Stat i östra Afrika, gränsande till Röda havet, Djibouti och Somalia i öster, Eritrea i norr, Sudan i väster och Kenya i söder. Landets yta är 1,13 miljoner km2, och folkmängden uppgår till 65,8 miljoner invånare (2002). Huvudstad är Addis Abeba.
Hypertrofi och vävnadssvällning av någon orsak. En speciell form är filariaelefantsjuka, som orsakas av filariainfektion.
Trichiasis är ett medicinskt tillstånd där ögonfransarnas rotar är riktade inåt mot ögats yta, vilket orsakar irriterande och potentiellt skadlig abrasion på ögonens hornhinna (konjunktiva) och kornea. Detta kan leda till symtom som rodnad, känslighet för ljus, smärta, sår eller andningsproblem. Trichiasis kan vara en biverkning av vissa sjukdomar eller skador, men det är vanligast att den orsakas av åldrande, infektioner eller autoimmuna tillstånd som exempelvis blefarit. Behandlingen för trichiasis kan innebära kirurgi för att korrigera ögonfransarnas riktning eller permanent avlägsnande av de skadade ögonfransarna.
'Catha' är ett samlingsnamn för växter inom släktet *Catha*, som främst består av arten *Catha edulis* (även känd som khat eller qat). Denna växt innehåller aktiva ämnen som pseudoefedrin och katina, vilka kan ha stimulerande effekter på centralnervsystemet när de konsumeras. Khat-löv tuggas ofta för att uppnå en euforisk eller uppiggande effekt, men forskning visar att konsumtion av khat kan leda till beroende och har potential att orsaka allvarliga hälsoeffekter som dentalcaries, mag-tarmsjukdomar, sömnsnår, psykos och kardiovaskulära problem.
Befolkning på landsbygden.
Studier, i vilka förekomst eller frånvaro av sjukdom eller andra hälsorelaterade variabler fastställs för varje deltagare i studien eller för ett representativt urval vid en given tidpunkt, till skillnad från förhållandet vid longitudinella studier, där kontinuerliga iakttagelser görs under en längre tidsperiod.
Växternas betydelse i människors liv i olika kulturer. Inom växtmedicinen är tyngdpunkten på traditionell medicin och på förekomst och bruk av läkande växter och deras beståndsdelar, såväl i historisk som i nutid.
Trakom, eller trichomonas vaginalis, är ett sexuellt överförbart protozoisk sjukdom som orsakas av parasiten trichomonas vaginalis. Det är en kurabil syndrom som främst drabbar kvinnors underliv, men kan även påverka män, fast då oftare utan symtom. Symptomen hos kvinnor kan inkludera gråvit, rutten och smärtsam urinering, vulvit (irritation och rodnad av yttre genitalier) och ett grumligt, grönaktigt eller gulaktigt utflöde med illaluktande lukt.
Lymfkärlsinflammation, även kallat lymfangit, är inflammation i lymfkärlen, de rörformiga strukturerna som transporterar lymfa från vävnader till lymfknutor och slutligen tillbaka till blodomloppet. Orsaken kan vara infektion, irritation eller skada på lymfkärlen.
I medicinsk kontext, kan "toaletter" referera till aktiviteten att tömma ur kroppen, vanligtvis av avföring eller urin. Det är också en eufemistisk term för att göra ett behov på toaletten. Ibland kan det även användas för att beskriva en procedur där patienten tas bort av avföring eller urin från kroppen, vanligtvis under vård av en sjuksköterska eller annan vårdpersonal.
Neglected diseases, ofta också kända som försummade tropiska sjukdomar, definieras av Världshälsoorganisationen (WHO) som sjukdomar som primärt drabbar världens fattigaste och mest marginaliserade befolkningsgrupper och som har fått liten kommersiell incitament för forskning, utveckling och produktion av effektiva vaccin, läkemedel och diagnosverktyg. Dessa sjukdomar tenderar att ignoreras eller försummas av den globala hälsoframstegsagendan på grund av deras förekomst i fattiga länder med låg politisk prioritet, vilket gör dem till en av de största hinderen för att uppnå de hälsorelaterade målen för utvecklingen (MDG). Exempel på försummade sjukdomar inkluderar schistosomiasesjukan, filariasis, onchocerciasis, lepra, trakom och m
Läkekonst baserad på traditionell praxis hos afrikanska folk. Häri ingår bruk av medicinalväxter och annan "materia medica" och behandling utövad av spåmän, medicinmän, häxdoktorer och trollkarlar.
I en enkel medicinsk definition, kan prevalens definieras som frekvensen eller andelen av en given population som har en viss sjukdom eller tillstånd vid ett specifikt tillfälle eller under en specificerad tidsperiod. Det kan handla om livstidsprevalens (alla som någonsin haft en viss sjukdom), punktprevalens (alla som har en viss sjukdom vid en given tidpunkt) eller periodprevalens (alla som har haft en viss sjukdom under en specificerad tidsperiod). Prevalensen ger oss därmed en uppfattning om hur vanligt ett visst tillstånd är inom en population.
En protozosjukdom som hos människor orsakas av fyra arter av släktet Plasmodium, nämligen Plasmodium falciparum, P. vivax, P. ovale och P. malariae, och som sprids genom stick av infekterade honmyggor av släktet Anopheles. Malaria förekommer endemiskt i delar av Asien, Afrika, Central- och Sydamerika, Oceanien och vissa karibbiska öar. Sjukdomen kännetecknas av extrem trötthet i förening med anfall av hög feber, svettningar, frosskakningar och anemi. Hos djur orsakas malaria av andra plasmodiearter.
Utvecklingsländer, dvs länder som är i en fas av utveckling mot ekonomisk tillväxt, ökad produktion, ökad konsumtion och inkomst per capita, genom bättre utnyttjande av naturens och människans resurser. Benämningen används för en stor grupp länder i Afrika, Asien och Latinamerika.
I en medicinsk kontext kan 'kläder' defineras som:
Känsla av behov av föda till följd av tom magsäck.
Prostitution kan definieras som den aktiva eller passiva handlingen av att erbjuda, föreslå, förhandla om eller fullföra sexuella tjänster mot betalning. Detta inkluderar alla former av kommersiell sexualitet där samtycke och/eller intimitet kan köpas eller säljas i en affärsliknande transaktion.
"Skyddskläder är klädesplagg eller accessoarer som används för att förhindra exponering av användaren för skada, smitta eller farliga substanser under arbete eller andra aktiviteter."
Socio-ekonomiskt tillstånd där levnadsstandarden för en individ, familj eller samhällsgrupp är under den för samhället gällande standardnormen. Den står ofta i förhållande till en viss inkomstnivå.
Ett syndrom som beror på svår proteinbrist, kännetecknat av hämmad kroppstillväxt, förändrad hud- och hårpigmentering, ödem och sjukliga leverförändringar, omfattande fettinfiltration, nekros och fibros. Benämningen är av lokalt språkligt ursprung i Guldkusten, Afrika, och betyder "undanträngt barn". Kwashiorkor förekommer dock i tropiska och subtropiska områden i hela världen. Sjukdomen anses vara besläktad med marasm.

