H2NCN. En cyanidförening som används som gödningsmedel, avlövningsmedel och i många tillverkingsprocesser. Ofta används ämnet i form av kaciumsalt, som också benämns cyanamid. Citronsyrat kalciumsalt används i behandlingen av alkoholism.
'Vicia' är ett botaniskt släkte inom familjen ärtväxter (Fabaceae) som innehåller omkring 140 arter av klättrande eller upprätta, fleråriga örter. De är vanligtvis kända under det gemensamma namnet ärtörter och förekommer vildväxande över stora delar av världen. Många arter odlas som foder- eller grönsaker, exempelvis vickra (Vicia sativa) och ärtor (Vicia faba).
En färglös, brandfarlig vätska som används vid framställning av ättiksyra, parfymer och smakämnen. Det är också ett mellanled i alkohlmetabolismen. Det har allmänt narkotisk verkan och irriterar slemh innorna. Höga doser kan leda till döden genom andningsförlamning.
Ett enzym som oxiderar aldehyd i närvaro av NAD+ och vatten till en syra och NADH. EC 1.2.1.3.
I can provide a medical definition for the use of "Robinia" in a single meaning, which refers to the tree species commonly known as Black Locust. While not typically used as a term in human medicine, its wood or extracts may have certain medicinal applications:
Ett släkte inom familjen Fabaceae (ärtväxter) vars frön används som föda. Den viktigaste arten är Lens culinaris.
I en enskild medicinsk betydelse kan "diynes" referera till en viss typ av organiska molekyler. Diyner är en speciell sorts kolföreningar som innehåller två trippelbindningar mellan kolatomer i sin struktur. Den allmänna formeln för en diyne är R-C≡C-C≡C-R, där R kan vara en hydrogenatom eller en organisk substituent. Diyner är av intresse inom den organiska kemin på grund av deras reaktivitet och potentialen som byggstenar för komplexa molekyler. Det är dock viktigt att specificera sammanhanget när man använder termen "diyne" eftersom det kan ha olika betydelser inom olika områden av vetenskapen.
Alkoholism, also known as alcohol use disorder (AUD), is a chronic relapsing condition characterized by the excessive and compulsive consumption of alcohol despite negative consequences to one's health, relationships, and daily life. The "medel mot," or medical treatment, for alcoholism typically involves a combination of behavioral therapies, medications, and support groups to help individuals manage their addiction, reduce alcohol consumption, and maintain sobriety. Common treatments include cognitive-behavioral therapy, motivational interviewing, medication-assisted treatment with drugs such as naltrexone or acamprosate, and participation in mutual-help groups like Alcoholics Anonymous. The specific treatment approach will vary depending on the individual's needs and circumstances.

I'm sorry for any confusion, but "Cyanamid" is not a medical term that refers to a specific condition or diagnosis. It is actually the name of a chemical compound, specifically dicyandiamide, which has been used in various industrial and agricultural applications. If you have any questions about a specific medical topic or condition, I'd be happy to help clarify or provide information on that!

'Vicia' är ett latinskt namn på ett släkte av ärtväxter, också kända som bondbönor eller vickrar. Släktet innehåller ungefär 140 arter, däribland vanliga grönsaker som gulerica (Vicia sativa) och ärtbolmört (Vicia ervilia), liksom många vildväxande arter. Många av dessa arter används som foder till boskap, men några kan också vara skadliga för betesdjur eftersom de innehåller giftiga substanser.

Acetaldehyd, eller etanol metabolit, är en organisk förening med formeln CH3CHO. Det är den huvudsakliga metaboliten av alkohol under nedbrytningen i kroppen och bildas när alkohol dehoxaseras till acetat av enzymet alkoholdehydrogenas (ADH) i levern. Acetaldehyd är ett toxiskt ämne som kan orsaka symtom som rödflammighet, yrsel och illamående, särskilt vid högre koncentrationer. Det har också visat sig vara cancerogent och bidra till skador på levern vid långvarig exponering.

Aldehyddehydrogenas (ALDH) er en klasse enzymer som spiller en viktig rolle i metabolismen av aldehyder, som er et slags kjemisk forbindelse. Aldehydene kan oppstå som et biprodukt under normal metabolisme eller kan være tilstede i høye koncentrasjoner som en følge av ekstern eksponering, for eksempel ved alkoholforbruk eller rygning.

ALDH-enzymer katalyserer reaksjonen hvor ein aldehyd omdannes til en karboxylsyre, som er en mer stabil og mindre skadelig forbindelse. Dette er en viktig funksjon for å beskytte kroppen mot skade av aldehyder, som kan være skadelige for celler og for økt risiko for slike sykdommer som kraftig aldring (aging), kreft og neurodegenerative lidelser.

Det finnes flere typer ALDH-enzymer i kroppen, og de er spredt utover ulike organiske vesener og i blodet. De mest velkjente er ALDH1 og ALDH2, som har høy aktivitet mot aldehyder som oppstår under alkoholmetabolismen. Variasjoner i gener for disse enzymer kan påvirke evnen til å metabolisere aldehyder effektivt og kan være forbundet med forhøyet risiko for alkoholrelaterte skader og andre helseproblemer.

