Enzymer som katalyserar hydrolys av estrar av karboxylsyra under bildande av alkohol och en karboxylsyraanjon.
Kemiska föreningar som fås vid reaktion mellan en syra och en alkohol under avgång av vatten. Estrar har oftast behaglig lukt och används som smak- eller luktämnen, eller som lösningsmedel.
Ett enzym som katalyserar hydrolys av kolesterol och vissa andra sterolestrar, vilket frisätter kolesterol och en fettsyraanjon. EC 3.1.1.13.
Alla enzymer som katalyserar klyvning av ett substrat med tillägg av vatten till de erhållna molekylerna, som t ex esteraser, glykosidaser, lipaser, nukleotidaser, peptidaser och fosfataser. EC 3.-.
Organiska syror innehållande karboxylgruppen -COOH, inklusive aminosyror och fettsyror. Karboxylsyra används både som klassbenämning och som suffix.
Enzymer som hydrolyserar O- and S-glykosylföreningar. EC 3.2.1.

En karboxylesterhydrolas är ett enzym som bryter ned estrar, vilket är kemiska föreningar som bildats genom en reaktion mellan en alkohol och en karboxylsyra. Denna typ av enzymer kallas också för esteraser. De finns naturligt i levande organismer och har en viktig funktion i biokemiska processer, till exempel i nedbrytningen av näringsämnen och i cellernas metabolism.

Karboxylesterhydrolaser katalyserar hydrolysreaktioner, vilket innebär att de bryter ned estrarna med vatten som en reaktant. Detta resulterar i att den ena produkten är en karboxylsyra och den andra en alkohol. Exempel på karboxylesterhydrolaser inkluderar acetylkolinesteras, butyrylkolinesteras och pankreaslipas. Dessa enzymer har olika specifikaheter och bryter ned olika typer av estrar.

Estrogen, också känt som œstrus, är ett steroidhormon som produceras främst i äggstockarna hos kvinnor och i mindre utsträckning i testiklarna hos män. Det spelar en viktig roll i reproduktiva funktioner, såsom att stimulera utvecklingen av sekundära könskarakteristika under puberteten, reglera menstruationscykeln och upprätthålla graviditeten. Estrogen påverkar också andra kroppsliga funktioner, såsom benvävnadens hälsa, hjärt-kärlsjukdomar, kognitiv funktion och kroppsvikt. I medicinska sammanhang används syntetiska estrogenpreparat för att behandla symtom relaterade till menopaus, osteoporos och andra hormonella störningar.

Sterol esterase er en type enzym som bryter ned sterolester, der er et slags lipidmolekyler dannet af en kolesterolmolekyle og en fedtsyre. Sterolester ses ofte i levende organismers cellemembraner og i fedtvæv. Sterolesterase spiller en vigtig rolle i metabolismen af lipider, da det hjælper med at frigøre frie fedtsyrer og kolesterol, der kan anvendes i forskellige cellulære processer. Dette enzym findes i mange forskellige typer cells incl. lever-, muskel- og fedtceller.

Jag kan hjälpa till med att bryta ner begreppet "Hydrolaser" i två delar: "Hydro" och "Laser".

"Hydro" kommer från grekiskan och betyder vatten. I medicinska sammanhang används prefixet ofta för att indikera något relaterat till vatten.

"Laser" är en akronym som står för Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, vilket ungefär betyder 'Ljusförstärkning genom stimulerad emissions av strålning'. Lasrar används inom medicinen för att skära, koagulera eller värma upp vävnader med hög precision.

Jag har dock inte hittat någon medicinsk definition eller användning av termen "Hydrolaser". Det kan vara möjligt att det rör sig om en felstavning eller ett okänt begrepp inom medicinen. Om du kunde ge mer kontext eller information om var du hittat detta begrepp kan jag försöka besvara din fråga bättre.

Karboxylsyror är en grupp organiska syror som innehåller en karboxylgrupp (–COOH). Karboxylgruppen består av en kolatom bundet till en hydroxylgrupp (–OH) och en karbonylgrupp (=O). På grund av denna struktur har karboxylsyror sitt syrabeteende, eftersom protonen i hydroxylgruppen kan dissociera och lämna över ett väteion (H+).

Exempel på vanliga karboxylsyror inkluderar:

* Formic acid (metansyra), HCOOH
* Acetic acid (ethansyra), CH3COOH
* Propionic acid (propionsyra), C2H5COOH
* Butyric acid (butansyra), C3H7COOH

Karboxylsyror förekommer naturligt i många livsmedel, som till exempel citronsyran i citrusfrukter och mjölksyran i mjölkprodukter. De används också inom industrin för att producera plaster, färger, läkemedel och andra kemikalier.

En glykosidhydrolas är ett enzym som bryter ned sackarider (socker) i en glykosidbindning. Glykosidbindningen är en speciell typ av kemisk bindning som bildas när en sockergrupp kopplas till en annan molekyl, vanligtvis en organisk förening.

Glykosidhydrolaser katalyserar hydrolysen (avbrytandet) av glykosidbindningarna genom att addera vattenmolekyler till dem. Detta sker i två steg: primär hydrolys och sekundär hydrolys. Under den primära hydrolysen bildas en cyklisk intermediär, som sedan hydrolyseras under den sekundära hydrolysen.

Glykosidhydrolaser finns i naturen överallt, från mikroorganismer till djur och växter. De har en rad praktiska användningsområden inom industriella processer, såsom produktion av socker, stärkelse, papper, textilier och läkemedel. De kan också ha potential som terapeutiska mål för att behandla sjukdomar som diabetes, cancer och neurodegenerativa sjukdomar.

BetaglukosidasAdenosintrifosfatMonoklonala antikropparAdenosintrifosfataserOktoxynolLektinerKarboxylesterhydrolaser ...