"Bone retroversion" is a medical term that describes the posterior rotation or tilt of a bone in the body. This condition is most commonly used to describe the position of the femoral head, which is the rounded top of the thigh bone (femur) that fits into the hip socket. In some cases, the femoral head may rotate posteriorly, causing it to move backward and reducing its coverage in the hip socket. This can lead to increased wear and tear on the joint, potentially resulting in osteoarthritis or other degenerative conditions over time.
'Ben och benvävnad' refererar till den strukturella och funktionella enheten hos ryggradsdjur, inklusive människor, som består av benmärg, benvävnad (som omfattar kompakt ben, spongiosa ben och brosk), ledbrosk, ledkapsel, ligament och senor, vilka alla tillsammans ger form, stöd och rörelseförmåga till kroppen.
'Uterine retroversion' är ett tillstånd där livmodern (uterus) är vänd bakåt, istället för att ha en normalt vänd framåt läge. Detta innebär att cervix (livmoderhalsen) är riktad bakåt mot ryggkotorna i stället för att peka framåt mot buken. Detta kan vara antingen en medfött tillstånd eller ett som uppstår senare i livet, exempelvis på grund av graviditet, äldre ålder eller andra hälsoproblem. I allmänhet orsakar det inga besvär och behöver inte behandlas, men i vissa fall kan det leda till symtom som smärta, blödningar eller problem med att tömma urinblåsan.
Höftledspanna, eller coxaflexion, är den flexion (böjning) av höftleden som sker när benet dras närmare kroppen i knäets riktning.
I medicinsk kontext, betyder "sittben" en stol eller ett möbel som används för att sitta på under behandling eller undersökning. Exempelvis kan en patient befinna sig i ett sittben under en tandläkarundersökning eller under en terapi-session.
"Bäckenbenet, även kallat os coxae, är en del av bäckenet och består av tre benstycken: ilium, ischium och pubis, som fusionerats till ett ben som artikulerar med lårbenet via höftleden."
Den humerale benet (os humeri) är ett av överarmsbenen och är beläget mellan skulderbladet och underarmen. Humerus är det längsta benet i övre extremiteten och articular med både skulderbladet och underarmen, vilket gör den viktig för rörelser som ska kunna utföras av armen.
Femoracetabular Impingement (FAI) är ett tillstånd där det uppstår en påtvingad kontakt mellan bensaxens (femur) och höftledens lockkapsels (acetabulum) ytor, vilket orsakar skada och abnorma rörelser i leden. Detta beror vanligtvis på en antingen övertäckning av lockkapseln över bensaxhuvudet eller en extra benbit (bensaxsporre) som sticker ut från bensaxhuvudet, vilket begränsar rörelserna och orsakar smärta under specifika rörelser. FAI kan leda till ledskador och tidig påfrestande artros i höftleden om det inte behandlas.
"Höftledet, eller acetabulum, är en kulformig led som sammanbinder höftbenets (os coxae) huvud med bäckenet (pelvis), och tillåter rörelser som flexion, extension, abduktion, adduktion, rotation och cirkumduktion."
Förskjutning av lårbenet ur dess normala läge i höftleden.
Medfödd höftledsförskjutning omfattar oftast subluxation av lårbenshuvudet, dysplasi av höftledsskålen och fullständig förskjutning av lårbenshuvudet från höftledsskålen. Fenomenet uppträder hos ungefär en av 1000 nyfödda och är vanligare hos flickor än hos pojkar.
Den kontinuerliga omsättningen av benmassa och mineral, i vilken ingår först resorption av ben (osteoklastisk aktivitet) och därpå återbildning av ben (osteoblastisk aktivitet). I det vuxna skelettet sker nybildningen av ben vid skilda punkter. Processen säkerställer skelettets integritet livet igenom och spelar en viktig roll i kalciumhomeostasen. Obalans mellan de två motverkande processerna i b enomsättningen, resorptionen och nybildningen, kan leda till en del metaboliska bensjukdomar, som t ex osteoporos.
Sjukdomar i cervikal- och övre bröstryggrötterna, nervstammarna, nervsträngarna och de perifera nervkomponenterna tillhörande armnervnätet. Kliniska symtom omfattar smärta, parestesi, muskelsvaghet oc h nedsatt känsel (hypestesi) i armen. Dessa tillstånd kan bero på trauma (inkl. förlossningsskador), toraxapertursyndrom, tumörer, nervinflammation, strålningsterapi m m.
Osteotomi är ett medicinskt begrepp som refererar till en kirurgisk procedur där man skär eller delar benet i ett specifikt segment, för att korrigera en deformitet eller avvika benets axel. Detta kan användas för att rätta till exempelvis knä- eller höftledsdysfunktioner, skulptera benens form eller behandla ledsmärtor orsakade av abnorma belastningar på leden. Osteotomi kan också användas i kombination med andra operationer, såsom för att fästa en ledprotes.
I medicinsk kontext, betyder "vridning" oftast rotation eller twisting av en kroppsdel eller struktur, vanligtvis orsakad av en skada, sjukdom eller under normala fysiologiska förhållanden som en del av rörelsen.
Radiostereometric Analysis (RSA) är en metod för att precis och objektiv mäta rörelser och positioner hos implantat eller kroppsdelar med hjälp av röntgenbilder. Genom att använda sig av två eller flera röntgenkällor kan datorbaserad analys generera data om tresdimensionella förskjutningar och rotationer med hög noggrannhet. Detta gör RSA till ett värdefullt verktyg inom ortopedisk forskning och klinisk praktik, särskilt vid utvärdering av implantatens stabilitet och prostetors relativa rörelser.
Mineralmängden per kvadratcentimeter benyta är det mått som används i klinisk praktik. Egentligen borde densiteten anges i gram per milliliter. Oftast används absorptionsfotometri eller röntgendatorto mografi för bestämning av bentäthet.
Skador av mekanisk art eller till följd av syrebrist som barnet ådrar sig under förlossningen.

