Konstutövning som en form av sysselsättningsterapi vid behandling av nervsjukdomar, psykiska sjukdomar eller beteendestörningar.
"Sensorisk konstterapi är en form av terapi som innebär användning av konstmaterial och känslostimulerande upplevelser för att hjälpa patienter att förbättra sin sensoriska perception, uppmärksamhet, emotionella förståelse och kommunikation, ofta använd som komplement till traditionell medicinsk behandling."
En terapiform, där två eller fler patienter deltar under ledning av en eller fler psykoterapeuter för behandling av känslostörningar, sociala anpassningsproblem och psykotiska tillstånd.
"Nordirland" är ett politiskt begrepp som refererar till en del av ön Irland, som sedan 1921 har varit en del av Storbritannien. Det består av sex av de ursprungliga nio grevskapen på den nordöstra delen av ön och har en egen devolution i form av ett självstyrande förvaltningsområde inom Storbritanniens parlament. Nordirland gränsar till republiken Irland i sydväst, väst och syd.
I en medicinsk kontext kan "konst" referera till den kliniska kompetensen och skickligheten hos en läkare eller annan vårdpersonal att behandla patienter med empati, omdöme och skönhet i sin praktik. Detta inkluderar inte bara den tekniska aspekten av medicinskt vårdande, utan även den mänskliga sidan av att bry och vårda patienter på ett respektfullt och känsligt sätt. Exempelvis kan man tala om "konstapotekare" eller "konstnärlig kompetens" för att beskriva en läkares förmåga att behandla patienter med empati, omdöme och skönhet i sin praktik.
I en enda mening kan 'creativity' definieras som:
'Sverige' är ett land i Nordeuropa, känt för sitt avancerade sjukvårdssystem, med höga standarder på vården och lika tillgång till vård oavsett bakgrund eller ekonomisk status.
I a medical context, 'books' typically refer to comprehensive sources of information about medical conditions, diagnoses, treatments, and research, often written by experts in the field. These can include textbooks, reference manuals, and academic publications, serving as valuable resources for healthcare professionals and students to expand their knowledge, stay updated on best practices, and make informed decisions for patient care.
'Sexuella avvikelser' är ett kontroversiellt begrepp inom psykiatrin och sexologin, som historiskt har använts för att beskriva beteenden eller preferenser som avviker från vad som anses vara normalt eller acceptabelt. I den senaste upplagan av Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5), publicerad av Amerikanska psykiatrisamfundet, har de flesta av dessa diagnoser tagits bort och ersatts med mer precisa och beskrivande kategorier.
Psykoterapi (engelska: psychotherapy) är en behandlingsform som innebär att en terapeut och en klient arbetar tillsammans för att hjälpa den senare att hantera och lösa psykiska problem eller störningar. Detta kan ske genom samtal, kognitivt omskrivande av tankemönster, rollspel, övningar och andra tekniker beroende på terapeutens utbildning och klientens behov. Psykoterapi kan användas för att behandla en rad olika psykiska tillstånd som depression, ångest, trauman, personspecifika problem och relationella problem.
En tumör är en abnorm och ofta opålitlig vävnadsformation som uppstår då celltillväxten och celldelningen överstiger normal nivå eller fortsätter utan kontroll efter cellskada eller påverkan. Tumörer kan vara godartade (benigna) eller elakartade (maligna), beroende på om de är cancer-relaterade eller inte. De kan också variera i storlek och spridning, och deras uppkomst kan bero på en kombination av genetiska, miljömässiga och livsföstylett relaterade faktorer.
Iakttagande av ett objekt eller ett skeende. Observansen innefattar inte någon bedömning av det iakttagna.
Cancer i bröstet.
"Vetenskap" kan definieras som ett systematiskt och disciplinerat sätt att söka, erhålla och förbättra kunskap genom observation, experiment, analys och teoretisk spekulation om naturen och universum, där alla påståenden måste understödjas av empiriska bevis och vara falsifierbara för att accepteras som sanna.
Hos människan, någon av de på bröstkorgens framsida belägna och i fettvävnad inbäddade mjölkkörtlarna.
En invasiv (infiltrerande) form av bröstcancer. Detta karcinom, som inte uppvisar något speciellt histologiskt särdrag, betecknas som NOS ("Not Otherwise Specified" - ospecificerat) och är den vanliga ste formen av duktal tumör. Typen utgör 70 % av all bröstcancer. Vid palpation känns tumören hård. Den bildar vanligen metastaser i armhålornas lymfknutor och har den sämsta prognosen bland de olika d uktala cancertyperna.
Estrogenreceptorer (ER) är proteiner som finns inne i eller på cellens yta och binder specifikt till hormonet estrogen. När estrogen binds till receptorn aktiveras den och fungerar som en transkriptionsfaktor, vilket innebär att den reglerar genuttrycket i cellen. Detta leder till olika fysiologiska responsen beroende på vilken celltyp estrogenreceptorn finns i. Estrogenreceptorerna delas vanligtvis in i två typer: ERα och ERβ, som kan ha olika funktioner och förekomst i kroppen. Estrogenreceptorerna spelar en viktig roll inom reproduktiv system, men påverkar även andra system, exempelvis skelettet och centrala nervsystemet. Avvikelser i estrogenreceptorer kan vara associerade med olika sjukdomstillstånd, till exempel bröstcancer.

