Period av fysiologiska, endokrina och kroppsliga, och psykologiska förändringar i samband med att äggstocksfunktionen upphör hos kvinnan. Sådana förändringar kan även ses i samband med avtagande sexue ll aktivitet hos mannen. Syn. klimakterium.
Derivat av etylen, en enkel, organisk gas av biologiskt ursprung, med många industriella och biologiska användningsområden.
Plötslig, tillfällig värmekänsla som kan upplevas av kvinnor i menopausen.
Den mogna, köttiga eller torra frökapseln hos växter.
Perimenopause är den fas som ledar upp till menopaus, under vilken kvinnans hormonproduktion gradvis minskar. Detta kan pågå upp till flera år innan menopausen, som definieras som den tidpunkt då en kvinna inte har menstruerat på ett år eller mer. Under perimenopausen kan kvinnor uppleva symptom som heta flusher, nattsvett, sömnsnår, humörsvängningar och förändringar i menstruationscykeln.
I en enskild medicinsk betydelse kan "Aktinidia" referera till ett släkte (Actinidia) inom familjen Actinidiaceae, som innehåller flera arter av klättrande buskar och små träd. Det mest kända arten inom detta släkte är A. deliciosa, vars frukt är känd som kiwi. Frukterna från andra arter inom släktet kan också vara ätbara och användas i medicinska syften på grund av deras höga näringsvärde och potentiala hälsobefrämjande egenskaper, såsom att vara rika på vitamin C, antioxidanter och andra bioaktiva ämnen.
I en enkel medicinsk definition, är 'Cimicifuga' ett samlingsnamn för växter inom släktet Actaea, som tillhör familjen Ranunculaceae. En vanligt förekommande art inom detta släkte är Cimicifuga racemosa, även känd som svart cohosh eller aktæa racemosa. Denna nordamerikanska ört har traditionellt använts inom medicinen för att behandla diverse kvinnliga hälsoproblem, såsom menstruationsbesvär och klimakteriebesvär. I dag är svart cohosh ett vanligt alternativt preparat som kan användas för att lindra symtom orsakade av klimakteriet, såsom heta flusher och nattliga svettningar. Det bör dock endast användas under kontrollerad medicinsk väg på grund av möjliga biverkningar och interaktioner med andra läkemedel.
Den sista menstruationsperioden. Ett permanent upphörande av menstruationer sägs föreligga efter 6-12 månaders amenorré (uteblivna menstruationer) hos kvinnor över 45 år. I USA inträder menopausen i allmänhet hos kvinnor mellan 48 och 55 år gamla.
"Norpregnener" är en grupp steroidhormoner som produceras i kroppen och inkluderar bland andra naturliga hormonen progesteron. De syntetiseras från pregnenolon och har ett gemensamt strukturellt kärnmedlemmar, norpregnenoleron, vilket ger gruppen dess namn. Norpregnener är involverade i en rad fysiologiska processer, särskilt reproduktionen, där de hjälper till att underhålla graviditeten och reglera menstruationscykeln hos kvinnor.
'Prunus' är ett botaniskt släkte inom rosväxterna (Rosaceae) som inkluderar flera fruktträd och buskar, däribland körsbär, plommon, aprikos, persika och mandel. Frukterna hos dessa växter är stenfrukter, vilket betyder att de har en endast en stor, hård kärna (stenen) som omger fröet.
En grupp cykliska, alifatiska kolväten.
En klass aminosyror med sluten ringstruktur.
Tillväxtregulatorer hos växter är signalmolekyler som kontrollerar och koordinerar olika aspekter av växternas tillväxt och utveckling, inklusive celldelning, celltillväxt, differentiering och organformation, genom att påverka genuttryck och signaltransduktionsvägar.
Ett växtsläkte (päron) av familjen Rosaceae som är känt och odlat för sina ätliga frukter.
En växtart (tomat) inom familjen Solanaceae, ursprungligen från Sydamerika, som odlas allmänt för sin ätliga, köttiga, oftast rödaktiga frukt.
Användning av ämnen med östrogenliknande effekt hos kvinnor i postmenopausal ålder eller med östrogenbrist för att mildra effekterna av hormonbrist, så som kärlregleringssymtom, dyspareuni och fortskridande benskörhet. Hit kan även räknas kombinationsbehandling med progestogena preparat.
Postmenopause är ett medicinskt begrepp som refererar till den fas i en kvinna's liv då hon inte längre har menstruationer under ett års tid, vilket indikerar att hon har passerat genom menopausen. Detta inträffar vanligtvis naturligt mellan 45 och 55 års ålder, men kan också orsakas av kirurgiska ingrepp eller andra medicinska behandlingar som leda till att äggstockarna tas bort eller slutet på funktionen hos dem. Efter postmenopausen sjunker nivåerna av könshormoner, särskilt östrogen, vilket kan leda till symptom som varma fläckar, nattliga svettningar, sömnproblem, urinvägsinfektioner och ökad risken för benstarkhetsbrott.
En klass enzym som katalyserar oxidation-reduktionreaktioner med aminosyror. EC 1.4.-.
