Ett antiandrogent medel med ungefär samma verkan som cyproteron hos gnagare och hundar.
Föreningar som hämmar eller motverkar biosyntesen och verkan av androgener.
En klass sexhormoner förknippade med de sekundära manliga könsegenskaperna, med spermaproduktion och könsdifferentiering. Förutom att förstärka virilitet och könsdrift ökar de också retentionen av kvä ve och vatten, och stimulerar tillväxt av skelettet.
De hanliga fortplantningsorganen. De delas in i de yttre organen penis, scrotum (pung) och urinrör, och de inre organen testikel, bitestikel, sädesledare, sädesblåsa, ductus ejaculatorius (utförsgång), prostata och glandula bulbourethralis (Cowpers körtel).
Testosteron är ett steroide steroidhormon som produceras naturligt i kroppen, huvudsakligen i mannens testiklar och i mindre utsträckning hos kvinnor i äggstockarna och binjurarna. Det spelar en viktig roll i många kroppsliga funktioner som tillväxt, development, muskulatur, benstyrka, röstljud, könsligt beteende, spermieproduktion och libido hos män. Testosteronnivåerna når sin topp under puberteten och tenderar att minska med åldern.
Dihydrotestosteron (DHT) är ett starkt manligt könshormon som bildas från testosteron i kroppen med hjälp av enzymet 5-alfa-reduktas. Det har en viktig roll i människors sexualutveckling och reproduktion, men kan också vara involverat i utvecklandet av prostatacancer samt håravfall vid höga nivåer.
Androgen receptor antagonists are medications that block the action of androgens, which are hormones like testosterone, by preventing them from binding to their target receptors in cells. This results in a decrease in the effects of androgens, such as promoting hair growth or influencing sexual development and behavior. These drugs are often used to treat conditions related to excessive androgen levels, such as prostate cancer, acne, and hirsutism (excessive hair growth) in women. Examples of androgen receptor antagonists include flutamide, bicalutamide, and spironolactone.
Androgenreceptorer är en typ av sexuell hormonreceptor som binder androgener, vilket är en grupp manliga könshormoner som inkluderar testosteron och dihydrotestosteron. När androgenen binder till sin receptor aktiveras den och fungerar som en transkriptionsfaktor, vilket innebär att den reglerar genuttrycket i cellen. Androgenreceptorer spelar därför en viktig roll i utvecklingen och underhållet av manliga sekundära sexuella karaktärer och reproduktiva funktioner, men de finns även i andra typer av celler och har där andra funktioner.
Orkiektomi är ett medicinskt begrepp som refererar till en kirurgisk procedure där en eller båda ofläckade mjölkkörtlarna (även kallat bröstkörtlar) opereras bort. Orkiektomi kan utföras av olika anledningar, inklusive preventiv medicinsk behandling för personer med högt arvrisiko för cancer i mjölkkörtlarna eller som en del av cancerbehandlingen för personer diagnostiserade med cancer i mjölkkörtlarna.
Perioden efter brunsten, då parningsdriften avtar hos de däggdjur som inte blir dräktiga.
Föreningar av anilin och syror. Paracetamol är ett derivat av en sådan förening.
Ett syntetiskt hormon som används vid androgen ersättningsterapi och som hormonellt antitumörmedel.
Cancermedel som används för att behandla hormonkänsliga tumörer. Hormonkänsliga tumörer kan vara hormonberoende eller hormonintoleranta, eller både och. En hormonberoende tumör går tillbaka när den ho rmonella stimulansen upphör, genom kirurgiska ingrepp eller farmakologisk blockering. Hormonintoleranta tumörer kan gå tillbaka vid behandling med farmakologiska mängder hormon, oberoende av om tumöre n tidigare visat tecken på hormonkänslighet. De viktigaste hormonintoleranta tumörerna är bröstcancer, prostatacancer och endometriecancer, lymfom och vissa leukemier.
"Prostatan är en körtel som enbart förekommer hos mannen och som utsöndrar en del av spermiernas närings- och skyddande fluid i samband med ejakulationen."
En familj stora, landlevande rovdjur med långa ben, borstpäls och ständigt viftande svans. I familjen ingår hyenor och jordvargar.
Tosylcompounder är organiska föreningar som innehåller tosylgruppen (-SO2C6H5), där C6H5 är en fenylgrupp. Tosylaten är toluen sulfonat, CH3C6H4SO3-, och är den direkta derivatgruppen för tosylcompounderna. Tosylater är starkt elektrofila och används ofta som skyddsgrupper inom organisk syntes. De kan bildas genom reaktion av en alkohol eller amin med toluen sulfonochlorid (tosyleringsreaktion).
Ett tillstånd orsakat av överproduktion av androgener i njurbarken, äggstockarna eller testiklarna. Hos män är den kliniska betydelsen ringa, men hos kvinnor ses de vanliga manifestationerna hirsutism (hårighet) och virilism (mansdrag) hos patienter med polycystiskt ovariesyndrom och adrenokortikal hyperfunktion.
Ett selektivt växtbekämpningsmedel.
En prostata tumör är en abnormell och ocontrollerad tillväxt av cancerceller i prostata-glanden hos mannen, som kan vara lokaliserad eller ha spridit sig till omkringliggande vävnader och andra kroppsdelar.
Ett polycykliskt, aromatiskt, kolväteinducerbart cytokrom av stort kliniskt intresse pga det stora antal läkemedelsinteraktioner som har samband med induktion och hämmande av teofyllin. Koffein betraktas som mönstersubstratet för detta enzym. Det omsätter även teofyllin och antipyren. Miljöfaktorer såsom cigarettrökning, grillat kött, korsblommiga grönsaksväxter och ett antal läkemedel, inkl fenytoin, fenobarbital och omeprazol, ger ökad CYP1A2-aktivitet.
En utvecklingsdefekt med utebliven förflyttning av testiklarna till pungen.