Konstterapi definieras som en form av terapi där konst används som ett medel för att främja healing, kommunikation och personlig utveckling. Det kan innebära att skapa, titta på eller diskutera konstverk under professionell ledning. Konstterapin används ofta som en komplement till traditionell medicinsk behandling för att hjälpa människor att hantera känslor, reducera stress och öka självkännedomen. Den kan vara användbar för personer med olika former av psykiatriska eller fysiska sjukdomar, såväl som för dem som söker personlig utveckling och tillväxt.

Sensorisk konstterapi är en form av terapi som använder sig av konst och kreativa processer för att stödja och främja sensoriska, kognitiva, fysiska, sociala och emotionella mål och behov hos individer. Den inkluderar användning av olika medier, tekniker och material som stimulerar individens syn, hörsel, touch, smak och lukt. Syftet är att underlätta kommunikation, upplevelse och förståelse, samt att främja välbefinnande och kvalitet på livet. Sensorisk konstterapi kan användas i en rad olika terapeutiska sammanhang, inklusive sjukhus, skolor, äldreboenden och privatpraktiserande kontor.

Group psychotherapy (eller gruppterapi) är en form av psykoterapi där en liten grupp individer möts regelbundet för att diskutera och bearbeta sina känslor, tankar och erfarenheter under professionell ledning. Gruppen kan vara inriktad på olika typer av problem eller diagnoser, såsom depression, ångest, personskapsproblem eller substansmissbruk.

Målet med grupppsychoterapi är att skapa en trygg och stödjande miljö där gruppmedlemmarna kan få nytta av varandras erfarenheter och perspektiv, utveckla sociala färdigheter, öva på att kommunicera mer effektivt och få insikt i sina egna mönster och beteenden. Grupppsychoterapi kan också hjälpa individer att känna sig mindre ensamma i sina erfarenheter och att förstå att de inte är unika i sina känslor och utmaningar.

Det finns olika typer av grupppsychoterapi, inklusive psykodynamisk gruppterapi, kognitiv beteendeterapi (CBT) i grupp, dialektisk beteendeterapi (DBT) i grupp och supportiva grupper. Varje typ har sitt eget unika fokus och metoder, men alla syftar till att hjälpa individer att förbättra sin mentala hälsa och livskvalitet.

Det finnes ikke en direkte medisinsk definisjon av "Nordirland", siden Nordirland i seg selv er en politisk region som er en del av Storbritannien. Nordirland ligger i den nordlige delen av øya Irland, og det har sin egen regionalt styrtet helse tjeneste kalt «Nordirlands Helse- og Sosialtjenester» (Health and Social Care in Northern Ireland).