Etiopien är en suverän stat i Östafrika som gränsar till Eritrea i norr, Djibouti i nordost, Somalia i öster, Kenya i söder, Sydsudan i sydväst och Sudan i väster. Det är den näst mest folkrika landet i Afrika med en beräknad befolkning på över 114 miljoner invånare (2020).

Etiopien är också känt som det äldsta icke-koloniserade landet i Afrika och har en rik historia och kultur som sträcker sig tillbaka till forntiden. Landet är uppdelat i tio regioner och två stadsregioner, med huvudstaden Addis Abeba belägen i centrala Etiopien.

Etiopiens landskap varierar från bergiga områden i norr och väster till savanner och öknar i söder och öster. Landet är också känt för sina många historiska platser, däribland Lalibelas klippkyrkor, som är ett världsarv, och Aksum, som en gång var huvudstaden i det forna Axumitiska riket.

Etiopiens ekonomi bygger främst på jordbruk, med kaffe som en av landets största exportvaror. Andra viktiga exportvaror inkluderar grödor som durra, majs och bomull, samt djurprodukter som kött, läder och livsmedel. Turism är också en växande sektor i Etiopiens ekonomi.

Ändå är Etiopien ett av de fattigaste länderna i världen med en relativt låg BNP per capita och hög arbetslöshet. Landet har också kämpat med flera utmaningar, däribland politisk oro, korruption och brist på tillgång till grundläggande tjänster som vatten, sanitet och hälsovård. Dessa utmaningar har dock inte hindrat Etiopien från att vara ett av de snabbast växande länderna i Afrika under de senaste åren.

"Elefantiasis" er en medisinsk betegnelse for en sykdom som karakteriseres av kronisk og progressive svelling av underhuden og det bløde væv under huden, oftest i benene eller skjenkelen. Svellingen oppstår som følge av forstyrrelser i lymfeomsøkingen og/eller blodomløpet i de berørte områdene. Sykdommen kan være forårsaket av infeksjon med bestemte parasittarer, slik som filariavener, eller være en del av en kronisk sykdom som leddgikt (rheumatoid artritt) eller diabetes. I noen tilfeller kan elefantiasis også være en bivirkning av kirurgiske ingrep.

Det er viktig å nevne at «elefantsjuk» er en populær-vetenskapelig betegnelse for denne sykdommen, mens «elefantiasis» er den medisinske terminologien som brukes i faglige sammenhenger.

Trichiasis är ett medicinskt tillstånd där ögonfransarna växer inåt och rubbas så att de skrapar mot ögats hornhinna. Detta kan orsaka irritation, rodnad, sår eller andra skador på ögat, och i värsta fall leda till synnedsättning om det inte behandlas. Trichiasis kan vara en medfödd tillstånd eller utvecklas senare i livet som ett resultat av infektion, inflammation, ärrbildning eller åldrande. Behandlingen innefattar vanligen kirurgi för att korrigera läget på ögonfransarna och förebygga fortsatta skador på ögat.

'Catha' är ett växtsläkte inom familjen benvedsväxter, och den mest kända arten i släktet är khat (*Catha edulis*). Khat-plantan innehåller flera aktiva ämnen, däribland katinon och katina, som har stimulerande effekter på centralnervsystemet när de intas.

Katinon och katina är strukturellt relaterade till amfetamin och kan orsaka eufori, ökad uppiggning, ökad hjärtrytm och blodtryck, och i högre doser kan orsaka allvarliga biverkningar som hallucinationer, aggressivt beteende, och i extrema fall, dödsfall.

Khat-användning är vanligast i Östafrika och Arabiska halvön, där löven traditionellt tuggas för att få en euforisk uppjagningseffekt. Användandet av khat kan vara beroendeframkallande och kan leda till sociala, ekonomiska och hälsorelaterade problem.

I medicinsk kontext, betyder "glesbygdsbefolkning" ofta en befolkning som lever i ett geografiskt område med låg befolkningsdensitet och särskilda utmaningar relaterade till tillgången till vård och social service. Det kan handla om avståndet till sjukvårdsinrättningar, brist på läkare och specialister samt svårigheter att få tillgång till transporter för att nå vården. Dessa faktorer kan leda till sämre hälsa och högre dödlighet i jämförelse med folk som bor i tätbefolkade områden. Definitionen kan variera beroende på olika länder och regioners specifika förhållanden.

"En tvärsnittsstudie (engelska: cross-sectional study) är en typ av observationsstudie inom epidemiologi där data samlas in vid en given tidpunkt eller över en kort tidsperiod, till skillnad från longitudinella studier som följer upp deltagarna över en längre tid. I en tvärsnittsstudie undersöks förekomsten av en viss egenskap, sjukdom eller hälsofaktor hos en population vid en given tidpunkt.

Tvärsnittsstudier är användbara för att uppskatta prevalens (den aktuella andelen fall) hos en viss sjukdom eller tillstånd, men de ger sällan information om orsakssamband eftersom de inte kan etablera en tidsföljd mellan exponering och utgång. Därför är det svårt att fastslå om ett samband mellan två variabler är orsakssamband eller bara en slumpmässig korrelation."

Etnobotanik är ett forskningsområde som undersöker de historiska och kulturella förhållandena mellan människor och växter. Disciplinen etnobotanik definieras medicinskt som den vetenskapliga studien av de traditionella eller historiska användningarna av växter inom olika kulturer, inklusive deras medicinska, näringsliga, rituala och ekonomiska betydelser. Etnobotaniker studerar hur människor i olika samhällen har använt och fortfarande använder sig av lokala växter för att behandla sjukdomar, förbereda mat, tillverka verktyg och kläder, och för att skapa konst och musikinstrument. Genom att dokumentera och analysera dessa traditioner kan etnobotaniker öka vår förståelse av människors anpassningar till olika ekologiska nischer och hur de har påverkat och formats av deras omgivningar. Medicinskt sett kan etnobotanik även bidra till upptäckten av nya läkemedel eller behandlingsmetoder genom att undersöka de aktiva ämnena i traditionellt använda växter.

