Ett enzym som katalyserar omvandlingen av ett keton och en hydroxigrupp i C-20-positionen i kortison och andra 17,20,21-trihydroxisteroider. EC 1.1.1.53.
En naturligt förekommande glukokortikoid. Den har använts i ersättningsterapi vid binjuresvikt och som antiinflammatoriskt medel. Kortison i sig är ett overksamt ämne, men det omvandlas i levern till den verksamma metaboliten hydrokortison.
Steroider, medfödda ämnesomsättningsrubbningar, är ett samlingsbegrepp för en grupp genetiska sjukdomar som beror på mutationer i gener relaterade till steroidhormoners biosyntes och metabolism, vilket leder till olika grader av endokrina rubbningar och multisystempåverkan.
En grupp föreningar som utgör kärnan i familjen östrogena steroider.
Den steroidfamilj som ger upphov till androgenerna.
46, XX Disorders of Sex Development (DSD) refererer til en gruppe med medfødte betingelser, hvor individet har en karyotype på 46, XX, men udvikler sig fysiologisk og/eller anatomisk som et køn, der afviger fra det typiske for kvinder. Dette inkluderer situationer, hvor der er abnormaliteter i gonadernes (ovarium eller testikel) udvikling, produktionen af kønshormoner eller responsen på disse hormoner, som følge heraf kan der være usædvanligheder i genitalers udseende og/eller sekundære køns karakteristika. Det er vigtigt at understrege, at 46, XX DSD ikke definerer et individets køn identitet eller rolle, men snarere en række af medicinske forhold, der kan kræve videnskabelig undersøgelse og behandling.
Enzymer som reversibelt katalyserar oxidationen av kolhydraters hydroxylgrupper till ketosockerarter, aldehyd eller lakton. Alla acceptorer utom molekylärt syre är tillåtna. EC 1.1.1.; EC 1.1.2.; EC 1.1.99.
11-β-hydroxysteroid dehydrogenase (11-β-HSD) refers to a family of enzymes that catalyze the interconversion of biologically active glucocorticoids, cortisol and cortisone, in the body. There are two isoforms of this enzyme: 11-β-HSD1 and 11-β-HSD2.
11-β-hydroxysteroid dehydrogenase type 1 (11-β-HSD1) är ett enzym som katalyserar omvandlingen av inaktivt kortisol till aktivt cortisol i kroppen, främst i lever, fettvävnad och andra perifera vävnader. Det spelar därför en viktig roll i lokal regulation av glukokortikoider och är involverat i metabolismen av kolhydrater, lipider och protein. Förhöjda nivåer av 11-β-HSD1 har visats vara förknippade med insulinresistens, central fetma och kardiovaskulära sjukdomar.
En nitratreduktase är ett enzym som katalyserar reduktionen av nitrat (NO3-) till nitrit (NO2-).
Enzymer i oxidoreduktasklassen som katalyserar dehydrogenering av hydroxisteroider. EC 1.1.1.-.
Enzymer som katalyserar den reversibla reduktionen av alfakarboxylgruppen hos 3-hydroxi-3-metylglutarylkoenzym A till att ge mevalonsyra. EC 1.1.1.34.
Hydrokortison är ett syntetiskt glukokortikoid hormon som används för att behandla inflammation och immunsystemsreaktioner i kroppen. Det fungerar genom att minska produktionen av substanser i kroppen som orsakar inflammation och undertrycka immunsvaret. Hydrokortison kan användas för att behandla en rad olika medicinska tillstånd, inklusive astma, eksem, ledinflammationer, autoimmuna sjukdomar och allergiska reaktioner. Liksom andra glukokortikoider kan hydrokortison orsaka biverkningar som ökad aptit, viktuppgång, sömnlöshet och svaghet om det används under längre tid eller i höga doser.