Denne organisasjonen er ansvarlig for planlegging og levertjenester av helse- og sosialtjenester til befolkningen i Nordirland. Derfor kan vi si at «Nordirlands Helse- og Sosialtjenester» er den nærmeste tingens med en definisjon av «Nordirland» innenfor et medisinsk perspektiv, siden det er den regionale organisasjonen som styrer og leverter helse- og sosialtjenestene der.

In the context of medicine, the term "art" is often used to describe the creative and interpersonal aspects of medical practice that cannot be easily reduced to a set of rules or algorithms. It is the application of technical skills and knowledge with compassion, empathy, and ethical judgment in the care of individual patients. The "art of medicine" encompasses the doctor-patient relationship, communication, physical examination, professionalism, and clinical reasoning, among other things. It recognizes that medical practice requires both scientific knowledge and humanistic qualities to provide high-quality care.

Creativity is not a concept that has a single, universally accepted medical or scientific definition. However, in a broad sense, creativity can be defined as the ability to generate ideas, solutions, or products that are both novel and valuable. This can involve thinking outside of the box, making connections between seemingly unrelated concepts, and approaching problems from new perspectives.

In a medical or clinical context, creativity is sometimes discussed in relation to mental health and well-being. For example, engaging in creative activities such as art, music, or writing has been shown to have various psychological and emotional benefits, including reducing stress, improving mood, and enhancing cognitive function. Additionally, some research suggests that individuals with certain mental health conditions, such as schizophrenia or bipolar disorder, may exhibit higher levels of creativity than the general population.

However, it's important to note that creativity is a complex and multifaceted concept that can be difficult to define and measure objectively. While there are various theories and frameworks for understanding creativity, there is still much that is not fully understood about this fascinating human capacity.

Jag förstår att du är looking for a medical definition of "Sweden" som ett geografiskt område, men det finns inget specifikt medicinskt terminologi för ett land som Sverige. I stället kan vi tala om de olika hälsovårdssystemet och folkhälsan i Sverige.

Sverige är en nordisk nation i Norra Europa, känd för sin välfärdsstat och avancerade hälso- och sjukvården. Det svenska hälso- och sjukvårdssystemet är huvudsakligen statligt finansierat och erbjuder allmän tillgänglighet till vård för alla medborgare. Det finns också en stark fokus på preventiv medicin, folkhälsa och forskning inom områden som cancer, neurovetenskap och genetik.

'Böcker' er en generell betegnelse for samlinger af trykte sider, bundet sammen i et omslag. I medicinsk sammenhæng kan bøger være encyklopædi-lignende ressourcer, lærebøger eller referencebøger indenfor specifikke medicinske områder. Disse bøger anvendes ofte af medicinske fagpersoner, studerende og forskere til at få viden om sygdomme, behandlinger, diagnoser, medicinske procedurer og andre relevante emner indenfor sundheds- og sygdomsforskning.

'Sexuella avvikelser' är ett begrepp som använts inom psykiatrin och sexologin för att beskriva ovanliga, ofta opålitliga eller skadliga sexuella beteenden, fantasier eller preferenser. I senare upplagor av Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), som används av psykiatrin för att diagnostisera mentala störningar, har termen 'sexuella avvikelser' ersatts med 'parafili'.

Parafilier definieras som en intensiv och återkommande sexuell attraktion till objekt, situationer eller aktiviteter som är atypiska eller ovanliga. För att uppfylla kriterierna för en parafili måste individen uppleva klart lidande eller funktionsnedsättning i sitt vardagsliv på grund av sin parafila. Det finns flera typer av parafilier, inklusive pedofili, exhibitionism, fetischism, sadism och masochism.

Det är värt att notera att det finns en debatt inom både forskarvärlden och samhället i stort om huruvida parafilier bör betraktas som mentala sjukdomar eller inte. Vissa menar att de ska ses som normativa variationer av mänsklig sexualitet, medan andra anser att de kan vara skadliga och orsaka lidande för individen eller andra.