De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten hos växter.
Parestesi är en medicinsk term som beschriver en abnormal, oftast besvärande känsel sensation, såsom formicering, stickning, brännande eller prickning, utan någon sannolik orsak till smärta eller skada. Dessa känslor uppstår när nervbanorna i kroppen störs eller pressas på, vilket får nerverna att skicka felaktiga signaler till hjärnan. Parestesier kan vara permanenta eller temporära och kan drabba alla delar av kroppen.
'Växtproteiner' är proteiner som härstammar från växter, och de utgör en viktig källa till näringsprotein för människor.
Blödning från blodkärl i livmodern, ibland yttrande sig som vaginal blödning.
Behandling av sjukdomar eller smärta med växter eller örter.
En klass av enzymer som katalyserar klyningen av C-C, C-O och C-N, och andra bindningen på andra sätt än genom hydrolys eller oxidation. EC 4.
En klass könshormoner som har samband med utvecklingen och upprätthållandet av de sekundära, kvinnliga könsdragen samt regleringen av de återkommande variationerna i fortplantningscykeln. De är också nödvändiga fär graviditetsförloppet och har anabolisk effekt på proteinomsättning och vätskeretention.
Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.
Upphörande av månatliga blödningar (menstruationer) i förtid, när den sista menstruationsperioden inträffar hos en kvinna under 40 år gammal. Orsaken är att inga äggblåsor längre produceras. För tidig menopaus kan bero på sjukdom, ovariektomi, strålbehandling, kemiska ämnen, eller kromosomavvikelser.
Steroidhormoner som produceras av könskörtlarna. De stimulerar fortplantningsorganen, könscellmognad och de sekundära könsdragen hos män och kvinnor. Till de viktigaste steroidhormonerna hör östradiol, progesteron och testosteron.
Antalet individer av hankön per 100 honindivider.
Ett antropometriskt mått för kroppsvikt, benämnt BMI. Beräkningen görs genom att dela kroppsvikten med kvadraten på kroppslängden (kg/m2), vilket ger den högsta korrelationen med kroppsdensiteten. BMI är korrelerat med mängden kroppsfett, och varierar med ålder och kön. Vid BMI under 18.5 föreligger undervikt, vid 18.5-24.9 normalvikt, vid 25-29.9 övervikt, och vid 30 och däröver föreligger fetma.
Fetma, eller fetmasyndrom, är en kronisk sjukdom som karaktäriseras av ett överskott av kroppsfett som orsakas av en obalance mellan intag och förbrukning av energikalor över en längre tid. Detta leder till en abnormalt hög kroppsvikt som kan ha negativa effekter på individens hälsa och livskvalitet. Fetma diagnostiseras vanligen baserat på kroppsmasseindex (BMI), ett mått som beräknas genom att dividera kroppsvikten i kilogram med längden i meter i kvadrat. En person anses ha fetma om BMI är 30 eller högre.
Ett växtsläkte (melissor) av familjen Lamiaceae. I Sverige förekommer arten citronmeliss.
Familjen plisterväxter. Växterna är aromatiska och många odlas som kryddväxter eller för sina oljor. De flesta har fyrkantiga stjälkar, korsvis motsatta blad, tvåläppiga foder, fyra eller två ståndare och ett stift. Till familjen hör välkända kryddörter som timjam, salvia, basilika, rosmarin, mynta osv.
En växtextract är ett koncentrerat preparat som framställs genom att utvinna och separera aktiva ämnen från växtmaterial, vanligtvis med hjälp av metoder som inkluderar extraktion, filtrering och koncentrering.
En växtblad är ett blad som hör till en växt, och är en flata, ofta brett utbredd struktur som har en viktig funktion för fotosyntesen genom att utgöra en stor yta för att ta emot solljus. Växtbladet innehåller också klorofyll och andra pigment, som gör att det kan absorbera ljusenergi och använda den till att producera näringsämnen genom fotosyntes. Dessutom har växtblad ofta en skyddande funktion för växten, och kan även ha en roll i växtens vattenförlustreglering. Slutligen kan växtblad ha en attraktiv funktion för att attrahera pollinerare till blommande växter.
Herbal medicine refers to the use of plants and plant extracts to treat illnesses and improve overall health. This practice has been used for thousands of years in various cultures around the world and is still widely practiced today. Herbal medicines can be consumed in many forms, including teas, capsules, powders, and tinctures. While some herbs have been shown to have medicinal properties, it's important to note that their effectiveness and safety may vary depending on several factors, such as the quality of the product, the dosage used, and individual health conditions. It is always recommended to consult with a healthcare provider before starting any new herbal medicine regimen.