Trakom (social anxiety disorder eller social fobi) är en mental ohälsa som kännetecknas av en intensiv rädsla eller oro för att interagera med andra människor och upplevas socialt i behag. Detta kan leda till undvikande av sociala situationer, stark ångest när man tvingas vara i sociala sammanhang och fysiska symptom som hjärtslag, svettningar och rysningar. Trakom kan ha en betydande påverkan på den drabbades vardagliga liv och relationer.

Lymfkärlsinflammation, även känd som lymfangit, är en inflammation eller iritation av lymfkärlen. Lymfkärlen är ett delsystem i kroppen som hjälper till att transportera vätska, näringsämnen och avfall mellan celler. De bildar också en viktig del av immunförsvaret genom att transportera vita blodceller runt i kroppen.

Lymfkärlsinflammation kan orsakas av en infektion, irritation eller skada till lymfkärlen. Det kan också uppstå som en komplikation efter operationer eller strålbehandlingar i närheten av lymfkärlen. Symptomen på lymfkärlsinflammation kan inkludera rodnad, ömhet, svullnad och varma känslor i det drabbade området.

I allvarliga fall kan lymfkärlsinflammation leda till samlingar av vätska i det drabbade området, kallat lymfödem, som kan vara svårt att behandla. Lymfkärlsinflammation behandlas vanligen med vila, uppvärmning och smärtstillande medel. I vissa fall kan antibiotika eller kirurgi behövas om infektion eller skada orsakar inflammationen.

'Toaletter' refererer til et sted hvor en person kan tømme sin urinblære og/eller tarmsystem. Det inkluderer typisk et toilet, som enten er en toiletsæde med en tank over (toiletbowl) eller en bakke med en hulhed i (toiletpanel). Toaletter kan findes i private hjem, offentlige faciliteter, arbejdspladser og andre steder. Derudover kan toaletter også være udstyret med en bidebøsse eller et urinal for mænds brug. Toaletter er essentielle for at opretholde personlig hygiejne og sundhed.

Neglected diseases, även kända som neglected tropical diseases (NTDs), är en grupp infektionssjukdomar som främst drabbar fattiga och marginaliserade befolkningsgrupper i länder med låg och medelinkomst. De försummade sjukdomarna tenderar att ignoreras eller få liten uppmärksamhet från forskningssamfundet, läkemedelsindustrin och politiska beslutsfattare, vilket resulterar i en brist på effektiva behandlingar, vacciner och preventiva strategier.

Världshälsoorganisationen (WHO) har identifierat 20 neglected diseases, inklusive:

1. Buruli ulcer
2. Chagas sjukdom
3. Dracontiasis (ödema av Guineamuskel)
4. Echinococcus (hydatidos)
5. Filarios (lymfatisk filarias)
6. Leishmaniasis
7. Leddaggmasksjukan
8. Loiasis (ölövad filarias)
9. Mycetom
10. Onchocerciasis (flodblindhet)
11. Rabies
12. Schistosomiase (bilharzia)
13. Soil-transmitted helminthiases (intestinal maskinfektioner)
14. Trypanosomiasis i Västafrika (sömnsjuka)
15. Yaws
16. Zoonotisk visceral leishmaniasis
17. Dengue och svår feber
18. Snäckfeber
19. Rabbies
20. Tyfusfeber och andra bakteriella zoonoser

Dessa sjukdomar orsakas av parasiter, virus, bakterier och maskar och kan leda till allvarliga hälsoeffekter, inklusive dödlighet, skador på organ och funktionsnedsättning. De försummade sjukdomarna har gemensamma drag som fattigdom, brist på tillgång till rent vatten, sanitet och hälsovård samt brist på information och medvetenhet. Globala insatser är nödvändiga för att kontrollera och eliminera dessa sjukdomar.

Traditional African medicine refers to the practices, techniques, and beliefs in healthcare that have been used by indigenous African communities for centuries. This system encompasses a wide range of therapies, including herbalism, spiritualism, and physical manipulation, among others. It is often closely tied to cultural and religious practices, and may vary significantly between different ethnic groups and regions across the continent.

The World Health Organization (WHO) defines traditional medicine as:
> "the sum total of the knowledge, skills, and practices based on the theories, beliefs, and experiences indigenous to different cultures, whether explicable or not, used in the maintenance of health as well as in the prevention, diagnosis, improvement or treatment of physical and mental illness."

Traditional African medicine is an important aspect of healthcare for many people living in Africa, and it is increasingly being recognized and integrated into modern healthcare systems. However, it is important to note that not all traditional practices are safe or effective, and care must be taken to ensure that they are based on sound principles and evidence.

"Prevalens" er en begrep i epidemiologi som refererer til den totale andelen av individuer i en population som har en bestemt sykdom, skade eller tilstand ved et givent tidspunkt. Det kan også beskrive antall personer som har en bestemt egenskap eller eksponering i en befolkning. Prevalensen måles ofte som en prosentandel av den totale populationen eller som antall per 1000, 10 000 eller 100 000 personer, afhængig av hyppigheden og størrelsen på populationen.

Det er viktig å skille mellom prevalens og incidens. Incidensen beskriver antall nye tilfeller av en sykdom eller tilstand som oppstår innen et bestemt tidsrom, mens prevalensen viser hvor mange personer i en population som har den på et gitt tidspunkt. Prevalensen vil ofte være høyere enn incidensen for kroniske sykdommer og tilstander, siden disse kan forekomme over lengre tidsperioder.

Malaria är en infektionssjukdom som orsakas av parasiter i släktet Plasmodium och som primarilys överförs via myggor av arten Anopheles. När en infekterad mygga sticker en människa kan parasiterna komma in i kroppen genom slemhinnan. De smittade röda blodkropparna sprids sedan via blodomloppet och orsakar sjukdomssymptomen, som kan inkludera feber, trötthet, hosta, muskelvärk och kräkningar. Malaria är en allvarlig sjukdom som kan vara dödligt om den inte behandlas korrekt och i tid. Det finns olika typer av malariaparasiter, men de vanligaste orsakarna av allvarliga fall av malaria hos människor är Plasmodium falciparum och Plasmodium vivax.

I medicskt hänseende kan "U-länder" (ibland skrivet som "bottnen-länder") vara en förkortad benämning på de länder som har de sämsta socioekonomiska betingelserna och ofta tenderar att ha hög prevalens av olika smittsjukdomar och andra hälsorelaterade problem. Termen används ibland i en internationell kontext för att referera till länder med låg eller mycket låg human development index (HDI) som rankas lägst av FN:s utvecklingsprogram (UNDP).

Det saknas dock en entydig och universellt accepterad medicinsk definition av "U-länder", och termen används inte alltid på ett konsekvent eller systematiskt sätt inom hälso- och sjukvården.

