'Föräldrasamtycke' är ett medicinskt begrepp som refererar till den process där föräldrar eller vårdnadshavare ges information och råd angående behandling av sin barn och ger sitt samtycke till den rekommenderade behandlingen. Detta är en central del av att respektera barnets rätt till självbestämmande och skydda deras bästa intresse.
Personer som ännu inte nått åldern för fullständiga medborgerliga rättigheter.
Frivilligt medgivande av en patient eller försöksperson med full insikt i riskerna med deltagande i diagnostiska eller forskningsundersökningar, eller med medicinsk eller kirurgisk behandling.
Tillvaratagande av barns rättigheter, bl a genom lagstiftning (FN's barnkonvention, Lagen om Barnombudsman) och oberoende organisationers arbete (BRIS-Barnens Rätt i Samhället).
Lagligt avbrytande av graviditet.
"Hälso- och sjukvård i förorten kan definieras som den integrerade och prevention-orienterade vården som erbjuds i urbana områden utanför citycentrum, med fokus på att möta de unika hälsobehoven hos en diversifierad befolkning, ofta med lägre socioekonomisk status, och ta hänsyn till faktorer som social determinanter av hälsa, kulturella särskiljaktigheter och behov av lättillgänglighet."
"Föräldrameddelanden" är ett samlingsbegrepp inom medicinen som refererar till information och kommunikation från vårdpersonal till föräldrar eller vårdnadshavare rörande en barnpatient, inklusive diagnoser, behandlingar, prognoser och preventiva råd.
"Consent forms are documents used in the medical field that outline the details of a proposed treatment, procedure, or research study, and provide information about potential risks and benefits to help patients make informed decisions about whether to give their agreement to proceed."
'Föräldrar' refererar vanligtvis till de vuxna individerna som har laglig och socialt erkänd ansvar för att uppfostra, ta hand om och skydda ett barn. De är ofta biologiska, adoptiva eller fosterföräldrar till barnet, men kan också vara rättsliga vakter eller andra vuxna som har tagit på sig en fostrande roll.
"Förmodat samtycke" innebär att ett medicinskt ingrepp eller behandling antas vara acceptabelt för en patient som saknar full kapacitet att själv ge informerat samtycke, baserat på vad personen har uttryckt eller tydligt visat under tidigare situationer, sin kända livsfilosofi och värderingar, eller vad en rationell person i samma situation kan antas välja. Detta koncept används när en patient inte kan ge direkt samtycke på grund av medvetande- eller kommunikationssvårigheter, men det är viktigt att notera att det fortfarande krävs en noggrann bedömning och balans mellan potentiala fördelar och risker.
Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.
"Tredje parts samtycke" är en term inom medicinen som refererar till den process där en person ges tillstånd att få tillgång till och handla på annandes vägnar, ofta när denne är en patient som saknar fullt kapacitetsförmåga. Det innebär att en tredje part, såsom en familjemedlem eller en vårdgivare, får ta medicinska beslut och ge samtycke till behandling på patientens vägnar, efter att ha bedömt vad som är i patientens bästa intresse.

'Föräldrasamtycke' är ett begrepp inom medicin och etik som refererar till den process där föräldrar eller vårdnadshavare ges information och råd om en ungdoms behandling, och därefter ges möjlighet att ge sitt samtycke till den rekommenderade behandlingen. I vissa fall, när behandlingen anses vara i barnets bästa och/eller livsnödvändig, kan behandlingen ges även utan föräldrasamtycke om det inte finns tid att vänta på det eller om föräldrarna är otillgängliga eller nekar samtycke.

Det är viktigt att notera att lagar och regler kring föräldrasamtycke kan variera beroende på land och jurisdiktion. I allmänhet gäller dock principen att barn under en viss ålder (vanligen under 18 år) inte anses ha fullt juridiskt kapacitet att ge själva samtycke till medicinska behandlingar, och därför måste föräldrar eller vårdnadshavare göra det å de barnens vägnar.

I medicinsk kontext, definieras "minderåriga" som en individ under den ålder som anses vara myndig i en viss jurisdiktion. Myndighetsåldern varierar mellan olika länder och kan variera beroende på område inom samma land. I Sverige är exempelvis myndighetsåldern 18 år, medan det i USA kan variera mellan 18 och 21 års ålder beroende på delstat.