The term "climacteric" is used in medicine to refer to the period of significant hormonal changes and associated physical and emotional symptoms that occur in peri-menopausal and menopausal women. This transition phase typically begins several years before menstruation ceases (around the age of 45-50) and continues for a few years after menopause.

During this time, there are significant fluctuations in hormone levels, particularly estrogen and progesterone, which can lead to various symptoms such as hot flashes, night sweats, mood changes, sleep disturbances, vaginal dryness, and decreased libido. The climacteric is a natural phase of aging for women, but the severity and duration of symptoms can vary widely from person to person.

It's worth noting that some sources may use the term "climacteric" more broadly to refer to the hormonal changes and related symptoms that occur in both men and women as they age, although this usage is less common in medical literature.

Etilen (ethen, C2H4) er en enkel, gasformig klororganisk forbindelse med den kemiske formel CH2=CH2. Dets molekyler består af to kolcarbonbindinger som deler fire hydrogenatomer mellom seg. Etilen er den simpleste alken og har en uvanlig reaksivitet på grunn av den dobbelt bindingen mellom de to kolcarbonatomene. Dette gjør at det ofte brukes i kjemisk syntese, for eksempel for å produsere polymerer som plast og rubber. Etilen er også en viktig råvarer i petrokjemisk industrien.

"Blodvällningar" är ett medicinskt begrepp som refererar till att blodet koagulerar eller stelnar. Detta kan ske på grund av olika skäl, till exempel på grund av en skada eller sjukdom som får blodet att koagulera eller på grund av användning av blodförtunnande mediciner som förhindrar blodets förmåga att koagulera. I vardagligt tal kan "blodvällningar" även användas för att beskriva blödningar under huden orsakade av små kapillärkärl som bursts, vilket ger upphov till röda eller svarta prickar på huden.

I medicinsk kontext är ‘frukt’ vanligtvis en benämning på den mogna, ätliga delen av en växt som innehåller frön eller kärnor. Frukter utvecklas från blommor och kan ha en mycket varierande form, storlek, färg och smak beroende på vilken växtart de kommer ifrån. Exempel på frukter inkluderar äpplen, bananer, jordgubbar, citroner och tomater. Frukter är en viktig källa till näringsämnen som vitaminer, mineraler och fiber.

Perimenopause är den fas i kvinnors liv då de närmar sig menopaus, det vill säga den tid då deras menstruationer upphör permanent. Perimenopausen kan pågå upp till 8 år och innebär vanligtvis att kroppens hormonproduktion, särskilt av östrogen och progesteron, börjar fluktuera. Detta kan leda till en rad symptom som hot flashes, nattliga svettningar, sömnsvårigheter, humörsvängningar, minnesförlust, koncentrationssvårigheter och förändringar i menstruationscykeln. Perimenopausen avslutas formellt när en kvinna har varit utan menstruation i 12 månader rakt igen, vilket markerar början av postmenopausen.

'Actinidia' är ett botaniskt släkte som tillhör familjen Actinidiaceae och innehåller cirka 50 arter, varav flera är värdskapliga växter för kommersiellt odlade frukter. Det mest kända släktet är kanske 'Actinidia deliciosa', som är den vanligaste arten av kiwi som odlas och säljs över hela världen.

Släktet 'Actinidia' innehåller främst klättrande lianer eller buskar, vilka ofta växer i skuggan under andra träd i skogsmiljöer. De flesta arterna är hemmahörande i östra Asien, särskilt i Kina, där de odlas för sina frukter och medicinska användningsområden sedan länge.

Frukterna från 'Actinidia'-släktet innehåller en rad näringsriktiga ämnen som vitamin C, E, K och flera mineraler. De har också visat sig ha potentialen att ha hälsobefrämjande effekter, såsom antiinflammatoriska, antioxidativa och immunförbättrande egenskaper.

I medicinsk kontext kan extrakt från 'Actinidia' användas som en naturlig källa till näringsämnen eller för att utvinna bioaktiva ämnen med hälsopromotande effekter. Dessutom har vissa arter av 'Actinidia' traditionellt använts inom den traditionella kinesiska medicinen (TCM) för att behandla olika sjukdomar, såsom diarré, dysenteri och inflammationer.

'Cimicifuga' er en slægt av plantearter som tilhører familien Ranunculaceae. Den mest kjente arten i denne slægten er kanskje Cimicifuga racemosa, også kalt Actaea racemosa eller black cohosh. Dette er en flerårig urt som vokser vilt i Nord-Amerika og har historisk blitt brukt innen tradisjonell medicin av også innfødte amerikanske folk.

Black cohosh inneholder en rekke aktive stoffer, herunder isoflavonoider og triterpener, som kan ha virkning på menneskelig fysiologi. Den mest velstudierte mekanismen for black cohoshs verdi er dens mulige effekt på klimakteriske symptomer hos kvinner, som sommeren og vinteren (hot flashes og nattesveise). Noen studier har funnet at ekstrakt av black cohosh kan redusere hyppigheten og alvorligheten av disse symptomene.

Det er viktig å nevne at bruk av black cohosh bør skje under kontroll av en helsefagleg person, fordi det kan ha interaksjoner med andre medisiner og kan føre til bivirkninger hos noen mennesker.

Medicinskt sett definieras menopaus som den sista naturliga menstruationen hos en kvinna. Det är ett tillstånd som markerar slutet på hennes reproduktiva livscykel. För att ställa medicinsk diagnos av menopaus behöver det ha gått minst 12 månader sedan den sista menstruationen, och kvinnan får inte ha några andra medicinska orsaker till ausblevande menstruationer.

