Biogena aminer med endast en amindel. Till denna gruppen hör alla naturliga monoaminer som bildats genom enzymatisk dekarboxylering av naturliga aminosyror.
Biogenamine-receptorer, även kända som biogenic amine receptors, är en grupp av receptorer i nervsystemet som aktiveras av signalsubstanser som kallas biogena aminer. Dessa signalsubstanser inkluderar dopamin, noradrenalin, serotonin och histamin. När dessa signalsubstanser binder till sina respektive receptorer påverkar de cellernas aktivitet och funktion, vilket kan ha effekter på känslor, tankar, minne, motivation, sömn och andra kroppsliga processer. Dysfunktion i biogenamine-receptorerna har visats vara involverade i flera olika sjukdomstillstånd, inklusive depression, ångest, schizofreni och neurodegenerativa sjukdomar som Parkinson's disease.
En grupp naturligt förekommande aminer som bildas genom enzymatisk dekarboxylering av naturliga aminosyror. Flera av dem har kraftig fysiologisk verkan (t ex histamin, serotonin, epinefrin och tyramin ), och de som bildas av aromatiska aminosyror eller deras syntetiska analoger (t ex amfetamin) har farmakologisk användning.
Serotonin är ett signalsubstanstans (neurotransmittor) som överför signaler mellan neuron i centrala nervsystemet och perifera nervsystemet. Det produceras naturligt i kroppen, främst i tarmarna och hjärnan. Serotonin har en rad olika funktioner i kroppen, inklusive att reglera humör, aptit, sömn, minne och läkningsprocesser. I hjärnan spelar serotonin en viktig roll för stämningsreglering och kan vara involverat i uppkomsten av depression och ångest.
Octopamine är ett signalsubstans (neurotransmittor) som förekommer hos ryggradslösa djur, såsom leddjur och insekter. Det är involverat i regleringen av olika fysiologiska processer, till exempel ämnesomsättning, rörelsekoordination och beteende. Octopamin är strukturellt relaterat till adrenalin och noradrenalin hos ryggradsdjur, men dess funktioner skiljer sig något åt mellan olika djurgrupper.
Hydroxyindolilsyran, eller 5-HIAA (5-hydroxyindoleacetic acid), är ett metabolit av serotonin, ett signalsubstans som har en viktig roll i centralnervösa processer såsom stämningsreglering och sömn-vakenhetscykler. 5-HIAA:s nivåer i urinen används som markör för serotoninproduktionen i kroppen och kan vara förhöjda eller sänkta vid olika sjukdomstillstånd, till exempel karcinoidsyndrom och depression.
Vesicular Monoamine Transport Proteins (VMAT) är transmembranproteiner som transporterar monoaminer, såsom serotonin, dopamin, norepinefrin och histamin, från cytoplasman till synaptiska vesiklar inne i neurosekretoriska celler. Detta möjliggör lagring av monoaminer i vesiklarna och kontrollerad release av dem till synapsen när cellen är exciterad. VMAT transporterar också andra cationer, såsom joner av natrium, kalium och protoner, för att underhålla ett gradient av laddning över vesikelmembranet som driver transporten av monoaminer. Det finns två typer av VMAT-proteiner hos däggdjur, VMAT1 och VMAT2, med olika substratspecificitet och subcellulär distribution.
'Vesicular Biogenic Amine Transport Proteins' refererar till en grupp av proteiner som transporterar biogena aminer, såsom serotonin, dopamin, histamin och noradrenalin, från cytoplasman till synaptiska vesiklar inne i nervceller. Dessa proteiner spelar därför en viktig roll i regleringen av neurotransmission, genom att möjliggöra lagring och frisättning av signalsubstanser i synapserna.
En av katekolaminsignalsubstanserna i hjärnan. Den uppstår ur tyrosin och är prekursor till norepinefrin och epinefrin. Dopamin är en av de viktigaste signalsubstanserna i hjärnans extrapyramidala system och av betydelse för rörelseregleringen. En familj av receptorer (dopaminreceptorer) förmedlar dess verkan.
Tyramin är ett vasoaktivt aminer som naturligt förekommer i vissa livsmedel, såsom ost, choklad, fermenterade produkter och äldre köttvaror. Tyramin bildas när proteiner bryts ner under lagring eller vid fermentering, då en specifik aminosyra, tyrosin, omvandlas av enzymet tyrosinhydroxylas. Vissa individer med specifika medicinska tillstånd, såsom fenylketonuri eller när de tar vissa typer av antidepressiva läkemedel (MAO-hämmare), bör begränsa intaget av tyraminrika livsmedel på grund av risk för potentialt farliga ökningar av blodtrycket eller huvudvärk.
Reserpin är ett alkaloid som initialt isolerades från roten av den indiska plantan *Rauwolfia serpentina*. I medicinsk kontext är reserpin mest känt för sitt användande som läkemedel i behandlingen av högt blodtryck och vissa former av psykiska störningar, såsom schizofreni. Reserpin fungerar genom att påverka neurotransmittorers lagring och frisättning i hjärnan, vilket kan leda till en sänkning av blodtrycket och en jämnare humör. Emellertid används reserpin mycket sällan idag på grund av dess biverkningsprofil och det förekomst av effektivare alternativ.
Noradrenalin, också känt som norepinefrin, är ett hormon och neurotransmittor som produceras i kroppen. Det spelar en viktig roll i kroppens "kvävningsrespons", som aktiveras i stresssituationer. Noradrenalin orsakar bl.a. ökat hjärtrytmo, ökat andningsfrekvens och ökat blodtryck, för att förbereda kroppen för att hantera en stressfylld situation.