I medicinsk kontext, betyder "kläder" ofta individens yttre beklädning som kan ha en skyddande funktion under vissa procedurer eller behandlingar. Exempelvis kan patienten få på sig ett operationskläde under en operation för att minska risken för infektion. Kläderna kan också vara speciella, som i situationer där det är viktigt att undvika statisk elektricitet eller strålning. I allmänhet används dock termen "kläder" i medicinska sammanhang på samma sätt som i vanlig konversation.

'Hunger' definieras inom medicinen som ett starkt behov av näring, ofta på grund av en längre tid utan mat. Det aktiverar hungerhormonet ghrelin och orsakar aptit, medan det minskar nivåerna av hormonet leptin, som signalerar mättnad.

I allvarliga fall kan hungerkänslor leda till undernäring eller extremt underviktigt tillstånd. Undernäring kan ha allvarliga konsekvenser för hälsan och kan påverka alla kroppens system, inklusive immunsystemet, muskelsystemet och det nervösa systemet.

'Prostitution' definieras inom medicin ofta som en form av sexuell arbete där en person erbjuder sexuella tjänster mot betalning. Det kan involvera olika former av sexuella aktiviteter mellan könen eller med withinom samma kön, och kan ta plats på olika ställen, inklusive på gatan, i bordeller, stripklubbar, eskorttjänster och online. Prostitution kan vara frivilligt eller involvera tvång, hot eller nödvändighet, och är ofta förknippat med sociala, ekonomiska och politiska problem.

Det är värt att notera att prostitution i sig självt inte är en medicinsk diagnos, men det kan vara associerad med hälso- och sjukvårdsrelaterade frågor som könssjukdomar, oönskade graviditeter, psykiska problem och våld. Dessa aspekter av prostitution kan behandlas inom den medicinska vården.

'Skyddskläder' är enligt den medicinska terminologin (Medical Subject Headings, MeSH) definierade som klädesplagg eller accessoarer som används för att skydda bäraren från exponering för skador, smitta eller andra faror i arbets- eller andra miljöer. Skyddskläder kan vara av olika typer, till exempel handskar, overaller, halsdukar, mössor, boostar och ansiktsmasker, och skall utformas, konstrueras och användas på ett sätt som minimerar risken för skada eller smitta. Det är viktigt att skyddskläder väljs ut och används korrekt, beroende på arbets- eller miljöförhållanden samt potentiala risker.

I medicinsk kontext, definieras fattigdom ofta som brist på tillgång till grundläggande behov som mat, kläder, bostad och hälsovård. Fattigdom kan också vara relaterad till socialt utanförskap, brist på utbildning och brist på möjligheter till inkomstkällor. Fattigdom kan ha negativa effekter på individers fysiska och psykiska hälsa, inklusive en ökad risk för kronisk sjukdom, sämre mentala hälsa och kortare livslängd. Fattigdom kan också påverka barns utveckling och möjligheter till utbildning och framgång i livet.

Kwashiorkor är ett allvarligt näringsdeficit som orsätts av proteinbrist i kosten, trots att energibalansen kan vara normal eller till och med överskjuten. Detta beror på att en individ inte får tillräckligt med proteiner för att upprätthålla sin kroppsvävnad, vilket leder till ett antal negativa hälsoeffekter.

Typiska tecken och symptom på Kwashiorkor inkluderar:

* En utbuktande mage (ascites) orsakad av vätskeansamling i bukhålan
* Ödem, som kan vara allvarligt och drabba hela kroppen
* Muskelsvaghet och atrofi
* Hudförändringar, såsom rödaktighet, torrhet, skorvbildning och fjällning
* En förändrad hårstruktur och färg, som kan bli ljust, tunnare och sprött
* Andningssvårigheter
* Försämrat immunförsvar, vilket gör individen mer känslig för infektioner
* Långsam tillväxt hos barn

Kwashiorkor är vanligast i utvecklingsländer där matbristen orsakas av fattigdom, konflikter eller naturkatastrofer. Behandlingen innefattar ofta kosttillskott som är rika på protein och energi, behandling av eventuella infektioner och långsiktiga förändringar i näringsvanorna för att förebygga återkommande fall.

