CaF2. I naturen ganska vanligt förekommande som mineralet fluorit (flusspat) och den främsta källan till fluor och dess föreningar. Ren kalciumfluorid används som katalysator vid dehydrering och dehydrogenering och för att fluoridera dricksvatten.
Oorganiska salter av fluorvätesyra, HF, där fluoratomen har oxidationstillståndet -1. Salterna av natrium och tenn är vanliga i tandkrämer o d.
En "karieshindrande medicin" är ett medel som används för att förebygga och skydda tänder från kariesutveckling. Dessa medel innehåller vanligtvis fluor, som hjälper till att stärka tandemaljen och gör det svårare för bakterier att orsaka skada på tänderna. Andra aktiva ingredienser i karieshindrande medel kan också inkludera xylitol och kalcium, som hjälper till att reducera mängden bakterier i munnen och stärka tändernas yta. Karieshindrande medel finns i olika former, såsom tandkräm, gel, spray, tablettor och lösningar.
Natriumfluorid är ett salt av natrium och fluor, med formeln NaF. Det används vanligtvis som en tillsats till tandkräm för att förebygga karies, eftersom fluoriden hjälper till att stärka tändernas emalj. Natriumfluorid kan också användas på recept i högre koncentrationer som ett desinfektionsmedel och för att behandla kronisk arsenikförgiftning.
Fluoridföreningar, oftast i form av pasta eller gel, för lokal applicering för att motverka tandkaries.
Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.
Själva benämningen "svavelsyra" används sällan inom medicinen, men syftar vanligtvis på den kemiska föreningen H2SO4. Ibland kan termen användas i överförd bemärkelse för att beskriva en patofysiologisk process där svavelväte (H2S) är involverat, men detta är ovanligt. I denna kontext skulle "svavelsyra" inte vara en korrekt medicinsk term.
Ett icke-metalliskt, gasformigt grundämne i halogengruppen, tvåatomigt vid normal temperatur. Gasen är giftig och starkt reaktiv. Kemiskt tecken är F, atomnumret är 9, och den stabila isotopen har atommassa 19. Fluor används i fluoridform inom odontologin för att förebygga tandkaries.

Kalciumfluorid är ett salt av calcium och fluor. Det har den kemiska formeln CaF2. Kalciumfluorid förekommer naturligt som mineralet fluorit, även kallat blåflussspat. Salten är i sin renhet vit men kan vara färgad beroende på föroreningar.

I medicinsk kontext används kalciumfluorid sällan som läkemedel, men det har haft viss användning inom tandvården där det har använts för att härda emaljen och minska känsligheten hos tänder. Detta sker genom att lösningen appliceras på ytan av tanden och sedan torkas bort. Ämnet är dock inte vanligt förekommande inom modern tandvård.

Fluoridering (fluoridation) är ett tillägg av fluor till vatten, salt, tandkräm eller andra produkter med syfte att förhindra tooth decay genom att stärka emaljen på tänderna. Fluorid är ett naturligt förekommande grundämne och finns i naturen i olika koncentrationer. I vatten fluoridering används oftast en koncentration av 0,7-1,2 milligram per liter (mg/L).

Fluoridering har visat sig vara en effektiv metod för att förebygga tooth decay och är en allmänt accepterad metod inom folkhälsoarbete. Fluoridering av vatten är den mest kostnadseffektiva metoden, men även salt- och tandkrämfluoridering används i olika länder.

Fluorideringen fungerar genom att fluoridet binds till emaljen på tänderna och hjälper till att stärka den genom att bilda ett skyddande skikt som skyddar mot tooth decay. Fluoridering kan också hjälpa till att reparera tidiga skador på emaljen.

Det är viktigt att notera att för höga koncentrationer av fluorid kan vara skadliga och orsaka en sjukdom som kallas fluoros, vilket kan leda till tandförfärdning och benförändringar. Därför är det viktigt att regleringen och övervakningen av fluoridering sker på ett säkert och effektivt sätt.

'Karieshindrande medel' (på engelsk: 'caries preventive agent') er et medicinsk produkt, der anvendes til at forhindre udviklingen af tands Adams sygdom (tandkaries). Disse medler indeholder ofte fluor, som hjælper med at styrke emaljen på tænderne og gøre dem mindre modtagelige overfor angreb fra bakterier, der kan føre til karies. Andre karieshindrande midler kan inkludere xylitol, som reducerer mængden af karies-fremkaldende bakterier i munden, og casein-fosfopeptider, der beskytter emaljen på tænderne. Disse produkter kan findes i forskellige former, såsom tandsmør, mundvand, gel, sprayer og tablets.