Flutamid är ett syntetiskt, icke steroidalt antiandrogen preparat som används inom medicinen. Det används främst för behandling av prostatacancer, särskilt i de fall där cancercellerna är beroende av androgener för att växa och sprida sig.

Flutamid fungerar genom att blockera androgenreceptorer i cancerceller, vilket förhindrar att de aktiveras av androgener som testosteron och dihydrotestosteron. På så sätt hämmas cellernas tillväxt och delning.

Det är viktigt att notera att användningen av flutamid kan leda till vissa biverkningar, såsom buksmärtor, diarré, illamående, trötthet, bröstsmärtor eller ömmhet och impotens. Läkare övervakar vanligen patienter tätt under behandlingen för att identifiera och hantera eventuella biverkningar så snart som möjligt.

Androgenantagonists are a class of drugs that work by blocking the effects of androgens, which are male hormones like testosterone. These drugs are often used to treat conditions related to an excess of androgens, such as prostate cancer, benign prostatic hyperplasia (BPH), and hirsutism in women.

Androgen antagonists work by binding to the androgen receptors in cells, preventing testosterone and other androgens from binding and exerting their effects. This can help to reduce the growth of cancer cells in prostate cancer or shrink an enlarged prostate in BPH.

Examples of androgen antagonists include flutamide, bicalutamide, and enzalutamide for prostate cancer, and spironolactone and finasteride for BPH and hirsutism. It's important to note that these drugs can have side effects, such as sexual dysfunction, hot flashes, and breast tenderness, so they should be used under the close supervision of a healthcare provider.

"Androgener" er ein begrep som ofte brukes i medisinsk sammenheng for å referere til steroidhormoner som produseres i mannlige kjøttkjeller og øvre del av binnekløften, også kalt gonader eller kjønnskjellene. Disse hormonene inkluderer testosteron, dihydrotestosteron og androsteron, og spiller en viktig rolle i mannlige kjønnsutvikling, seksual utforming og reproduksjon. Androgener har også effekt på annen kroppslig vekst og utvikling, særlig hos menn. Forstyrrelser i produksjonen av androgener kan føre til forskjellige medisinske tilstander, som f.eks. økt eller redusert kjønnshårvokst og forandringer i seksualdriften.

Medicinskt sett definieras de manliga könsorganen som de primära och sekundära karaktärsdragen hos en biologisk man. De primära könsorganen inkluderar testiklarna, som producerar spermier och den manliga könshormonen testosteron, samt den tillhörande scrotum-sakken. De sekundära könsorganen innefattar penis, prostata, blygdben och bröstkörtlarna. Dessa organ utvecklas under fostertiden under inflytande av könshormoner.