'Psykoterapi' er en behandlingsmetode som fokuserer på å hjelpe personer med å forstå, håndtere og løse sine psykiske vanskeligheter og problemer. Det inkluderer ofte samtaler mellom terapeuten og den enkelte klienten, men kan også involvere andre teknikker som skriving, kroppsbevegelser eller arbeid med å endre oppførselshabitater.

Målet med psykoterapi er ofte å forbedre den enkeltes mentale helse og velbefindende, styrke selvopplevelsen og forbedre relasjonene til andre. Det kan hjelpe med å behandle en rekke forskjellige problemer som angst, depressjon, trauma, spisevansker, relasjonsproblemer og mer.

Det finnes mange forskjellige typer av psykoterapi, noen fokuserer mer på å forstå og bearbeide unbewusste konflikter (som psykoanalytisk terapi), mens andre fokuserer mer på å lære nye ferdigheter og endre oppførsel (som kognitiv-bhavningsterapi).

I all felleshet er psykoterapi en prosess som foregår over tid, og det kan være forskjellige antall sesjoner alt etter hvilken type terapi som blir brukt og hvor alvorlige problemerne er som blir behandlet.

En tumör är en abnorm och oftast ocontrollerad tillväxt av celler i eller på kroppen. Tumörer kan vara godartade (benigna) eller elakartade (maligna). Godartade tumörer växer lokalt och tenderar att inte sprida sig till andra delar av kroppen, medan elakartade tumörer kan infiltrera omgivande vävnad och metastasera, det vill säga sprida sig via blod- eller lymfkärlen till andra delar av kroppen.

Elakartade tumörer kan vara cancer i olika former, såsom carcinom, sarcom, leukemi och lymfom. Dessa typer av tumörer har olika orsaker, behandlingsmetoder och prognoser beroende på vilken typ av cell som är involverad och hur aggressivt tumören växer.

Det är viktigt att upptäcka och behandla elakartade tumörer i tid för att öka chanserna till fullständig bot eller förlängt överlevnad.

Medicinskt sett betyder ‘medvetenhet’ att en individ har förmågan att vara medveten om och insiktsfull till sin egen mentala tillstånd, kroppsliga känslor, minnen, perceptioner, tänkande och omgivning. Det innebär också att en person har förmågan att fokusera, uppmärksamma, processera information och svara på stimuli från sin omgivning. Medvetenhet är en komplex process som involverar flera olika delar av hjärnan och kan variera i nivå och kvalitet beroende på en persons medvetande-tillstånd, till exempel vid medvetenhet under vakenhet eller under sömn, medvetslöshet eller koma.

"Brösttumör" är ett samlingsbegrepp för olika slags tumörer (abnorma vävnadsformationer) som kan uppstå i brösten. Det finns två huvudsakliga kategorier av brösttumörer: godartade och elakartade.

Godartade brösttumörer är relativt vanliga och tenderar att vara ofarliga. De flesta godartade brösttumörer är cystor (flytande säckar fyllda med vätska) eller fibroadenomer (små, runda, solida knölar som består av både glandulär och stödjevävnad).

Elakartade brösttumörer, även kända som maligna bröstcancer, är mer allvarliga och kan spridas till andra delar av kroppen. De elakartade brösttumörerna inkluderar bland annat invasiv duktal carcinom (IDC), invasiv lobulär carcinom (ILC) och inflammatorisk bröstcancer.

Det är viktigt att upptäcka och behandla elakartade brösttumörer så tidigt som möjligt för att öka chanserna till fullständig bot. Regelbundna självundersökningar, mammografier och andra screening-metoder kan hjälpa till att upptäcka bröstcancer i ett tidigt stadium.

'Vetenskap' (av grekiskans 'episteme', vilket betyder 'kunskap') är ett systematiskt sätt att samla, analysera och tolka data och information för att utveckla och stödja teorier, lagar och principer inom olika områden av kunskap. I medicinsk kontext refererar 'vetenskap' ofta till den evidensbaserade metoden för att bedriva forskning och praktisera medicin, där beslut och behandlingar grundas på högkvalitativa bevis från väldesignade studier. Det innebär en kombination av grundforskning (experimentell forskning på cell- och molekylnivå) och klinisk forskning (studier av människor för att utvärdera effekterna av olika behandlingsmetoder). Medicinsk vetenskap fokuserar också ofta på att ständigt ifrågasätta, testa och förbättra kunskapen genom en iterativ process av hypoteser, observationer och slutsatser.

