1895). I Aarbøger fro nordisk Oldkyndighed og Historie 1893 behandlade han den ... danska bronsålderns kraniologi. Hansen var medutgivare av Meddelelser om Danmarks Antropologi. Carlquist, Gunnar (red.) (1932 ...
Han var expert på hundens kraniologi och undersökte 1961 hundfynden från Star Carr i England. Fynden daterades till 6 700-6 350 ...
Alltså samlade man skallar och mätte dem; disciplinen kallas kraniologi eller kraniometri. I sitt arbete över hjärnans anatomi ...
kraniologi [ historia ] * kraniologi [ anatomi ] * kunskapsteori * materialism * materialist [ filosofi ] * metafysik [ ...