Ett bakteriellt protein från Pseudomonas, Bordetella eller Alcaligenes som fungerar som elektronöverföringsenhet tillsammans med cytokromkedjan. Molekylvikten är ca 16 000, och det innehåller en enda kopparatom, har intensivt blå färg och fluorescerar vid 308 nm.
"Pseudomonas aeruginosa är en gramnegativ, opportunistisk sjukdomsframkallande bakterie som förekommer vitt spridd i naturen och kan orsaka allvarliga infektioner, särskilt hos immunförsvagna individuer."
Ett släkte gramnegativa, aeroba, rörliga bakterier som förekommer i vatten och jord. Några arter ingår i tarmfloran hos ryggradsdjur. Ibland kan dessa bakterier orsaka opportunistiska infektioner hos människa.
Metalliskt grundämne, och tillika spårämne, med kemiskt tecken Cu, atomnummer 29 och atomvikt 63,55. Koppar ingår i hemocyanin, som är syrebärare hos de flesta leddjur.
Plastocyanin är ett kopparprotein som deltar i elektrontransportkedjan under fotosyntesen hos växter, alger och cyanobakterier. Det agerar som en mobil elektrondonor mellan två komplexa enzymer, cytochrom b6f och photosystem I, under syreproduktionen i thylakoidmembranet i kloroplasten. Plastocyanin är riktat av positivt laddade grupper i sin omgivning, som attraherar det negativt laddade kopparcentret i proteinet och underlättar elektronöverföringen.
Proteiner som har en eller fler hårt bundna metalljoner i sin struktur.
En viktig process i cellens energiomsättning. Förloppet då elektroner transporteras från ett reducerat substrat till molekylärt syre.
En nitritreduktase är ett enzym som katalyserar reduktionen av nitriter till någon form av kväve, inklusive ammoniak eller kvävgas. Dessa enzymer spelar en viktig roll i den biologiska nitrogenfixeringen och kan också vara involverade i patofysiologiska processer som hypoxia och cancer.
"Oxidation-reduction, or redox, refers to a type of chemical reaction where there is a transfer of electrons between two molecules, leading to a change in their oxidation state."

"Azurin" er en type protein som inneholder kobber (copper) og har blå farge. Det dannes naturlig i visse bakterier, og det antas at azurin spiller en viktig rolle i bakteriens elektrontransportkjede. Azurin har også vist seg å ha potentiale som en effektiv behandling for kreft, fordi det kan hjelpe til å generere frie radikaler som ødelegger kreftceller.

'Pseudomonas aeruginosa' är en gramnegativ, aerob bakterie som förekommer i miljöer som vatten, jord och på planteringar. Den kan också koloniseras hos människor, särskilt hos dem med nedsatt immunförsvar eller vid långvarig sjukhusvistelse.

'Pseudomonas aeruginosa' är känd för sin förmåga att orsaka en bred vätska av infektioner, inklusive hud- och sårinfektioner, lunginflammation, blodförgiftning och kateterrelaterade infektioner. Den producerar ett antal virulensfaktorer som hjälper den att undvika värdimmunsvaret och skada vävnader. Exempel på sådana faktorer inkluderar exotoxiner, elastaser, proteaser och en speciell typ av lipopolysackarid i cellmembranet som skyddar den mot komplementaktivering och fosfolipas för att bryta ner lungsurfaktant.

Infektioner med 'Pseudomonas aeruginosa' kan vara svåra att behandla på grund av dess resistens mot många antibiotika, särskilt mot betalactam- och aminoglykosidklassen. Multiresistenta stammar av bakterien har identifierats och utgör en allvarlig hotbild i sjukvården världen över.

'Alcaligenes' är ett släkte av gramnegativa, aeroba stavformade bakterier som normalt förekommer i naturen, såsom i jord, vatten och luft. Några arter av Alcaligenes kan också kolonisera människans tarmflora. Dessa bakterier är kända för sin flexibilitet vad gäller näringsintag och kan grova ut en rad olika organiska föreningar som kolhydrater, aminosyror och fettsyror som energikälla. Släktet Alcaligenes innehåller ett antal arter, däribland A. faecalis och A. xylosoxidans, vilka kan vara opportunistiska patogener hos människor, särskilt hos immunosupprimerade individer. De kan orsaka en rad infektioner, till exempel urinvägsinfektioner, lunginflammation och blodförgiftning.