Minderåriga individer anses ha begränsad laglig kapacitet och behöver därför vanligtvis en vårdnadshavares samtycke för att kunna ge informerad samtycke till medicinska ingrepp eller behandlingar. Vissa jurisdiktioner kan dock ha undantag för vissa typer av medicinska behandlingar, såsom nödsituationer eller preventivmedel. Det är viktigt att vara medveten om de specifika lagarna och reglerna i den aktuella jurisdiktionen när man hanterar medicinsk vård av minderåriga.

"Informert samtycke" er en begrep i medisin som refererer til en persons beslutning om å gi samtykte etter å ha mottatt relevant og forståelig informasjon om en behandling, undersøkelse eller andre medisinske tiltak. Dette inkluderer forståelsen av behandlingsalternativer, risikoer, fordeler, konsekvenser og eventuelle alternativer uten behandling.

For å sikre at informert samtykke er gitt frivillig og godt forstått, bør helsepersonell vurderer pasientens evne til å forstå informasjonen og ta del i beslutningen. Hvis en pasient ikke har full kapasitet til å gi samtykke (f.eks. på grunn av alvorlig sykdom, funksjonsnedsettelse eller alder), bør en nærmest interessert person involveres i beslutelsen.

Informert samtykke er et grunnleggende princip i biomedisinsk etikk og lovgivning i mange land, inkludert Norge, for å respektere en persons selvbestemmelse og autonomi i medisinske sammenhenger.

“Barns rättigheter” är en term som ofta används för att beskriva de skydd och möjligheter som barn har enligt nationell lagstiftning, internationella konventioner och allmänna principer. En medicinsk definition av barns rättigheter kan vara:

Barns rättigheter innebär de skydd och möjligheter som barn har till att utvecklas fysiskt, psykiskt, socialt och etiskt på ett hälsosamt sätt, samt att ha tillgång till grundläggande behov som mat, kläder, bostad, utbildning, vård och skydd från förtryck, misshandel och exploatering. Barns rättigheter innefattar också barnens rätt att ha en egen identitet, att tänka och uttrycka sig friellt, att vara respekterade och skyddade från diskriminering och att ha möjlighet till delaktighet och inflytande i beslut som påverkar deras liv. Dessa rättigheter ska vara garanterade oavsett barnets bakgrund, etnicitet, religion, kön eller funktionsnedsättning.

Legal abortion, also known as induced abortion, is a medical procedure that intentionally terminates a pregnancy before the fetus can survive outside the womb. The legality of abortion varies around the world and is often a topic of intense debate. In countries where it is legal, abortion is typically restricted to specific circumstances, such as when the pregnancy poses a risk to the mother's health or life, when the fetus has a severe abnormality, or when the pregnancy results from rape or incest. The procedures used for legal abortion depend on the stage of pregnancy and may include medication or surgical methods. It is important to note that access to safe and legal abortion is a fundamental human right recognized by several international organizations, including the World Health Organization (WHO).

"Hälso- och sjukvård i förorten" refererar till de medicinska tjänsterna och faciliteter som erbjuds till de boende i förorter eller områden utanför citycenter. Dessa områden kan vara socioekonomiskt diverse, men tenderar att ha högre nivåer av fattigdom och socialt behov jämfört med mera centrala stadsområden.

Hälso- och sjukvården i förorten innefattar vanligen primärvårdstjänster som allmänmedicinsk vård, tandvård, barnavård och preventiv vård. Andra tjänster kan omfatta mental hälsa, beroendevård, äldreomsorg och rehabilitering. I vissa fall kan specialiserade sjukvårds tjänster också vara tillgängliga i förorterna, men detta kan variera stort beroende på region och resursfördelning.

Målet med hälso- och sjukvård i förorten är att erbjuda tillgänglig, rättvis och kvalitativ vård till alla boende i dessa områden, oavsett deras socioekonomiska status. Detta kan innebära satsningar på att öka tillgängligheten genom att etablera fler faciliteter och tjänster i förorterna, samt att arbeta aktivt med att minska hinder som socioekonomiska, språkliga eller kulturella skillnader.

I medicinska sammanhangen kan "föräldrameddelanden" innebära information och kommunikation som riktas till föräldrar eller vårdnadshavare av barn. Detta kan omfatta allt ifrån att meddela resultat från en rutinmässig undersökning till att diskutera en diagnos, behandlingsalternativ eller andra viktiga aspekter av barnets vård.

Föräldrameddelanden kan ske via olika kanaler, såsom muntlig kommunikation under en klinisk konsultation, skriftliga rapporter eller brev, samt telefon- eller videorådgivningar. Det är viktigt att föräldrameddelanden är klara, korrekta, relevanta och tillgängliga på ett sätt som passar den enskilda familjen.