3,4-dihydroxyfenylättiksyra. En L-dopametabolit.
En selektiv och irreversibel hämmare av tryptofanhydroxilas, ett mängdreglerande enzym i serotoninbiosyntesen (5-hydroxitryptamin). Fenklonins farmakolgiska verkan består i att nollställa de endogena serotoninnivåerna.
Homovanillinsyra (HVA) är ett metaboliskt avfallsprodukt bildat under nedbrytningen av katekolaminerna, neurotransmittorersamlingen som innefattar dopamin, noradrenalin och adrenalin. HVA kan mätas i urinen och användas som en biokemisk markör för dopaminnivåer i hjärnan, vilket är användbart vid diagnostisering och monitorering av sjukdomar som påverkar dopaminsystemet, såsom Parkinson's disease.
En grupp föreningar som utgör metylderivat av aminosyran tyrosin.
Ett enzym som katalyserar den oxidativa deamineringen av naturligt förekommande monoaminer.Det är ett flavinhaltigt enzym, hemmahörande i mitokondriemembran, antingen i nervändar, levern eller andra organ. Monoaminoxidas är viktigt för regleringen av den metaboliska nedbrytningen av katekolaminer och serotonin i nervvävnader eller målvävnader. Levermonoaminoxidas har en avgörande försvarsroll för inaktivering av cirkulerande monoaminer eller sådana, som tyramin, som kommer från tarmen och absorberas i portaomloppet. EC 1.4.3.4.
En grupp föreningar erhållna ur ammoniak genom utbyte av väte mot organiska radikaler.
Biogena aminer med mer än en amingrupp. De består av långa alifatiska kedjor med flera amin- och/eller imingrupper. Genom linjärt fördelade positiva laddningar på dessa molekyler binder polyaminerna e lektrostatiskt till ribosomer, DNA och RNA.
"Hjärnkemi" är ett informellt och icke-medicinskt begrepp som inte har någon officiell medicinsk definition. Termen används ibland inom populärvetenskapliga sammanhang för att beskriva studiet av kemiska processer i hjärnan, såsom neurotransmission och signalsubstanser som påverkar minne, perception, humör och kognition. Emellertid är det inte en etablerad term inom den medicinska fältet och bör undvikas i formella medicinska sammanhang.
En kemiskt heterogen grupp läkemedel med det gemensamt att de kan blockera oxidativ deaminering av naturligt förekommande monoaminer.
Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.
Organisk kemi handlar om studiet av kol-baserade föreningar, som ofta innehåller väte, syre, kväve, svavel, och halogener, och kan ha varierande komplexitet i deras struktur och funktion. Många organiska föreningar är biologiskt betydelsefulla, såsom kolhydrater, proteiner, lipider och nukleinsyror.
Tryptophan är en essentiell aminosyra, som betyder att den måste införas genom kosten eftersom kroppen inte kan syntetisera den själv. Det är en building block för proteiner och spela en viktig roll i produktionen av neurotransmittor, såsom serotonin och melatonin, som är involverade i sömnschema reglering och humör.
En aminosyra som är prekursor till kynurensyra och som utsöndras i små mängder i urin som metabolit av tryptofan.
Indoleamine-2,3-dioxygenase (IDO) är ett enzym som katalyserar omvandlingen av essentiella aromatiska aminosyror till katekolaminer genom att klyva den indolring som finns i deras struktur. Detta enzym spelar en viktig roll i immunregleringen, eftersom det hjälper till att begränsa aktivering och proliferation av T-celler genom att bryta ned tryptofan, en aminosyra som är nödvändig för T-cellernas överlevnad. IDO uttrycks i flera olika typer av celler, inklusive dendritiska celler och cancerceller, och dess aktivitet kan påverka patofysiologiska processer som immunförsvar, autoimmunitet och cancer.
"Medicinska ordböcker är samlingar av termer och definitioner som används inom medicinen och hälsoväsendet för att främja klar kommunikation och förståelse mellan vårdpersonal, forskare och patienter."
"Ordböcker är samlingar av medicinska termer och deras definitioner, organiserade i alfabetisk ordning, som används för att stödja ett gemensamt medicinskt språk och förståelse."
"Chemical dictionaries are reference books that provide definitions and explanations of chemical terms, concepts, and substances, including information about their properties, reactions, synthesis, and uses in various fields such as chemistry, biology, medicine, and materials science."
Cykliskt adenosinmonofosfat (adenosin-3',5'-vätefosfat). Det är en adeninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelens 3'- och 5'-positioner. Det är en sekundär budbärare med avgörande intracellulär reglerfunktion som förmedlare av verkan av ett flertal hormoner, däribland epinefrin, glukagon och ACTH. Syn. cAMP.
I medicinsk kontext, "berömda personer" ofta refererar till individer som har gjort betydande bidrag till medicinska upptäckter, innovationer eller framsteg inom sitt respektive område, och som är välkända inom professionen eller allmänheten på grund av detta.
En referensbok bestående av en, oftast, alfabetisk förteckning av ord, med upplysning om form, uttal, etymologi, grammatik och betydelse. En språkordbok är oftast en alfabetisk lista av ord i ett språk med motsvarande ord i ett annat språk. En fackordbok inom t ex medicin och vetenskap är en mer eller mindre uttömmande lista över vedertagen terminologi och namn och uttryck inom ett speciellt område.
Tiden från 1801 till 1900.

