En kolinesterashämmare som används som systemiskt bekämpningsmedel mot insekter, kvalster och maskar.
Medel för bekämpning av för människor skadliga insekter, antingen sådana som är direkt skadliga, som att t ex överföra smitta, eller sådana som gör indirekt skada genom att angripa grödor, livsmedel eller textilier.
Salter och estrar av karbaminsyra som innehåller den generella formeln NH2-COO-. Estrarna kallas ofta uretaner, vilket egentligen endast är korrekt för etylestrarna.
"Bekämpningsmedel" är en term använd inom medicinen för att beteckna en substans eller en kombination av substanser som används för att kontrollera, döda eller hämma växt- eller djurfödseln, skadedjurspopulationer eller sjukdomsalstrare, med syfte att skydda människors hälsa och/eller hälsan på djur och växter.
Dielectric spectroscopy is a medical diagnostic technique used to analyze the dielectric properties of biological tissues and fluids, specifically their ability to store an electric charge and respond to an applied electric field. This technique measures the complex permittivity, which includes both the real (dielectric constant) and imaginary (dielectric loss factor) components, as a function of frequency. Dielectric spectroscopy has potential applications in medical diagnostics, such as detecting cancerous tissues, monitoring lung functions, and evaluating skin conditions, by identifying changes in dielectric properties associated with various physiological and pathological processes.
Olika växter av släktet Lactuca, särskilt L. sativa, vilka odlas för de ätliga bladens skull.
'Bekämpningsmedelsrester' refererar till de aktiva ingredienser eller biprodukter som kvarstår i eller på livsmedel, djurfoder, miljömedia eller utrustning efter användning av bekämpningsmedel, vilka kan vara potentiellt skadliga för människors, djurs och ekosystems hälsa.
'Elektrokemiska tekniker' refererar till användning av elektriska impulser och kemiska reaktioner för att uppnå medicinska syften, såsom att stimulera nervceller, påverka celldelning eller producera läkemedel.
Närings- och vetenskapsgren som omfattar odling av jorbruksprodukter och kreaturskötsel.
En av Americas förenta stater, belägen nordost om centrala USA, gränsande till Minnesota i norr, Illinois i öster, Missouri i söder och Nebraska i väster. Ytan är 144 949 km2, och folkmängden uppgår till drygt 2,8 miljoner invånare. Huvudstad är Des Moines.
En kedja av processer genom vilka levande organismer bryter ned miljöföroreningar, organiskt avfall, bekämpningsmedel samt implanterade material.
Ett stort släkte ätliga, korsblommiga växter med bl a den stora arten Brassica oleracea, som omfattar vitkål, blomkål, broccoli, brysselkål, kruskål och grönkål. Andra arter är rova (B. napa), kålrot (B. napobrassica), raps (B. napus) och senap (B. alba, B. junica, B. nigra).
Ett släkte gramnegativa, aeroba, stavformade bakterier med stor utbredning i vatten och jord. Bakterierna kan även återfinnas i rått kött, mjölk och andra födoämnen, i sjukhusmiljö och i kliniska prov. Några arter är humanpatogena.
Närvaron av bakterier, virus och svampar i jord. Termen är inte begränsad till att gälla sjukdomsalstrande organismer.
Alla enzymer som katalyserar klyvning av ett substrat med tillägg av vatten till de erhållna molekylerna, som t ex esteraser, glykosidaser, lipaser, nukleotidaser, peptidaser och fosfataser. EC 3.-.
Pseudomonas är ett släkte gramnegativa, aeroba stavformade bakterier, vanligtvis icke-sporbildande, som förekommer vitt spridd i naturen, särskilt i fuktiga miljöer. Några arter av släktet Pseudomonas kan orsaka infektioner hos människor och djur, framför allt Pseudomonas aeruginosa, som är känd för sin förmåga att utveckla antibiotikaresistens och orsaka livshotande sjukdomar, särskilt hos immunförsvagna individer.
Olika metoder för att med en biologisk sond eller sensor mäta halten av något visst (organiskt) ämne. Biokemiska reaktioner mellan sensorns känselkropp, bestående av biologiskt material, och det ämne man vill mäta omvandlas till kvantifierbara signaler.
Kontaktdon mellan en elektrisk ledare eller strömkälla och objektet för tillförsel av ström. Vid elektroterapi består elektroderna av spetsar eller plattor som används för överföring av ström till patientens kropp eller till annat instrument. Vid elektrodiagnos används elektroderna för att stimulera eller registrera elektrisk aktivitet i en vävnad.
"Yrkesmässig exponering" refererar till den repetitiva eller långvariga kontakten med ett ämne eller en aktivitet i en arbetsmiljö, som kan öka risken för skada eller sjukdom hos en individ.