Natriumfluorid är ett salt av natrium och fluor, med den kemiska formeln NaF. Det används vanligtvis som en tillsats till tandkräm och vattenförsörjning för att förebygga karies, eftersom fluorid hjälper till att stärka tänder och göra dem mer motståndskraftiga mot syrorna som produceras av munnens bakterier. Natriumfluorid kan också användas i vissa mediciner för behandling av hypokalcemi (låg kalciumnivå i blodet) och för att behandla hyperkalemi (hög kaliumnivå i blodet).

'Lokal fluoridering' är en preventivt tandvårdsmetod där fluorid prepareras och appliceras direkt på tänderna, ofta i form av gel, lack eller lim. Det görs vanligtvis under en routinmässig tandläkartillståndsbedömning eller en professionell tandrengöring.

Fluorid är ett mineral som hjälper till att stärka emaljen och skydda tänderna från karies. Lokalt fluoridering ökar koncentrationen av fluorid i tandens yta, vilket kan hjälpa att reparera tidiga skador på emaljen och minska risken för nya kaviteter.

Det är värt att notera att lokal fluoridering inte ersätter andra preventiva metoder som god tandhygien, fluoridhaltig tandkräm och en hälsosam kost. Det är dock en effektiv tilläggsmetod för att skydda tänderna mot karies, särskilt för personer med högt kariesrisiko eller speciella behov.

"Encyclopedias are comprehensive reference works containing information on a wide range of topics. They are typically organized in alphabetical order and provide concise summaries of facts, concepts, and knowledge in various fields such as science, history, literature, philosophy, and arts. The principles behind the creation of encyclopedias include accuracy, objectivity, and authority, with contributions from experts in their respective fields. Encyclopedias serve as a valuable resource for researchers, students, and general readers seeking reliable information on a wide array of subjects."

Själva begreppet "svavelsyra" används inte som en medicinsk diagnos, men svavelsyra är ett ämne som kan vara involverat i vissa medicinska tillstånd eller behandlingar. Medicinskt talat kan man tala om "svavelväteoxid" istället för svavelsyra, eftersom det är den gasformiga komponenten av svavelsyra som kan ha medicinska inverkan.

Svavelväteoxid (SO2) är en gas som bildas när svavel bränns och som kan orsaka andningssvårigheter, särskilt hos personer med astma eller andra lungsjukdomar. Långvarig exponering för höga nivåer av svavelväteoxid kan också skada lungorna och öka risken för respiratoriska sjukdomar.

I vissa medicinska sammanhang kan svavelväteoxid användas som en behandling för personer med kronisk lungsjukdom, eftersom inandning av låga koncentrationer av gasen kan hjälpa att öppna upp de smala luftvägarna i lungorna och underlätta andningen.

Fluor (F) er ein element i grunnstofftabellen med atomnummer 9. Fluoren er ein gasformig, reaktiv grundstoff som er farveløs i ren form. Den er den minst teiktlige av alle grundstoffene og har det sterkaste elektronegativa talet i periodesystemet.

I medicinen brukes fluor ofte som ein del av tannlegeprodukter, for eksempel i form av fluorid, for å forebygge emne tiltaking og å styrke tanneners motstandskraft mot karies. Fluorid er også vanlig i vannfluorering-programmer for å redusere sannsynligheten for karies hos befolkninger som har vekslefull tilgang til tannlegehjelp.

Fluoren kan også brukes i medisinske behandlingar, for eksempel i form av fluorouracil, som er ein slags kjemoterapi-medisin som brukes til å behandle visse typer av kræft. Fluorouracil virker ved å hindre celler i å dele seg og kan være spesielt effektivt mot raskt voksende kræftceller.