"Bone retroversion" is not a widely recognized medical term with a specific definition. The term "retroversion" is used in anatomy to describe the position of a body part when it is turned backward or inward. In the context of bones, retroversion might refer to an abnormal position or alignment of a bone where it is turned or rotated in such a way that its posterior aspect is facing anteriorly.

However, "bone retroversion" is not a term that is commonly used in medical literature or clinical practice. If you are referring to a specific context or body part, please provide more information so I can give a more accurate answer.

"Ben" refererar anatomiskt till den del av extremiteten som är belägen under knäet, medan "benvävnad" (i medicinska sammanhang) ofta refererar till all vävnad som utgör benet, inklusive benmärg, benvävnad, brosk, senor, muskler och hud. Benvävnaden består huvudsakligen av kollagen och mineralsalter, vilket ger benen styrka och styvhet. Benmärgen inne i benen producerar röda och vita blodkroppar.

'Uterine retroversion' är ett medicinskt tillstånd där livmodern (uterus) är vänd bakåt istället för att vara vänd framåt i bukhålan hos en kvinna. Detta innebär att cervix, eller livmoderhalsen, pekar bakåt mot ryggkotorna snarare än framåt mot urinblåsan.

Det är värt att notera att uterine retroversion är relativt vanligt och tenderar att orsaka inga symptom hos de flesta kvinnor som har det. Ibland kan dock retroversionspositionen leda till smärta eller obekvämlighet under menstruationen, samlag eller under graviditeten.

I allvarliga fall kan retroversionen orsaka komplikationer under graviditeten, såsom risk för missfall eller att livmodern ska kunna förskjutas från sin normala position (prolaps). Dessa komplikationer är dock sällsynta.

'Höftledspanna' (i medicinska sammanhang ofta benämnt som 'hipskada') är ett samlingsbegrepp för skador, sjukdomar eller andra tillstånd som påverkar höftleden och kan orsaka smärta, stelhet och/eller funktionsnedsättning. Det kan exempelvis bero på artrit, bursit, labrumskada, muskulära skador eller ledutslitning (coxartros). För att korrekt diagnostisera höftledspanna behövs ofta en kombination av klinisk undersökning, bilddiagnostik och ibland även laboratoriemässiga tester. Behandlingen kan bestå av mediciner, fysioterapi, livsstilsförändringar och i vissa fall operation.

'Sitstanddesk' eller 'ståsittelese' er en skrivebord som kan justeres i høyde, slik at brukeren kan være både sittende og stående mens de arbeider. Dette designet tillater brukeren å alternere mellom sitt- og ståposisjoner under arbeidet, som kan føre til forbedringer i sundhet og komfort.

En medicinsk definisjon av 'sitstanddesk' vil være:

Ett justerbart skrivebord designet for å tillate brukeren å arbeide både sittende og stående, fremme alternasjon mellom stillingene og eventuelle positive heleseffekter som forbedret kretsløp, muskelaktivitet og energileveranse.

'Bäckenben' (os coxa) är ett ben i lårregionen som utgör den övre och bakre delen av höftleden. Det består av två delar: en kropp (corpus ossis coxae) och en hals (collum ossis coxae). Bäckenbenet articular med lårbenet i höftleden och är viktigt för att stödja kroppen och möjliggöra rörelser som gå, springa och stå still.

