Föreningar med femgrenad ring av fyra kol och en syreatom. De är aromatiska heterocykliska föreningar. Den reducerade formen är tetrahydrofuran.
Bensofuraner är en organisk kemisk klass av föreningar som innehåller ett bensenring system som är kondensat med en furan ring genom en kol-kol-bindning. Det vill säga, två aromatiska ringstrukturer är sammanbundna med varandra och bildar en sex-ledad ring med fem kolatomer och en syreatom. Bensofuraner kan förekomma naturligt i vissa växter och djur, men de flesta föreningarna inom denna klass är syntetiska och har använts inom farmaceutisk forskning för att utveckla läkemedel. Vissa bensofuraner kan dock vara skadliga eller cancerogena.
Klorerade kolväten med heteroatomer som bildas som föroreningar vid tillverkning av klorfenoler, klorerade difenyletrar och bifenyler, som t ex växtbekämpningsmedel. De bildas också vid sopförbränning. Dioxiner är allvarliga miljögifter; de är cancerframkallande, fosterskadande och mutagena. Föreningarna är lipofila, dvs att de ansamlas i fettvävnad.
Furaldehyd, även känd som furan, är en organisk förening med formeln C4H4O2. Det är en aromatisk heterocyklisk komponent som består av en fem-ledad ring med fyra kolatomer och två syreatomer. Furaldehyd är en farlig kemikalie som används inom flera industriella tillämpningar, men den kan också vara skadlig för människors hälsa och miljön.
En cycloaddition reaction är en typ av reaktion inom organisk kemi där två molekyler, eller delmolekyler, kombineras till en cyklisk struktur genom att bilda nya kemiska bindningar mellan dem. Denna process involverar ofta en [π]-interaktion följt av en [2+2]- eller [4+2]-cykloaddition, vilket resulterar i en cyklisk produkt med högre aromaticitet och stabilitet. Cycloaddition reactions är viktiga inom både grundläggande forskning och industriell tillämpning, särskilt inom läkemedels- och polymerkemin.
Omvandling av en öppen kolvätekedja till en sluten ring. Syn. cyklisering.
En grupp föreningar som är strukturellt besläktade med metoxybensen och innehåller den generella formeln R-C7H7O.
En stor klass organiska föreningar med radikalen -CHO, som oxideras till syror och reduceras till alkoholer. Aldehyder anges med prefixen oxo- eller formyl-, eller med suffixen -al, -dial, -trial osv.
Nitrofuraner är en grupp av syntetiska antibiotika som är aktiva mot flera olika bakteriestammar, framförallt sådana som orsakar urinvägsinfektioner. De fungerar genom att störa bakteriens förmåga att reproducera sig och kan användas för behandling av obeskvrätningsbakterier i urinblåsan och urinen. Nitrofuraner är inte aktiva mot bakterier som har spritt sig till andra delar av kroppen, såsom njurarna eller blodet. Exempel på nitrofuraner inkluderar nitrofurantoin och furazidin.
Amidiner som substituerats med en bensengrupp. Bensamidin och dess derivat är peptidashämmare.
"Polyklorerade bifenyler (PCB) är en grupp av klororganiska föreningar som består av 209 olika konstitutionella isomerer, alla med en bifenylstruktur där upp till tio kolatomerna är klorinerade. De var i stor skala använda under 1900-talet inom elektro- och industrisektorer på grund av deras isolerande, eldfasta och oljeframskrivande egenskaper. PCB är mycket stabila och har lång livslängd i miljön, vilket har lett till att de ackumulerats i levande organismer och människor. De är kända för sina toxiska effekter, såsom störningar av det endokrina systemet, nervsystemet och immunförsvaret, och är klassificerade som cancerogena av IARC."
Bensenderivat, där en eller fler väteatomer på bensenringen ersatts av bromatomer.
I den medicinska kontexten refererar "Rhodium" vanligtvis till ett sällsynt ädelmetall som används inom medicinen, specifikt inom den interventionskardiologiska behandlingen av hjärtkranskärlssjukdom. Rhodium-belagda stents är en typ av koronarstent (ett rörliknande stöd) som placeras inuti ett kärl för att hålla det öppet och återställa blodflödet.