Under menopausen sjunker kvinnans könshormonnivåer, särskilt östrogenet, vilket kan leda till en rad symtom som varierar mellan olika kvinnor. Några vanliga symtom inkluderar heta flashes, nattsvett, sömnsvårigheter, humörsvängningar, torrhet i slidan och urinvägen samt minnes- och koncentrationssvårigheter.

Det är värt att notera att menopaus kan också orsakas av kirurgiska ingrepp eller medicinska behandlingar, till exempel när båda äggstockarna tas bort eller när hormonbehandlingen avbryts efter en cancerbehandling. I dessa fall talar man om "konstgjord menopaus".

'Norpregnener' är ett samlingsnamn för syntetiska steroidhormoner som är strukturellt relaterade till naturliga progestagena, som norpregnanolon och norpregnadion. De används ofta i medicinska sammanhang som läkemedel, exempelvis inom obstetrik och gynekologi. Norpregnener har progestagenivåer som är högre än de naturliga steroidhormonerna och kan användas för att behandla tillstånd som menstruationsrubbningar, missfall, endometrios och för preventivmedel. Det är viktigt att notera att användning av norpregnener kan ha biverkningar och kontraindikationer, och de bör alltid användas under läkares övervakning.

'Prunus' är ett släkte inom familjen rosväxter (Rosaceae) som innehåller flera fruktträd och buskar, däribland körsbär, plommon, aprikoser och persikor. Frukterna från dessa träd kallas ofta stenfrukter eftersom de har en stor, hård kärna i mitten som innehåller ett frö.

Släktet 'Prunus' omfattar också andra arter som är mindre välkända som päronskott, mandel och flera ornamentala träd och buskar. Många av dessa arter innehåller ämnen som kan vara skadliga eller giftiga om de konsumeras i stora mängder, så det är viktigt att bara äta frukterna från odlade och säkra källor.

Cyklopropaner är en grupp organiska föreningar som innehåller en cyklisk, tresvalents kolring bestående av tre kolatomer. Varje kolatom i cykeln är bunden till varandra och de två övriga kolatomerna genom en enkel kovalent bindning vardera. Cyklopropanmolekylen har en unik geometri på grund av den lilla rings storlek och de små vinklarna mellan kolatomernas bindningar, vilket leder till en hög ringstränthet.

Det enklaste cyklopropanmolekylen, cyklopropan (C3H6), är en färglös, giftig gas vid rumstemperatur och tryck. Cyklopropaner kan syntetiseras genom en rad olika kemiska reaktioner, inklusive additionsreaktioner till alkyner och fotokemiska cykliseringar av allylmetaller.

Cyklopropaner har ett intressant område inom organisk kemi på grund av deras reaktiva natur, speciellt när det gäller ringöppningsreaktioner och omkonfigurationer av kolatomerna i cykeln. Dessa egenskaper gör dem användbara som byggstenar för syntes av komplexa organiska molekyler.

Cyclic amino acids are a type of non-standard amino acid that contain a cyclic side chain. This means that one part of the amino acid's side chain is connected to another part, forming a ring structure. This is different from standard amino acids, which have linear side chains.

Cyclic amino acids can be formed through various mechanisms, such as the condensation of the side chain with the amino or carboxyl group of the same or another amino acid. They are not commonly found in proteins, but they do occur in some natural products and have been synthesized in the laboratory for use in research and development.

Cyclic amino acids have unique chemical and physical properties compared to standard amino acids, which can make them useful for a variety of applications. For example, they have been studied for their potential as drugs, due to their ability to bind to specific targets in the body. They have also been used in the development of new materials and technologies, such as self-assembling peptide nanostructures.

Tillväxtregulatorer hos växter är signalmolekyler som kontrollerar och koordinerar olika aspekter av växternas tillväxt och utveckling. Dessa signalsubstanser kan vara hormoner, lokala signalsubstanser eller signalsubstanser som transporteras över längre distanser inom växten. Tillväxtregulatorerna påverkar bland annat celldelning, cellexpansion, differentiering och apoptos (programmerad celldöd). Exempel på tillväxtregulatorer hos växter är auxiner, cytokininer, gibberelliner, abscisinsyra och etylen. Dessa signalsubstanser kan verka både separat och i kombination med varandra för att reglera olika aspekter av växternas tillväxt och utveckling.

'Pyrus' är det vetenskapliga namnet på släktet som innehåller päronträd. Det finns över 30 olika arter av Pyrus-träd, men de två mest vanliga kommersiellt odlade arterna är europeiskt päron (*Pyrus communis*) och asiatiskt päron (*Pyrus pyrifolia*). Europeiska päron är mer hårda och äppleliknande i smaken, medan asiatiska päron är saftigare och sötare.

Det finns också andra arter som odlas på mindre skala, såsom sandpäron (*Pyrus nivalis*) och kinesiskt päron (*Pyrus bretschneideri*). Päronträd är vanligen lövfällande och producerar vita blommor på våren följt av frukten som mognar under sensommaren eller hösten.