... vann kriget och besegrade Somalia med stöd av 20 000 sovjetiska och kubanska soldater. Efter dessa krig har Etiopien ... Se även: Etiopiens järnvägsnät och Riksvägar i Etiopien Etiopien hade år 1999 ett vägnät på omkring 33 297 km varav 3 789 km ... Etiopien (amhariska: ኢትዮጵያ, ʾĪtyōṗṗyā), formellt Demokratiska förbundsrepubliken Etiopien, tidigare Abessinien, är en stat i ... Floden Blå Nilen rinner upp i Tanasjön i Etiopien. Sedan Eritrea fick sin självständighet har Etiopien inte längre någon kust. ...
Burji är en liyu woreda (ett speciellt distrikt) i Etiopien. Den ligger i regionen Ye Debub Biheroch Bihereseboch na Hizboch, i ...
Karat (även känd som Konso) är en stad vid floden Sagan i sydvästra Etiopien. Den är administrativ huvudort för den ... Bilder & media (Enwp, Orter i Southern Nations, Världsarv i Etiopien, Världsarv inskrivna 2011). ...
Kaffa var en provins i Etiopien som sedan 1995 ingår i de nya regionerna Oromia och Ye Debub Biheroch Bihereseboch na Hizboch. ... Kaffa bestod av både kungadömet Kaffa, som erövrades av Etiopien 1897, och av kungadömet Jimma, som hade erövrats 1932. I ...
... (amhariska: የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት መንግሥተ, Mängəstä Ityop'p'ya) eller Abessinien var en stat i östra Afrika som ... Under kapplöpningen om Afrika och dess kolonisering var Etiopien det enda landet i Afrika vid sidan om Liberia som förblev helt ... Under största delen av sin existens omfattade landet nuvarande Etiopien och Eritrea men under sin höjdpunkt även nuvarande ...
Harar (eller Harer, äldre stavning Harrar) är en stad i östra Etiopien och huvudstad i regionen Harari. Staden ligger högst ... Staden ockuperades av Egypten mellan 1875 och 1885, och kom under Etiopien 1887. Den sägs vara den fjärde heligaste muslimska ... Wikimedia Commons har media som rör Harar, Etiopien. Bilder & media (engelska) UNESCO World Heritage Centre - Harar Jugol, the ... Fortified Historic Town (Orter i Etiopien, Världsarv i Etiopien, Världsarv inskrivna 2006). ...
... och motorvägar i Etiopien är glest förekommande och än glesare i de östra delarna av Etiopien. En del av ... Nazret-Asela Hastighetsbegränsningarna i Etiopien varierar. De vanliga hastighetsbegränsningar är 100km/h på motorvägar och ... riksvägarna i Etiopien liknar europeiska motorvägar. Road 1:Addis Abeba-Asmara Road 2:Kembolcha-Aseb Road 3:Addis Abeba-Abun ( ...
... var Etiopiens officiella namn mellan 1987 och 1991 under dess tid som marxist-leninistisk ... Staten bildades efter att en kommunistisk militärjunta, kallad Derg, som hade styrt Etiopien sedan de störtat kejsardömet 1974 ... Socialist Ethiopia (1974-91) (engelska) i Encyclopædia Britannica (Etiopien under 1900-talet, Etiopiens politiska historia, ... september 1984 men dess existens blev officiell först den 22 februari 1987 då en ny konstitution antogs enligt vilken Etiopien ...
... , även kallad Eleni, född okänt år, död i april 1522, var en etiopisk kejsarinna, gift med kejsar Zara Yaqob ... r. 1434-1468). Hon spelade en betydande politisk roll i Etiopien och uppges ha fungerat som rådgivare och de facto medregent ...
... , född 1912, död 2003, var en etiopisk prinsessa, dotter till kejsar Haile Selassie och Menen Asfaw. Hon ... Hon återvände till Etiopien år 1999 och närvarade vid faderns ombegravning år 2000. Etiopiens före detta adel och en stor del ...
Sodo är en ort i Etiopien. Den ligger i regionen Southern Nations, i den centrala delen av landet, 260 km söder om huvudstaden ...
Kofele är ett distrikt i Etiopien. Det ligger i regionen Oromia, i den centrala delen av landet, 210 km söder om huvudstaden ...
Biografi Ethiopian Treasures - Kejsar Zawditu, Addis Ababa - Etiopien Wikimedia Commons har media som rör Zewditu I av Etiopien ... Personer i Etiopien under 1900-talet, Personer i Etiopien under 1800-talet). ... Zewditu I av Etiopien (ge'ez: ዘውዲቱ. Även Zeoditu, Zawditu eller Zauditu), född den 29 april 1876 nära Harar, död den 2 april ... Hon föddes som de äldsta barnet till kungen över Shewa, ett av kungadömena i kejsarriket Etiopien. Hennes far Sahle Maryam kom ...
Tena är ett distrikt i Etiopien. Det ligger i den centrala delen av landet, 160 km sydost om huvudstaden Addis Abeba. ... Robotskapade Etiopienartiklar, Robotskapade artiklar 2016-04, Indelningar i Etiopien). ...
Shinile är ett distrikt i Etiopien. Det ligger i zonen Shinile Zone och regionen Somali, i den centrala delen av landet, 400 km ...
Akaki är ett distrikt i Etiopien. Det ligger i den centrala delen av landet, 23 km söder om huvudstaden Addis Abeba. Ett ... Robotskapade Etiopienartiklar, Robotskapade artiklar 2016-04, Indelningar i Etiopien). ...
Didessa är ett distrikt i Etiopien. Det ligger i regionen Oromia, i den centrala delen av landet, 250 km väster om huvudstaden ...
Aura är ett distrikt i Etiopien. Det ligger i den norra delen av landet, 400 km nordost om huvudstaden Addis Abeba. Ett varmt ... Robotskapade Etiopienartiklar, Robotskapade artiklar 2016-04, Indelningar i Etiopien). ...
Wuchale är ett distrikt i Etiopien. Det ligger i den centrala delen av landet, 40 km norr om huvudstaden Addis Abeba. Ett ... Robotskapade Etiopienartiklar, Robotskapade artiklar 2016-04, Indelningar i Etiopien). ...
... (fransk originaltitel: Les Éthiopiques) är ett seriealbum med fyra Corto Maltese-berättelser. Det ... Corto Maltese i Etiopien kan antingen ses som en novellsamling (eftersom de fyra berättelserna mest har huvudpersonen gemensam ... Det svenska albumet har titeln Corto Maltese i Etiopien, vilket står på albumets fram- och baksida. Både smutssida och ...
Baro är ett vattendrag i Etiopien. Det ligger i den västra delen av landet, 600 km väster om huvudstaden Addis Abeba. ... Robotskapade Etiopienartiklar, Robotskapade artiklar 2016-04, Vattendrag i Etiopien, Vattendrag i Sydsudan). ...
Genet är en ort i Etiopien. Den ligger i regionen Oromia, i den centrala delen av landet, 27 km väster om huvudstaden Addis ...
Ambo är ett distrikt i Etiopien. Det ligger i regionen Oromia, i den centrala delen av landet, 110 km väster om huvudstaden ...
Ayesha är ett distrikt i Etiopien. Det ligger i den nordöstra delen av landet, 400 km öster om huvudstaden Addis Abeba. I ... Robotskapade Etiopienartiklar, Robotskapade artiklar 2016-04, Indelningar i Etiopien). ...