Syftet med föräldrameddelanden är att underlätta samarbete mellan vårdpersonal och föräldrar, stödja föräldrarnas förståelse av barnets medicinska behov och hjälpa till att fatta beslut om barnets vård tillsammans.

"Consent forms" är en medicinsk term som refererar till skriftliga dokument som patienten måste underteckna före vissa medicinska ingrepp eller behandlingar. Genom att underteckna blankettet visar patienten sin frivillig, informerad och rationell samtycke till att genomgå ett specifikt ingrepp eller ta emot en viss behandling.

Denna process är mycket viktig för att säkerställa patientsäkerhet, respektera patientens autonomi och uppfylla etiska och juridiska krav. Konceptet med samtycke bygger på principerna för informed consent, som innebär att patienten har rätt att ta del av all relevant information om behandlingen, inklusive potentiala risker, komplikationer och alternativ, innan de ger sitt samtycke.

Exempel på medicinska ingrepp eller behandlingar som kan kräva skriftligt samtycke innefattar, men är inte begränsat till:

* Operationer
* Vissa invasiva undersökningar, såsom biopsier
* Kliniska prövningar
* Donation av organ eller vävnad
* Användning av personliga hälsodata för forskningsändamål

Det är viktigt att notera att samtyckesblanketter måste vara klara, enkla att förstå och skrivna på ett sätt som patienten kan förstå. Läkare eller sjukvårdspersonal har ofta skyldighet att besvara alla frågor eller klargöra eventuella tvetydigheter innan patienten ger sitt samtycke.

I medicinsk kontext, definieras föräldrar vanligtvis som de vuxna individerna som är ansvariga för att ta hand om och uppfostra ett barn. Det kan vara biologiska, adoptiva eller fosterföräldrar. Deras roll inkluderar ofta att ge emotionalt stöd, skydd, guidance och grundläggande vård såsom mat, kläder och hälsotillsyn till barnet under dess uppväxt. Det är viktigt för barns hälsa och utveckling att ha en trygg och stabilt hem miljö med kärleksfullt stöd från sina föräldrar.

'Förmodat samtycke' (implied consent) är ett koncept inom medicinsk etik som refererar till en situation där en individ anses ha gett sitt samtycke till en viss behandling eller procedure, utan att det expressis verbis har blivit uttryckt. I stället infers samtycket från handlingar, omständigheterna eller tystnaden. Det är viktigt att notera att förmodat samtycke inte alltid anses vara acceptabelt beroende på jurisdiktion och specifika situationer. I vissa fall kan lagstiftning eller policy kräva explicita (uttryckta) former av samtycke för vissa procedurer eller behandlingar.

Enligt medicinskt perspektiv är en nyfödd ett barn som har nyligen fötts och fortfarande befinner sig inom sitt första levnadsår. Detta omfattar oftast spädbarn som är yngre än 28 dagar, även kända som "fullborna", men kan fortsätta att gälla under de första 12 månaderna av barnets liv. Under denna tidsperiod genomgår barnet snabba fysiska och utvecklingsmässiga förändringar, vilket gör det viktigt att övervaka dess tillstånd noga för att säkerställa en hälsosam utveckling.

"Tredje parts samtycke" är ett begrepp inom medicinen som refererar till en process där en person ger tillstånd för att hans eller hennes personliga och hälsorelaterade information ska delas med en tredje part, till exempel en annan vårdgivare eller en familjemedlem. Detta är vanligt när den sjuke inte själv har kapaciteten att ta beslut om sin egen vård och behandling. I sådana fall kan en juridisk förmyndare, en familjemedlem eller en vårdgivare söka tredje parts samtycke för att få tillgång till den persons information som behövs för att ge korrekt och effektivt medicinskt stöd. Det är viktigt att respektera patientens integritet och endast dela information som är relevant och nödvändig för att ge den vård som behövs.

... "verifierat föräldrasamtycke" (vilket är en högre nivå av föräldrasamtycke). Exempel på personuppgifter kan vara historier, fält ... Om tävlingen innebär att barnet ska skapa innehåll för att delta kan vi behöva be om föräldrasamtycke via e-post i förväg så ... Vi använder inte e-postadresser som vi fått för föräldrasamtycke för andra skäl, om inte den vuxna uttryckligen valt att ... Vi kopplar inte ihop enhetsidentifieraren med några andra personuppgifter utan föräldrasamtycke. Om du vill att ditt barn inte ...