"Biogene monoaminer" er en betegnelse for en type neurotransmittere, som inneholder en enkelt aminogruppe og er dannet fra aromatiske aminosyrer. De viktigste biogenene monoaminerne inkluderer serotonin (5-HT), dopamin, norepinefrin (noradrenalin) og epinefrin (adrenalin). Disse stoffene spiller en viktig rolle i reguleringen av forskjellige fysiologiske funksjoner i kroppen, som sinnesytring, stemning, søvn-vesen, appetitt og blodtrykk.

I'm sorry, I need a bit more context to provide an accurate and helpful response. The term "biogenamine receptors" is not a widely recognized or established term in medicine or biology. It is possible that you are referring to "biogenic amine receptors," which are a type of receptor in the body that bind to and respond to biogenic amines, such as dopamine, serotonin, and histamine.

Biogenic amines are molecules that are derived from the decarboxylation of amino acids and play important roles as neurotransmitters and hormones in the body. Biogenic amine receptors are found on the surface of cells throughout the body and mediate the effects of these molecules.

There are several different types of biogenic amine receptors, including:

* Dopamine receptors: These receptors bind to dopamine, a neurotransmitter that is involved in movement, emotion, and motivation.
* Serotonin receptors: These receptors bind to serotonin, a neurotransmitter that regulates mood, appetite, and sleep.
* Histamine receptors: These receptors bind to histamine, a molecule that is involved in allergic reactions and the regulation of wakefulness and appetite.
* Adrenergic receptors: These receptors bind to adrenaline and noradrenaline, hormones that are released in response to stress and regulate heart rate, blood pressure, and other physiological functions.

I hope this helps clarify the concept of biogenic amine receptors for you. If you have any further questions, please don't hesitate to ask.

Biogene aminer är en grupp signalsubstanser i kroppen som har en betydande roll i cellkommunikation och neurotransmission. De bildas från essentiella aminosyror och andra kolhydratföreningar genom en biokemisk process. De två huvudgrupperna av biogena aminer är catecolaminer (dopamin, noradrenalin och adrenalin) och indolaminer (serotonin och melatonin). Dessa signalsubstanser påverkar bland annat humör, aptit, sömn-vakenhetsrytm, smärtförnimmelse, minnesfunktion och kardiovaskulära funktioner.

Serotonin, också känt som 5-hydroxtryptamin (5-HT), är ett signalsubstans i centrala nervsystemet hos djur och i vissa typer av växter. Serotonin produceras naturligt i kroppen och fungerar som en neurotransmittor, vilket betyder att det hjälper till att överföra signaler mellan nervceller. Det är involverat i en rad olika kroppsliga processer, inklusive sömnschema, aptit, smärta, humör och minnesfunktioner. Serotonin har också en viktig roll i regleringen av blodtrycket och blodkoaguleringen. I hjärnan är serotonin involverat i regleringen av känslor som lycka, rädsla och aggression. I onormala nivåer kan serotonin vara förknippat med sjukdomar som depression, ångeststörningar och migrän.

Octopamine är ett signalsubstans, eller neurotransmittor, som förekommer hos ryggradslösa djur, såsom leddjur och insekter. Det är involverat i en rad olika funktioner, till exempel reglering av rörelse, aptit, sömn och ämnesomsättning. Octopamin är strukturellt relaterat till adrenalin och noradrenalin, som är signalsubstanser hos ryggradsdjur.