En ribonukleotidreduktase (RNR) är ett enzym som katalyserar den nukleotidreduktionen som krävs för syntesen av deoxyribonukleotider, vilket är en essentiell process för DNA-replikation och -reparation. RNR konverterar ribonukleosiddifosfater till deoxyribonukleosiddifosfater genom att reducera deras hydroxylgrupp på 2'-kolatomen till en hydrogen, vilket förändrar ribos till deoxiribos. Dessa deoxyribonukleotider används sedan som byggstenar för DNA-syntesen. RNR spelar därför en central roll i cellcykeln och celldelningen, och dess reglering och aktivitet är noga kontrollerad för att säkerställa korrekt DNA-replikation och -reparation.
11-β-hydroxysteroid dehydrogenase type 2 (HSD2) är ett enzym som oxiderar det aktiva glukokortikoidet cortisol till den inaktiva formen cortison i specifika celler, främst i nieren och i bukspottkörteln. Det hjälper till att reglera mineralokortikoidnivåerna och underhåller homeostasen av salt och vatten i kroppen genom att förhindra att cortisol aktiverar mineralokortikoidreceptorn. Genom att hindra den överaktiva cortisolmetabolismen bidrar HSD2 till att mildra effekterna av Cushings syndrom, ett tillstånd karakteriserat av höga nivåer av aktiva glukokortikoider.
En nitritreduktase är ett enzym som katalyserar reduktionen av nitriter till någon form av kväve, inklusive ammoniak eller kvävgas. Dessa enzymer spelar en viktig roll i den biologiska nitrogenfixeringen och kan också vara involverade i patofysiologiska processer som hypoxia och cancer.
Ett enzym som katalyserar reaktionen 2 glutation + NADP+ = glutationdisulfid + NADPH + H+. EC 1.8.1.7.
Flavinmononukleotid-reduktas (FMN-reduktas) är ett enzym som reducerar Flavinmononukleotid (FMN) till Flavanodihydrogen (FH2) genom att transfera två väteatomer från NADPH till FMN.
Tioredoxin-disulfidreduktas är ett enzym som hjälper till att reducera, eller sänka, nivåerna av oxiderad tioredoxin i celler. Tioredoxin spelar en viktig roll i celldefenssystemet genom att hjälpa till att reglera cellers oxidativa status och underlätta neutraliseringen av skadliga fria radikaler. Tioredoxin-disulfidreduktas är ett väsentligt enzym för att hålla tioredoxinsystemet i balans, och störningar i dess funktion har visats vara relaterade till olika sjukdomstillstånd, inklusive cancer och neurodegenerativa sjukdomar.
NADPH-ferrihemoproteinreduktase, även känt som NADPH-oxidoreduktas eller NOX, är ett enzym som överför elektroner från NADPH till ferrihemoproteiner och kan reducera dem till ferrohemoproteiner. Detta enzym spelar en viktig roll i cellers förmåga att generera reaktiva syremolekyler, såsom superoxidradikaler, som är involverade i olika fysiologiska processer, inklusive immunförsvar och signaltransduktion.
Ett enzym som katalyserar oxidationen eller reduktionen av ferredoxin eller adrenodoxin i närvaro av NADP. EC 1.18.1.2.
"Oxidoreduktaser är ett enzym som katalyserar oxidation-reduktionreaktioner, där elektroner överförs från ett molekylärt substrat, det reducerade substratet, till en acceptor, det oxiderade substratet."
Cytokromreduktasen är ett enzymkomplex involverat i celldygnets (circadian rytm) reglering inom mitokondrierna hos eukaryota celler. Det katalyserar elektrontransportreaktioner och tillhandahåller energibearbetning genom att överföra elektroner från reducerade nicotinamidadenindinukleotid (NADH) till oxidationsmedel som syre, vilket leder till bildandet av vatten. Cytokromreduktasen spelar också en viktig roll i homeostasen hos celler genom att reglera apoptos eller programmerad celldöd.

