Ett släkte av familjen Tombusviridae som återfinns i tempererade områden. Vissa arter som infekterar ärtväxter har påträffats i tropiska områden. De flesta arter sprids med jord, men några sprids med svampen Olpidium radicale och några med skalbaggar. Nejlikfläckvirus är typarten.
I medicinsk kontext, kan 'Pelargonium' referera till ett släkte av växter som inkluderar flera arter med användning inom komplementär och alternativ medicin. Exempel på sådana användningsområden kan vara:
Ett växtsläkte i familjen Malvaceae. Växterna innehåller lignaner. H. cannabinus ger fibrer till textilier.
"En växtvirus definieras som ett smittagent som består av en encapsidering av genetisk material, vanligtvis RNA eller DNA, och är specialiserade till att infektera och replikera inom växtceller, orsakande diverse skadegörelse och sjukdomar."
Tombusvirus är ett släkte positiva, enkelsträngade RNA-virus som infekterar växter och orsakar olika former av skador på grödor världen över. Viruset är känt för sin resistens mot traditionella metoder för virusbekämpning och kan spridas via frön, jord och vatten.
"RNA-replicase" refers to an enzyme that catalyzes the replication of RNA molecules. It is responsible for producing complementary copies of RNA sequences, often using an RNA template. This process is essential in many viral life cycles and has been studied extensively in the context of virology research.
"Viralt RNA" refererer til RNA-molekyler som er en del av strukturen eller funksjonen på et virus. Virus er små infektiøse partikler som består av genetisk materiale (RNA eller DNA) emballert i et proteinhylle. Viralt RNA kan være enten en del av viruset selv, som ses i positive-sense enkelstrengede RNA-viruser og negative-sense enkelstrengede RNA-viruser, eller det kan være et mellemledd i replikasjonen av retrovirus, som har RNA-genomer. Viralt RNA kan også være involvert i syntesen av proteiner for viruset.
Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.
Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.

I'm sorry for any confusion, but "Carmovirus" is not a medical term or a specific disease condition in humans. Carmovirus is actually a genus of viruses in the family *Tombusviridae*. These viruses are known to infect plants and can cause various symptoms such as mosaic patterns on leaves, stunting, and reduced yield. They have a single-stranded, positive-sense RNA genome and are transmitted by mechanical means or through contact with infected plant material.

If you have any concerns about a specific medical condition or term, please let me know and I'll do my best to help!

'Pelargonium' är ett släkte inom familjen näveväxter (Geraniaceae). Det innehåller cirka 280 arter, de flesta förekommer i södra Afrika. Många av arterna och hybrider som härstammar från dem odlas som rumsbegrönings- eller trädgårdsväxter under beteckningen pelargoner eller geraniumer. Men det ska poängteras att det vetenskapliga namnet för växtsläktet 'Geranium' används ofta felaktigt även för arterna i släktet 'Pelargonium'.

Det är viktigt att notera att medicinska påståenden om växter bör stödjas av vetenskaplig forskning och kliniska studier. En del pelargoner kan ha medicinsk användning, men det gäller inte alla arter och deras effekter kan variera mycket. Det är alltid rekommenderat att söka medicinsk rådgivning innan man använder växter till medicinska ändamål.

'Hibiscus' är ett släkte i familjen malvaväxter (Malvaceae) och innehåller flera hundra arter. Det finns både stora träd och små örter inom släktet Hibiscus. Några arter av Hibiscus odlas som prydnadsväxter på grund av sina vackra blommor, medan andra används för medicinska syften.

I medicinsk kontext kan 'Hibiscus' i allmänhet referera till Hibiscus sabdariffa, även känd som roselle eller jamaicansk nationalblomma. Denna art är välkänd för sina användningar inom alternativ medicin och har traditionellt använts för att behandla en rad hälsoproblem, såsom högt blodtryck, hög kolesterol, diabetes, mag- och tarmsjukdomar, samt infektioner.

Hibiscus sabdariffa innehåller flera bioaktiva ämnen som tros vara ansvariga för dess medicinska egenskaper, bland annat antioxidanter, flavonoider och organiska syror. Dess blommor, blad och färska eller torkade kalyer (den utvidgade basen på blommornas stjälkar) kan användas för att tillaga te, extrakt eller kapslar som används som komplementära behandlingar.

Det är viktigt att notera att forskningen om Hibiscus sabdariffas medicinska fördelar fortfarande befinner sig i ett tidigt stadium och att det inte finns tillräckligt med vetenskapliga bevis för att stödja alla påstådda hälsobefrämjande effekter. Innan man börjar använda Hibiscus eller någon annan komplementär behandling rekommenderar vi starkt att du konsulterar din läkare eller terapeut för att diskutera möjliga risker och fördelar.