Carbofuran är ett starkt och potentellt giftigt organofosfat-insekticid som används för att kontrollera skadedjur inom jordbruket. Det fungerar genom att störa nervsignalsystemet hos insekter, vilket leder till deras död. Carbofuran kan också vara skadligt för människor och andra djur vid höga exponeringar, och kan orsaka symptom som yrsel, huvudvärk, kräkningar, diarré, svårigheter att andas och i värsta fall till och med dödsfall. Det är förbjudet att använda carbofuran inom EU sedan 2008 på grund av dess skadliga effekter på miljön och människors hälsa.

Insektsdödande medel, även kända som insekticider, är ämnen som används för att döda eller kontrollera populationer av skadedjursinsekter. De fungerar genom att störa ett specifikt enzym, nervreceptor eller annan biokemisk process hos insekterna, vilket orsakar dess död. Insektsdödande medel kan antingen vara kontakt- eller systemiska, beroende på om de dödar insekter genom direkt kontakt eller genom att spridas inom värden växt. Det är viktigt att hantera och använda insektsdödande medel säkert, eftersom de också kan vara skadliga för människor, djur och miljön om de inte används korrekt.

'Carbamates' är en grupp kemiska föreningar som innehåller en karbamatfunktionell grupp, det vill säga en kolatom (C) som är bundet till en karbonixyldgrupp (-COO-) och en aminogrupp (-NH2). Karbamater är också en klasser av läkemedel som används för att behandla olika medicinska tillstånd, såsom epilepsi, nervösa spasmer, glaukom och parasitiska infektioner. Dessa läkemedel fungerar genom att störa signaleringen mellan nervceller eller döda parasiter. Exempel på karbamatläkemedel inkluderar metakarbamat, pirikarbamat och neostigmin.

Enligt medicinskt perspektiv är ett bekämpningsmedel något som används för att kontrollera, döda eller hämma växter, djur, svampar eller mikroorganismer som kan skada eller störa människors hälsa, jordbruksproduktion eller naturliga ekosystem. Detta inkluderar pesticider, herbicider, fungicider och antimikrobella medel. Bekämpningsmedlen kan vara av kemisk, biologisk eller fysisk natur. Användning av bekämpningsmedel bör ske på ett säkert, effektivt och miljömässigt hållbart sätt för att minimera risker för människor, djur och miljö.

Dielectric spectroscopy is a scientific technique used to study the dielectric properties of materials, which describe how a material responds to an applied electric field. In this context, "dielectric" refers to an insulating material that does not conduct electricity.

In dielectric spectroscopy, a material is subjected to a varying electric field, and the resulting polarization of the material is measured as a function of frequency. The polarization can arise from various mechanisms, such as electronic or ionic polarization, dipole orientation, or interfacial polarization.

The dielectric properties of a material are typically characterized by its complex permittivity, which consists of a real part (dielectric constant) and an imaginary part (dielectric loss factor). The dielectric constant describes the ability of a material to store electrical energy in the form of polarization, while the dielectric loss factor represents the energy dissipation due to various relaxation processes.

Dielectric spectroscopy can provide valuable information about the structure and dynamics of materials at the molecular level, making it a useful tool in various fields such as physics, chemistry, biology, and engineering. It is commonly used to study polymers, electrolytes, colloids, nanocomposites, and biological tissues, among others.