Kortisonreduktaser är en grupp enzymer som katalyserar nedbrytningen och omvandlingen av kortisol, ett hormon som produceras i binjuremärgen. Det mest aktiva kortisonreduktaset är 11β-hydroxysteroiddehydrogenas typ 1 (11β-HSD1), som konverterar det inaktiva hormonet cortisone till det aktiva hormonet kortisol i celler. Ökad aktivitet av 11β-HSD1 har visats korrelera med ökat inflammatoriskt svar och insulinresistens, vilket kan leda till metabola sjukdomar som typ 2 diabetes och fetma. Därför är kortisonreduktaser ett aktivt forskningsområde för att utveckla nya behandlingsmetoder för dessa sjukdomstillstånd.

Kortison är ett starkt antiinflammatoriskt och immunsuppressivt steroidhormon som används inom medicinen för att behandla en rad olika sjukdomar och tillstånd, såsom astma, eksem, ledinflammationer, autoimmuna sjukdomar och allergiska reaktioner. Kortison produceras naturligt i kroppen av binjurarna, men kan även syntetiseras konstgjordt för medicinsk användning.

Kortison verkar genom att reducera inflammation och undertrycka det immuna systemet, vilket hjälper att lindra symtom som smärta, svullnad och rodnad. Långvarig användning av kortison kan dock leda till biverkningar såsom ökad risk för infektioner, ökad hungerkänsla, viktökning, sömnstörningar och benförsvagning. Därför preskrivs kortison ofta i lägsta möjliga doser och över kortast möjliga tidsperioder för att undvika dessa biverkningar.

Steroide är en grupp lipidlösliga hormoner som produceras naturligt i kroppen och har en rad viktiga funktioner, inklusive att hjälpa till att reglera immunsystemet, inflammationen och ämnesomsättningen. Steroider kan också användas som läkemedel för att behandla en rad olika sjukdomar och tillstånd.

Medfödda ämnesomsättningsrubbningar (ICD-10: E70) är ett samlingsnamn för en grupp genetiska sjukdomar som beror på avvikelser i ämnesomsättningen, det vill säga de biokemiska processerna som bryter ner och bygger upp kroppens celler och vävnader. Vid medfödda ämnesomsättningsrubbningar är dessa processer störda redan från födseln, vilket kan leda till en rad symtom och komplikationer.

Steroida medfödda ämnesomsättningsrubbningar (även kända som steroidgenetiska rubbningar) är en undergrupp av medfödda ämnesomsättningsrubbningar som beror på mutationer i gener som styr produktionen och metabolismen av steroidhormoner. Dessa sjukdomar kan vara allvarliga och livshotande, och de kan påverka olika delar av kroppen, inklusive binjurarna, levern, hjärtat, muskler, skelett, huden och centrala nervsystemet.

Exempel på steroida medfödda ämnesomsättningsrubbningar inkluderar:

* Kongenital adrenal hyperplasia (CAH): En grupp sjukdomar som beror på mutationer i generna för enzymer som är involverade i produktionen av cortisol och andra steroidhormoner i binjurarna. CAH kan leda till ökad produktion av androgener, vilket kan leda till könssegregeringsstörningar och andra symtom.
* Congenital lipoid adrenal hyperplasia (CLAH): En sjukdom som beror på mutationer i genen för steroidogenic acute regulatory protein (StAR), som är involverad i transporten av kolesterol till mitokondrier där det kan konverteras till andra steroidhormoner. CLAH leder till ett nästan fullständigt saknande av cortisol, aldosteron och androgener, vilket kan leda till livshotande komplikationer såsom adrenal kris.
* Pseudohypoparathyroidism (PHP): En grupp sjukdomar som beror på mutationer i genen för stimulerande G-protein-beta 3-subenhet (Gsα), vilket leder till resistans mot parathyroidhormon och andra peptidhormoner. PHP kan leda till hypokalcemi, hyperfosfatemia och andra symtom.
* Albright's osteodystrofi: En sjukdom som beror på mutationer i genen för stimulerande G-protein-alfa-subenhet (Gsα), vilket leder till resistans mot parathyroidhormon och andra peptidhormoner. Albright's osteodystrofi kan leda till hypokalcemi, hyperfosfatemia, könssegregeringsstörningar och andra symtom.
* McCune-Albright syndrom: En sjukdom som beror på en mosaikmutation i genen för stimulerande G-protein-alfa-subenhet (Gsα), vilket leder till resistans mot parathyroidhormon och andra peptidhormoner. McCune-Albright syndrom kan leda till fibrodysplasia ossificans progressiva, café au lait-fläckar, könssegregeringsstörningar och andra symtom.
* Carney complex: En sjukdom som beror på en genetisk defekt i regulatoriska proteiner, vilket leder till tumörer i endokrina och icke-endokrina vävnader. Carney complex kan leda till pigmenteringar, myxom, hjärttumörer och andra symtom.
* Multiple endokrin neoplasia typ 1 (MEN1): En sjukdom som beror på en genetisk defekt i regulatoriska proteiner, vilket leder till tumörer i endokrina vävnader. MEN1 kan leda till hyperparatyreoidism, hypofysadenom och andra symtom.
* Multiple endokrin neoplasia typ 2 (MEN2): En sjukdom som beror på en genetisk defekt i regulatoriska proteiner, vilket leder till tumörer i endokrina vävnader. MEN2 kan leda till medullärt sköldkörtelcancer, feochromocytom och andra symtom.
* Von Hippel-Lindau sjukdom (VHL): En sjukdom som beror på en genetisk defekt i regulatoriska proteiner, vilket leder till tumörer i endokrina och icke-endokrina vävnader. VHL kan leda till hemangioblastom, retinoblastom och andra symtom.
* Neurofibromatos (NF1): En sjukdom som beror på en genetisk defekt i regulatoriska proteiner, vilket leder till tumörer i nervsystemet. NF1 kan leda till neurofibrom, gliom och andra symtom.
* Tuberösa skleros (TSC): En sjukdom som beror på en genetisk defekt i regulatoriska proteiner, vilket leder till tumörer i nervsystemet. TSC kan leda till epilepsi, autism och andra symtom.
* Cowden syndrom: En sjukdom som beror på en genetisk defekt i regulatoriska proteiner, vilket leder till tumörer i endokrina och icke-endokrina vävnader. Cowden syndrom kan leda till bröstcancer, sköldkörtelcancer och andra symtom.
* Peutz-Jeghers sjukdom (PJS): En sjukdom som beror på en genetisk defekt i regulatoriska proteiner, vilket leder till tumörer i tarmarna. PJS kan leda till polyper, cancer och andra symtom.
* Li-Fraumeni syndrom (LFS): En sjukdom som beror på en genetisk defekt i regulatoriska proteiner, vilket leder till tumörer i endokrina och icke-endokrina vävnader. LFS kan leda till leukemi, cancer och andra symtom.
* Hereditärt hemorragiskt teleangiektasi (HHT): En sjukdom som beror på en genetisk defekt i regulatoriska proteiner, vilket leder till blödningar i huden och slemhinnorna. HHT kan leda till näsförstoppning, lungblödningar och andra symtom.
* Familjär adenomatös polypos (FAP): En sjukdom som beror på en genetisk defekt i regulatoriska proteiner, vilket leder till tumörer i tarmarna. FAP kan leda till polypers och cancer.
* Multipel endokrin neoplasier typ 1 (MEN1): En sjukdom som beror på en genetisk defekt i regulatoriska proteiner, vilket leder till tumörer i flera endokrina organ. MEN1 kan leda till sköldkörtelcancer, bukspottkörtelcancer och andra symtom.
* Multipel endokrin neoplasier typ 2 (MEN2): En sjukdom som beror på en genetisk defekt i regulatoriska proteiner, vilket leder till tumörer i flera endokrina organ. MEN2 kan leda till sköldkörtelcancer, medullärt sköldkörtelcancer och andra symtom.
* Von Hippel-Lindau sjukdom (VHL): En sjukdom som beror på en genetisk defekt i regulatoriska proteiner, vilket leder

"Estrane" er ikke en medisinsk termini. Jeg antar at du sannsynligvis tenker på "estrogener", som er en type steroidhormoner som produseres hovedsakelig i æggestokkene og plasseres under kategorien kjønshormoner. Estrogenet spiller en viktig rolle i reguleringen av menstruasjonsprosessen, graviditeten og utviklingen av sekundære kjønnsdrakter hos kvinner. Derudover har estrogenet også en betydning for knoglevoksen og kan være involvert i å beskytte mot hjerte-karrelaterte sykdommer.