Kewet är ett distrikt i Etiopien. Det ligger i regionen Amhara, i den centrala delen av landet, 170 km nordost om huvudstaden ...
Shakiso är en flygplats i Etiopien. Den ligger i den centrala delen av landet, 300 km söder om huvudstaden Addis Abeba. Shakiso ... Robotskapade Etiopienartiklar, Robotskapade artiklar 2016-04, Flygplatser i Etiopien). ...
Etiopien deltog första gången vid olympiska sommarspelen 1956 i Melbourne och har sedan dess varit med vid varje olympiskt ... Artiklar med mall:enwp utan permalänk, Enwp, Etiopien i olympiska spelen). ... "Etiopien". Internationella olympiska kommittén. https://www.olympic.org/ethiopia. "Etiopien". Olympedia.com. http://www. ...
Simada är ett distrikt i Etiopien. Det ligger i den centrala delen av landet, 280 km norr om huvudstaden Addis Abeba. Ett ... Robotskapade Etiopienartiklar, Robotskapade artiklar 2016-04, Indelningar i Etiopien). ...
Abergele är ett distrikt i Etiopien. Det ligger i den norra delen av landet, 500 km norr om huvudstaden Addis Abeba. ... Robotskapade Etiopienartiklar, Robotskapade artiklar 2016-04, Indelningar i Etiopien). ...
Mojo är en ort i Etiopien. Den ligger i regionen Oromia, i den centrala delen av landet, 60 km sydost om huvudstaden Addis ...
Etiopien vann kriget och besegrade Somalia med stöd av 20 000 sovjetiska och kubanska soldater. Efter dessa krig har Etiopien ... Se även: Etiopiens järnvägsnät och Riksvägar i Etiopien Etiopien hade år 1999 ett vägnät på omkring 33 297 km varav 3 789 km ... Etiopien (amhariska: ኢትዮጵያ, ʾĪtyōṗṗyā), formellt Demokratiska förbundsrepubliken Etiopien, tidigare Abessinien, är en stat i ... Floden Blå Nilen rinner upp i Tanasjön i Etiopien. Sedan Eritrea fick sin självständighet har Etiopien inte längre någon kust. ...
Bekanta dig med Svenska Yles innehåll om Etiopien. ... Etiopien kräver att Haavisto ersätts som EU:s sändebud.. ... Etiopien har dämt upp Nilen med jättelik damm - missnöjet bubblar i grannländerna Egypten och Sudan. Dammen ska ge Etiopien ... Amnesty: Massaker i Etiopien, troligen hundratals döda. Konflikten i Etiopien blir allt blodigare. ... Etiopien säger sig ha slutfört sin offensiv mot Tigrays huvudstad Mekele och ha full kontroll över staden. Fokus ligger nu på ...
... Etiopiens regering har infört undantagslagar i den nordliga regionen Amhara efter ...
... Etiopiens regering har infört undantagslagar i den nordliga regionen Amhara efter ...
Etiopien drabbas just nu av den värsta torkan på 30 år. Antalet människor som är i behov av akut hjälp har tredubblats sedan ... Du kan stödja FN:s matprogram i Etiopien!. FN beräknar att den siffran kommer att stiga till 18 miljoner behövande innan året ... Torkan i Etiopien och dess allvarliga konsekvenser har fått begränsad medial uppmärksamhet då den överskuggas av konflikter och ... Torkan sopar också bort de framsteg som Etiopien har gjort i linje med de nya globala målen för hållbar utveckling. FN:s ...
Jag och en klasskompis hamnade i Etiopien under två veckor i samband med ett projektarbete i skolan. Fotoboken är en produkt av ... Men även för att ge andra en inblick i vad Etiopien har att erbjuda. ...
Etiopien Fiji Filippinerna Finland Frankrike Franska Polynesien Färöarna Förenade Arabemiraten Gabon Georgien Ghana Grekland ...
Travel Forum - Sveriges st rsta reseforum. H r hittar du du resenyheter, reportage och inspiration. Reseguider till v rldens alla l nder.
Etikettarkiv: Etiopien. Hetsen mot somalierna Den värsta katastrofen i Afrika, säger FN. Värre än Darfur. Somalia är med USA:s ... Publicerat i Afrika, Sverige, USA och märkt Etiopien, Somalia den 20 januari 2007. av Mikael Nyberg. ... Publicerat i Afrika, Ideologi, Imperialism, USA och märkt Bofors, Etiopien, folkrätt, Max Boot, Per Ahlin, Project for a New ... Publicerat i Afrika, Demokrati, Sverige och märkt Barakaat, Etiopien, Magnus Ranstorp, rasism, Säpo, Somalia, terrorism den 18 ...
USA, Storbritannien, Frankrike och Tyskland uppmanar sina medborgare att lämna Etiopien nu. ...
Spara mitt namn, min e-postadress och webbplats i denna webbläsare till nästa gång jag skriver en kommentar ...
Aura (distrikt i Etiopien), 12°15′N 40°30′Ö / 12.25°N 40.5°Ö / 12.25; 40.5 (Aura (distrikt i Etiopien)) ...
Detta är det första anaerobiska kaffe från Etiopien som vi rostar, men många kommer säkert att följa nästkommande år, metoden ...
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience ...
Köp ett fotografi av etiopien från Alexandre Peplaw galerie - Många format och val av inramning - Leverans inom 8 dagar - ...
Etiopien hjälpte Dionne Mombeyarara att hitta sin afrikanska identitet.. "Jag valde Etiopien, för det här landet har aldrig ... Fatta rytmen i Etiopien I hjärtat av Addis Abeba ligger klubben Fendika. Där möter en nykomling klubbens själ och värd samt en ... Melaku Belay är en av de mest framträdande kulturprofilerna i Etiopien, och han är välkänd också utomlands. Han har talat vid ... För ett år sedan kom den reformvänliga Abiy Ahmed Ali till makten, vilket startade en serie positiva omvälvningar i Etiopien. ...
Etiopien, Inbördeskriget i Etiopien, Jorden runt 2019, Krig, Läsa sig jorden runt, Maaza Mengiste ... Hon bodde själv i Etiopien då och fick fly till Nigeria och slutligen till USA, där hon fortfarande bor. I Addis Abeba bor ...
Varenda sekvens väcker en känsla i mig, för Etiopien har långt ifrån släppt taget om mig. Jag känner nostalgi över de år jag ...
etiopien-nechisar_01. Publicerat 9 augusti, 2013. vid 591 × 421 under etiopien-resa. ← Föregående Nästa → Dik dik. Nechisar ...
30år albino barnfond barnklinik Bewjuu Challagundla Corona covid-19 elevhem Etiopien fotboll förskola golftävling gymnasieskola ...
Besök i ett torkdrabbat Etiopien. Till Liv, Maj 2016 • Ämnen: Mission, Missionärer, Etiopien ... i början av april besökte jag de delar av Etiopien som drabbats av den värsta torkan på många år. Staten har sedan tidigare ett ... Etiopien är våra kära bröder och systrar som vi delat mycket med genom åren. ... ELM uppmanar alla som läser detta att ge ett generöst bidrag till insamlingen: "Nöd Etiopien". Vi återkommer med löpande ...