'Lycopersicon esculentum' er en botanisk betegnelse for plantearten som vi kjenner som tomat. I medicinsk sammenheng kan tomatfruktens helsefremmende egenskaper være av interesse, men det er vanligere å se på den som en del av kosten enn som et medicinsk preparat. Tomater inneholder blant annet antioxidanten lycopin, vitamin C og andre næringsstoffer som kan være positive for helse og sykdomsforskyttelse.

Estrogen Replacement Therapy (ERT) är en behandlingsform där syntetiskt eller bioidentiskt estrogen ges till en person med syfte att ersätta den estrogen som normalt produceras naturligt i kroppen. Behandlingen används vanligtvis för att lindra symtom relaterade till menopaus, såsom heta flashes, nattsvett, sömnproblem och vulvovaginala symptom. ERT kan också användas för att behandla osteoporos hos kvinnor efter klimakteriet. Behandlingen ges vanligen som tablett, patch eller gel. Även om ERT är effektivt för att lindra menopausrelaterade symtom, kan det även vara associerat med vissa risker, till exempel ökat risktagande för cancer i bröst och endometrium, beroende på vilken typ av estrogenpreparat som används och hur länge behandlingen pågår. Därför bör potentiala risker och fördelar diskuteras med en läkare innan behandlingen inleds.

Postmenopause är ett medicinskt tillstånd hos kvinnor som inträffar efter att de har upplevt 12 månader i rad utan menstruation, vilket indikerar att deras äggstockar har slutat producera ägg och hormonnivåerna av östrogen och progesteron har minskat kraftigt. Detta oftast inträffar naturligt vid ungefär 51 års ålder, men kan också orsakas av en operation eller annan medicinsk behandling som innebär borttagande av äggstockarna.

Symptomen på postmenopaus kan variera mellan olika kvinnor, men de vanligaste är heta flashes, nattsvett, sömnproblem, humörsvängningar, torrhet i slidan och urinblåsan samt ökad risken för benstarkhetsbrott (osteoporos). Dessa symptom kan vara milda till måttliga hos de flesta kvinnor, men kan ibland vara allvarligare och påverka deras vardagliga liv.

Det är viktigt för kvinnor i postmenopaus att ha regelbundna kontroller hos en läkare för att övervaka deras hälsotillstånd, särskilt med avseende på risken för benstarkhetsbrott och hjärt-kärlsjukdomar. En läkare kan också diskutera möjligheterna till behandlingar som kan lindra symptomen och minska riskerna för komplikationer.

Aminosyraoxidoreduktaser er en type enzym som spesifikt hjelper med å oksidere (borttage elektroner fra) og redukere (legg til elektroner til) aminosyrer, som er building blocks i proteiner. Disse enzymer inkluderer både L-aminosyraoxidaser og D-aminosyraoxidaser, og de spiller en viktig rolle i stoffskiftet ved å hjelpe med å regulere koncentrasjonen av forskjellige aminosyrer i kroppen.

L-aminosyraoxidaser er særlig viktige for å borttage overflødig L-form av aminosyrer og for å produksere peroxider som er nødvendige for andre biokjemiske reaksjoner. D-aminosyraoxidaser har blitt studert mindre, men de antas også å spille en viktig rolle i stoffskiftet og i borttak av bakterielle infeksjoner.

Aminosyraoxidoreduktasene er aktive i mange levende organismer, inkludert mennesker, dyr, planter og mikroorganismer. Disse enzymer kan være involvert i en rekke forskjellige biologiske prosesser, som f.eks. neurotransmitter-syntese, aminosyre-degradering, kreftutvikling og bakteriedefens.

"Genuttrycksväxling, eller epigenetisk reglering, refererar till förändringar i uttrycket av gener som inte involverar någon ändring i den underliggande DNA-sekvensen. Istället kan detta ske genom kemiska markeringar av DNA eller histonproteiner, vilka påverkar tillgängligheten och aktiviteten hos gener. Epigenetiska förändringar kan vara reversibla och är ofta dynamiska under en organisms livslopp. I växter har epigenetisk reglering visat sig spela en viktig roll i flera biologiska processer, inklusive embryonal development, celldifferentiering, stressrespons och genombildning. Vissa epigenetiska förändringar kan vara ärftliga över generationsväxlingar, men de kan också vara tillfälliga och reversibla."

Parestesi är en medicinsk term som betecknar en kvalifikation av särskilda känselkänslor. Det handlar om en spontan, ofta stickande eller brännande känselupplevelse i huden eller i vissa kroppsdelar, utan någon påtaglig yttre orsak. Andra beskrivningar kan vara formuleringar som "kittlande", "pirrande" eller "nedsatt känsel".

Parestesier kan uppstå till följd av en nervskada, tryck på en nerv, skador på ryggraden, diabetes, multipel skleros eller andra neurologiska sjukdomar. Ibland kan de också vara relaterade till vissa läkemedelsbehandlingar eller åldrandeprocessen.

Det är viktigt att konsultera en läkare om man upplever parestesier, särskilt om de är kroniska eller förekommer tillsammans med andra symptom som kan tyda på en underliggande neurologisk sjukdom.