I'm sorry for any confusion, but "Robinia" is not a medical term. It is the name of a genus of flowering plants in the legume family, also known as black locust trees. They are native to North America and have been introduced to many other parts of the world. The wood from these trees is hard and rot-resistant, making it useful for a variety of applications, including fence posts, tool handles, and furniture. However, the plant does contain toxic compounds, which can cause gastrointestinal irritation if ingested. If you have any further questions or need information on a medical topic, feel free to ask!

I en medicinsk kontext refererar "lins" vanligtvis till linsen i ögat, som är en del av ögats brytande system. Linsen är en transparent, biconvex struktur som sitter bakom pupillen och focusing ljus på näthinnan. Den kan ändra form och tjocklek för att skärpa synen och fokusera på objekt i olika avstånd, ett process som kallas akommodation. Med åldern kan linsen bli mindre flexibel och transparent, vilket kan leda till åldersförändringar i synen som närsynthet (presbyopi) eller grumlig syn (katarakt).

"Diyne" er ikke en medisinsk term. Det er muligens en feilortografi av "diene", som er en type af dobbeltbundet carbonylkompound i organisk kjemisk sammenhenging. Diener er ikke direkte relatert til medisin.

Enligt American Psychiatric Association's Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5), är alkoholismo en kronisk sjukdom som kännetecknas av ett missbruk av alkoholdrycker, trots att det orsakar negativa konsekvenser för individen.

Medicinska behandlingar för alkoholism kan inkludera:

1. Mediciner: Det finns flera FDA-godkända mediciner som används för att behandla alkoholism, till exempel disulfiram (Antabuse), naltrexon (ReVia, Vivitrol) och acamprosat (Campral). Dessa mediciner fungerar på olika sätt för att hjälpa personer med alkoholism att sluta dricka eller minska deras alkoholkonsumtion.
2. Psykiatrisk vård: Behandling av underliggande psykiatriska tillstånd, som depression eller ångest, kan vara viktigt för en lyckad behandling av alkoholism.
3. Terapi: Individuell och gruppterapi kan hjälpa personer med alkoholism att förstå sina vanor och lär sig strategier för att hantera känslor och situationer som kan leda till alkoholkonsumtion.
4. Stödgrupper: Stödgrupper, såsom Anonyma Alkoholister, kan erbjuda en trygg plats där personer med alkoholism kan dela sina erfarenheter och få stöd från andra som har upplevt liknande utmaningar.
5. Avvänjning: Avvänjning från alkohol under kontrollerade omständigheter kan vara en del av behandlingen för alkoholism. Detta kan ske på en sjukhusenhet eller i ett behandlingscenter.

Det är viktigt att notera att det inte finns en enda lösning som fungerar för alla personer med alkoholism. Behandlingen bör vara anpassad till individens specifika behov och preferenser.

... är en amid av cyansyra med formeln CN2H2. Cyanamid har en struktur som liknar cyanväte, men är inte lika giftig. Den ... Cyanamid är ett dehydrogeneringsmedel och kan driva kondensationsreaktioner. Cyanamid framställs vanligen genom hydrolys av ... Oxford University ^ pKa values index[död länk] Wikimedia Commons har media som rör Cyanamid. Bilder & media Den här artikeln är ... Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från tyskspråkiga Wikipedia, Cyanamid, tidigare version. (Artiklar ...
Från 1923 var han anställd vid American Cyanamid Company i New York. Han var ordförande i Svenska ingenjörsföreningen i Förenta ...
De kan ses som cyanosubstituerade sekundära aminer och är därmed derivat av cyanamid. (Funktionella grupper). ...
... framställs genom upphettning av cyanamid (H2NCN), som det är en trimer av. Det framställdes syntetiskt av den tyske ...
... läkemedelsdivisionen av amerikanska Cyanamid. Här började han sina polioexperiment, vilket slutligen ledde till skapandet av ...
Efter återkomsten till Leipzig, där hans habilatationsuppsats behandlade cyanamid och, eftersom han sedan konsterat förekomsten ...
... och cyanamid-verk. Han befäste ytterligare sin ställning som en av den norska industrins föregångsmän genom att 1913 inträda ...
... genom att tillverka cyanamid genom att låta ammoniak reagera med klorcyanid löst i eter. Samma år utnämndes han till professor ...
Cyanamid är en amid av cyansyra med formeln CN2H2. Cyanamid har en struktur som liknar cyanväte, men är inte lika giftig. Den ... Cyanamid är ett dehydrogeneringsmedel och kan driva kondensationsreaktioner. Cyanamid framställs vanligen genom hydrolys av ... Oxford University ^ pKa values index[död länk] Wikimedia Commons har media som rör Cyanamid. Bilder & media Den här artikeln är ... Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från tyskspråkiga Wikipedia, Cyanamid, tidigare version. (Artiklar ...