Det finns inga allmänt accepterade medicinska definitioner av "sallad", eftersom det vanligen refererar till en maträtt bestående av rå grönsaker, skalbagge, frukt och/eller nötter, kryddor och dressing. I vissa fall kan sallader innehålla även proteinrika ingredienser som kött, fisk eller ägg. Men det finns inga specifika medicinska användningsområden eller terapeutiska effekter knutna till sallad.

'Bekämpningsmedelsrester' kan definieras som de kvarlämningar eller rester av en aktiv substans eller ett preparat som används för att kontrollera, förhindra, avskräcka eller döda skadedjur, växter eller mikroorganismer. Dessa rester kan finnas kvar i jord, vatten, luft, vegetabiliska produkter eller djurprodukter efter att ett bekämpningsmedel har använts enligt rekommenderad dos och tillåten metod.

I medicinsk kontext kan bekämpningsmedelsrester vara av intresse när det gäller möjliga effekter på människors hälsa, särskilt vid långvarig eller upprepad exponering. Det är viktigt att begränsa exponeringen för bekämpningsmedelsrester så mycket som möjligt genom att följa anvisningar för användning, lagring och eliminering av bekämpningsmedel, samt att övervaka nivåerna av rester i miljön.

Elektrokemiska tekniker är metoder och processer som involverar konvertering av elektrisk energi till kemisk energi eller vice versa. Detta sker genom elektrokemiska reaktioner, där laddningar överförs mellan en elektrod och ett elektrolyt.

Exempel på elektrokemiska tekniker inkluderar:

1. Elektrolys: En process där elektrisk energi används för att driva en kemisk reaktion, vanligtvis för att dela ett molekylärt substance i två eller flera delar. Exempel på elektrolys inkluderar produktion av väte och syre från vatten, aluminiumframställning och kloralkali-processen.
2. Galvanisk cell: En cell som producerar elektrisk energi genom spontana kemiska reaktioner mellan två olika substanser i kontakt med varandra via en elektrolyt. Exempel på galvaniska celler inkluderar batterier och bränsleceller.
3. Elektrokemisk sensor: En sensor som använder elektrokemiska reaktioner för att detektera och mäta koncentrationen av specifika kemiska substanser i en lösning eller gas. Exempel på elektrokemiska sensorer inkluderar glukosmätare, pH-sensorer och kolmonoxiddetektorer.
4. Elektrodeposition: En metod för att deponera ett tunt skikt av en metall eller en konduktiv polymer på en elektrod genom användning av elektrisk ström. Exempel på elektrodeposition inkluderar krompåläggning, kopparplätering och produktion av polymer-elektrolytkondensatorer.

Elektrokemiska tekniker har många tillämpningar inom olika områden som energiteknik, miljöteknik, medicinteknik, elektronik och kemi.

I medicinsk kontext kan 'lantbruk' definieras som den praktiska verksamheten att odla och föda upp växter och djur i syfte att producera livsmedel, foder och andra jordbruksrelaterade produkter. Det inkluderar ofta djurhållning, odling av grödor och skogsbruk. Lantbruket kan ha en betydande påverkan på miljön, både positivt och negativt, och det är därför viktigt att bedriva ett hållbart lantbruk som tar hänsyn till djurväsendets, människors och planetens hälsa.

I am not aware of any medical condition or term specifically associated with the state of Iowa. If you are looking for information about healthcare in Iowa, it is known for having a diverse mix of both rural and urban healthcare facilities, including large medical centers and smaller community hospitals. The University of Iowa Hospitals and Clinics, located in Iowa City, is widely recognized as one of the nation's top hospitals. However, I am an assistant and my knowledge is based on the data until my knowledge cut off in 2021, so there might be more recent developments.

"Biologisk nedbrytning" refererer til processer hvor organiske stoffer brytes ned til mindre enheder af microorganismer, såsom bakterier, svamp eller insekter. Den biologiske nedbrytning er en vigtig del af naturens kredsløb og hjælper med at omdanne organisk materiale til grundlæggende stoffer, der kan genbruges af økosystemet.