Hydroxyindolilsyran, eller 5-hydroxyindolilsyra (5-HIAA), är ett derivat av aminosyran Tryptofan och är en viktig biologisk signalmolekyl i kroppen. Det fungerar som en signalsubstans i centrala nervsystemet (CNS) och är också involverad i immunförsvaret.

5-HIAA är det huvudsakliga avfallsprodukten efter att serotonin har brutits ned i kroppen, och nivåerna av 5-HIAA i urinen kan användas som en indikator på serotoninnivåer i kroppen. Ökat eller förhöjt utsöndring av 5-HIAA kan vara ett tecken på olika tillstånd, såsom karcinoidsyndrom och vissa former av depression.

'Vesicular Monoamine Transport Proteins' (VMAT) er proteiner som transporter monoaminergne neurotransmittere, såsom serotonin, dopamin, og noradrenalin, fra cytoplasmaet ind i synaptiske vesikler i nerveceller. Disse proteiner spiller en vigtig rolle for at regulere frigivelsen af monoaminerge neurotransmittere fra præsynaptisk terminale til postsynaptisk neuroner, hvilket er essentielt for normal nervefunktion og humørregulering. Der findes to typer VMAT-proteiner, VMAT1 og VMAT2, der har forskellige udbredelse i kroppen og forskellige substratspecificiteter. VMAT1 er primært fundet i adrenerg neuroner i det sympatiske nervesystem, mens VMAT2 er mere udbredt og findes i både serotoninerg, dopaminerg og noradrenerg neuroner i centralnervesystemet.

'Vesicular Biogenic Amine Transport Proteins' er en type transportproteiner som transporterer biogene aminer, såsom serotonin, dopamin, histamin og noradrenalin, ind i synaptiske vesikler i nervesystemet. Disse proteiner spiller en vigtig rolle i reguleringen af neurotransmitterkoncentrationerne i synapsen og er derfor et aktivt forskningsområde indenfor neurologi og psykiatri. Der kendes to hovedtyper af vesikulære transportproteiner, nemlig VMAT1 (slankkanaline I) og VMAT2 (slankkanaline II), der har forskellige substratspecificiteter og udbredelse i kroppen. Mutationer i generne, der koder for disse proteiner, kan føre til forskellige sygdomstilstande, herunder neuropsykiatriske lidelser som depression og skizofreni.

Dopamin är ett signalsubstanstans i centrala nervsystemet hos däggdjur, inklusive människor. Det produceras i substantia nigra och vasofascicular area i hjärnan samt i adrenala gånglien. Dopamin har en roll som neurotransmittor och är involverat i flera viktiga kroppsliga funktioner, såsom rörelsekoordination, motivation, belöningssystem, emotionell respons, minnesbildning och kognitiv flexibilitet.

Dopamin påverkar också hjärtats frekvens och blodtryck genom att verka som en vasokonstriktor i sympatiska nervsystemet. I kroppen konverteras aminosyran tyrosin till dopamin via enzymet tyrosinhydroxylas, och sedan kan dopamin omvandlas till andra signalsubstanser såsom noradrenalin och adrenalin.

Dysfunktion i dopaminsystemet har associerats med flera neurologiska sjukdomar, som Parkinson's disease, schizofreni, ADHD och beroendesjukdomar.

Tyramin är ett endogent aminer som bildas i kroppen när en ämnesomsättningsprodukt vid namn tyrosin bryts ned. Tyramin finns även naturligt i vissa livsmedel, till exempel ost, choklad, fermenterade produkter och vissa slags fisk.

I kroppen fungerar tyramin som en vasoaktiv amin, vilket betyder att det kan påverka blodtrycket genom att orsaka små blodkärls till att dra ihop sig eller expandera. Tyramin gör detta genom att ställa till med frisättning av noradrenalin från dess lagringsplatser i kroppen.

Vissa personer som tar vissa typer av antidepressiva läkemedel, såsom MAO-hämmare (monoaminoxidashämmare), kan ha en ökad risk för att drabbas av en allvarlig bieffekt vid intag av tyraminrika livsmedel. Detta beror på att MAO-hämmare blockerar nedbrytningen av tyramin i kroppen, vilket kan leda till en ökad koncentration av tyramin och därmed ett ökat blodtryck som kan vara farligt.

Reserpin är ett alkaloid som initialt isolerades från roten av den indiska plantan Rauwolfia serpentina. Det används som ett läkemedel för att behandla högt blodtryck och vissa former av psykiska störningar, såsom ångest och aggressivt beteende.

Reserpin fungerar genom att påverka neurotransmittor i hjärnan, särskilt noradrenalin och serotonin, vilket leder till en minskad aktivitet i det sympatiska nervsystemet. Detta kan leda till en sänkning av blodtrycket och en förändring i humöret hos vissa patienter.