Androstaner är ett steroid hormon som kan bildas i kroppen genom nedbrytning av testosteron. Det är en del av gruppen androgener, som är manliga könshormon. Androstaner har en structur med 17-carbonatomer och fyra ringar, och det finns i två huvudformer: 3α-androstaner och 3β-androstaner.

Det är värt att notera att androstaner inte är samma sak som androgener, men de är relaterade eftersom androsteron (ett typ av androstan) är en metabolit av testosteron och DHT (dihydrotestosteron), två viktiga androgener. Androstaner kan också vara tillgängliga som kosttillskott, men det finns inga vetenskapligt stöd för att användning av dessa supplement skulle ha några positiva effekter på människors hälsa eller prestationsförmåga.

46, XX Disorders of Sex Development (DSD) are conditions in which individuals who are genetically female (have two X chromosomes) have atypical development of their sex chromosomes, gonads, or reproductive organs. This means that they may have physical characteristics that do not fit typical definitions of male or female.

In 46, XX DSD, the gonads typically develop as ovaries, but they may be underdeveloped, malformed, or located in an abnormal position. The reproductive organs may also be atypical, such as having a vagina that is shorter than usual or not present at all. In some cases, individuals with 46, XX DSD may have ambiguous genitalia, which can make it difficult to determine their sex assignment at birth.

There are several different causes of 46, XX DSD, including genetic mutations, exposure to certain hormones during fetal development, and disorders that affect the production or function of hormones. Treatment for 46, XX DSD typically involves a multidisciplinary approach, with input from specialists such as endocrinologists, urologists, psychologists, and social workers. Treatment may include hormone therapy, surgery, and counseling to help individuals and their families adjust to the condition.

Colhydratdehydrogenaser är ett samlingsnamn för en grupp enzymer som katalyserar oxidationen av kolhydrater, det vill säga sockerarter. Genom att ta bort en väteatom och en syreatom från kolhydraten bildas antingen en keton eller en aldehyd, samtidigt som den resulterande energin lagras i form av NAD(P)H + H+.

Det finns olika typer av colhydratdehydrogenaser, till exempel:

* Glukosdehydrogenas
* Galaktosdehydrogenas
* Fruktosdehydrogenas

Dessa enzymer spelar en viktig roll i cellens energiproduktion och metabolism.

11-β-hydroxysteroid dehydrogenase (11-β-HSD) er ein klasse av enzymer som hjelper med å regulere aktiviteten av kortikosteroider, steroid hormoner som produseres i binyrene. Det finnes to typer av 11-β-HSD: type 1 og type 2.

Type 1, også kalt 11-beta-hydroxysteroid dehydrogenase 1 (11-β-HSD1), konverterer både cortisone til cortisol og vice versa. Cortisol er det aktive steroid hormonet, mens cortisone er det inaktive. Type 1 finnes i mange forskjellige typer celler, blant annet i lever, fedt- og hjertevæv. Denne typen spiller en viktig rolle ved å kontrollere mengden aktiv cortisol som er til stede i kroppen.

Type 2, også kalt 11-beta-hydroxysteroid dehydrogenase 2 (11-β-HSD2), konverterer kun cortisol tilbake til cortisone og har en begrenset distribusjon i kroppen. Denne typen finnes mest i nærings cellsystemet i nyrene, men også i placenta hos gravide kvinner. Dess funksjon er å beskytte mineralokortikoid receptorane fra steroidhormoner som cortisol og andre glukokortikoide.

En forstyrrelse i 11-β-HSD kan føre til endokrine lidelser, som Cushings syndrom hvis det er for mye aktivt cortisol eller Addisons sykdom hvis det er for lidt.

11-β-hydroxysteroid dehydrogenase type 1 (11-β-HSD1) är ett enzym som katalyserar omvandlingen av det inaktiva glukokortikoidet cortison till den aktiva formen cortisol i kroppen. Detta enzym finns främst i lever, fettvävnad och hjärnan. Ökad aktivitet av 11-β-HSD1 har visats korrelera med insulinresistens, typ 2 diabetes, central fetma och kardiovaskulära sjukdomar.