Stereoisomerism är en form av isomeri, där två eller fler molekyler har samma kemiska formel och struktur, men differar i rumslig orientering av deras atomgrupper. Detta innebär att de har samma typ och antal atomer, men skiljer sig åt genom att vara speglar av varandra, liknande vänster- och högerhanden, vilket kallas att vara en form av "enantiomerer". Stereoisomeri är viktigt inom farmakologi eftersom olika stereoismoriska former av samma molekyl kan ha olika biologiska aktivitet och effekter på levande organismer.
Den inbördes placeringen av atomer, atomgrupper eller joner i en molekyl, samt antal, typ av och plats för kovalenta bindningar.
Clerodane diterpenoids are a subclass of diterpenes, which are large and diverse group of naturally occurring compounds derived from four isoprene units and formed by the cyclization of geranylgeranyl pyrophosphate (GGPP). Clerodane diterpenoids are characterized by a unique carbon skeleton with a trans-fused bicyclo[5.3.0]decan-8-one core structure, often containing various functional groups such as hydroxyl, ketone, and/or ester moieties. These compounds are commonly found in various plant species, particularly in the families Labiatae (Lamiaceae) and Compositae (Asteraceae). Some clerodane diterpenoids have been reported to exhibit a wide range of biological activities, including anti-inflammatory, anticancer, antimicrobial, and insecticidal properties.
En godartad tumör i de intrahepatiska gallgångarna.
Acykliska kolväten med en trippelbindning med generell formel Cn-H2n-2.
Tetraklordibensodioxin (TCDD) är ett extremt giftigt och haltpersistent organoklorat förening som tillhör klassen dibensodioxiner. Det är den mest studerade och kanske mest toxiska av alla dioxiner. TCDD bildas ofta som en biprodukt vid vissa industriella processer, såsom blekning av pappersmassa med klor och förbränning av organiska material under suboptimala förhållanden. Det kan också förekomma naturligt i små mängder som en biprodukt vid skogsbränder och vulkanutbrott. TCDD är mycket giftigt även i mycket låga doser och kan orsaka allvarliga hälsoeffekter, till exempel störningar av det endokrina systemet, immunsystemet, reproduktiva funktioner och utvecklingen hos foster. Det finns inga kända medicinska användningsområden för TCDD.
I medicinen är distillation en process där en vätska (t.ex. ett extrakt eller en lösning) värms upp så att den kokar och avdunstar, för att sedan kondenseras och samlas upp i en separat behållare. Detta används ofta för att renframsta eller koncentrera substanser, eller för att skilja olika komponenter i en blandning från varandra baserat på deras olika kokpunkter. Distillationen utförs vanligtvis under kontrollerade förhållanden med avseende på temperatur, tryck och flöde, för att säkerställa att processen är reproducerbar och ger önskad kvalitet på det slutliga produkten.
Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.
Insekter tillhörande familjen Formicidae. Myrorna har stor utbredning (6000 arter) och är kanske de mest framgångsrika av alla insekter. De lever i samhällen med högt utvecklad social struktur, där up pgifterna är fördelade på tre typer av individer: honor (drottningar), hanar och arbetare (sterila honor). Många myror försvarar sig genom att bita med sina kraftiga käkar och spruta myrsyra, som utsö dras från en körtel i bakkroppen.
'Utmärkelser och priser' i en medicinsk kontext refererar till erkännanden och belöningar som delas ut för exceptionella prestationer, innovationer eller insatser inom områden såsom forskning, patientvård, undervisning eller filantropi, vilka bidrar till förbättrad medicinsk kunskap, praktik och välfärd.
I medicinsk kontext, betyder "formatera" att organisera information eller data på ett standardiserat sätt, ofta genom att använda kontrollerade språk och terminologier, för att underlätta datainsamling, analys, utbyte och tolkning mellan olika vårdsystem, forskningsstudier eller offentliga hälsoregistret.
NLMs (National Library of Medicine, USA) utvidgade informationstjänst för medicnska yrkesutövare och allmänheten. Tjänsten, som är webbaserad, har en omfattande länkning till informationskällor för sjukdomstillstånd och hälsofrågor.