'Bröst' kan i medicinsk kontext referera till både bröstkorgen som helhet, inklusive benen, musklerna och skelettet, samt de två överkroppskörten som kallas brösten eller mjölkenhörn (mammala). Brösten är en del av det reproduktiva systemet hos kvinnor och producerar näringsriktig mjölk under och efter graviditet. De består av glandulärt vävnad, fettvävnad, bindevävnad och kärl. Bröstkorgen skyddar också de viktiga organen i thoraxregionen, inklusive hjärtat, lungorna och stora blodkärlen.

Duktal carcinoma i bröstet (DCIS) är en typ av bröstcancer som utgår från det glandulära vävnadslaget i brösten, kallat bröstductus. DCIS betecknar cancerceller som är begränsade till duktusvävnaden och inte har spritt sig till omgivande vävnad eller lymfkörtlar. Detta är en icke-invasiv form av bröstcancer, men den kan i vissa fall utvecklas till en invasiv form av bröstcancer om den inte behandlas. Symptomen på DCIS kan vara ospecificerade och upptäckas ofta vid mammografi som en klump eller densitet i brösten, eller kalciumavlagringar som ses som vita prickar på mammografibilden. Behandlingen för DCIS innefattar vanligtvis operation, radioterapi och möjligen hormonbehandling.

Estrogenreceptorer (ER) är proteiner som finns inne i eller på cellens yta och binder specifikt till östrogener, vilket är en typ av sexuell hormon. När ett estrogennukleotid binder till ER aktiveras receptorn, vilket leder till att genuttryck och celldifferentiering påverkas. Detta process är viktig för regleringen av celltillväxt, apoptos (programmerad celldöd) och homeostas i reproduktiva organ, men även i andra typer av vävnader som ben, hjärta och hjärna.

Det finns två huvudsakliga typer av estrogenreceptorer: ERα och ERβ, båda tillhör superfamiljen av nukleära receptorer. ERα och ERβ har olika funktioner och förekommer i olika proportioner i olika vävnader. ERα är vanligare i reproduktiva organ, medan ERβ är vanligare i andra typer av vävnader som lever, lungor och prostatakörtel.

Estrogenreceptorer spelar en viktig roll i patofysiologiska processer såsom cancerutveckling, där östrogenreceptorpositiv bröstcancer är den vanligaste formen av bröstcancer hos kvinnor. Behandling med antiöstrogener är ett vanligt behandlingsalternativ för ER-positiv bröstcancer.