'Växtproteiner' är ett samlingsbegrepp för proteiner som härstammar från växter. Proteiner är komplexa molekyler byggda upp av aminosyror och har en rad viktiga funktioner i levande organismers celler, till exempel som enzym, strukturella komponenter, signalsubstanser och transportsystem.

Växtproteiner kan ha olika funktioner beroende på vilken växtart de kommer ifrån och i vilket syfte de används. Några exempel på användningsområden för växtproteiner inkluderar livsmedelsindustrin, där de kan användas som ingredienser i vegetariska alternativ till animaliska proteinkällor, samt inom medicinsk forskning och terapiutveckling.

Det är värt att notera att växtproteiner ofta betraktas som hälsosamma alternativ till animaliska proteinkällor, eftersom de saknar kolesterol och ofta har ett lägre fettsammansättning. Dessutom kan en hög konsumtion av växtbaserade protein kopplas till minskade risker för flera sjukdomar, inklusive hjärt-kärlsjukdomar och typ 2-diabetes.

En livmoderblöding, även kallat menstruation eller regel, är den periodiska blödningen som inträffar då livmodern rensar sig från det slutna befruktningshindret. Under en normal livmoderblöding kan blodflödet vara från 30 till 80 milliliter över en genomsnittlig cykel på fem till sju dagar. Blödningen kan ibland vara lite kraftigare under de första ett par dagarna, och det är också vanligt med någon form av smärta eller obehag i underlivet under tiden för blödingen. Livmoderblödningar kan dock variera mycket från person till person, både vad gäller mängden blod och de symtom som upplevs.

Fytoterapi definieras som användning av växtbaserade produkter, såsom extrakt från hela växten eller delar av den, till exempel blad, rötter eller bär, för att förbättra hälsa och välbefinnande eller för att förebygga, lindra eller behandla sjukdomar. Detta inkluderar användning av kryddor, örter och andra naturliga produkter som är baserade på växter. Fytoterapi kan vara en komplementär och alternativ metod till konventionell medicinsk behandling eller kan användas tillsammans med den. Det är viktigt att notera att effekterna och säkerheten av fytoterapi kan variera beroende på produktens kvalitet, dosering och individuella reaktioner. Innan man börjar använda någon form av fytoterapi rekommenderas det att diskutera med en läkare eller annan medicinsk expert för att undvika potentiella risker och interaktioner med andra behandlingar.

I en medicinsk kontext är en lyas ett enzym som bryter ned (hydrolyserar) en substratmolekyl genom att eliminera en grupp, ofta vatten, och bildar två produktmolekyler. Lyaserer katalyserar reaktioner där en dubbelbindning brutits upp, till exempel mellan kolatomerna i ett kolhydrat eller en fettsyra. Det finns olika typer av lyaser beroende på vilken typ av bindning som hydrolyseras. Exempel på lyaser inkluderar dezymiperoxidas, kinas och proteas.

Estrogen är ett samlingsnamn för en grupp steroidhormoner som är vitala för reproduktivt hälsa och homeostas hos kvinnor. De produceras naturligt i kroppen, främst i äggstockarna, men även i mindre utsträckning i fettvävnad, bröstkörtlar och binjurarna. Estrogen har en rad betydelsefulla funktioner i kroppen, däribland att reglera menstruationscykeln, underhålla skelettet, påverka kardiovaskulärt systemet och stödja reproduktiv hälsa.

Det finns tre huvudsakliga typer av estrogen som förekommer naturligt i människokroppen:

1. Estradiol (E2): Det dominerande estrogenet under kvinnors fertila år och produceras huvudsakligen i äggstockarna.
2. Estron (E1): Produceras i både äggstockar och fettvävnad, och är det huvudsakliga estrogenet hos postmenopausala kvinnor.
3. Estriol (E3): Produceras främst under graviditeten av placentan.

Estrogenets roll inkluderar att:

* Reglera menstruationscykeln och underhålla reproduktiv hälsa
* Stimulera tillväxten och utvecklingen av kvinnliga sekundära könsdrag
* Skydda skelettet genom att förhindra benmassans nedbrytning och främja benneuuppbyggnaden
* Verka som antiinflammatoriskt medel
* Skydda hjärtat och kärlen genom att öka HDL-kolestrol (det "goda" kolestrol) och minska LDL-kolestrol (det "dåliga" kolestrol)
* Stödja kognitiv funktion och minneskapacitet

I medicinsk kontext kan syntetiska former av estrogen användas för att behandla symtom relaterade till menopaus, hormonbrist, osteoporos och vissa typer av cancer.

"Encyclopedias are comprehensive reference works containing information on a wide range of topics. They are typically organized in alphabetical order and provide concise summaries of facts, concepts, and knowledge in various fields such as science, history, literature, philosophy, and arts. The principles behind the creation of encyclopedias include accuracy, objectivity, and authority, with contributions from experts in their respective fields. Encyclopedias serve as a valuable resource for researchers, students, and general readers seeking reliable information on a wide array of subjects."

