Den iakttagbara reaktionen på en situation och dess underliggande, omedvetna processer.
Den iakttagbara reaktionen hos ett djur i någon situation.
Läran om djurs beteende.
Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.
Vetenskapen, såväl jämförande som teoretisk, om människors sociala kultur. Etnologin jämställs ofta med kulturantropologi.
Tiden från 1801 till 1900.
Tiden från 1701 till 1800.
Det område av det elektromagnetiska spektret som det mänskliga ögat är känsligt för. Ljusets våglängd ligger mellan 400 och 800 nanometer, dvs mellan de ultravioletta och infraröda frekvenserna.
Hälso- och sjukvårdstjänster för samordnade vårdinsatser för patienter i hemmet. Vårdgivare kan vara hemsköterskor, hemsjukvårdsorganisationer, sjukhus eller föreningar som anlitar professionell vårdpersonal för vårdtjänster. Hemsjukvård är professionell sjukvård och skall skiljas från hemmavård (anhörigvård), som inte är yrkesmässig.
Inrättningar för långtidsvård för äldre, med övervakning, hjälp med dagliga aktiviteter och, vid behov, sjukvård.
Proximata förklaringsmodeller besvarar frågor om djurens beteende utifrån de fysiologiska beteendemekanismer som gör det ... Djuret utför ett icke-motiverat beteende när detta befinner sig i en situation där det uppstår ambivalens om vilket beteende ... Ett exempel på ett sådant beteende återfinns hos måsar som i en situation där det är svårt att avgöra om det är lämpligt att ... Djuret har en hög inre motivation för att utföra ett beteende trots avsaknad av yttre stimuli. Miljön som djuret befinner sig i ...
This course will explore a broad range of mechanisms to explain human behavior at the individual level. It covers rational choice explanations of action, heuristic decision-making, such as satisficing, and cognitive biases that influence behavior....
Beteendemekanismer och ontogeni, Björn Forkman. *Associativ inlärning I & II, Björn Forkman. *Generalisering & diskriminering, ... Domesticeringens effekter på hundars beteende, Per Jensen. *Problemhundar och hundproblem, Kerstin Malm ...
Beteende och beteendemekanismer. Beteende och beteendemekanismer. Barnuppfostran. Barnuppfostran. Vëlj en kategorin.... ...
Taggar: LivsstilMå bra Beteende och beteendemekanismer > Socialpsykologi > Livsstil > Stillasittande beteende. Beteende och ... beteendemekanismer > Beteende > Stillasittande Stillasittande är faktiskt ett av vår tids största hot mot hälsan, läs mer här ...
Lundbystudien är en klassisk psykiatrisk, epidemiologisk befolkningsstudie som genomfördes 1947 i Dalby och Bonderups socknar utanför Lund. Uppföljningsundersökningarna 1957,1972 och 1997 inkluderade de som bodde kvar i Dalby och Bonderups socknar, de som flyttat in 1957 och de som flyttat ut 1957, 1972 och 1997. Lundbystudien har producerat data om förekomst av och nyinsjuknande i psykisk ohälsa i befolkningen. Kohorten kan användas för att relatera förändringar i psykisk hälsa till individuella förutsättningar och till samhällsutvecklingen 1947-1997. Den är även väl lämpad för att studera förlopp av vanliga psykiska störningar som depression, ångest och demens samt psykiska störningar med lång latens (t.ex. psykos). Intervjudata har kompletterats med sjukhusjournaler, registerdata och information från nyckelpersoner (anhöriga, släktingar och vårdpersonal). Bortfallet i Lundbystudien har varit mycket lågt, framför allt mellan 1947 och 1972. Av Vetenskapsrådet
personer, aktiviteter i dagliga livet, hälsoundersökningar, träning, populationsövervakning, socioekonomiska faktorer, beteende ...