... (eng: Expressive Arts Therapy) är en terapeutisk inriktning som arbetar integrerat med samtliga ... I gestaltandet sker en viktig del av arbetet i uttryckande konstterapi - där utforskas och bearbetas klientens livssituation ... nämligen att uttryckande konstterapi är en intermodal terapiform som använder sig av intermodal amplifikation, vilket skiljer ... pedagoger och psykoterapeuter i uttryckande konstterapi. Skandinaviska Institutet för Uttryckande Konst samarbetade med Lesley ...
Konstterapi har använts i fängelset för utbildning och rehabilitering. Utöver detta avbildar många celler och områden i ...
Han författade skrifter inom bland annat neurologi, psykiatri, psykosomatik och konstterapi. Han tilldelades professors titel ...
I sitt yrkesliv som psykiater använde han sig av konstterapi som metod. Parland arbetade även som psykiater på ...
På Konst, hälsa och samhällsfakulteten undervisar man bland annat i konstterapi, fredsbyggande och konfliktlösning. Fakulteten ...
Konstterapi kan vara ett effektivt sätt för barn att utveckla och lära sig hantera sina känslor. Autistiska barn kan uppleva ...
Hon studerade konst i Venezuela och Portugal 1989-1993 och därefter konst, dekorationsmåleri och konstterapi i Sverige. Hon var ...
Under många år var hon ordförande för Arts and Skills Service för amerikanska Röda Korset, som främjade konstterapi för sårade ...
... i samverkan med Ferdières konstterapi - som Artaud började skriva och rita igen, efter en lång inaktiv period. 1946 skrevs ...
... för att sedan bearbeta upplevelserna i gruppdiskussioner och uttryckande konstterapi. Termen "psycholytic therapy" myntades av ...
Uttryckande konstterapi (eng: Expressive Arts Therapy) är en terapeutisk inriktning som arbetar integrerat med samtliga ... I gestaltandet sker en viktig del av arbetet i uttryckande konstterapi - där utforskas och bearbetas klientens livssituation ... nämligen att uttryckande konstterapi är en intermodal terapiform som använder sig av intermodal amplifikation, vilket skiljer ... pedagoger och psykoterapeuter i uttryckande konstterapi. Skandinaviska Institutet för Uttryckande Konst samarbetade med Lesley ...
Hos Arioso Psykoterapi kan du få terapi genom konstterapi och symboldrama i Uppsala och får hjälp av din egen kreativitet. ... Terapi genom konstterapi och symboldrama. Konstnärligt gestaltande och symboliska terapimetoder ger dig möjlighet att få ... I konstterapi använder vi de konstnärliga uttrycken på ett prestigelöst sätt som inte förutsätter förkunskaper. ...
Denna workshop vänder sig till dig som vill pröva på uttryckande konstterapi (expressive arts). Vi träffas under tre dagar och ... Workshop i Uttryckande Konstterapi Denna workshop vänder sig till dig som vill pröva på uttryckande konstterapi (expressive ... I uttryckande konstterapi används olika konstnärliga språk och uttryck: musik, bild, film/foto, dans och rörelse, drama, teater ... Denna workshop vänder sig till dig som vill pröva på uttryckande konstterapi (expressive arts). Vi träffas under tre dagar och ...
Upphovsrätt © 2023, Helena Broander Konst & Terapi. Powered by Shopify Betalningsikoner * ...
Konstterapi - ett annat sätt att tänka. Undertecknads arbetsliv började med en utbildning på en av våra tre danska ...
Upphovsrätt © 2023 Uttryckande konstterapi - Expressive arts. Alla rättigheter förbehållna. Integritetspolicy , Catch Inspire ...
Upphovsrätt © 2023 Uttryckande konstterapi - Expressive arts. Alla rättigheter förbehållna. Integritetspolicy , Catch Inspire ...
Utforska din kreativa sida och låt din inre konstnär blomstra med vårt bokpaket "Skapande andlighet". Upptäck konstterapi, ...
Konstterapi är en etablerad terapeutisk metod som använder konstnärlig skapande som ett sätt att främja hälsa och välbefinnande ... Konstterapi har visat sig hjälpa människor att öka självmedvetenhet, förbättra självkänsla och hantera stress. ...
... konstterapi, eurytmi, massage och hydroterapi. All behandling har tydligen skett under de första fyra veckorna. För patienter ...