'För tidig menopaus', även känt som premature menopaus, är en medicinsk term som definieras som menopaus som inträffar före 40 års ålder. Menopaus innebär att kvinnan har upphört med sin menstruation i minst 12 månader och att hon inte längre är fertil, vilket orsakas av ett sänkt östrogenhalt i kroppen. För tidig menopaus kan ha olika orsaker, till exempel ärvda faktorer, kirurgiska ingrepp eller sjukdomar som påverkar hormonproduktionen. Kvinnor med för tidig menopaus kan ha en ökad risk för vissa hälsoproblem, såsom hjärt-kärlsjukdomar och benstarka frakturer.

'Könshormoner, steroid' refererar till en grupp hormoner som inkluderar både androgener (manliga könshormoner) och östrogener (kvinnliga könshormoner). Dessa hormoner är lipidlösliga och syntetiseras från kolesterol. De har en struktur med ett steroidekvivalent kärn som består av fyra ringar, och detta ger upphov till deras benämning som steroidhormoner.

Androgener produceras främst i testiklarna hos män, men även i mindre utsträckning i binjurarna och äggstockarna hos kvinnor. De viktigaste androgena hormonen är testosteron och dihydrotestosteron (DHT). Androgener spelar en central roll för den manliga reproduktiva systemet, men de har också andra funktioner som påverkar muskelmassa, benstyrka, hårväxt, aggressivitet och sexuell drift.

Östrogener produceras främst i äggstockarna hos kvinnor, men även i mindre utsträckning i testiklarna hos män. De viktigaste östrogena hormonen är estradiol, estrone och estriol. Östrogener spelar en central roll för den kvinnliga reproduktiva systemet, men de har också andra funktioner som påverkar benväxthastighet, kognitiv förmåga, hudens elasticitet, kroppsfettfördelning och sexuell respons.

I normala fysiologiska förhållanden är balansen mellan androgener och östrogener viktig för att upprätthålla en hälsosam hormonnivå hos både män och kvinnor. Förändringar i nivåerna av dessa könshormoner kan leda till olika hälsoproblem, som exempelvis könsspecifika cancerformer, menstruationsstörningar, infertilitet, impotens och klimakteriebesvär.

'Könskvot' är ett begrepp som ofta används inom medicinen och hänsyftar på ett system där antalet män och kvinnor i kliniska prövningar av läkemedel försöker balanseras. Det vill säga, målet är att ha ungefär lika många deltagare av varje kön i en studie.

Detta görs främst för att säkerställa att effekterna och biverkningarna av läkemedlen är jämförbara mellan könen, eftersom det kan finnas skillnader i hur olika läkemedel påverkar män och kvinnor. Genom att ha en jämn fördelning av könen i kliniska prövningar kan forskarna få en mer representativ bild av hur läkemedlet fungerar i olika populationer.

Det är värt att notera att det inte alltid är möjligt eller etiskt acceptabelt att ha en perfekt könsbalans i en studie, men syftet med ett könskvot-system är att så långt som möjligt sträva efter att uppnå en jämn fördelning.

Kroppsmasseindex (BMI) är ett mått som används för att uppskatta om någon har en hälsosam vikt i relation till sin längd. Det beräknas genom att dividera kroppsvikten i kilogram med längden i meter i kvadrat (kg/m2).

BMI-skalan delas vanligen in i följande kategorier:

* Undervikt: BMI under 18,5
* Normalvikt: BMI mellan 18,5 och 24,9
* Övervikt: BMI mellan 25 och 29,9
* Fetma: BMI 30 eller högre

Det är värt att notera att BMI inte är ett perfekt mått på hälsosam vikt eftersom det inte kan skilja mellan muskelmassa och kroppsfett. Till exempel kan en person med mycket muskler ha en högre BMI än en person med samma längd och vikt som har mer kroppsfett istället för muskler, men fortfarande vara hälsosamt. Därför bör BMI användas tillsammans med andra faktorer såsom blodtryck, kolesterolnivåer och livsstilsfaktorer som diet och motion för att bedöma en persons hälsosamma vikt.

Fetma (fetma = fetal growth retardation) er en medisinsk betegnelse for et forhold hvor barnets vekt under graviditeten utvikler seg langsomt eller stanset. Det kan være forskjellige årsaker til at dette skjer, og det kan ha alvorlige konsekvenser for barnets helse både under graviditeten og etter fødselen.

En av de vanligste definisjonene av fetma er hvis barnet har en vekt under 10. periletal (percentsile) ved fødselen. Det betyr at barnets vekt ligger under det 10. percentil av andre barns vekt i samme alder og kjønn. Andre definisjoner kan også inkludere en kombinasjon av lavere vekt og lengde, eller en vurdering av hvor mye barnet veier i forhold til hvordan det bør veie basert på moders alder, kroppsvekt og andre faktorer.

Fetma kan være forårsaket av mange forskjellige ting, inkludert genetiske faktorer, problemer med moderkakken eller blodforsyningen til barnet, infeksjoner, alkohol- og nikotinbruk under graviditeten, og andre helseproblemer hos moren. Hvis fetma ikke behandles riktig, kan det føre til komplikasjoner som lav vekt ved fødsel, lave blodsukker- og kolesterolnivåer, hjerteproblemer, hjerne skader, og andre langvarige helseproblemer for barnet. Derfor er det viktig at gravide kvinner har regelmessige medisinske kontroller under graviditeten for å oppdage og behandle fetma tidlig.