Området Sidamo i Etiopien är berömt för sina unika bäriga kaffen , detta kaffet är tvättat för att ge kaffet en klarare smak ... Wotona Bultuma, Sidamo, Etiopien. av Joanna Alm 21 september 2014. Området Sidamo i Etiopien är berömt för sina unika bäriga ...
förhållandet mellan Eritrea och Etiopien i frågan om massvälten i Etiopien. Skriftlig fråga 2002/03:124 av Ohly, Lars (v). den ... ökade spänningar mellan Etiopien och Eritrea Det senaste kriget mellan Etiopien och Eritrea 19982000 handlade om vilket av ... massvälten i Etiopien. Skriftlig fråga 2002/03:125 av Ohly, Lars (v). den 14 november Fråga 2002/03:125 av Lars Ohly v till ... ökade spänningar mellan Etiopien och Eritrea. Skriftlig fråga 2002/03:977 av Ohly, Lars (v). den 22 maj Fråga 2002/03:977 av ...
Furla produceras av en familjeägd exportör från Sidamo regionen i Etiopien, historien om denna familjeexportör började med att ...
Kan Egypten och Etiopien samsas om Nilen?. av Daniel Pipes. Washington Times 18 februari, 2016 ... Med tanke på att 86 procent av Egyptens vatten har sitt ursprung i Etiopien så drar egyptiska specialister därför den inte helt ... Stater som ligger uppströms som Etiopien svarar att vattnet tillhör dem på samma sätt som olja tillhör araberna. Det finns ... År 1929 undertecknade den brittiska regeringen som representanter för Egypten ett avtal med den oberoende regeringen i Etiopien ...
Nav i Etiopien tar hiv-forskningen framåt. Hiv är ett av de största folkhälsohoten i många låginkomstländer. Kan forskning på ... Lunds universitet satsar på närvaro i Etiopien. Sedan början av millenniet har tillgången till effektiva hiv-behandlingar ökat ...
I början av året reste vår familj till Etiopien, en resa som kom att göra starkt intryck på oss alla. För mig var det första ... I Etiopien träffade jag Erik Johansson, EFS internationella missionssekreterare, som med värme och engagemang berättade om det ... Just därför blev jag så glad när jag kom på att vi skulle kunna engagera vårt företag i insamlingsprojektet "Etiopien svälter". ... Etiopien svälter på Instagram. No images found! Try some other hashtag or username ...
Visar lokal tid, tidsskillnad, tidszon, landsnummer, befolkning, yta, nationaldag och mer för Addis Ababa, Etiopien. ... ¹ För att ringa till Etiopien slår du 00 251 följt av telefonnumret till den du ska ringa upp. Om den första siffran i ...
I kaffets hemland Etiopien vet man detta bättre än andra. Byborna i etiopiska Chelchele ... I kaffets hemland Etiopien vet man detta bättre än andra.. Byborna i etiopiska Chelchele är alla egna trädgårdmästare, på sina ...
 • Eritrea i norr blev självständigt från Etiopien den 24 maj 1993 efter 30 år av gerillakrig. (wikipedia.org)
 • Till en början kom Eritrea och Etiopien väl överens, men de blev senare fiender och utkämpade 1998-2000 ett blodigt krig där över 100 000 soldater dog. (wikipedia.org)
 • Sommaren 2018 inledde Etiopien och Eritrea direkta överläggningar för att nå ett fredsavtal. (wikipedia.org)
 • I året 2019 fick Etiopiens premiärminister Abiy Ahmed Nobels fredspris för sina insatser att uppnå fred mellan Etiopien och Eritrea. (wikipedia.org)
 • Sedan Eritrea fick sin självständighet har Etiopien inte längre någon kust. (wikipedia.org)
 • Seminarium: Fredsavtalet mellan Etiopien och Eritrea - vad innebär det för Dawit Isaak? (fuf.se)
 • I lägren i norra Etiopien finns tusentals människor som flytt undan våld och förtryck i grannlandet Eritrea. (lakareutangranser.se)
 • I Sverige har de flesta som könsstympats sitt ursprung i Somalia, Eritrea, Etiopien, Sudan och Gambia. (janusinfo.se)
 • Kan Egypten och Etiopien samsas om Nilen? (danielpipes.org)
 • År 1929 undertecknade den brittiska regeringen som representanter för Egypten ett avtal med den oberoende regeringen i Etiopien som garanterade ett årligt flöde av 55,5 miljarder kubikmeter (bcm) vatten till Egypten. (danielpipes.org)
 • HT-dagarnas föreläsare tar oss med på oförglömliga äventyr - från fablernas skatter till vattenfyllda gravar i Egypten, från grottkyrkor i Etiopien till skatterna inom oss - samt förstås till konstens, teaterns, klisterlapparnas och strupens språkliga skatter. (lu.se)
 • Högsta toppen är Ras Dejen (4 620 m) i norra Etiopien. (wikipedia.org)
 • Det heta och torra vädret som är typiskt för norra Etiopien har äntligen gett vika och nu rasar stormen utanför fönstret. (lakareutangranser.se)
 • Slutligen, vid det tredje försöket, lyckades Efraim med sin flykt och nådde fram till flyktinglägren i norra Etiopien. (lakareutangranser.se)
 • Åren 1964 och 1977 utkämpades krig mellan Etiopien och Somalia om den omtvistade regionen Ogaden (med en huvudsakligen etniskt somalisk befolkning), vilken utgör en tredjedel av Etiopien. (wikipedia.org)
 • Etiopien vann kriget och besegrade Somalia med stöd av 20 000 sovjetiska och kubanska soldater. (wikipedia.org)
 • Efter dessa krig har Etiopien haft en dålig relation med Somalia. (wikipedia.org)
 • Sedan 2006 deltar Etiopien i stridigheterna i Somalia på uppdrag av landets regering. (wikipedia.org)
 • Somalia är med USA:s direkta understöd ockuperat av Etiopien, och en miljon människor är på flykt i sitt eget hemland. (mikaelnyberg.nu)
 • Med aktivt bistånd från USA:s krigsmakt har Etiopien ockuperat södra Somalia och installerat sig en regering i Mogadishu. (mikaelnyberg.nu)
 • Man filmade sig själva på hotellrum i Somalia där man planerade inresan i Etiopien och talade om att man behövde ha mer vapen än alla andra där nere. (samnytt.se)
 • Sommaren 2011 greps den våldsbejakande kommunisten och journalisten Martin Schibbye och hans fotograf Johan Persson i Etiopien, dit man rest olagligt och anslutit sig till den terrorstämplade OLNF-gerillan. (samnytt.se)
 • År 2011 fängslades Schibbye och fotografen Johan Persson i Etiopien efter journalistiskt arbete i området. (lu.se)
 • Det vore något om så många kvinnor sprang i Etiopien! (marathon.se)
 • Jag visste inte ens att jag skulle hamna i Sverige, bara att jag skulle lämna Etiopien. (marathon.se)
 • Delprojekt bedrivs i Sverige, Danmark och Etiopien. (lu.se)
 • Området Sidamo i Etiopien är berömt för sina unika bäriga kaffen , detta kaffet är tvättat för att ge kaffet en klarare smak och lyfta fram dess bäriga och blommiga toner. (dropcoffee.com)
