Amider av bensoesyra.
I den medicinska kontexten refererar "Rhodium" vanligtvis till ett sällsynt ädelmetall som används inom medicinen, specifikt inom den interventionskardiologiska behandlingen av hjärtkranskärlssjukdom. Rhodium-belagda stents är en typ av koronarstent (ett rörliknande stöd) som placeras inuti ett kärl för att hålla det öppet och återställa blodflödet.
En opioidantagonist med egenskaper liknande dem hos naloxon.
Remoxipride är ett läkemedel som tillhör gruppen atypiska antipsykotiska medlor, som tidigare användes för behandling av schizofreni och akut manisk episod. På grund av säkerhetsrelaterade orsaker, såsom förekomsten av agranulocytos (en allvarlig nedsättning av vita blodkroppar), togs Remoxipride ut från kliniskt bruk under 1990-talet.
"Structure-activity relationship (SAR) refers to the correlation between the chemical structure of a drug or molecule and its biological activity, describing how changes in the molecular structure can affect its ability to interact with biological targets and produce a desired pharmacological response."
Den inbördes placeringen av atomer, atomgrupper eller joner i en molekyl, samt antal, typ av och plats för kovalenta bindningar.
Ett insektsmedel för lokalt bruk som kan irritera ögon och slemhinnor, men inte huden.
Medel som insekter undviker.
Andra världskriget (1939-1945) var den största och dödligaste väpnade konflikten i mänsklighetens historia, som involverade de flesta länder i världen och resulterade i miljontals döda, omfattande materiell skada och etablerandet av två supermakter (USA och Sovjetunionen), vilket formade den kalla kriget.
Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.
Första världskriget (1914-1918) var en global, militärkonflikt som involverade de flesta europeiska stormakterna och deras allierade, som utkämpades huvudsakligen i Europa och Mellanöstern, och som orsakades av ett intrigekspovanneri mellan stormaktsallianserna och en serie politiska kriser och territoriella konflikter, vilket ledde till omfattande förstörelse, massvåld och förluster på miljontals soldater och civila.
De flyktiga delar av ämnen som uppfattas av luktsinnet.
Förnimmelse av dofter.

Bensadinon, även känt som bensamid, är ett centralstimulerande medel som tillhör gruppen amfetaminliknande substanser. Det används huvudsakligen för behandling av ADHD (Uppåtmodstörning) och nässelfeber (urtikaria).

I medicinsk kontext refererar 'bensamider' till bensadinon, men det är värt att notera att termen kan vara missvisande eftersom den låter som en pluralform. Det korrekta sättet att referera till substansen i medicinsk kontext är "bensadinon".

Rhodium (Rh) er ein metallisk grundstoff i gruppen over de tungmetaller. Det er eit sjeldent forekommande grunnstoff, og det finnes ingen kjente biologiske funksjoner for rhodium innen mennesket eller andre levande vesen. Rhodium er derfor ikke direkte relatert til medisin i en normal definisjon.

I noen spesielle tilfelle kan det være relevant å nevne at rhodium brukes i medicinsk kontekst, for eksempel som ein del av implantatet i hjertklapp-operasjoner. Men selva grunnstoffet har ingen direkte medisinske egenskaper eller effekter på kroppen.

Levofloxacin är ett antibiotikum som tillhör fluorokinolonklassen. Det används för behandling av olika typer av infektioner, såsom lunginflammation (bronkit), lunginflammation orsakad av bakterier (pneumoni), infektion i urinvägar och njurarna (pyelonefrit), hudinfektioner och annan typ av allmänna infektioner. Levofloxacin fungerar genom att döda de bakterier som orsakar infektionen genom att störa deras DNA-replikation. Det ges vanligtvis per oral (per mun) eller intravenöst (via en injektion).

Remoxipride är ett läkemedel som tillhör gruppen atypiska antipsykotiska läkemedel. Det används främst för behandling av akuta psykoser och svår depression. Remoxipride fungerar genom att blockera dopaminreceptorer i hjärnan, vilket hjälper att minska psykotiska symtom som hallucinationer och förvirring.

Preparatet är numera avregistrerat inom EU och därmed inte längre tillgängligt på marknaden. Det fanns tidigare under varunamnet Remeron, men efter att forskning visade på en potential risk för allvarliga biverkningar som lever- och lungrelaterade sjukdomstillstånd, togs det bort från marknaden.

'Struktur-aktivitet-relation' (SAR) är ett begrepp inom farmakologi och läkemedelsutveckling som refererar till sambandet mellan en molekyls kemiska struktur och dess biologiska aktivitet, det vill säga dess förmåga att påverka en viss funktion i ett levande system.