Furaner är en grupp organiska föreningar som innehåller ett heterocykliskt fem-ledat aromatiskt ringsystem, bestående av fyra kolatomer och en syreatom. Furan kan betraktas som en reducerad variant av pyrrol, där en kolatom har ersatts med en syreatom.

Furaner förekommer naturligt i vissa livsmedel, till exempel rökta och stekta livsmedel, kaffe och alkoholhaltiga drycker. Vissa furaner kan också bildas under matlagning vid höga temperaturer, särskilt när fetter och socker smälter samman.

Det finns även syntetiska furaner som används inom industrin, till exempel som lösningsmedel eller för att producera plaster och gummi. Några furaner är kända för sin toxicitet och kan orsaka skada på levern och DNA vid höga koncentrationer.

Bensofuran är en organisk förening som består av en bensenring fäst vid en furanring. Det är en aromatisk heterocyklisk komponent som kan påträffas i vissa naturliga produkter, men termen "bensofuraner" används ofta för att referera till syntetiska föreningar som innehåller denna struktur. Bensofuraner har visat sig ha potential inom områden som läkemedelsutveckling och materialvetenskap, men de kan också vara skadliga eller cancerogena beroende på deras specifika kemiska egenskaper.

"Dioxiner" er en uoffisiell betegnelse for en gruppe av organisk-miljøgifte stoffer som inkluderer poliklorerede dibensodioxiner (PCDD) og poliklorerede dibenzofuraner (PCDF). Disse stoffene dannes oftest ved uønskede biprodukter under forbrunning av organiske materialer, som f.eks. ved affallsbål, koksverk eller ved skadedyrsbehandling i jordbruket. Dioxiner er ekstremt giftige stoffer og kan føre til mange ugunstige helseeffekter ved eksposisjon, som f.eks. større risiko for kreft, endokrin forstyrrelser og skader på immunsystemet.

PCDD og PCDF har en struktur som er meget lik hverandre og de har også like egenskaper. De er begge persistente i miljøet og akkumulerer i fedtveskelser, noe som betyr at de kan oppbevares i levende vesen over en lang periode. Dette gjør at selv lave koncentrasjoner av disse stoffene kan føre til skadelige helseeffekter.

Det er viktig å nevne at det også eksisterer andre stoffer som kallas "dioxin-lignende" fordi de har like egenskaper som PCDD og PCDF, men som ikke tilhører disse to gruppene. Disse stoffene inkluderer poliklorerede bifenyler (PCB) og andre organiske forureningsstoffer.

I medicinsk sammenheng er det viktig å være oppmerksom på mulige eksposisjoner av disse stoffene, særlig hvis man jobber med dem direkte eller lever i omgivelser der de kan forekomme i høye koncentrasjoner. Det er også viktig å være oppmerksom på mulige helseeffekter av langevarige eksposisjoner, som kan inkludere økt risiko for kreft, endokrin størrelser og skader på immunsystemet.

Furaldehyd, även känt som furan-2-carbaldehyd, är en organisk förening med formeln C6H4O2. Det är den enklaste föreningen i furanserien och har en aromatisk heterocyklisk struktur som består av en fem-ledad ring med fyra kolatomer och en syreatom. Furaldehyd har en aldehydbildning vid ena änden av ringen, vilket gör den reaktiv och elektronfattig.

Furaldehyd används kommersiellt som en building block inom kemisk syntes och förekommer naturligt i rök, tobak, kaffe och vissa livsmedel. Det är giftigt och kan orsaka skada på levern, lungorna och nervsystemet vid exponering.

En cycloadditionsreaktion är en kemisk reaktion där två (eller fler) molekyler eller delmolekyler kombineras till en cyklisk struktur genom att bilda nya kovalenta bindningar mellan reaktanterna. Denna typ av reaktioner involverar ofta alkener, alkyner, eller aromatiska ringar och kan delas in i olika typer baserat på antalet bindningar som bildas och den geometriska orienteringen av de ingående molekyler. Cycloadditionsreaktioner är viktiga inom organisk kemi eftersom de möjliggör skapandet av komplexa kolväteföreningar från enklare byggstenar.