Uttryckande Konstterapi. För mig är de ickeverbala uttryckssätten både en väg att lösa upp känslor och ett sätt att orka bära ... Uttryckande Konstterapi. Korttidsterapi I mitt företag Levnadskonst erbjuder jag korttidsterapi för dig som vill prova ... En av styrkorna i Uttryckande konstterapi är övergångarna mellan olika konstformer, där en fördjupad bearbetning kan ske. Något ... Uttryckande Konstterapi (läs mer nedan). Där används bild och andra icke-verbala metoder som ett komplement till orden. En ...
Antroposofisk konstterapi.. Grundläggande studier i färglära, estetisk och etisk miljö.. Telia Info Media Reklam, Stockholm ...
Terapi eller behandling är sjukvårdens åtgärder riktade till en patient med hälsoproblem, såväl av somatiska (kroppsliga) som psykiska som psykosociala besvär. Ordet kommer av grekiska θεραπεία therapeia, betjäning, vård, botande. En medicinsk behandling eller medicinsk procedur inleds med en medicinsk diagnostik varpå följer själva åtgärden som kan bestå av mer direkta medicinska insatser som kirurgi och läkemedelintag och/eller åtgärder av mer rehabiliteringskaraktär som sjukgymnastik. Det finns många benämningar för den som går i terapi, till exempel kan vederbörande kallas klient, patient, konfident eller terapand. För terapi som hör till skolmedicinen krävs legitimation, och att obehörigen ställa diagnos eller utföra behandling för åkomma kan dömas enligt kvacksalverilagen. Alternativmedicinska terapier kan lagligen utföras av vem som helst om skada inte åsamkas. Kyrkans själavård är vanligen en form av samtalsterapi med religiösa inslag, och ...
Konstterapi och konstm lning. Atelj bes k hos Ami Widahl, Drottninggatan 28 i G vle. ...
Konstterapi är en Antroposofisk läkekonst. Det var Rudolf Steiner (1861-1925) som grundande Antroposofin, kunskap/vishet om ...
kreativt skrivande, konstterapi, hästassisterad terapi. *deltagande i 12 stegsmöten på kvällar och helger ...
Genom vår konstterapi, våra lekar, rörelseaktiviteter och vårt psykologiska stöd ser jag hur barn som Liza sakta men säkert ... Två gånger i veckan har de konstterapi. I början var Lizas teckningar, som många andra nyanlända flyktingbarns teckningar, ...
Nyckfulla mönster och komplexa intriger är som magisk konstterapi. Målarbilder hjälper vuxna att byta till avslappning och ett ...
Till exempel finns stöd för konstterapi för vissa syndrom, som schizofreni. Man ska också vara medveten om att det finns ...
2017 ingått i en forskningsgrupp gällande musik/konstterapi mot inrotad PTS.. *** Gått på medicinsk Yoga i grupp, 2017. ...
Olika uttryckssätt i konstterapi, som bildkonst, dans och rörelse, hjälper patienter inifrån. Att bli sedd, särskilt mitt uppe ...
För några år sedan talade jag med en bekant om bildterapi och konstterapi. Hon sa:. "Det verkar så roligt att få leka med ...
Vattumannen esoterisk butik & mötesplats sedan 1972 - Fleminggatan 35, Stockholm
Vattumannen esoterisk butik & mötesplats sedan 1972 - Fleminggatan 35, Stockholm
We are all familiar with our sun signs, but this book focuses on the new astrology and, in particular, the fascinating study of the moons north nodes that, when used in conjunction with your sun signs, can provide a detailed picture of your souls true path, your spiritual quest in life.
Akupunktur, homeopati, örtmedicin, konstterapi, traditionell kinesisk medicin och andra är exempel på alternativ och ...
Målet är att ge studenten ett konstnärligt redskap och en medicinsk grund samt att den studerande utvecklar ett terapeutiskt sinnelag för att sedan kunna arbeta självständigt. Arbetsområden kan vara sjukhus, terapeutikum, skolor, läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheter, åldringsvård, fångvård, friskvård, rehabilitering, eller egen praktik. Det finns möjlighet att deltaga på enskilda kurshelger. Kontaktperson ...
Jag arbetar med individuella terapier, grupp i uttryckande konstterapi, meditation och har ett ledarutvecklingsprogram för både ...