En nitratreduktase är ett enzym som katalyserar reduktionen av nitrat (NO3-) till nitrit (NO2-). Detta enzym förekommer naturligt i vissa bakterier, växter och djur, inklusive människan. I människokroppen är nitratreduktaser involverade i metabolismen av vissa läkemedel och kemikalier.

Det finns två huvudtyper av nitratreduktaser:

1. Den första typen, assimilatoriska nitratreduktas, hittas hos växter och bakterier som använder sig av denna process för att tillgodogöra sig kväve från miljön. Detta enzym finns i kloroplasten hos växter och reducerar nitrat till nitrit, vilket sedan kan konverteras till ammoniak och införlivas i aminosyror.

2. Den andra typen, dissimilatoriska nitratreduktas, återfinns hos vissa bakterier som använder nitrat som ett elektronacceptor under anaeroba förhållanden. Detta enzym är involverat i den process som kallas denitrifikation, där kväveoxider reduceras till gasformig kväve (N2).

Det är värt att notera att överexponering för nitratreduktaser kan vara skadligt eftersom höga nivåer av nitrit kan orsaka metemoglobinemi, en sjukdom där blodets förmåga att transportera syre minskar.

Hydroxysteroiddehydrogenasers (HSD) är en grupp enzymer som katalyserar omvandlingen av hydroxysteroider genom att oxidera och reducera dem. De hjälper till att reglera nivåerna och aktiviteten av olika steroidhormoner i kroppen, såsom östrogen, testosteron och cortisol.

Det finns flera olika typer av HSD-enzym, som kan variera i sin specifika funktion och substratspecificitet. Några exempel är 3-beta-HSD, som katalyserar omvandlingen av pregnenolon till progesteron, och 17-beta-HSD, som katalyserar omvandlingen av androstenodion till testosteron.

Avvikelser i HSD-aktivitet kan leda till endokrina störningar och olika medicinska tillstånd, såsom könskromosomala abnormaliteter, polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) och adrenogenital syndrome (AGS).

Hydroxy-3-metylglutaryl-coenzym A-reduktas (HMG-CoA-reduktas) är ett enzym som katalyserar den reaktion där HMG-CoA reduceras till mevalonat. Denna reaktion är den rate-limitierande steget i syntesen av kolesterol i kroppen.

HMG-CoA-reduktas är ett mål för statiner, en grupp läkemedel som används för att sänka kolesterolnivåer i blodet och förebygga hjärt-kärlsjukdomar. Statinerna fungerar genom att blockera aktiviteten hos HMG-CoA-reduktas, vilket minskar syntesen av kolesterol i levern.

Hydrokortison är ett syntetiskt glukokortikoid hormon som används som antiinflammatorisk och immunsuppressiv medicin. Det fungerar genom att minska aktiviteten i immunsystemet och på så sätt reducerar inflammation och undertrycker immunsvaret. Hydrokortison används för att behandla en rad olika sjukdomar, inklusive astma, eksem, psoriasis, reumatoid artrit, multipel skleros och vissa former av cancer. Det kan också användas för att ersätta kortisol som ett hormon hos personer med adrenalinsufficiens. Liksom andra glukokortikoider kan hydrokortison orsaka biverkningar som ökad risk för infektion, ökad aptit, viktuppgång, sömnstörningar och svaghet i musklerna om det används under längre tid eller vid högre doser.

Ribonukleotidreduktaser (RNR) er ein viktig enzym i cellene, som regulerer produksjonen av deoxyribonukleotider (dNTPs), som er nødvendige for DNA-syntese og reparasje. RNR konverterer ribonukleotider til deoxyribonukleotider ved å redukere deres hydroxylgruppe (-OH) til en hydrogen (-H) gruppe. Dette skjer i to steg, hvor det første steget involverer ossasjon av en tyrosylresid i RNR av en molekyle tungt vann (H2O2), som genererer en tyrosyl-frie radikal. I det andre steget overføres denne radikalen til substratet, ribonukleotiden, hvorved hydroxylgruppen reduceres til en hydrogen.