I medicinen, refererer "ringsluiting" til en type defekt i et molekyle, hvor to ender af samme molekyle er bundet sammen og danner en sluttet ringstruktur. Dette sker oftest, når der dannes en kemisk binding mellem de to ender, der normalt ville have været frie.

Et eksempel på en ringsluiting er i et peptid eller protein, hvor det sidste aminosyre sidekæde (R-gruppen) af den ene aminosyrekæde reagerer med starten af samme peptid/protein kæde og danner en cyklisk struktur. Ringsluitinger kan også findes i visse typer lipider, kulhydrater og andre biomolekyler.

Ringsluinger kan have betydning for molekylers funktion, stabilitet og farmakologiske egenskaber. For eksempel kan ringsluinger i nogle medicinske forbindelser forbedre deres evne til at passere cellernes membraner og øge deres biodynæmik.

"Anisole" er en organisk forbindelse som består av en bensenring bundet til en metylgruppe (-CH3) og en fenylgruppe (-C6H5). Den kjemiske formelen for anisole er C6H5-O-CH3.

I medisinsk sammenheng kan "anisole" være rellevant i forbindelse med fremstilling av lægemidler og andre terapeutiske produkter, men det er ikke en direkte medisinsk term. Anisole har noen interessante kjemiske egenskaper, men det har ingen direkte terapeutisk verdi i seg selv.

Aldehyder är en typ av organiska föreningar som innehåller en karbonylgrupp (C=O), bunden till minst en kolatom. Denna kolatom har vanligtvis två väteatomer och kallas för formylgrupp (-CH=O). Aldehyder kan bildas genom oxidation av primära alkoholer. Exempel på en vanlig aldehyd är formaldehyd (H-CHO), som används som desinfektionsmedel och konserveringsmedel. Aldehyder har ofta starka luktar och kan vara irriterande för sinnesorganen.

Nitrofuraner är en grupp av syntetiska läkemedel som har antibiotisk verkan, vilket betyder att de kan döda eller hämma tillväxten på bakterier. De används främst för behandling av urinvägsinfektioner (UTI) orsakade av känsliga bakteriestammar.

Exempel på nitrofuraner inkluderar:

1. Nitrofurantoin: Det mest vanligt använda läkemedlet i denna grupp, som ofta används för att behandla obeskuren urinvägsinfektion (UTI).
2. Furazidin: Använts för behandling av komplicerade urinvägsinfektioner och prostatit (inflammation eller infektion i prostata).
3. Nitrofural: Har använts för att desinficera vatten, men även som ett antibiotikum för att behandla olika infektioner, inklusive UTI och hudinfektioner.

Nitrofuraner fungerar genom att störa bakteriens DNA-syntes, vilket stoppar deras tillväxt eller dödar dem. Dessa läkemedel är effektiva mot de flesta gram-negativa och grampositiva bakterier som orsakar UTI, men deras användning begränsas på grund av begränsad penetration i vävnader utanför urinvägar.

Det är viktigt att använda nitrofuraner enligt rekommenderade behandlingsscheman och under läkares övervakning, eftersom överanvändning eller felanvändning kan leda till resistens hos bakterier.

Bensamidiner är en grupp kemiska föreningar som innehåller en bensenring och två amider. De används främst inom farmaceutisk forskning och utveckling, där de fungerar som en typ av proteinklyvningshämmare, vilket betyder att de hindrar en viss typ av enzymer (proteas) från att bryta ner andra proteinmolekyler.

I medicinsk kontext kan bensamidiner användas för att behandla olika sjukdomar, framför allt neurodegenerativa sjukdomar som Parkinson's disease och Huntington's disease. Dessa sjukdomar orsakas delvis av överaktiva proteas som bryter ner viktiga proteiner i nervceller för snabbt eller fel, vilket leder till skada och död av dessa celler. Genom att hindra proteaskvernen med hjälp av bensamidiner kan man försöka sakta ned denna process och därmed mildra symtomen hos patienterna.

Exempel på bensamidiner som används inom medicinen är bortezomib (som används för att behandla multipel myelom) och safinamide (som används för att behandla Parkinson's disease).