Ny tilläggsförsäkring!. Denna kan tecknas om du redan har sakförsäkring hos oss.. Olycksfallsförsäkringen är en försäkring som skyddar dig om du under arbetstid drabbas av ett olycksfall och det uppkommer kostnader och/eller bestående men.. Med arbetstid menas inte bara när du är med en kund/klient/patient, utan när du håller på med något arbetsrelaterat. Kan t.ex. vara när du är iväg för att handla material till verksamheten eller när du halkar på en isfläck på väg till jobbet.. Högsta ersättning vid 100 % invaliditet är 5 prisbasbelopp (f.n. 262 500 kr).. Premie 450 kr / år. ...
I tjugoårsåldern läste jag Kulturvetenskap och språk vid Lunds- och Stockholms Universitet och spanska och Konstterapi på ...
 • Uttryckande konstterapi (eng: Expressive Arts Therapy) är en terapeutisk inriktning som arbetar integrerat med samtliga konstarter. (wikipedia.org)
 • I gestaltandet sker en viktig del av arbetet i uttryckande konstterapi - där utforskas och bearbetas klientens livssituation och problem. (wikipedia.org)
 • Mellan 1981 och 1992 utbildade Phillip Speiser ett hundratal redan yrkesverksamma konstnärer, pedagoger och psykoterapeuter i uttryckande konstterapi. (wikipedia.org)
 • Även om utbildningen och dess innehåll har fortsatt att utvecklas i Sverige efter det att Phillip Speiser lämnade landet och samarbetet med Lesley College upphörde, kvarstår de grundläggande elementen, nämligen att uttryckande konstterapi är en intermodal terapiform som använder sig av intermodal amplifikation, vilket skiljer den från både andra kreativa flermodala konstnärliga terapiformer och enmodala, som bild-, dans- och musikterapi. (wikipedia.org)
 • Denna workshop vänder sig till dig som vill pröva på uttryckande konstterapi (expressive arts). (expressivearts.se)
 • Varmt välkommen till Introduktion i Uttryckande Konstterapi - Terapeutiska möten genom konstnärliga språk. (expressivearts.se)
 • Jag gick Introduktion i Uttryckande Konstterapi för 13 år sedan och blev så förtjust att jag sedan vidareutbildade mig i metodiken som terapeut. (expressivearts.se)
 • Jag är legitimerad psykoterapeut, gruppterapeut samt lärare och handledare i musik- och uttryckande konstterapi. (expressivearts.se)
 • Då kan Uttryckande Konstterapi vara en väg att finna nyckeln. (levnadskonst.art)
 • I mitt företag Levnadskonst erbjuder jag korttidsterapi för dig som vill prova Uttryckande Konstterapi (läs mer nedan). (levnadskonst.art)
 • En av styrkorna i Uttryckande konstterapi är övergångarna mellan olika konstformer, där en fördjupad bearbetning kan ske. (levnadskonst.art)
 • Jag arbetar med individuella terapier , grupp i uttryckande konstterapi, meditation och har ett ledarutvecklingsprogram för både grupp och individ. (sruk.se)
 • 2017 ingått i en forskningsgrupp gällande musik/konstterapi mot inrotad PTS. (tettemerio.se)
 • Antroposofisk konstterapi. (konst.se)
 • Konstterapi är en Antroposofisk läkekonst. (web.app)
 • Upptäck konstterapi, ritualskapande, kreativ visualisering och inspirerande konstböcker. (vattumannen.se)
 • Konstterapi är en etablerad terapeutisk metod som använder konstnärlig skapande som ett sätt att främja hälsa och välbefinnande. (skiften.se)
 • Till exempel finns stöd för konstterapi för vissa syndrom, som schizofreni. (karriarlakare.se)
 • I bygden fanns sedan tidigare en levande kursgård - Hällungens Kursgård (numera Solhälla) som arrangerade djupgående kurser i bland annat självkännedom, utbildningar, konstterapi, tantra, festivaler, yoga och meditation. (friggfreja.com)
 • Bild- och konstterapi används i bl.a. terapeutiskt arbete med barn och vid psykosomatiska tillstånd. (alternativmedicin.se)
 • Konstterapi är perfekt för barn, ungdomar och vuxna som vill använda dessa tekniker för att djupt utforska och analysera psykiska problem som: ångest, depression, missbruk, sorg, självkänsla, stress. (artezio.se)
 • Konstterapi bygger på tron ​​att skapande av konst har terapeutiskt värde. (artezio.se)
 • Tänk er möjligheten att arrangera företagsevent i en inspirerande miljö omgiven av vacker konst, eller att erbjuda era anställda stresshantering i form av konstterapi. (hhsgallery.com)
 • Konstterapi används av miljontals människor för att hantera psykiska problem och lindra stress. (artezio.se)