RNR finst i alle levande organismer og er viktig for normal cellulær vekst og deling. Feilfunksjon av RNR kan føre til genetiske skade og er assosiert med ulike sykdommer, inkludert kreft og neurodegenerative lidelser. Derfor er RNR ein viktig mål for å utvikle nye terapeutiske strategier for å behandle disse sykdommene.

11-β-hydroxysteroid dehydrogenase type 2 (11-β-HSD2) är ett enzym som katalyserar omvandlingen av det aktiva glukokortikoidet cortisol till det inaktiva cortison. Detta sker framförallt i nederdelen av binjuremärgen (zona glomerulosa), men också i kolon, hjärta, lungor och placenta.

11-β-HSD2 har en viktig roll i att reglera mineralokortikoidnivåerna i kroppen genom att skydda mineralokortikoidreceptorn från onormalt höga koncentrationer av cortisol, som annars skulle kunna binda till receptorn och orsaka en ökad återabsorption av natrium och vatten i njurarna. Detta kan leda till ökat blodtryck och ödem.

Mutationer i 11-β-HSD2-genen kan orsaka sjukdomar som hypertension, hypokalemi och nefrokalcinos.

En nitritreduktase är ett enzym som katalyserar reduktionen av nitriter till någon form av kväve, inklusive ammoniak, kvävgas eller oxiderade kväveföreningar. Det finns två huvudsakliga typer av nitritreduktaser: assimilativa och dissimilativa. Assimilativa nitritreduktaser förekommer hos växter och många mikroorganismer, där de reducerar nitrit till ammoniak som en del av processen att använda kväve i biosyntesen av aminosyror. Dismilativa nitritreduktaser förekommer hos vissa anaeroba bakterier och arkéer, där de reducerar nitrit till kvävgas som en del av den processen att oxidera organiska ämnen för energiutvinning. Det finns också en tredje typ av nitritreduktas, kallas cytochrom c-nitritreduktas, som förekommer hos vissa proteobakterier och reducerar nitrit till niter eller kvävoxider.

Glutationreduktas (GR) är ett enzym som finns naturligt i levande celler och har en viktig roll i att hjälpa till att skydda cellerna mot skada. Det gör detta genom att hjälpa till att reglera nivåerna av glutation (GSH), ett antioxidativt ämne som hjälper till att neutralisera fria radikaler och andra skadliga molekyler i cellen.

Specifikt är GR ansvarigt för att reducera oxiderad glutation (GSSG) tillbaka till sin reducerade form (GSH), så att GSH kan fortsätta att agera som en effektiv antioxidant i cellen. GR använder NADPH som en kofaktor för att driva denna reaktion, och det är därför viktigt att ha tillgång till tillräckligt med NADPH för att säkerställa att GR fungerar optimalt.

GR har också visat sig spela en roll i andra cellulära processer, såsom regleringen av apoptos (programmerad celldöd) och immunresponsen. Dessutom kan nivåerna av GR vara förändrade vid vissa sjukdomstillstånd, såsom cancer, neurodegenerativa sjukdomar och åldrande.

'FMN-reduktas' (eller Flavinmononukleotid-reduktasa) är ett enzym som reducerar FMN (Flavinmononukleotid) till FAD (Flavind Adamsyra) i en reversibel reaktion. Detta enzym spelar en viktig roll inom cellers metabolism, speciellt inom redoxreaktioner där elektronöverföring sker. FMN-reduktas finns naturligt i många olika levande organismer, inklusive människor.

Tioredoxin-disulfidreduktas (TDR) är ett enzym som hjälper till att reducera, eller sänka, oxidationsgraden på proteiner i celler. Det gör detta genom att överföra elektroner från NADPH till disulfidbryggor i proteinerna, vilket bryter dem ned och reducerar proteinet. TDR är viktigt för att hålla cellens reduktiva potential i balans och för att skydda cellen mot oxidativ stress. Det spelar också en roll i celldelning, signaltransduktion och andra cellulära processer.