Reserpin används inte lika ofta som förr, på grund av att det kan orsaka biverkningar såsom trötthet, illamående, huvudvärk och i sällsynta fall parkinsonism-liknande symtom. Dessutom finns det nu fler moderna läkemedel som är lika effektiva för att behandla högt blodtryck och psykiska störningar med mindre biverkningar.

Noradrenalin, också känt som norepinefrin, är ett hormon och neurotransmittor i kroppen. Det produceras naturligt i kroppen av nervceller (neuron) i både centrala nervsystemet (hjärnan och ryggmärgen) och det perifera nervsystemet (nervceller utanför hjärnan och ryggmärgen).

I centrala nervsystemet är noradrenalin involverat i vakenhet, uppmärksamhet, minnesbildning och emotionella reaktioner. I det perifera nervsystemet spelar noradrenalin en roll i regleringen av blodtrycket, hjärtats frekvens och andningen.

Noradrenalin binder till speciella receptorer (adrenoreceptorer) på cellmembranen för att utöva sina effekter. Det finns två huvudtyper av adrenoreceptorer: alfa- och beta-receptorer, som kan underindelas i flera subtyper. Noradrenalin binder till både alfa- och beta-receptorerna, men har en starkare affinitet till alfa-1-receptorer.

I medicinsk kontext används syntetiskt framställd noradrenalin som läkemedel för att behandla lågt blodtryck (hypotoni) och skapa en ökning av hjärtats pumpförmåga. Det ges ofta som intravenös infusion under kontrollerade omständigheter i sjukhusmiljö.

3,4-Dihydroxyphenylacetic acid (3,4-DHPAA) is defined in medical terms as a metabolite of dopamine, which is a neurotransmitter that plays a crucial role in the regulation of movement, emotion, and cognition. 3,4-DHPAA is formed when dopamine is metabolized by an enzyme called monoamine oxidase (MAO). It can be found in urine and has been used as a biomarker for dopamine turnover in the body. Additionally, abnormal levels of 3,4-DHPAA have been associated with certain neurological disorders such as Parkinson's disease.

Fenclonine är ett muskelavslappnande medel som används för att behandla spasmer och stelhet orsakad av multipel skleros (MS), ryggradsskada eller andra neurologiska tillstånd. Det verksamma ämnet i Fenclonine är fenclonin, som fungerar genom att blockera signalsubstanser i hjärnan och ryggmärgen som orsakar muskelspasmer.

Fenclonine kan också användas för andra medicinska syften som bestäms av din läkare. Det är viktigt att du följer din läkares instruktioner när du tar detta eller något annat medicin.

Homovanillinsyra (HVA) är ett metaboliskt avfallsprodukt som bilds när dopamin, en signalsubstans i hjärnan, bryts ned i kroppen. Normala värden på HVA i cerebrospinalvätskan (CSF) kan användas som en indikator på hur mycket dopamin som producerats och metaboliserats inom centrala nervsystemet. Förhöjda nivåer av HVA i CSF kan vara associerade med sjukdomstillstånd som Parkinson's disease och andra neuropsykiatriska störningar.

Metyltyrosin (MTY) er ein aminosyre som oppstår når ein metylgruppe legges til på tyrosinen, ett noyaktig spelet av den biologiske prosessen S-adenosylmethionin (SAM)-avhengige metylasjen. Metyltyrosin er ikke en standard aminosyre som inneholder proteiner, men det kan forekomme i biologiske væsker og i kroppens celler.

Metyltyrosin har blitt forbundet med flere medisinske tilstander, særlig dem som er forbundet med neuropsykiatrisk sykdommer, fordi det påvistes at være forhøyt i hjernen hos ein del pasienter med disse tilstandene. For eksempel kan forhøyd nivå av Metyltyrosin føre til forstyrret dopamin-neurotransmisjon og forstyrret kognisjon, som kan være forbundet med sykdommer som Parkinson og schizofreni.

Noen studiar har også funnet ein forbindelse mellom Metyltyrosin og psykisk helse hos barn og unge, særlig dem som har opplevd traumatisk stress. For eksempel kan forhøyd nivå av Metyltyrosin være forbundet med økt risiko for å utvikle posttraumatisk belastningsyndrom (PTSD) og andre psykiske problemer etter en traumatisk hændelse.

I tillegg har noen studiar funnet ein forbindelse mellom Metyltyrosin og kardiovaskulær helse, særlig hos eldre mennesker. For eksempel kan forhøyd nivå av Metyltyrosin være forbundet med økt risiko for å utvikle hjertesykdommer og slag.