Den humerus är, i medicinsk terminologi, den översta benen i överarmsbenet (armens längre del) som artikulerar med skulderbladet och underarmsbenet. Humerus är ett av de längre rörbenen i kroppen och har en kropp (corpus humeri), två ändar (extremiteter) och tre tuberkler. Den proximala extremiteten artikulerar med skulderbladet och bildar axelleden, medan den distala extremiteten artikulerar med underarmsbenet och bildar armbågsleden tillsammans med två andra ben, ulna och radium.

Femoracetabular impingement (FAI) är en anatomisk tillstånd där det uppstår en påtvingad kontakt mellan bensaxen (femur) och höftledspannan (acetabulum). Detta orsakas vanligtvis av en extra benvävnad eller förändringar i formen hos antingen bensaxen, pannan eller båda. Det finns två huvudtyper av FAI: Kamform impingement och Pincer-typ impingement. I kamform impingementen är det en extra benvävnad (kammen) på bensaxens huvud som krockar med pannan när benet rörs. I Pincer-typ impingementen är det istället en övervuxen panna som orsakar problemet.

FAI kan leda till smärta, stelhet och ökad erosion i höftleden, vilket kan resultera i tidigare utveckling av artros i höftleden. Behandlingen kan innefatta fysisk terapi, smärtstillande läkemedel eller kirurgi beroende på svårighetsgraden och symtomen hos individen.

Höftleden, även kallat coxofemoral led, är det största ledet i kroppen och sitter mellan höftbenet (os ilium) och lårbenet (femur). Det består av en kula (caput femoris) på lårbenets överarmsända som passar in i en skålformad grop (acetabulum) på höftbenet. Höftleden tillåter rörelser såsom flexion, extension, abduktion, adduktion, rotation och cirkumduktion av benet. Ledhuvudet är klätt i ett glatt brosk (cartilago articularis), som minskar friktionen och skyddar ledytan. Ledhålan (capsula articularis) omger höftleden och innehåller en synovialvätska som smörjer leden och reducerar friktionen.

En höftledsdislokation är ett tillstånd där huvudet (femurhuvudet) av lårbenet (femur) har skiljts ur sin normala plats i ledpannan (cotyloidkaviteten) i höftbenet (os coxa). Detta kan orsakas av en olycka, som exempelvis ett fall eller ett trauma under en trafikolycka. Symtomen på en höftledsdislokation kan inkludera stark smärta, svullnad och oförmåga att röra benet. Behandlingen av en höftledsdislokation kräver vanligtvis omedelbar medicinsk vård och reduktion (omplacering) av lårbenets huvud tillbaka till dess normala position i ledpannan. Efter reduction kan en behandlings- och rehabiliteringsplan behövas för att återställa rörligheten och styrkan i höftleden.

Medfött höftledsdislokation (acetabular dysplasia eller developmental dysplasia of the hip (DDH)) är ett tillstånd där barnets höftledskula (femurhuvud) inte sitter rätt i ledpannan (acetabulum) i bäckenet. Detta kan vara på grund av att bäckenet är underutvecklat eller att höftledskulan är överdimensionerad jämfört med ledpannan.

Detta tillstånd kan variera från milda fall där höftleden kan reduceras spontant, till allvarliga fall där höftleden inte kan reduceras utan kirurgisk behandling. I allvarliga fall kan det leda till onormal påverkan på bäckenet och ländryggen, som i sin tur kan orsaka smärta och rörelsebehinderande symptom under uppväxten och även senare i livet.

Medfött höftledsdislokation behandlas vanligen med en kombination av positionering, stödjande bandage eller splintar, fysisk terapi och i vissa fall kirurgi. Behandlingen bör ges så tidigt som möjligt för att undvika påtagliga skador på ledstrukturen och för att underlätta en normal utveckling av höftleden.

Den medicinska termen "benomning" (engelska: "nerve blocking") refererar till en metod där man tillfälligt stoppar nervimpulsernas transmission i en specifik nerv, vanligen för att lindra smärta. Det kan åstadkommas genom att injicera ett läkemedel, oftast en lokalbedövningsmedel eller en kemisk substans som stör nervsignaleringen, direkt in i nerven eller i närheten av den.

Benomning används ofta inom smärreoperativa ingrepp, som exempelvis under skönhetsoperationer eller vid behandling av kronisk smärta. Effekten är tillfällig och varar vanligen från en timme upp till ett par veckor, beroende på vilket läkemedel som används och hur mycket som injiceras.

Ibland kan benomning också användas för att underlätta diagnostiska procedurer eller vid behandling av muskelspasmer.

Brachial plexus neuropathies refer to damage or injury to the brachial plexus, a network of nerves that originates from the spinal cord in the neck and travels down the arm. These nerves are responsible for providing motor and sensory function to the shoulders, arms, and hands.