SAR-analys används ofta för att förutse hur en given substans kommer att bete sig biologiskt baserat på dess kemiska struktur, och kan hjälpa forskare att designa nya läkemedel med önskad verkan genom att jämföra strukturer av kända aktiva ämnen med strukturer av potentiella nya substanser.

Genom att undersöka och analysera SAR kan forskare identifiera viktiga strukturella egenskaper som är relaterade till en molekyls biologiska aktivitet, såsom funktionella grupper eller specifika bindningsställen på en molekyl som påverkar dess interaktion med målproteiner. Dessa insikter kan sedan användas för att optimera läkemedelskandidater genom att modifiera deras kemiska struktur för att förbättra deras verkan, specificitet och säkerhet.

Molekyler är de minsta beståndsdelarna av ett rensat, rent ämne och består vanligtvis av två eller flera atomer som är kemiskt bundna tillsammans. Molekylstruktur refererar till den specifika positionen och orienteringen av varje atom i en molekyl, inklusive de kemiska bindningarna mellan dem. Denna struktur kan ha stor betydelse för molekylets egenskaper och funktion, eftersom små förändringar i molekylstrukturen kan leda till stora skillnader i dess fysikaliska och kemiska karaktär.

Exempel: Vatten (H2O) är en enkel molekyl med en molekylstruktur som består av två väteatomer (H) bundna till en syreatom (O) genom kovalenta bindningar. Denna specifika molekylstruktur ger vattnet unika egenskaper, såsom dess höga brytningsindex och dess förmåga att agera som ett polärt lösningsmedel för många olika ämnen.

DEET (Diethyltoluamide) är ett vanligt ingrediens i repellentprodukter som används för att skydda mot insektsbett. Det fungerar genom att störa insekternas förmåga att upptäcka mänsklig lukt, vilket gör det svårare för dem att lägga ägg eller suga blod. DEET är effektivt mot en rad olika insekter, inklusive myggor, fästingar och myror.

Det är viktigt att använda DEET-baserade repellentprodukter enligt producentens anvisningar, eftersom överdriven användning kan orsaka hudirritation eller andningssvårigheter i sällsynta fall. Det rekommenderas vanligen att använda produkter med en koncentration av DEET mellan 20 och 30 procent för effektivt skydd mot insekter under flera timmar.

Även om DEET är ett effektivt repellent, kan det ha negativa effekter på miljön, särskilt när det kommer i kontakt med vatten. Det kan vara skadligt för vattenlevande djur och kan orsaka förgiftning hos vissa arter av fiskar och insekter. Därför bör man vara försiktig när man använder DEET-baserade produkter i närheten av vattendrag eller vattenlevande djur.

"Insektsavvidande medel" är ett samlingsbegrepp för ämnen som används för att bekämpa oönskade insekter i olika sammanhang, till exempel inom jordbruk, skogsbruk och hushåll. Det kan röra sig om kemiska preparat, biologiska kontrollmetoder eller fysiska barriärer.

En medicinsk definition av begreppet saknas, eftersom det huvudsakligen används inom andra områden än medicin. Däremot finns det vissa tillämpningar där insektsavvidande medel kan ha en betydelse för människors hälsa, som i samband med bekämpning av smittospridande insekter såsom myggor och löss. I dessa fall är det dock vanligare att tala om "smittbärarinsektbekämpning" eller "vektorbekämpning".

Andra världskriget (1939-1945) var den största och dödligaste konflikten i historien, som involverade de flesta länder i världen. Konflikten började när Tyskland, under ledning av Adolf Hitler och Nationalsocialistiska tyska arbetarepartiet (Nazistpartiet), invaderade Polen den 1 september 1939, vilket ledde till att Storbritannien och Frankrike förklarade krig mot Tyskland två dagar senare.

Kriget i Europa fortsatte med Nazitysklands expansion genom kontinenten, inklusive invasionen av Sovjetunionen 1941. Samtidigt utkämpades en annan stor konflikt i Asien och Stilla havet mellan Japan och de allierade styrkorna, som startade med Japans invasion av Kina 1937 och eskalerade efter attacken mot den amerikanska flottbasen Pearl Harbor i Hawaii den 7 december 1941.

Andra världskriget var en global konflikt med två huvudsakliga allianser: axelmakterna, bestående av Tyskland, Italien och Japan, och de allierade, som senare kom att inkludera Storbritannien, Sovjetunionen, USA och flera andra länder. Kriget var präglat av nya militärtekniker och vapen, såsom stridsflygplan, ubåtar, robotvapen och massförstörelsevapen som atombomberna som släpptes över Hiroshima och Nagasaki i augusti 1945.