Selve rollen til Metyltyrosin i disse sykdommene er ikke fullstendig klart, men det antas at det kan ha en viktig rolle i regulering av stress og inflammasjon i kroppen.

Monoaminoxidaser (MAO) är en typ av enzymer som bryter ner monoaminer, vilket är en viss typ av signalsubstanser i hjärnan. Det finns två huvudtyper av MAO-enzym: MAO-A och MAO-B. Dessa enzymer bryter ned olika monoaminer och har också olika betydelse för hälsan.

MAO-A bryter ner neurotransmittorerna serotonin, noradrenalin och dopamin, samt även tyramin som finns i vissa livsmedel. Förhöjda nivåer av MAO-A har visats vara relaterade till aggressivt beteende och depression.

MAO-B bryter ner dopamin och fenyletylamin, samt även neurotransmittorn phenylethanolamine (PEA). Förhöjda nivåer av MAO-B har visats vara relaterade till Parkinson's sjukdom.

MAO-hämmare är en typ av läkemedel som används för att behandla depression, ångest och andra psykiatriska tillstånd. Dessa läkemedel fungerar genom att blockera MAO-enzymen, vilket ökar nivåerna av monoaminer i hjärnan och kan förbättra stämningsläget. Det är viktigt att vara medveten om att intag av vissa livsmedel som innehåller tyramin kan leda till en kraftig ökning av blodtrycket om man tar MAO-hämmare, så det är viktigt att följa din läkares instruktioner angående vilka livsmedel du bör undvika.

Aminer är en term inom neurovetenskap och medicin som står för aminerg neurotransmittor. Detta är en grupp signalsubstanser i centrala nervsystemet hos djur, inklusive människor. Aminer är kemiska ämnen som innehåller en aminosyra, vanligtvis en av de aromatiska aminosyrorna tyrosin eller tryptofan.

Exempel på aminerg neurotransmittor inkluderar:

1. Noradrenalin (eller norepinefrin)
2. Adrenalin (eller epinefrin)
3. Dopamin
4. Serotonin (5-hydroxytryptamin eller 5-HT)
5. Histamin

Dessa signalsubstanser spelar en viktig roll i regleringen av olika kroppsliga funktioner, såsom sömn, aptit, smärta, humör och kognition. Avvikelser i aminernas produktion eller signalering kan leda till neuropsykiatriska störningar som depression, ångest, schizofreni och bipolär sjukdom.

Biogene polyaminer är en grupp ämnen som innehåller flera aminogrupper och som produceras naturligt i levande organismer. De viktigaste biogena polyaminerna är putrescin, kadaverin, spermin och spermidin. Dessa polyaminer spelar en viktig roll i cellers tillväxt, differentiering och överlevnad. De är också involverade i regleringen av cellcykeln och apoptos (programmerad celldöd). Biogena polyaminer kan ha potentiala som terapeutiska mål för behandling av olika sjukdomar, inklusive cancer och neurodegenerativa sjukdomar.

'Hjärnkemi' är inte en etablerad medicinsk term, men det kan vara ett slanguttryck eller ett begrepp som används inom neurovetenskap och psykiatri för att beskriva den biokemiska aktiviteten i hjärnan. Detta kan inkludera studiet av hur olika kemikalier, såsom neurotransmittorer och hormoner, påverkar hjärnans funktion och beteende.

Neurotransmittorerna är kemiska signalsubstanser som överför signaler mellan neuron (hjärnbildande celler) i centrala nervsystemet. Dessa signalsubstanser kan ha effekter på olika mentala processer, såsom sinnesstämning, minne, inlärning och kognition. Exempel på neurotransmittorer är serotonin, dopamin, noradrenalin och GABA (gamma-aminobutyriska syra).

Hormoner är också kemiska signalsubstanser som kan påverka hjärnans funktion. De frisätts ofta från endokrina körtlar och cirkulerar i blodet innan de når målceller, inklusive neuron. Hormoner kan ha effekter på sinnesstämning, kognition, minne och andra mentala processer. Exempel på hormoner som påverkar hjärnans funktion är östrogen, testosteron, kortisol och insulin.

I en bredare betydelse kan 'Hjärnkemi' också syfta på den biokemiska grunden för mentala tillstånd och sjukdomar, inklusive neuropsykiatriska störningar som depression, ångest, schizofreni och autism. Denna forskningsområde undersöker hur genetiska faktorer, livsförhållanden och miljöfaktorer påverkar hjärnans biokemi och hur detta kan leda till olika mentala tillstånd.

Monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) är en typ av läkemedel som verkar genom att blockera enzymet monoaminoxidas (MAO), som bryter ner monoaminer såsom serotonin, noradrenalin och dopamin i kroppen. Genom att hindra MAO från att bryta ner dessa signalsubstanser ökar deras koncentration i hjärnan och påverkar signalöverföringen mellan nervcellerna.