NADPH-ferrihemoproteinreduktas, även känd som NADPH-oxidoreduktas eller NOX, är ett enzymkomplex som deltar i cellandningsprocessen (cellandning) och produktionen av reaktiva syrearter (ROS). Detta enzym finns naturligt i vissa celler, till exempel vita blodkroppar (fagocyter), och är involverat i försvaret mot infektioner genom att producera superoxidradikaler som dödar invaderande mikroorganismer.

NADPH-ferrihemoproteinreduktas katalyserar oxidering av NADPH till NADP+ och reduktion av ferrihemoproteinet (som innehåller järn i oxidationstillståndet +3) till ferrohemoproteinet (järn i oxidationstillståndet +2). Detta process ger upphov till en reaktiv syreart, superoxidradikal, som kan delta i ytterligare kemiska reaktioner och producera andra ROS.

Det finns flera isoformer av NADPH-ferrihemoproteinreduktas, varav NOX1 till NOX5 och DUOX1 till DUOX2 är de mest välstuderade. Dessa isoformer kan ha olika funktioner och distribution i kroppen.

Ferredoxin-NADP-reduktas, även känd som ferredoxin:NADP+ oxidoreduktas eller FNR, är ett enzym som katalyserar omvandlingen av ferredoxin (ett järn-svavelprotein) till sin reducerade form och NADP+ till NADPH. Denna reaktion är viktig inom cellens elektrontransportkedja, särskilt i fotosyntesen hos växter, alger och cyanobakterier. FNR spelar en central roll i att reducera koldioxid till glukos under den ljusberoende fasen av fotosyntesen.

Oxidoreduktaser är ett samlingsnamn för en grupp enzymer som katalyserar o oxidations-reduktionsreaktioner, där elektroner överförs från ett ämne (donator) till ett annat (acceptor). I dessa reaktioner ändras donatorns oxidationstal medan acceptorns oxidationstal minskar. Oxidoreduktaser delas in i olika klasser baserat på de aktiva centra där elektronöverföringen sker, till exempel:

1. Oxidas (EC 1) - använder molekylär syre som acceptor
2. Dehydrogenaser (EC 1.1) - överför väteatomer mellan substrat och NAD+/NADP+ eller FAD
3. Reduktaoser (EC 1.2) - använder kemiska reduktanter som acceptorer
4. Oxidoreduktaser som överför elektroner till metalljoner (EC 1.16-1.19)

Oxidoreduktaserna är viktiga för cellens energiproduktion, metabolism och homeostas.

Cytochrome reduktases are a group of enzymes that play a crucial role in the electron transport chain in the mitochondria of cells. They are responsible for accepting electrons from other components of the electron transport chain and transferring them to cytochromes, which are iron-containing proteins. This process is essential for the production of ATP, which is the primary source of energy for cells.

There are several types of cytochrome reduktases, including NADH dehydrogenase, ubiquinone reductase, and cytochrome c reductase. Each type plays a specific role in the electron transport chain and helps to facilitate the flow of electrons through the system.

NADH dehydrogenase, also known as Complex I, is the first component of the electron transport chain. It accepts electrons from NADH and transfers them to ubiquinone, which is a mobile carrier that moves electrons between complexes in the electron transport chain.

Ubiquinone reductase, or Complex III, accepts electrons from ubiquinone and transfers them to cytochrome c, another mobile carrier.

Cytochrome c reductase, or Complex IV, is the last component of the electron transport chain before oxygen. It accepts electrons from cytochrome c and transfers them to oxygen, which is the final electron acceptor in the chain. This process results in the production of water and releases energy that is used to generate ATP.

Defekter i cytochrome reduktaser kan leda till mitokondriell dysfunktion och är associerade med en rad olika sjukdomar, inklusive neurodegenerativa störningar, kardiomyopati och cancer.

AminopyridinerKortisonreduktasCoordination ComplexesBicykliska föreningar, heterocykliskaOxaloacetaterKoenzymerPyridoxalfosfat ...