Polyklorerade bifenyler (PCB) är en grupp av organiska halogenföreningar som består av 209 olika kemiska substanser. De bildas genom att kloratomer adderas till bifenylmolekylen, vilket ger upphov till olika isomera och kongener.

PCB:er har tidigare använts som isolationsmedel i transformatorer och kondensatorer på grund av deras elektriska isoleringsegenskaper, eldfasthet och kemiska stabilitet. De är dock mycket miljöfarliga eftersom de är svårnedbrytbara och ansamlas i levande vävnader, framför allt i fettgewebe. PCB:er har visat sig vara hormonstörande, cancerogena och skadliga för reproduktionen hos djur och människor. Deras användning är idag förbjudet i de flesta länder, men de finns fortfarande kvar i äldre elektriska installationer och i miljön där de orsakar pågående föroreningar.

I'm sorry for the confusion, but "Brombensener" doesn't seem to be a recognized medical term in English or any other language I am familiar with. It is possible that there may be a spelling mistake or it could be a term specific to a certain language or dialect. Could you please provide more context or check the spelling? I would be happy to help further if I can.

Rhodium (Rh) er ein metallisk grundstoff i gruppen over de tungmetaller. Det er eit sjeldent forekommande grunnstoff, og det finnes ingen kjente biologiske funksjoner for rhodium innen mennesket eller andre levande vesen. Rhodium er derfor ikke direkte relatert til medisin i en normal definisjon.

I noen spesielle tilfelle kan det være relevant å nevne at rhodium brukes i medicinsk kontekst, for eksempel som ein del av implantatet i hjertklapp-operasjoner. Men selva grunnstoffet har ingen direkte medisinske egenskaper eller effekter på kroppen.

Stereoissomerisme er en type isomeri, hvor to eller flere molekyler har samme kemiske formel men forskellige rumlige arrangementer af deres atomer. Disse forskelle i rumlig placering fører til forskelle i de fysiske og kemiske egenskaber hos de enkelte isomere, herunder smeltepunkt, kogepunkt, polaritet, reaktivitet og andre faktorer.

I speciel kan stereoissomerisme forekomme i molekyler med dobbeltbindinger eller cykliske strukturer, hvor de kan eksistere som enten cis-trans (eller E/Z) isomere eller som enantiomerer. Cis-trans isomeri opstår når der er to forskellige substituenter på hver side af en dobbeltbinding, og de kan være placeret enten i en cis-konfiguration (hvor de er på samme side) eller en trans-konfiguration (hvor de er på modsatte sider). Enantiomerer opstår når der er et chiral center i molekylet, hvilket betyder at det har fire unikke substituenter. Disse to enantiomerer er spejlvendte billeder af hinanden og kan ikke overlægges.

Stereoissomerisme har stor relevans inden for farmakologi, da de forskellige stereoisomere former af et molekyle ofte har forskellige farmakologiske effekter. For eksempel kan en stereoisomer have ønskværdige terapeutiske effekter, mens den anden isomer kan være uvirksom eller endda skadelig. Derfor er det vigtigt at have en forståelse af stereoissomerisme og hvordan det påvirker de farmakologiske egenskaber af et molekyle.

Molekyler är de minsta beståndsdelarna av ett rensat, rent ämne och består vanligtvis av två eller flera atomer som är kemiskt bundna tillsammans. Molekylstruktur refererar till den specifika positionen och orienteringen av varje atom i en molekyl, inklusive de kemiska bindningarna mellan dem. Denna struktur kan ha stor betydelse för molekylets egenskaper och funktion, eftersom små förändringar i molekylstrukturen kan leda till stora skillnader i dess fysikaliska och kemiska karaktär.

Exempel: Vatten (H2O) är en enkel molekyl med en molekylstruktur som består av två väteatomer (H) bundna till en syreatom (O) genom kovalenta bindningar. Denna specifika molekylstruktur ger vattnet unika egenskaper, såsom dess höga brytningsindex och dess förmåga att agera som ett polärt lösningsmedel för många olika ämnen.

Clerodane diterpenes are a type of natural compounds that are found in various plants, including those from the Clerodendron genus. These compounds have a unique chemical structure consisting of four isoprene units arranged in a specific way.