Den biologiske nedbrytning sker ofte gennem en række forskellige stadier, hvor de oprindelige organiske stoffer brydes ned til mindre molekyler, såsom sukker, aminosyrer og fedtsyrer. Disse mindre molekyler kan derefter absorberes af mikroorganismerne og anvendes som energikilde eller byggesten for at producere nye celler.

Den biologiske nedbrytning er særligt vigtig i miljøet, da den hjælper med at bortskaffe affald og døde organismer, såsom planter og dyr. Denne proces er også essentiel for at regulere kulstof- og kvælstofkredsløbene i naturen.

Det er vigtigt at bevare en balance i den biologiske nedbrytning, da for store mængder af organiske stoffer kan føre til overpopulation af mikroorganismer og skabe ubalance i økosystemet. Samtidig kan for lidt biologisk nedbrytning resultere i en akkumulering af affald, der kan have negative konsekvenser for miljøet.

'Brassica' är ett vetenskapligt släktnamn inom familjen Brassicaceae, som inkluderar grönsaker såsom kål, blomkål, broccoli, brynt Broccoli, kålrot, rutabaga, morot, rybs, senapsplantor och kryddväxter som senap, mostard och kresse. Dessa grönsaker är rika på näringsämnen såsom vitamin C, dietfiber, och olika mineraler. Vissa arter inom släktet Brassica kan även innehålla glukosinolater, som har visat sig ha potentiala hälsoeffekter.

Flavobacterium är ett släkte av grampositiva, aeroba stavformade bakterier som tillhör familjen Flavobacteriaceae. Dessa bakterier är vanligen gula eller orangea i färgen på grund av närvaron av karotenoida pigment. De förekommer ofta i vattenmiljöer, såsom sötvatten, bräckt vatten och saltvatten, och kan även påträffas i jord, sediment och levande växter och djur. Flavobacterium-arter är vanligen icke-patogena, men vissa arter kan orsaka infektioner hos människor, främst hos immunosupprimerade individer. Exempel på sjukdomar som kan orsakas av Flavobacterium inkluderar nässelfeber, hud- och webbfotinfektioner, meningit, endokardit och blodförgiftning.

'Jordmikrobiologi' er en del av miljømikrobiologien og handler om studiet av mikroorganismer som lever i jorden, så som bakterier, svamp, arkæer og protozoer. Dette inkluderer også studiet av deres forekomst, aktivitet, interaksjon med hverandre og med jordens fysiske og kjemiske egenskaper. Jordmikrobiologi har betydning for flere aspekter av økologi, landbruk, bioteknologi og miljøforvaltning.

Jag kan hjälpa till med att bryta ner begreppet "Hydrolaser" i två delar: "Hydro" och "Laser".

"Hydro" kommer från grekiskan och betyder vatten. I medicinska sammanhang används prefixet ofta för att indikera något relaterat till vatten.

"Laser" är en akronym som står för Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, vilket ungefär betyder 'Ljusförstärkning genom stimulerad emissions av strålning'. Lasrar används inom medicinen för att skära, koagulera eller värma upp vävnader med hög precision.

Jag har dock inte hittat någon medicinsk definition eller användning av termen "Hydrolaser". Det kan vara möjligt att det rör sig om en felstavning eller ett okänt begrepp inom medicinen. Om du kunde ge mer kontext eller information om var du hittat detta begrepp kan jag försöka besvara din fråga bättre.

'Pseudomonas' er ein bakteriel slagsnavn som inneholder flere forskjellige arter, men den mest kjente er Pseudomonas aeruginosa. Dette er en gram-negativ, ubildet og mobile baktérieart som forekommer i en rekke forskjellige miljøer, slik som jord, vann, planter og i dyrelivet.