 • Furla produceras av en familjeägd exportör från Sidamo regionen i Etiopien, historien om denna familjeexportör började med att två bröder producerade kaffe i Bensa-området i Sidamo. (hallakafferosteri.com)
 • Detta är det första anaerobiska kaffe från Etiopien som vi rostar, men många kommer säkert att följa nästkommande år, metoden är i sin linda. (kaffecompagniet.se)
 • I Etiopien träffade jag Erik Johansson, EFS internationella missionssekreterare, som med värme och engagemang berättade om det arbete EFS utför i Etiopien. (etiopiensvalter.nu)
 • Med tanke på att 86 procent av Egyptens vatten har sitt ursprung i Etiopien så drar egyptiska specialister därför den inte helt orimliga slutsatsen att etiopierna inte kommer att leverera de tilldelade 55,5 miljarderna kubikmeter vatten. (danielpipes.org)
 • Huvudartikel: Etiopiens historia Etiopien är det enda landet i Afrika, förutom Liberia, som aldrig varit under kolonialt styre. (wikipedia.org)
 • Etiopien är Afrikas näst folkrikaste land efter Nigeria och tillsammans med Liberia de enda länderna i Afrika som aldrig koloniserats. (wikipedia.org)
 • Även om landet har den snabbast växande ekonomin i Afrika, så är Etiopien fortsatt ett av världens fattigaste länder. (wikipedia.org)
 • Floden Blå Nilen rinner upp i Tanasjön i Etiopien. (wikipedia.org)
 • Publicerat 9 augusti, 2013 vid 591 × 421 under etiopien-resa . (stalvik.se)
 • FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon besökte landet för en månad sedan och betonade då att de nya globala målen tydligt säger att det internationella världssamfundet inte ska lämna någon utanför och därför måste ställa upp för människorna i Etiopien. (fn.se)
 • Jag valde Etiopien, för det här landet har aldrig koloniserats. (kehityslehti.fi)
 • Den enda större vägen in till Tigray blockeras av Etiopien. (yle.fi)
 • i början av april besökte jag de delar av Etiopien som drabbats av den värsta torkan på många år. (tillliv.se)
 • I början av året reste vår familj till Etiopien, en resa som kom att göra starkt intryck på oss alla. (etiopiensvalter.nu)
 • Förutom fattigdom står Etiopien inför hunger, korruption, svag infrastruktur och dålig tillgång till utbildning (med en analfabetism på 51 procent. (wikipedia.org)
 • Lägsta punkt: Denakildepressionen, 125 meter under havets nivå I Etiopien råder ett tropiskt monsunklimat, som varierar beroende på landets topografi. (wikipedia.org)
 • Valet hölls i juni 2021 och rapporterades ha varit relativt fredligt med tanke på den allmänna säkerhetssituationen i Etiopien och konflikten i Tigray. (demofinland.org)
 • Tigray i Etiopien. (8sidor.se)
 • I månadsskiftet november-december åker Selam på turné i Uganda, Etiopien och Zambia med Timbuktu & MASAKA Trio feat Esther Kirabo! (selam.se)
 • Innan din resa till Etiopien kan det vara bra att växla till dig den lokala valutan som heter Birr och har valutakoden ETB . (traktamenten.se)
 • Läs gärna om deras resa till Etiopien inom programmet Atlas partnerskap. (eskilstuna.se)
 • Fortsatt torka kommer att medföra långvarig katastrof för människor i Etiopien, Kenya och Somalia. (unric.org)
 • Etiopien är Afrikas näst folkrikaste land efter Nigeria och tillsammans med Liberia de enda länderna i Afrika som aldrig koloniserats. (wikipedia.org)
 • Näst Nigeria är Etiopien Afrikas folkrikaste land, 2016 passerade invånarantalet 100-miljonerstrecket. (ui.se)
 • Och bilderna som just nu strömmar in från mina kollegor på klinikerna för akut undernärda barn i bland annat Etiopien, Nigeria, Tchad och Sydsudan är onekligen starka. (lakareutangranser.se)
 • Våra kontor är ÖPPNA och vår lokala blomsterhandlare i etiopien är också öppen för leveranser. (flowers4ethiopia.com)
 • Kriget i Ukraina läggs till flera andra pågående våldsamma attacker och konflikter på andra platser i världen, som Palestina, Afghanistan, Etiopien, Sudan, Syrien och Jemen. (lu.se)
 • I regionen Afar, i nordöstra Etiopien, har sjukvårdssystemet drabbats hårt av den pågående konflikten - samtidigt som behoven är enorma. (lakareutangranser.se)
 • Efter att huvudminister Abiy Ahmed Ali tog över makten 2018 har dock Etiopien gått in i en period av demokratiska moderniseringar, varav de största förändringarna omfattar modernisering av vallagstiftning, ökad verksamhetsfrihet för politiska partier och medborgarförbund och frigörande av politiska fångar samt media. (demofinland.org)
 • EU nådde ingen överenskommelse med Etiopien om att skicka en valövervakningsgrupp, men å andra sidan beskrev Afrikanska unionens valövervakningsuppdrag valet som trovärdigt. (demofinland.org)
 • Skatteverket kräver att den anställde övernattar minst en natt i Etiopien och att platsen i Etiopien är minst 50 kilometer från den vanliga arbetsplatsen och bostaden. (traktamenten.se)
 • Audrey van der Schoot, ansvarig för Läkare Utan Gränsers insatser i Etiopien, kräver nu tillträde till de drabbade områdena. (blankspot.se)
 • Inhemska konflikter och omfattande matbrist i spåren av en mycket allvarlig torka håller på att utlösa en tyst katastrof i Etiopien. (kulturtidskrifter.se)
 • Forskare inom lärarutbildningen på Högskolan Väst och Addis Abebas största universitet i Etiopien möttes häromveckan i Trollhättan inom ramen för ett gemensamt projekt. (it-pedagogen.se)
 • Lunds universitet satsar på närvaro i Etiopien. (lu.se)
 • Sedan 2006 deltar Etiopien i stridigheterna i Somalia på uppdrag av landets regering. (wikipedia.org)
 • Åren 1964 och 1977 utkämpades krig mellan Etiopien och Somalia om den omtvistade regionen Ogaden (med en huvudsakligen etniskt somalisk befolkning), vilken utgör en tredjedel av Etiopien. (wikipedia.org)
 • Efter dessa krig har Etiopien haft en dålig relation med Somalia. (wikipedia.org)
 • Tiotusentals på flykt undan striderna i Etiopien. (blankspot.se)
 • Det exakta beloppet som kan betalas ut skattefritt som traktamente för en dag i Etiopien beror på ett antal faktorer som du ser i tabellen nedan. (traktamenten.se)
 • Under ett besök i Etiopien kan det vara värt att besöka huvudstaden Addis Abeba . (traktamenten.se)
 • Lägsta punkt: Denakildepressionen, 125 meter under havets nivå I Etiopien råder ett tropiskt monsunklimat, som varierar beroende på landets topografi. (wikipedia.org)