Testosteron är ett steroidhormon som produceras huvudsakligen i testiklarna hos män, även om kvinnor också producerar mindre mängder i äggstockarna och binjurarna. Det är det primära manliga könshormonet och spelar en viktig roll i utvecklingen och funktionen av de manliga könsorganen, samt i uppbyggnaden och underhållet av muskler, ben, hud, hår och allmän kroppskomposition. Testosteron påverkar också mäns sexuella drifter och fertilitet genom att stödja produktionen av spermier. Hormonet är viktigt för människors allmänna hälsa och välbefinnande, och kan påverka humör, kognition, energi och livskvalitet. Testosteronnivåer tenderar att vara högst under ungdomen och tidiga vuxenlivet och minskar gradvis med åldern.

Dihydrotestosteron (DHT) är ett starkt manligt könshormon som bildas från testosteron i kroppen med hjälp av enzymet 5-alfa-reduktas. Det är huvudsakligen ansvarigt för utvecklingen av manliga sekundära könsdrag, såsom röstförändringar, ökad muskelmassa och skäggväxt. DHT binder starkare till androgenreceptorer än testosteron gör, vilket gör att det har en starkare verkan på kroppens celler.

DHT har också en viktig roll i håravfallsprocessen hos både män och kvinnor. När DHT binder till receptorerna i hårsäckarna kan det orsaka en förkortning av den aktiva tillväxtfasen (anagenfasen) och en förlängning av den inaktiva fasen (telogenfasen), vilket leder till att håret blir tunnare och slutar växa. Detta kan leda till det typiska mönsterhåravfallet som kallas androgenetiskt alopeci.

DHT har också visats påverka prostatakörtelns tillväxt och funktion, och förändringar i DHT-nivåer kan vara relaterade till prostatacancer.

Androgen receptor antagonists are a class of drugs that block the action of androgens, which are hormones that contribute to male sexual development and characteristics. These drugs work by binding to androgen receptors, preventing the natural androgens like testosterone from binding and exerting their effects.

Androgen receptor antagonists are often used in the treatment of conditions related to excessive androgen activity, such as prostate cancer, where they can help slow or stop the growth of cancer cells by blocking the effects of androgens on the tumor. Examples of androgen receptor antagonists include flutamide, bicalutamide, and enzalutamide.

It's important to note that while these drugs are effective at blocking androgen activity, they can also have side effects, such as breast tenderness, hot flashes, and decreased sexual desire or function, due to the inhibition of androgen action throughout the body.

Androgenreceptorer (AR) är en typ av steroidhormonreceptor som binder androgener, som till exempel testosteron och dihydrotestosteron. När androgenen binder till receptorn bildas en komplex som kan transkribera DNA och på så sätt reglera genuttrycket i cellen. Androgenreceptorer finns i många olika typer av celler, bland annat i muskelceller, leverceller och könsceller. De spelar en viktig roll för den normala mänskliga utvecklingen och funktionen, men kan även vara involverade i patologiska tillstånd som cancer.

Orkiektomi är en kirurgisk procedure där en del eller hela en av de två körtlarna i halsen, salivkörtlarna (kallade också orektider), till exempel den stora svalgkörteln (parotis), tas bort. Orkiektomi kan utföras av medicinska skäl såsom att behandla eller förebygga återkommande infektioner i körteln, att ta bort godartade eller elakartade tumörer eller cystor, eller för att undersöka en sjukt körtel. Proceduren utförs vanligtvis under allmänbedövning och kräver ofta en övernattning på sjukhus efter operationen. Efter operationen kan patienten uppleva smärta, svullnad och nedsatt munöppning, men detta tenderar att förbättras över tiden.

"Efterbrunst" är ett medicinskt begrepp som används för att beskriva en situation där patienten fortsätter att blöda efter en operation eller en trauma, trots att all aktivt blödning har stoppats. Detta kan bero på att koaguleringsfaktorer saknas eller inte fungerar korrekt, vilket gör det svårt för blodet att stelna och stänga av blodflödet till området. Afterbrunst kan också orsakas av att blodkärlen i området är skadade eller inflammerade, vilket gör det svårt för dem att kontrahera och stänga av blodflödet. I vissa fall kan efterbrunst behandlas med ytterligare kirurgi, men i andra fall kan blodtransfusioner eller andra behandlingar som stödjer koaguleringen vara nödvändiga.

Aniliner är en klass av organiska föreningar som innehåller en funktionell grupp med strukturen -C6H5NH2, kallad anilin. Anilin är själv ett derivat av bensen (C6H6) där en väteatom har ersatts av en aminogrupp (-NH2).