Brachial plexus neuropathies can be caused by various factors, including trauma, compression, inflammation, or tumors. The symptoms of brachial plexus neuropathies may include weakness or paralysis of the shoulder, arm, or hand muscles, numbness or tingling in the affected areas, and pain or discomfort in the neck, shoulder, or arm.

The diagnosis of brachial plexus neuropathies typically involves a physical examination, medical history, and imaging studies such as MRI or CT scans. Treatment may include physical therapy, medication to manage pain, and in some cases, surgery to repair the damaged nerves. The prognosis for brachial plexus neuropathies varies depending on the severity and cause of the injury.

Osteotomi är ett medicinskt begrepp som refererar till den kirurgiska proceduren där man skär benet i ett specifikt ställe för att korrigera en deformitet eller förändra benets axel. Detta kan användas för att rätta till exempelvis knä- eller höftdeformationer, återställa normal benlängd efter benfrakturer eller behandla artros. Osteotomin kan utföras med olika typer av kirurgiska verktyg, såsom sågar eller raspblad, och kan vara öppen eller minimalt invasiv beroende på operationsteknik. Efter operationen behöver benet ofta stabiliseras med exempelvis skruvar, plattor eller bandage för att underlätta läkningen och uppnå önskad korrektion.

I medicinsk kontext kan "vridning" (engelska: torsion) avse en patologisk tillstånd där ett organ eller struktur vrides runt sin egen axel, vilket kan leda till skada eller avbruten blodförsörjning. Ett exempel är mag-torsion, där magen vridits runt sig själv och orsakar en avbruten blodflöde till organet. Detta är ett medicinskt akut tillstånd som kräver omedelbar kirurgisk behandling.

Radiostereometric Analysis (RSA) är en metod för att mäta precisionen och noggrannheten i position och rörelse hos implantat eller transplanterade ben i kroppen, vanligtvis med hjälp av röntgenbilder. Denna metod används ofta för att utvärdera hur väl en protes eller en benrekonstruktion fungerar över tid.

I RSA använder man sig av två eller flera röntgenkameror som tar bilder av ett markerat område kring det implanterade objektet samtidigt, från olika vinklar. Genom att jämföra dessa bilder kan forskare och läkare bestämma hur mycket det implanterade objektet har rört sig eller roterat i förhållande till omgivande benstruktur.

RSA används ofta inom ortopedi, trauma-och onkologisk kirurgi för att utvärdera behandlingsresultaten och förbättra designen av implantat och operationstekniker.

"Bentäthet" är inget medicinskt begrepp som används inom den medicinska terminologin. Det kan dock vara en förvrängning av det medicinska begreppet "bensjuklighet", som refererar till någons sannolikhet att insjukna i viss typ av sjukdom under en given tidsperiod.

Jag rekommenderar därför att ni ser efter rätt stavning och begrepp när ni letar efter medicinska informationer, för att undvika missförstånd eller felaktig information.

Förolämningsskador, även kända som obstetriska trauma eller underlivsskador, är skador som kan uppstå under förlossningen. Dessa skador kan drabba bäckenbotten, underlivsmuskulatur, ligament och nerver.

Exempel på vanliga förolämningsskador inkluderar:

1. Skador på perineum (den muskulära regionen mellan slidan och anus): Detta kan vara en lättare skada, såsom en sårbildning eller ett sönderslitande av perinealvävnaden, eller en allvarligare skada som innebär att muskler, ligament och nerver skadas.
2. Analincontinens: Detta är en oförmåga att kontrollera avföringen eller flatulensen. Den kan orsakas av skador på anus- och slidmusklerna eller på de nerver som styr dessa muskler.
3. Slidskador: Förlossningen kan leda till sårbildning, sönderslitande eller avslitande av slidan. I vissa fall kan en episiotomi behövas, vilket är ett intentionalt snitt i perineum för att underlätta förlossningen. Även efter en episiotomi kan skador uppstå om den inte läks korrekt.
4. Uterusprolaps: Detta innebär att livmodern sjunker ner från sin normala position i bäckenet och kan sticka ut genom slidan. Detta orsakas ofta av svaghet hos de muskler och ligament som håller livmodern på plats.
5. Blåsa prolaps: Detta innebär att blåsan sjunker ner från sin normala position i bäckenet och kan sticka ut genom slidan. Detta orsakas ofta av svaghet hos de muskler och ligament som håller blåsan på plats.

Förolämpningar är vanligare efter förlossningar där det har varit behov av instrumentell assistans, såsom vakuuminläsning eller kraftig sugning. Även högre ålder, övervikt och tidigare barnafödanden kan öka risken för förolämpningar.