... är en kemisk förening av kalcium och fluor. Den förekommer naturligt som mineralet fluorit och är råmaterial för ... Eftersom den är såpass hälsofarlig så tillverkas den oftast på plats genom att låta svavelsyra reagera med kalciumfluorid. C a ... Uran-dopad kalciumfluorid användes i en av de första lasrarna. (Kalciumföreningar, Fluorider). ... Kristall av kalciumfluorid är transparent för ljus inom spektrumet med våglängden 0,15-9 μm, vilket inkluderar både ...
... produceras genom smältelektrolys av kalciumfluorid. Kalcium kan också produceras genom smältelektrolys av ett annat ... Vanliga kalciumföreningar är kalciumkarbonat (CaCO3), kalciumfluorid (CaF2) och kalciumsulfat (CaSO4) samt fältspater i ...
... eller flusspat är ett mineral som innehåller kalciumfluorid (CaF2). Det har inte varit så populärt som ädelsten då den ... Kalciumfluorid används i vetenskapliga instrument som fönster för ultraviolett ljus. Fluoriten kan hittas i mineraliserade ... Färgen varierar, vanligt är grön, violett, gul och blå, men ren kalciumfluorid är färglös. Röntgenstrålning kan förändra färgen ...
Produkter som består av brända ben innehåller stor mängd kalciumkarbonat och kalciumfluorid. Dikalciumfosfat med en halt av två ... ofta i en speciell kemisk förening med kalciumfluorid (som fluorapatit), samt i djurben vars aska innehåller cirka 80 % ...
lysrör och sedelkontroll under tillämpningar nedan). Fluorescens har fått sitt namn från mineralet fluorit (kalciumfluorid) som ...
... er, ofta som kalciumfluorid, hittas naturligt i låg koncentration i dricksvatten och viss föda. Det förekommer även i ...
Gruppen inkluderar fluorit (kalciumfluorid, CaF2), halit (natriumklorid, NaCl), sylvin (kaliumklorid, KCl) och salmiak ( ...
... framställs vanligen genom att lösa upp kalciumfluorid (fluorit) och sand (kiseldioxid) i koncentrerad ...
Industriellt framställs fluorväte genom behandling av kalciumfluorid (CaF2) med svavelsyra (H2SO4) och värme, varvid gasformig ...
Framställning sker genom att hetta upp koncentrerad svavelsyra tillsammans med kalciumfluorid till 250 °C, varefter ...
Mineralet flusspat (även kallat fluorit), vilket huvudsakligen består av kalciumfluorid, nämndes år 1530 av Georgius Agricola ...
Ett exempel är natriumklorid NaCl (koksalt) som består av katjonen Na+ och anjonen Cl−. Ett annat är kalciumfluorid CaF2 som ...
... innehåller kalciumfluorid (CaF2) och kalciumkarbonat (CaCO3) etc.) och cellulosaelektroder (innehåller järn- och cellulosaämnen ...
Kalciumfluorid är en kemisk förening av kalcium och fluor. Den förekommer naturligt som mineralet fluorit och är råmaterial för ... Eftersom den är såpass hälsofarlig så tillverkas den oftast på plats genom att låta svavelsyra reagera med kalciumfluorid. C a ... Uran-dopad kalciumfluorid användes i en av de första lasrarna. (Kalciumföreningar, Fluorider). ... Kristall av kalciumfluorid är transparent för ljus inom spektrumet med våglängden 0,15-9 μm, vilket inkluderar både ...
Fara - P - B - T - Risk Undantagen. Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan. ...
1. Kalciumfluorid Bygger upp och underhåller vävnadernas elasticitet.. cellskelett - Synonymer och motsatsord - Ordguru.se. I ...
Lösningen innehåller nanostrukturerad fluorapatit och kalciumfluorid, vilket återuppbygger och remineraliserar emaljen ...
Denna tandkräm innehåller kalciumfluorid, som är betydligt snällare mot kroppen än det fluor som finns i vanliga tandkrämer ( ...
Kalciumfluorid CaF2 Kristallfönster. Bariumfluorid BaF2 Kristallfönster. Magnesiumfluorid MgF2 IR Kristallfönster. ...
Metallfri antikärvpasta i penselburk med grafit och kalciumfluorid. Smörjning för alla metaller inklusive rostfritt stål, ...
Medan fluor finns i naturen (som flusspat/kalciumfluorid) (Fluor/Historia), är perfluorerade ämnen människoskapade. Man tar en ...
Kalciumfluorid CaF2 Kristallfönster. Bariumfluorid BaF2 Kristallfönster. Magnesiumfluorid MgF2 IR Kristallfönster. ...
  • Kalciumfluorid är en kemisk förening av kalcium och fluor. (wikipedia.org)
  • Denna tandkräm innehåller kalciumfluorid , som är betydligt snällare mot kroppen än det fluor som finns i vanliga tandkrämer (natriumfluorid). (xn--frjdum-xxa.se)