Clerodane diterpenes have been studied for their potential medicinal properties, including anti-inflammatory, anticancer, and antibacterial activities. Some research suggests that these compounds may help to inhibit the growth of certain types of cancer cells, reduce inflammation, and fight against bacterial infections.

However, it is important to note that while clerodane diterpenes have shown promise in laboratory studies, more research is needed to fully understand their effects and safety profile in humans. Further studies are required to determine the optimal dosages, potential side effects, and interactions with other medications before they can be considered for use as a treatment option.

Ett gallgångsadenom är en typ av godartad (benign) tumör som utvecklas i gallgångarna. Tumören består av cystor, små vätskefyllda säckar, och kallas därför även cystisk gallgångstumör. Gallgångsadenom är relativt ovanligt och drabbar ofta äldre kvinnor. Symptomen kan variera från att inte orsaka några besvär alls till smärta, illamående och gulsot (icterus) om tumören blockerar gallgångarna. Behandlingen kan innebära kirurgiskt avlägsnande av tumören eller, i vissa fall, endoskopisk gallgångsdräning.

Alkyner är en grupp av organiska föreningar som innehåller en trippelbindning mellan två kolatomer. Den enklaste och mest enkla alkynen kallas etyn (C2H2) och består av en rad av två kolatomer med en trippelbindning emellan. Andra exempel på alkyner är propyn (C3H4), but-1-yn (C4H6) och pent-1-yn (C5H8). Alkyner är fria av Wasserstoffatomer än motsvarande alkaner och alkener, och de reagerar ofta på sätt som innebär att de adderar till sig extra Wasserstoffatomer. De används ofta inom industrin för att producera plaster, fibrer, läkemedel och andra kemikalier.

Tetraklordibensodioxin (TCDD) är ett extremt giftigt ämne som tillhör gruppen poliklorerade bifenyldioxiner (PCDD). Det är en organisk förening som bildas som en biprodukt vid vissa typer av industriella processer, såsom klorinering av trä och pappersmassa, förbränning av organiskt material i närvaro av klor och syntes av klorerade herbicider. TCDD är ett persistenter miljögifta som kan ansamlas i djurs och människors fettvävnader och kan orsaka allvarliga hälsoproblem, även vid låga koncentrationer.

TCDD är känt för att vara en potent cancerframkallande substans och har också visat sig ha negativ inverkan på reproduktionen, utvecklingen, immunförsvaret och störanden av hormonsystemet hos djur. Människor kan exponeras för TCDD genom att äta föda som innehåller spår av ämnet eller genom andning av kontaminerad luft.

Det är värt att notera att TCDD och andra PCDD-föreningar har blivit klassificerade som cancerframkallande för människor av Internationella cancerforskningsagenturen (IARC), en del av Världshälsoorganisationen (WHO).

In medical terms, distillation refers to a laboratory technique used in the process of purifying or concentrating a substance. It involves heating a liquid (such as a solution) to its boiling point, causing it to vaporize. The vapors are then condensed and collected, resulting in a purified or concentrated form of the original substance. This method is often used in chemistry and pharmaceuticals to separate and isolate different components of a mixture based on their varying boiling points.

"Encyclopedias are comprehensive reference works containing information on a wide range of topics. They are typically organized in alphabetical order and provide concise summaries of facts, concepts, and knowledge in various fields such as science, history, literature, philosophy, and arts. The principles behind the creation of encyclopedias include accuracy, objectivity, and authority, with contributions from experts in their respective fields. Encyclopedias serve as a valuable resource for researchers, students, and general readers seeking reliable information on a wide array of subjects."

'Myra' är ett gemensamt namn för små insekter i ordningen Hymenoptera, underordning Apocrita. De flesta myror har en smal midja och en påtagligt förstorad bakkropp som ofta är delad i två segment - en avsmalnande pedicel och ett större segment där de ägg honan lägger lagras.

Myror lever i kolonier med en hierarkisk struktur, vanligtvis dominerad av en drottning som är ansvarig för att producera ägg. De andra individerna i kolonin, arbetare och soldater, är sterila honor eller stympade hanar som inte kan reproducera sig men istället samarbetar för att upprätthålla kolonin genom att hämta föda, ta hand om avkomman och försvara boet.