I medicinsk kontext kan aniliner vara relevanta inom flera områden, till exempel vid diagnostisering och behandling av olika sjukdomar. Många läkemedel innehåller anilinder eller derivat därav, särskilt inom området för smärtstillande medel och antiinflammatoriska medel.

Exempel på medicinskt använda anilinder är acetanilid (som historiskt har använts som febernedsättande medel), fenacetin (som också har haft en roll som smärtstillande och febernedsättande medel) och paracetamol (som är ett vanligt medel mot smärta, feber och inflammation).

Det är viktigt att notera att aniliner kan också ha toxicologiska effekter vid höga koncentrationer eller långvarig exponering. Exempelvis kan anilin vara cancerogent och skadligt för levern, nervsystemet och blodkärlen.

Metyltestosteron är ett syntetiskt anabolt steroid som är en modifierad form av testosteron, den naturliga manliga könshormonen. Det har en metylgrupp tillfogad på den 17:e kolatomen (17α-metylgruppen), vilket gör att ämnet blir mer lämpat för oral användning genom att öka dess resistance mot nedbrytning i levern.

Metyltestosteron används inom medicinen för att behandla hypogonadism (låga testosteronnivåer) hos män, samt för att behandla bristande libido och impotens hos äldre män. Det kan också användas för att behandla kvinnlig frigiditet och bröstcancer hos kvinnor.

Även om metyltestosteron har medicinska användningsområden, så är det också ett populärt dopingpreparat bland idrottsmän och bodybuildare på grund av dess förmåga att öka muskelmassa, styrka och uthållighet. Användning av metyltestosteron utan preskription är dock olagligt i många länder och kan leda till allvarliga hälsorisker, inklusive lever- och hjärtskador, aggressivt beteende och försämrad spermiekvalitet.

"Hormone-secreting cell tumor" er en medisinsk betegnelse for en type godartet (godartet) eller ondartet (ongodartet) tumor som utvikler seg i endokrine kirteler eller celler, og som produserer og sekreterer hormoner. Disse typer av tumorer kan forstyrre normal hormonbalanse og føre til ulike symptomer etterhvert som de uønskede hormonene akkumulerer seg i kroppen.

Et eksempel på en hormon-producerende godartet tumor er en insulinom, som produserer for meget insulin og kan føre til lavt blodsukker (hypoglykemi). Et eksempel på en hormon-producerende ondartet tumor er en skjevmetabol fermion, som kan produsere og sekretere forskjellige typer hormoner som gastrin, serotonin og cortisol, og føre til mange ulike symptomer som mage-tarmbetingede klagesyndromer, diaré, hjerteflimmer og Cushings syndrom.

Prostata är en körtel som finns hos mannen och som utsöndrar en del av den vätska som transporterar spermierna ut genom urinröret när man ejakulerar. Prostatan har ungefär storleken och formen av en kastanj och omger urinrörets början där det löper ut från urinblåsan.

Prostatan producerar en alkalisk vätska som hjälper spermierna att överleva längre i den sura miljön i vaginala skiljevätskan. Den innehåller också flera proteiner och enzymer, däribland prostataspecifikt antigen (PSA), som används som markör vid screening och diagnos av prostatacancer.

Hyaenidae er en familie i ordnen Carnivora, der omfatter de fire nulevende arter hyæner: den brune hyæne (Hyaena brunnea), den streifede hyæne (Hyaena hyaena), den plettede hyæne (Crocuta crocuta) og den klippede hyæne (Proteles cristata). Disse dyr er kendt for deres stærke kæbe, skarpe tænder og alsidige dieet, der primært består af ådsler, men også kan inkludere plantedele og mindre byttedyr. Hyæner er desuden kendt for deres komplekse sociale adfærd og deres karakteristiske skrig, der ofte kan høres over lange afstande.

Tosylkompounder är en typ av organisk förening som innehåller tosylgruppen (-SO2C6H4CH3), där C6H4CH3 är en toluenrest. Denna funktionell grupp är en sulfonester och bildas genom reaktion av tolersyran (p-tosylklorid) med en alkohol eller amin. Tosylkompounder är vanliga skyddsgrupper inom organisk syntes, eftersom de är lätta att installera och avlägsna. De är också stabila mot hydrolys under neutrala och svaga basiska betingelser, men kan attackeras av starkt nucleofila reagens under sura eller basiska förhållanden.