MAO-hämmare används främst för behandling av depressioner, speciellt vid patienter som inte svarat på andra antidepressiva läkemedel. De kan också användas för att behandla panikångest och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Det finns två typer av MAO-hämmare: reversibla och irreversibla. Irreversibla MAO-hämmare binder starkt till enzymet och kan vara verksamma i upp till två veckor efter att läkemedlet har upphört att tas, medan reversibla MAO-hämmare binder svagare och har en kortare verkan.

MAO-hämmare bör inte användas tillsammans med andra läkemedel som påverkar monoaminer eller matvaror som innehåller höga halter av tyramin, såsom ost, choklad och fermenterade livsmedel, eftersom detta kan leda till en kraftig ökning av blodtrycket (hypertensiv kris).

"Encyclopedias are comprehensive reference works containing information on a wide range of topics. They are typically organized in alphabetical order and provide concise summaries of facts, concepts, and knowledge in various fields such as science, history, literature, philosophy, and arts. The principles behind the creation of encyclopedias include accuracy, objectivity, and authority, with contributions from experts in their respective fields. Encyclopedias serve as a valuable resource for researchers, students, and general readers seeking reliable information on a wide array of subjects."

Organisk kemi er en gren av kjemien som handler om studien av klorofyllfrie (icke-grønne) forbindelser, der typisk inneholder koolstoff, brannstoffer, sukker, fedtstoffer, proteiner og mange typer syntetiske materialer. Disse forbindelsene har ofte komplekse molekylære strukturer med kovalente bindinger mellom koolstofatomer og andre atomer som waterstoff, il, svovel, fosfor, azot og halogen. Organisk kemi er en viktig del av biokjemien og har mange praktiske anvendelser innenom medicinen, industrien og teknologien.

Tryptophan är en essentiell aminosyra, vilket betyder att den måste tas in via kosten eftersom kroppen inte kan syntetisera den själv. Det är en av de 20 standardaminosyrorna som finns i proteiner. Tryptofan är viktig för produktionen av niacin, ett B-vitamin, och serotonin, en signalsubstans i hjärnan som hjälper till att reglera sömnen, humöret och smärtan.

Kynurenin är ett ämne som spelar en viktig roll i kroppens metabolism. Det är en intermediär i produktionen av niacin (även känd som vitamin B3) från aminosyran tryptofan. Kynurenin kan också omvandlas till andra ämnen, såsom kynurensyra och pikolinsyra, som har betydelse för nervsystemet och immunförsvaret. Ändringar i kynureninmetabolismen har associerats med flera sjukdomstillstånd, till exempel neurodegenerativa sjukdomar, psykiatriska störningar och autoimmuna sjukdomar.

Indoleamin-pyrrol-2,3-dioxygenas (IPY2) är ett enzym som ingår i den metaboliska vägen för katekolaminer och tryptofan. Det katalyserar oxidativ klövning av indolringen hos tryptofan och dess derivat, såsom serotonin och melatonin, vilket resulterar i bildandet av ketoacider som kan fortsätta metabolismen via TCA-cykeln. IPY2 har visats spela en viktig roll i regleringen av neurotransmittorbalansen i hjärnan och påverkar nivåerna av serotonin, melatonin och andra indolerade aminer. Genetisk variation i IPY2-genen har också associerats med risk för neuropsykiatriska sjukdomar som depression och schizofreni.

Medicinska ordböcker, även kända som medicinska terminologilexikon, är samlingar av termer och definitioner inom området medicin och hälsa. De används ofta av medicinska fackmän, forskare, studenter och andra personer som behöver förstå specifika medicinska koncept och termer.

Exempel på vanliga medicinska ordböcker inkluderar:

1. Dorland's Medical Dictionary: Detta är en av de mest kompletta medicinska ordböckerna, som innehåller över 120 000 termer och definitioner.
2. Stedman's Medical Dictionary: Denna ordbok innehåller över 55 000 termer och är en annan populär resurs för medicinska fackmän.
3. The American Heritage Medical Dictionary: Detta är en engelskspråkig medicinsk ordbok som innehåller över 12 000 termer och definitioner.
4. ICD-10: Denna ordbok, som står för International Classification of Diseases, tionde revisionen, är en standardiserad klassificering av sjukdomar och andra hälsoproblem som används av läkare och forskare över hela världen.
5. MeSH (Medical Subject Headings): Detta är en kontrollerad vokabulär som används för att indexera medicinska artiklar och böcker, vilket gör det lättare att söka efter relevant information inom området.

Dessa ordböcker kan vara tillgängliga i tryckt form eller online, och de kan också vara kostnadsfria eller kostnadsberoende.