Myror är mycket framgångsrika i sin miljö tack vare deras sociala struktur och deras förmåga att samarbeta för att uppnå gemensamma mål. De spelar också en viktig roll i ekosystemen som jordbearbetare, pollinatörer och rovdjur.

'Utmärkelser och priser' inom medicinen är en form av erkännande och belöning för exceptionella insatser, prestationer eller framsteg inom området. Det kan handla om olika typer av utmärkelser som exempelvis:

1. Nobelpriset i Fysiologi eller Medicin: Den mest prestigefyllda utmärkelsen inom medicinen, som delas ut årligen till forskare som har gjort extraordinära insatser inom fysiologi eller medicin.
2. Laskerpriset: En annan högt ansedd utmärkelse inom medicinsk forskning, som delas ut årligen för framsteg inom olika områden av medicinen.
3. Fulbright-priset: En internationell utmärkelse som ges till en individ som har gjort exceptionella insatser inom hälso- och sjukvården eller biomedicinsk forskning.
4. Gairdner Foundation International Awards: Kan delas ut till upp till åtta forskare varje år för deras framsteg inom medicinsk forskning.
5. Priser från medicinska fackorganisationer: Många medicinska fackorganisationer delar ut priser och utmärkelser till sina medlemmar eller andra individer som har gjort betydande insatser inom specifika områden av medicinen.

Dessa är bara några exempel på de många olika typer av utmärkelser och priser som delas ut inom medicinen varje år för att erkänna och hylla exceptionella insatser och framsteg.

I'm sorry for the confusion, but "Formater" is a term that is more commonly used in the context of technology and electronics, particularly in reference to storage devices such as hard drives and solid-state drives. In this context, formatting refers to the process of preparing a storage device for use by creating a file system and directory structure on it.

In the field of medicine, I have not come across a specific term or concept called "Formater." If you could provide more context or clarify what you mean by "Formater" in a medical context, I would be happy to help you further!

MedlinePlus är en webbplats som tillhandahålls och underhålls av US National Library of Medicine (NLM), som är en del av National Institutes of Health (NIH). MedlinePlus erbjuder information om sjukdomar, förhållanden, terapier, läkemedel och preventiva omsorgsmått på ett tillgängligt, opartiskt och trovärdigt sätt. Innehållet på webbplatsen är skrivet på enkel engelska och spanska och inkluderar artiklar, videor, illustrationer, hälsorelaterade nyheter och information om kliniska prövningar.

MedlinePlus sammanställer information från American National Institutes of Health och andra välrenommerade organisationer och har som mål att erbjuda en neutral och opartisk resurs för allmänheten, patienter, familjer och vårdpersonal. Innehållet på webbplatsen genomgår en granskning av experter för att säkerställa att den är korrekt, aktuell och tillförlitlig.