Hyperandrogenism är ett medicinskt tillstånd där individen har förhöjda nivåer av androgener, som till exempel testosteron och androstendion, i kroppen. Detta kan orsaka olika symtom hos kvinnor, såsom hirsutism (övervuxande hårväxt), akne, och menstruationsstörningar. Hyperandrogenism kan vara associerat med olika sjukdomar eller störningar, till exempel polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) eller tumörer i binjurarna eller hypofysen.

Linuron är ett organisk kemiskt ämne som tillhör gruppen av fenylureakomponer och används som herbicid, det vill säga ett medel för att kontrollera ogräs. Det verkar genom att störa cellväxternas metabolism hos växter och på så sätt hämmar deras tillväxt.

Linuron har också visat sig ha en förmåga att störa hormonsystemet hos vissa djur, inklusive människor, och kan därför vara skadligt vid högre koncentrationer eller långvarig exponering. Det är därför reglerat som ett miljöfarligt ämne i många länder och används endast under kontrollerade förhållanden inom jordbruket.

En prostatatumör är en abnormell tillväxt eller förändring av prostata-glanden hos mannen. Det kan vara av olika typer, men den vanligaste formen är prostatacancer. Prostatacancern utgör ungefär 70-80% av alla prostatatumörer och uppstår när cancerceller bildas i prostata-glanden och börjar växa obehindrat. Andra typer av prostatatumörer inkluderar bland annat prostatabalken, som är en icke-cancerös tillväxt av prostatan, samt andra sällsynta sorter av cancer såsom småcellig prostatacancer och neuroendokrin prostatacancer.

Cytochrome P-450 CYP1A2 är ett enzym som tillhör cytochrome P450-familjen och finns framförallt i levern. Det spelar en viktig roll inom farmakokinetiken, det vill säga hur kroppen hanterar läkemedel och andra främmande ämnen.

CYP1A2 är ansvarigt för nedbrytningen (metabolismen) av ett stort antal olika läkemedel, såväl som vissa hormoner och toxiner. Dess aktivitet kan variera mellan individer, vilket kan påverka hur kroppen hanterar vissa läkemedel och hur snabbt de elimineras. Faktorer som kan påverka CYP1A2-aktiviteten inkluderar genetiska faktorer, ålder, kön, leverfunktion och exponering för vissa miljögifter.

Vissa läkemedel kan också hämmas eller induceras av CYP1A2, vilket kan leda till förändringar i deras farmakokinetiska profiler och påverka deras effektivitet eller sannolikheten för biverkningar.

Kryptorkism är ett medicinskt tillstånd där en persons skulderblad sitter högre än normalt, vilket orsakas av att muskler och senor i området inte har utvecklats korrekt. Detta kan leda till problem med rörelseomfånget och smärtor i axeln och ryggen. I allvarliga fall kan det även påverka andning, hjärtfunktion och andra kroppsliga funktioner. Kryptorkism behandlas vanligen kirurgiskt genom att korrigera muskel- och senanordningen i axelområdet.

Om personen i fråga känner ett behov av det, minskas hårväxt med antiandrogener (spironolakton, cyproteronacetat, flutamid), ...
L02BA01 Tamoxifen L02BA02 Toremifen L02BA03 Fulvestrant L02BB01 Flutamid L02BB02 Nilutamid L02BB03 Bikalutamid L02BG01 ...
Om personen i fråga känner ett behov av det, minskas hårväxt med antiandrogener (spironolakton, cyproteronacetat, flutamid), ...
Cellgifter - cyklofosfamid, flutamid, rasburikas, isofamid, hydroxiurea. *. Antibiotika - dapson, sulfonamider, nitrofurantoin ...
Flutamid: steroid olmayan tam bir testosteron reseptör blokörüdür. Steroids pills muscle growth, testosteron steroid yan ...
Knäpassiv ROM, Rxfp1 och Rxfp2 uttryck reducerades signifikant efter behandling med Flutamid eller finasteridadministration ... Knäpassiv ROM, Rxfp1 och Rxfp2 uttryck reducerades signifikant efter behandling med Flutamid eller finasteridadministration ... Knäpassiv ROM, Rxfp1 och Rxfp2 uttryck reducerades signifikant efter behandling med Flutamid eller finasteridadministration ...