Kriget ledde till enorma humanitära katastrofer, inklusive förintelsen av sex miljoner judar under Holocaust, och omfattande materiella skador på städer, infrastruktur och ekonomier över hela världen. Andra världskriget slutade officiellt den 2 september 1945, då Japan kapitulerade till de allierade efter atombomberna och en invasion av Japan bedömdes vara oundviklig.

Andra världskriget hade ett bestående inflytande på världshistorien och ledde till grundandet av Förenta nationerna (FN) och en ny världsordning som präglades av kalla kriget mellan USA och Sovjetunionen. Krigets efterspel resulterade också i en omfattande demilitarisering och återuppbyggnad av Europa och Japan, samt en ny världsomspännande ekonomisk ordning som byggde på internationell handel och kapitalism.

"Encyclopedias are comprehensive reference works containing information on a wide range of topics. They are typically organized in alphabetical order and provide concise summaries of facts, concepts, and knowledge in various fields such as science, history, literature, philosophy, and arts. The principles behind the creation of encyclopedias include accuracy, objectivity, and authority, with contributions from experts in their respective fields. Encyclopedias serve as a valuable resource for researchers, students, and general readers seeking reliable information on a wide array of subjects."

"Första världskriget" (1914-1918) var en global, militärkonflikt som startade i Europa och involverade de flesta stormakterna under den tiden. Konflikten började när Österrike-Ungern invaderade Serbien i juli 1914, efter att en serbisk nationalist hade mördat Österrike-Ungerns tronföljare, ärkehertig Franz Ferdinand. Detta ledde till en kedja av allianser och motallianser som drog in fler länder i konflikten.

De två huvudsakliga alliansgrupperingarna var Ententen (bestående av Frankrike, Ryssland och Storbritannien) och Centralmakterna (bestående av Tyskland, Österrike-Ungern och Italien, som senare bytte sida till Ententen). Andra länder, inklusive USA, Japan och flera länder i Mellanöstern och Balkan, deltog också i kriget.

Kriget var ett av de mest blodiga och destruktiva konflikterna i historien, med miljontals dödsoffer och omfattande materiell skada. Det ledde till stora politiska förändringar i Europa och världen över, inklusive slutet på de flesta europeiska monarkierna, uppkomsten av kommunistiska regimer i Ryssland och Östeuropa, och en ny världsordning som etablerades efter krigets slut.

Första världskriget kännetecknades också av nya militära tekniker och strategier, inklusive användningen av stridsgas, pansarfordon, ubåtar och flygplan. Dessutom var det ett av de första krigen där propaganda användes systematiskt för att forma opinionen och rekrytera soldater.

'Lukter' er egentlig ikke en medisinsk terminologi, men betyder i allmenn språkbruk noe som har en bestemt, sterk og ofte ubehagelig aroma eller dobbelt. I medicinen kan man snarere bruke begrepet 'aroma' eller 'doft' for å beskrive ei egenskap hos et legemittel, kroppsflukt eller en sykdom.

Noen ganger kan det være relevant å beskrive en uvanlig dobbelt i forbindelse med en sykdom, som eksempelvis fiskelyd i andnedet (halitosis) hos ein person med parodontitt (tanninforkalkning), eller en søtt dobbelt i munnen som kan være tegn på diabetes. I disse tilfellene vil en medisinsk profesjonalsk beskrivelse være mer spesifikk og relatere dobbelten til den underliggjande årsaken eller sykdommen.

I medicinsk kontext kan "lukt" (gerna skrivet "olör") referera till en obehaglig, besynnerlig eller ovanlig doft som uppstår från en persons kropp eller kroppsvätskor. Denna doft kan vara orsakad av en infektion, sjukdom, skada eller annan rubbning i kroppen. Exempel på medicinska tillstånd där lukt kan spela en roll inkluderar lunginflammation, diabetes, lever- eller njurproblem, och trötthet hud. En professionell utvärdering av en individuell situation bör ske för att fastställa orsaken till en oljud.

Bekämpningsmedel, Bensamider). ...
Kemistubbar, Alla stubbar, Bensamider, Klororganiska föreningar). ...
Farmakologistubbar, Alla stubbar, Antiemetika, Bensamider, Fenoletrar, Klororganiska föreningar). ...
fass.se - vårdpersonal - Moklobemid (Monoaminoxidashämmare, Klororganiska föreningar, Bensamider, Morfoliner). ...
Bensamider, Alkoholer, Ketoner, Acetatestrar). ...
Bensamider, Pyrrolidiner, Fenoletrar, Sulfoner). ...
Bekämpningsmedel, Bensamider). ...