En växtvirus är ett smittagent som orsakas av en typ av sjukdomsalstrande partikel, kallad virus, som infekterar växter. Växtvirus infekterar vanligtvis växtceller och använder dessa för sin replikation. Många växtvirus sprids genom insektsbett eller mekaniskt via kontaminering av redskap, vatten eller jord. De kan orsaka en rad olika symptom hos växter, till exempel nekros (död celler), chlorosis (förlust av grön färg i blad), mosaikmönster på bladen och störningar i växtens tillväxt och utveckling. Vissa växtvirus kan också orsaka allvarliga ekonomiska skador genom att reducera skördarna eller förstöra grödor.

Tombusvirus är ett släkte av små, sfäriska RNA- virus som infekterar växter. Viruset innehåller en enda molekyl av positivt strängat enkelsträngat RNA (ssRNA) och tillhör gruppen III i Baltimoreklassificeringssystemet för virus. Tombusvirus har en diameter på cirka 30 nanometer och saknar hölje. Viruset sprids främst genom kontakt mellan växtöverflator och kan orsaka en rad symptom som nekros, chlorosis, mosaikmönster och stunting hos infekterade växter. Ett exempel på ett virus inom släktet tombusvirus är Tomato bushy stunt virus (TBSV).

RNA-replikas refererer til kopier av RNA-molekyler. RNA, eller ribonukleinsyre, er ein type biomolekyler som spiller en viktig rolle i overføringen av genetisk informasjon og syntesen av proteiner innen organismer. I noen virus, er RNA det primære genetiske materialet i stedet for DNA. RNA-replikas kan oppstå når en RNA-strand repliserer seg selv ved hjelp av einzymene som kaller seg RNA-replikaser. Dette skjer ofte i virus som har en positiv sense RNA-streng som genetisk materiale, for eksempel coronaviruset som foråksar COVID-19. I slike tilfellene kan RNA-replikas være aktive deltakere i viruses repsirsjonsprosess og kan spille en viktig rolle i utviklingen av infeksjonen.

'RNA viralt' refererer til et virus som har sin genetisk informasjon lagret i RNA (ribonukleinsyre) istedenfor DNA (deoxyribonukleinsyre) som er vanligere for levende organismer. Disse typer av viruser bruker RNA-polymerase enzym for å transkribere og replikere sin genetisk informasjon. Mange infektiøse og smittebærende virusser, som f.eks. HIV, influenza, SARS-CoV-2 (som forårsaker COVID-19), er RNA-virusser.

Molekylsekvensdata (molecular sequencing data) refererer til de resultater som bliver genereret når man secvenserer DNA, RNA eller proteiner i molekylærbiologien. Det innebærer typisk en række af nukleotider (i DNA- og RNA-sekvensering) eller aminosyrer (i proteinsekvensering), der repræsenterer den specifikke sekvens af gener, genetiske varianter eller andre molekyler i et biologisk prøve.

DNA-sekvensdata kan f.eks. anvendes til at identificere genetiske varianter, undersøge evolutionæ forhold og designe PCR-primerer. RNA-sekvensdata kan bruges til at studere genudtryk, splicevarianter og andre transkriptionelle reguleringsmekanismer. Proteinsekvensdata er vigtige for at forstå proteinstruktur, funktion og interaktioner.

Molekylsekvensdata kan genereres ved hjælp af forskellige metoder, herunder Sanger-sekvensering, pyrosekvensering (454), ion torrent-teknikker, single molecule real-time (SMRT) sekvensering og nanopore-sekvensering. Hver metode har sine styrker og svagheder, og valget af metode afhænger ofte af forskningens specifikke behov og ønskede udbytte.

"Bassekvens" er en medisinsk betegnelse for en abnorm, gentagen sekvens eller mønster i et individ's DNA-sekvens. Disse baseparsekvenser består typisk av fire nukleotider: adenin (A), timin (T), guanin (G) og cytosin (C). En bassekvens kan være arvelig eller opstå som en mutation under individets liv.

En abnormal bassekvens kan føre til genetiske sygdomme, fejlutviklinger eller forhøjet risiko for bestemte sykdommer. For eksempel kan en bassekvens, der koder for en defekt protein, føre til en arvelig sykdom som cystisk fibrose eller muskeldystrofi.

Det er viktig å understreke at en abnormal bassekvens ikke alltid vil resultere i en sykdom eller fejlutvikling. I mange tilfeller kan individet være asymptomatisk og leve et normalt liv.