Pseudomonas aeruginosa er kjent for sin evne til å overleve under ugunstige forhold, noe som gjør den i stand til å kolonisere mange forskjellige slags værtorganismer. Den kan forekomme som en kommensal bakterie hos helse mennesker, men kan også oppsøke immunsvake eller syke personer og forårsake infeksjoner.

Infeksjoner foråkt av Pseudomonas aeruginosa kan forekomme overalt i kroppen, men de er særlig vanlige i lungsjelen hos personer med mucviskøs lungesykelegg (CF) og i sår eller brannmakter. Infeksjonene kan være vanskelige å behandle på grunn av bakteriens evne til å utvikle resistens mot mange forskjellige typer antibiotika.

Biosensorteknik (eller biosensorer) är en gren inom analytisk biokemi och teknik, där man utvecklar och använder sig av sensorer som omfattar en biologisk komponent, exempelvis en cell, en antikropp, en DNA-sträng eller en enzym, kombinerat med en transducer. Den biologiska komponenten reagerar specifikt med ett visst ämne (target) och den efterföljande signalomvandlingen som sker i transducern konverterar den biokemiska signalen till en elektrisk signal, som kan mätas och analyseras.

Biosensorer används inom ett brett spektra av applikationer, bland annat inom miljöövervakning, klinisk diagnostik, livsmedelsanalys, processkontroll och säkerhet. De kan ge snabba, känsliga och specifika resultat, vilket gör dem till användbara verktyg inom många olika områden.

Electrodes are medical devices that can be used to transmit or detect electrical signals in the body. In a medical setting, electrodes are often used in procedures such as electrocardiograms (ECGs) to monitor heart activity, or in electromyography (EMG) to assess muscle function.

An electrode typically consists of a conductive material, such as metal or a conductive gel, that is attached to the body with an adhesive or through other means. The electrode is connected to a monitoring device that can measure and interpret the electrical signals generated by the body.

In addition to their use in medical procedures, electrodes are also used in certain types of therapy, such as transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) for pain management.

'Yrkesmässig exponering' är ett begrepp inom arbetsmiljö- och folkhälsoområdena som refererar till den exponering för en skada eller en hälsorisk som kan uppstå när en person utsätts för en farlig faktor under sin yrkesverksamhet. Detta kan handla om exponering för kemiska ämnen, biologiska agenter, fysikaliska faktorer eller arbetsmiljömässiga faktorer som kan påverka en persons hälsa negativt över tiden.

Exempel på yrkesmässig exponering inkluderar:

* En industriarbetare som andas in damm eller gaser från kemiska ämnen under sin arbetsdag.
* En sjuksköterska som hanterar smittskyddsutrustning och utsätts för infektioner när den vårdar sjuka patienter.
* En byggnadsarbetare som arbetar med vibrerande verktyg och utsätts för risk för vibrationsskador.
* En kontorsanställd som sitter stilla under långa perioder och utsätts för risken för muskuloskelettala besvär.

För att förebygga yrkesmässig exponering kan arbetsgivare vidta åtgärder som inkluderar riskbedömning, substitutionsprincipen (att ersätta farliga ämnen med mindre farliga), tekniska lösningar för att minska exponeringen och skyddsutrustning. Arbetstagare kan också ta initiativ till att skydda sig själva genom att använda skyddsutrustning, följa säkerhetsanvisningar och rapportera potentiella risker till sin arbetsgivare.

Exempel på sådana bekämpningsmedel är till exempel parakvat och karbofuran, som är förbjudna inom EU. Antalet olika ...
Exempel på sådana bekämpningsmedel är till exempel parakvat och karbofuran, som är förbjudna inom EU. Antalet olika ...
bekämpningsmedlet karbofuran har sålts i svenska ICA- butiker. Hogsta tillatna ljudniva i hytten hjullastare ...
Dessutom misstänks han ha gett giftet karbofuran till två medbrottslingar. Syftet var enligt kammaråklagare Lars Magnusson att ...
Vid kontroller i Nederländerna upptäcktes det förbjudna bekämpningsmedlet karbofuran i gula honungsmeloner från Spanien, ...