'Melissa' är inte en etablerad medicinsk term. Det kan vara ett namn på olika preparat eller växter, inklusive citronella, men det behöver inte nödvändigtvis ha en specifik medicinsk betydelse.

Melissa officinalis är dock en medicinalväxt som kallas citronmeliss och används inom komplementär och alternativ medicin för att lindra ångest, sömnsvårigheter, mag- och tarmproblem samt hosta. Den kan också användas som smakämne i livsmedel och drycker.

Lamiaceae, även kända som Labiatae, är en familj av blommande växter som inkluderar omkring 7 000 arter i 240 släkten. Denna växtfamilj innehåller många välkända krukväxter och trädgårdsväxter, såväl som en del medicinal- och kryddväxter.

Exempel på vanliga växter i Lamiaceae är timjan (Thymus vulgaris), oregano (Origanum vulgare), salvia (Salvia officinalis), rosmarin (Rosmarinus officinalis) och lavendel (Lavandula angustifolia).

Många av dessa växter har använts i traditionell medicin för att behandla olika hälsotillstånd. Till exempel har timjan och oregano använts för att lindra indigestion, rosmarin för att förbättra minnet och koncentrationen, och lavendel för att främja sömn och minska ångest.

Det är värt att notera att medicinsk användning av växter bör ske under handledning av en kvalificerad hälsoprovidare, eftersom vissa växter kan ha biverkningar eller interagera med andra läkemedel.

"Växtextrakt" är ett samlingsbegrepp för de aktiva ämnen som utvunnits från växtmaterial. Det kan handla om en rad olika typer av substanser, beroende på vilken typ av växt och metod som använts under utvinningen. Extraktet kan innehålla en mängd olika kemiska föreningar, till exempel alkaloider, fenoler, flavonoider och terpener. Dessa ämnen kan ha medicinska egenskaper och användas inom farmakologin för att till exempel framställa läkemedel.

I medicinsk kontext kan "växtblad" (phytolith) definieras som små, hårda kroppar av silikatmineral som bildas inne i levande växtceller och efterlämnas när cellerna dör. Dessa blir då en del av växtens struktur och kan bevaras under långa tider, även efter att växten själv har förfallit. Växtblad kan vara mycket små, ofta mellan 1-100 mikrometer i storlek, och deras form och storlek kan variera beroende på vilken växtart de kommer ifrån.

Växtblad är viktiga inom paleobotaniken och arkeologin eftersom de kan användas för att identifiera vilka växter som har funnits på en given plats vid en given tidpunkt. De kan också användas för att studera hur människor i det förflutna använt och förändrat sina landskap genom jordbruk, skogsbruk och andra aktiviteter som påverkat växtligheten.

Herbal medicine, also known as botanical medicine, refers to the use of plants and plant extracts for therapeutic purposes. This practice has been used for thousands of years in various cultures around the world, and it is still widely practiced today.

Herbal medicines can be taken in many forms, including teas, capsules, tablets, powders, and liquid extracts. They contain a variety of active compounds, such as alkaloids, flavonoids, and tannins, which are believed to have medicinal properties. Some herbs are used to treat specific conditions, while others are used to support overall health and well-being.

It is important to note that herbal medicines are not subject to the same regulatory standards as conventional medications, and their safety and efficacy have not been thoroughly studied in clinical trials. Therefore, it is recommended to consult with a healthcare provider before using herbal medicines, especially if you are taking other medications or have underlying health conditions.

"Premature ovarian failure: a growing concern." Climacteric 11.1 (2008): 1-3. ^ Nippita, T. A., and R. J. Baber. "Premature ... ovarian failure: a review." Climacteric 10.1 (2007): 11-22. ^ "Premature ovarian failure" (på engelska). mayoclinic.org. Mayo ...
"Premature ovarian failure: a growing concern." Climacteric 11.1 (2008): 1-3. ^ Nippita, T. A., and R. J. Baber. "Premature ... ovarian failure: a review." Climacteric 10.1 (2007): 11-22. ^ "Premature ovarian failure" (på engelska). mayoclinic.org. Mayo ...
Ginsburg, Jean and Giordana M. Prelevic, "Is there a proven place for phytoestrogens in the menopause?", Climacteric (1999) 2: ...
Climacteric. 2013;16(6):611-7.. *Kelley TW, Borden EC, Goldblum JR. Estrogen and progesterone receptor expression in uterine ...
Efficacy and safety of isopropanolic black cohosh extract for climacteric symptoms, Obstetrics and gynecology, år 2005, volym ...
Climacteric. 6 s.. Forskningsoutput: Tidskriftsbidrag › Artikel › Vetenskaplig › Peer review ...
Premature ovarian failure: a growing concern. Climacteric " 11.1 (2008): 1-3; (9.10.2021). Peltonen L och Väisälä L. Virtaa ...
... minskning av manifestationer av climacteric syndrom; förbättring av blodvärden; förebyggande av ledsjukdomar; program för ...
His climacteric thesis attributed the productivity slow-down in the lute nineteenth century to an exhaustion of the ...