Medel för lokal behandling av svamp-, protozo- och vissa bakterieinfektioner i hud, mag-tarmkanal och vagina. Hos djur ger det skador på centrala nervsystemet och ges inte parenteralt. Det används också som antiseptikum, mot svamp och som deodorant.
Polypharmacology kan definieras som användandet eller påverkan av en enda substans, vanligtvis ett läkemedel, som binder och modulerar verkan på två eller flera målmolekyler i kroppen. Detta står i kontrast till den traditionella monoterapi-approachen, där varje sjukdom behandlas med en specifik läkemedelsbehandling riktad mot ett enda molekylärt mål. Polypharmacologi kan antingen vara avsiktlig, genom design av multifunktionella läkemedel som binder till och modulerar flera mål för att optimera effektivitet och/eller minska biverkningar, eller oavsiktlig, där en läkemedelsbehandling har oväntade effekter på andra än det ursprungliga målet.
Tyrothricin är ett naturligt förekommande peptidantibiotikum som utvinns från bakterien Bacillus brevis. Det består av två huvudsakliga komponenter, gramicidin och tyrocidin, som tillsammans har bredspektrum antibiotisk verksamhet mot grampositiva och vissa gramnegativa bakterier samt vissa svampar. Tyrothricin används huvudsakligen topisk till behandling av infektioner i hud, slemhinnor och sår.
En substituerad dihydroxibensen som används som lokalt antiseptikum för behandling av mindre hudinfektioner.
Katjoniskt antibakteriellt ytaktivt medel för lokal antiseptisk behandling av hud, sår, slemhinnor, instrument mm. Det ingår också i munvatten och tabletter.
Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.
I am not aware of any recognized medical term or concept called "Oxykinolin." It is possible that you may have made a mistake while typing the word, or it could be a term specific to a certain field within medicine. In general, the prefix "oxy-" refers to something that contains oxygen, and "kinolin" does not appear to have any medical significance. Can you please provide more context or check if there might be a spelling error in the term?

I'm sorry for any inconvenience, but I need a bit more context to provide an accurate and helpful response. The term "klorkinaldol" doesn't seem to be a standard or widely recognized medical term in English or in other languages I am familiar with. It's possible that there might be a spelling mistake or it could be a term specific to certain literature or context.

If you meant "chloral hydrate," that is an older sedative and hypnotic drug, which has been used for its sleep-inducing properties. However, due to several safety concerns, including the potential for serious side effects and dependency, it's not commonly used in modern medical practice.

If "klorkinaldol" is a term specific to your context or language, could you please provide more information? I want to ensure that my answer is as accurate and helpful as possible.

'Polypharmacology' refererar till användandet av en läkemedelssubstans som har flera biologiska mål i kroppen, istället för att ha ett specifikt mål. Detta kan både vara avsiktligt, där man utformar en substans för att behandla flera olika sjukdomstillstånd samtidigt, eller oavsiktligt, där en läkemedelssubstans har en biverkan på ett annat än det ursprungliga målet. Polypharmacologi kan vara användbar inom medicinen då det kan minska behovet av att ta flera olika läkemedel samtidigt, men det kan också öka risken för biverkningar och interaktioner mellan läkemedlen.

Tyrothricin är ett naturligt förekommande peptidantibiotikum som utvinns från bakterien Bacillus brevis. Det består av två huvudsakliga komponenter, tyrocidin och gramicidin, som tillsammans har en bred verkan mot grampositiva och vissa grampositiva bakterier. Tyrothricin används inte som systemiskt läkemedel på grund av dess toxicitet för djurceller, men kan istället användas topisk (till exempel på huden eller slemhinnor) i form av salvor och sprayer för att behandla infektioner orsakade av känsliga bakterier.

Hexylresorcinol är ett organisk kemiskt förening som består av en hexylgrupp (en sexkolsvikts alkylkedja) och resorcinol, en struktur med två hydroxylgrupper bunden till en bensenring. Det används inom medicinen som ett antiseptiskt och desinfektionsmedel, särskilt i tandvårdprodukter för sin förmåga att döda munbakterier. Det kan också användas som konserveringsmedel i kosmetiska produkter och livsmedel.

I'm sorry for any confusion, but "Cetylpyridin" is not a term commonly used in medical or scientific fields. It seems that "cetylpyridinium" might be the term you are looking for, which is a type of chemical compound known as a quaternary ammonium compound.

Cetylpyridinium chloride (CPC) is an antimicrobial agent that is commonly used in oral healthcare products such as mouthwashes and toothpastes. It works by disrupting the bacterial cell membrane, leading to bacterial death. CPC has been shown to have broad-spectrum antimicrobial activity against a variety of bacteria, fungi, and viruses.

While CPC is generally considered safe for use in oral healthcare products, it can cause irritation or allergic reactions in some people. It's important to follow the instructions for use on the product label and talk to your healthcare provider if you have any concerns about using a product containing cetylpyridinium chloride.

"Encyclopedias are comprehensive reference works containing information on a wide range of topics. They are typically organized in alphabetical order and provide concise summaries of facts, concepts, and knowledge in various fields such as science, history, literature, philosophy, and arts. The principles behind the creation of encyclopedias include accuracy, objectivity, and authority, with contributions from experts in their respective fields. Encyclopedias serve as a valuable resource for researchers, students, and general readers seeking reliable information on a wide array of subjects."

I'm sorry for the confusion, but "Oxykinolin" does not appear to be a recognized term in medical or pharmaceutical nomenclature. It is possible that there may be a spelling error or typo in the term you are looking for. If you meant to ask about a specific medication or chemical compound, please provide the correct name and I will be happy to help you find more information about it.

Diklorbensylalkohol R02AA05 Klorhexidin R02AA06 Cetylpyridinium R02AA09 Benseton R02AA10 Myristylbensalkon R02AA11 Klorkinaldol ...
D08AG02 Povidon-jodid D08AG03 Jod D08AG04 Dijodhydroxipropan D08AH01 Dekvalan D08AH02 Klorkinaldol D08AH03 Oxikinolin D08AH30 ...
... kombinationer G01AB01 Acetarsol G01AC01 Dijodoxikinolin G01AC02 Kliokinol G01AC03 Klorkinaldol G01AC05 Dekvalon G01AC06 ...
Denna sida utgör innehållet i en specifik grupp på nivå 2. P01AA01 Broxikinolin P01AA02 Kliokinol P01AA04 Klorkinaldol P01AA05 ...
Diklorbensylalkohol R02AA05 Klorhexidin R02AA06 Cetylpyridinium R02AA09 Benseton R02AA10 Myristylbensalkon R02AA11 Klorkinaldol ...