I medicinskt sammanhang kan "Ordböcker, principer" syfta på de grundläggande principer och termer som används inom den medicinska terminologin. Ordböcker innehåller ofta definitioner och översättningar av specifika medicinska termer, medan principerna handlar om hur man ska använda och förstå dessa termer korrekt. Det är viktigt för alla som arbetar inom den medicinska världen att ha en grundläggande förståelse av dessa ordböcker och principer, för att effektivt kommunicera och arbeta med patienter, forskare och andra medicinska experter.

"Chemical dictionaries" är samlingar av termer och definitioner som används inom kemi. De kan innehålla begrepp relaterade till olika områden av kemi, såsom organisk kemi, fysikalisk kemi, analytisk kemi, oorganisk kemi, biokemi och kemi relaterad till materialvetenskap. Chemiska ordböcker kan vara mycket användbara för forskare, studerande och andra som behöver information om kemiska termer och koncept. De kan finnas tillgängliga i tryckt form eller som elektroniska resurser online.

Cyclic AMP, eller cAMP (cyclisk adenosinmonofosfat), är ett second messenger-molekyl som spelar en viktig roll i cellsignalering inom organismen. Det bildas inifrån cellen när en hormonreceptor på cellmembranet aktiveras av ett hormon, till exempel glukagon eller adrenalin. Aktiveringen av receptorn leder till att en G-proteinkomplex kopplad till receptorn aktiveras, vilket i sin tur aktiverar en enzymkomplex kallad adenylatcyklas. Adenylatcyklasen konverterar ATP till cAMP, som sedan fungerar som en signalsubstans inom cellen och aktiverar olika proteinkinas-enzymkomplex. Dessa komplex kan leda till olika fysiologiska respons, beroende på vilket hormon som initialt aktiverade receptorn. När signalsubstanserna cAMP har utfört sin funktion bryts de ned av fosfodiesteras-enzymkomplex, varpå signalsystemet återgår till det ursprungliga tillståndet.

Det finns ingen specifik medicinsk definition av "berömda personer". Begreppet används vanligtvis för att referera till individer som har uppnått ett visst mått av berömmelse eller erkännande inom en viss kontext, såsom underhållning, sport, politik, vetenskap eller affärer.

Ibland kan medicinska forskare och kliniker vara intresserade av att studera berömda personers hälsa eller sjukdomar för att förstå hur dessa faktorer kan påverka deras liv och arbete, men detta är inget som helt enhetligt definieras inom medicinen.

'Ordbok' är ett begrepp på svenska och betyder "ordbok". En ordbok är en samling av ord från ett eller flera språk, som vanligtvis innehåller en definition, översättning eller beskrivning av varje ords betydelse, användning och uttal. Ordböcker kan också innehålla andra information såsom exempelsatser, etymologi, stavning och grammatik. De är värdefulla hjälpmedel för att lära sig ett nytt språk eller förstå ett främmande språk bättre.

"1800-talshistoria" är inte en medicinsk term, utan snarare en historisk beteckning. Det refererar till den perioden i historien som sträcker sig från år 1800 till år 1899. I medicinskt sammanhang kan det dock vara relevant att diskutera de medicinska framsteg och utvecklingarna som skedde under denna tid.

Under 1800-talet gjordes stora framsteg inom medicinen, bland annat genom upptäckten av mikroorganismer och deras roll i sjukdomar (t.ex. Louis Pasteur och Robert Koch), utvecklingen av vacciner (t.ex. Edward Jenner och smallpox-vaccinet) och framsteg inom kirurgin (t.ex. Joseph Lister och antiseptiska metoder). Dessa uppfinningar och upptäckter har haft en stor påverkan på den medicinska vården och har räddat många liv.

... är en grupp biogena monoaminer och alkaloider som finns i växter och djur. En form av tryptamin är serotonin. Den ...
Följande substanser är ett urval biogena aminer: Acetylkolin Biogena monoaminer Katekolaminer Dopamin Adrenalin Noradrenalin ... Histamin 2-hydroxyfenetylamin Tryptamin Serotonin Tyramin Biogena polyaminer Biogena aminer kan vara ett problem vid ... www.med.lu.se/expmed/forskning/biogena_aminer Denna biologirelaterade artikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till ... http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=D02.092.211&tool=karolinska Artikel om allergi mot biogena aminer ...
Tryptamin är en grupp biogena monoaminer och alkaloider som finns i växter och djur. En form av tryptamin är serotonin. Den ...
Relaterade s kord: biogena aminer, MAO, MAO-h mmare, monoaminhypotesen.. Etymologi: Mono kommer av det grekiska ordet μόνος { ... De kallas monoaminer d rf r att de inneh ller en enda amin. ... "biogena aminer","MAO-h mmare","MAO","monoaminhypotesen"," ...
  • Tryptamin är en grupp biogena monoaminer och alkaloider som finns i växter och djur. (wikipedia.org)