Tillbakadragna läkemedel, COX-2-hämmare, Furaner, Sulfoner, Laktoner). ...
Furaner, Aldehyder, Lösningsmedel). ...
Organisk kemi-stubbar, Alla stubbar, Alkoholer, Laktoner, Diterpener, Metylestrar, Furaner, Ketoner). ...
Bra Böckers lexikon, 1976 http://www.chemicalbook.com/ChemicalProductProperty_EN_CB0758226.htm (Enwp, Furaner, Puriner). ...
Bra Böckers lexikon, 1975 (Ej uppdaterad 2013-07, Ej uppdaterad-samtliga, Furaner, Cancerframkallande ämnen, Enkla aromatiska ...
Furaner, Sulfonamider, Bensoesyror, Aromatiska aminer). ...
Villkoret är att utsläppen av dioxiner och furaner från anläggningen ska begränsas med ett årsmedelvärde som inte får överstiga ...
Furaner, Kappaagonister, Karboxylestrar, Laktoner, Naftopyraner, Opioider, Terpener och terpenoider). ...
Vattenavgången innefattar en stor andel, men även produkter från organiska reaktioner (ättiksyra, furaner och metanol) och ...
Furaner (PCDF) Senare tillkomna POPs: Dekabromdifenyleter Kortkedjiga klorparaffiner (SCCPs) Hexaklorbutadien (HCBD) Klordekon ...
Tillbakadragna läkemedel, COX-2-hämmare, Furaner, Sulfoner, Laktoner). ...
bryter samhälls fura ner, skapandes livsrum.. Dalar sedel gör, likt höstens löv,. ger frist åt samhälls parasit,. ...
Genom att utvinna och vidareförädla furaner från vall ska nya klimatsmarta material kunna skapas. ...
... och klorerade dioxiner och furaner i fiskmuskel. Dessutom har pentaklorfenol, triclosan och tetrabrombisfenol A analyserats i ... och klorerade dioxiner och furaner i fiskmuskel. Dessutom har pentaklorfenol, triclosan och tetrabrombisfenol A analyserats i ...
Furfural upptäcktes år 1832 av den tyske kemisten Johann Wolfgang Döbereiner som utvann en liten mängd som biprodukt vid tillverkning av myrsyra. Han tillverkade myrsyra genom destillation av döda myror som antagligen innehöll växtdelar. 1840 fastställde den skotske kemisten John Stenhouse den empiriska formeln till C5H4O2. Han upptäckte också att furfural kunde utvinnas ur en mängd olika växter som majs, havre, kli och sågspån. Det var den tyske kemisten Carl Harries som 1901 fastställde molekylens struktur. ...
Dioxiner och furaner (18 st) mäts i fiskmuskel. *Tennorganiska föreningar (8 st) mäts i fisklever ...
Regionala bakgrundshalter av metaller, PAH:er och dioxiner/furaner i Stockholmsområdet. JP Sedimentkonsult, Rapport 2018:5. ...
Som exempel används en solid harts som XAD-2 eller liknande vid provtagning av dioxiner och furaner. Efter att ha passerat ...
P.g.a. deras toxicitet och potentiellt ökande betydelse i framtiden, är bromdioxiner/furaner en prioriterad ämnesgrupp. Där man ... furaner (PBDD/PBDF). Källor till oavsiktliga ämnen är främst förbränningsprocesser (sopförbränning, småskalig husbehovseldning ... furaner (PCDD/PCDF), polyklorerade bifenyler (PCB), polyklorerade naftalener (PCN), polyklorerade dibensotiofener (PCDT) och ...
dioxiner och furaner (I - TEQ)0,1 ng/Nm3, torr gas, 10 % O2. Kommunen har medgett att samförbränningen regleras enligt NFS 2002 ... Dioxiner och furaner. Vid förbränning av bränslen som innehåller klor kan dioxiner och andra oavsiktligt bildade ämnen bildas. ... Dioxiner och furaner. Bolaget anger att man inte förväntar någon ökning av dioxinbildning vid ändrad bränslesammansättning samt ... Utsläpp av dioxiner och furaner. Sedan nya filtret togs i drift 2003 har mätningar av dioxiner i rökgaserna vid både ...
bryter samhälls fura ner, skapandes livsrum.. Dalar sedel gör, likt höstens löv,. ger frist åt samhälls parasit,. ...
bryter samhälls fura ner, skapandes livsrum.. Dalar sedel gör, likt höstens löv,. ger frist åt samhälls parasit,. ...
OA-22+OA-2a+OA-2b Dioxiner och furaner, dioxinlika PCB samt PCB7 i aska Lägg till i Valda Analyser Ta bort från Valda analyser ... ABS-PCDD/F + ABS-PCB12 Dioxiner, furaner samt dioxinlika PCB i rökgaser Lägg till i Valda Analyser Ta bort från Valda analyser ... ABS-PCDD/F + ABS-PAH16 Dioxiner, furaner samt PAH16 i rökgaser Lägg till i Valda Analyser Ta bort från Valda analyser ... ABS-PCDD/F + ABS-PCB18 Dioxiner, furaner, dioxinlika och indikator PCB Lägg till i Valda Analyser Ta bort från Valda analyser ...
... i fråga om dioxiner och furaner skall koncentrationerna ...
  • Som exempel används en solid harts som XAD-2 eller liknande vid provtagning av dioxiner och furaner. (opsis.se)