I medically related context, 'copper' refererar vanligtvis till det kemiska grundämnet med atomnummer 29 på periodiska systemet. Copper är ett metalliskt grundämne som förekommer naturligt i naturen och har en karakteristisk röd-orange färg. Det används ofta inom medicinen, till exempel som en del av vissa enzymer i kroppen eller som ett koagulant i vissa medicinska behandlingar. Copper kan också förekomma i vattenleveranser och kan orsaka en sjukdom vid långvarig exponering, känd som 'copper toxicity'.

Plastocyanin är ett kopparprotein som deltar i den biologiska elektrontransportkedjan i fotosyntesen hos växter, alger och cyanobakterier. Det agerar som en mobil elektrondonor mellan två komplexa proteiner, cytochrom b6f och photosystem I, under oxidativ fosforylering i thylakoidmembranet i kloroplasten. Plastocyanin består av en enda polypeptidkedja som innehåller två kopparjoner och har en molekylvikt på cirka 10-11 kilodalton. Proteinet är riktat med sin kopparbindande sida mot vatten, så att den kan undergå reduktion av syre till vatten i fotosystem I. Plastocyanin är ett viktigt protein i fotosyntesen eftersom det hjälper till att transportera elektroner effektivt och specifikt mellan de två proteinkomplexen under låga syrehalter.

Metalloproteiner är proteiner som innehåller en eller flera metallioner, vilka ofta är viktiga för proteinets funktion. Metallionen kan vara bundet till proteinets aktiva sida och delta i kemiska reaktioner, eller den kan ha en strukturell roll och bidra till att stabilisera proteinet. Exempel på metallproteiner inkluderar hemoglobin (järn), katalas (koppar) och superoxiddismutas (koppargrupp).

Elektrontransport är en biokemisk process som sker inne i celler och är en viktig del av cellandningen, eller celldygnets process. Det är en serie av redoxreaktioner där elektroner passerar mellan olika molekyler, vilket genererar energi i form av ATP (adenosintrifosfat).

I mitokondrierna, de subcellulära organellerna som är ansvariga för cellandningen, sker elektrontransporten i den så kallade elektrontransportkedjan. Denna kedja består av en serie komplexa proteiner och koenzym som sitter inbäddade i mitokondriens inre membran. Elektroner från reducerade coenzym, till exempel NADH och FADH2, passerar genom denna kedja och överförs till syre, vilket är det slutliga elektronacceptorn. Under transporten frigörs energi, som används för att pumpa protoner (H+) över mitokondriens inre membran, vilket skapar ett koncentrationsgradient. ATP-syntas, ett enzymkomplex beläget i mitokondriens inre membran, använder sedan denna gradient för att syntetisera ATP från ADP och fosfat.

I alltså är elektrontransporten en viktig process som genererar energi i celler genom en serie av redoxreaktioner där elektroner passerar mellan olika molekyler, vilket leder till skapandet av ATP.

En nitritreduktase är ett enzym som katalyserar reduktionen av nitriter till någon form av kväve, inklusive ammoniak, kvävgas eller oxiderade kväveföreningar. Det finns två huvudsakliga typer av nitritreduktaser: assimilativa och dissimilativa. Assimilativa nitritreduktaser förekommer hos växter och många mikroorganismer, där de reducerar nitrit till ammoniak som en del av processen att använda kväve i biosyntesen av aminosyror. Dismilativa nitritreduktaser förekommer hos vissa anaeroba bakterier och arkéer, där de reducerar nitrit till kvävgas som en del av den processen att oxidera organiska ämnen för energiutvinning. Det finns också en tredje typ av nitritreduktas, kallas cytochrom c-nitritreduktas, som förekommer hos vissa proteobakterier och reducerar nitrit till niter eller kvävoxider.

Oxidation-reduction, också känt som redoxreaktioner, är en process där elektroner överförs från ett molekyl eller jon till ett annat. Det består av två delprocesser: oxidation och reduction.

Oxidation definieras som förlusten av elektroner eller ökning av oxidationstallet hos ett atom eller molekyler. Reduction är motsatsen, där det finns en vinst av elektroner eller minskning av oxidationstalet hos ett atom eller molekyler.

I allmänhet är oxidationen kopplad till en ökning i oxidationsgraden och reductionen med en minskning i oxidationsgraden. Detta kan illustreras genom följande exempel:

2Na (s) + Cl2 (g) -> 2NaCl (s)

I denna reaktion är natrium (Na) oxiderat, eftersom det förlorar en elektron och bildar Na+. Chlor (Cl2) är reducerat, eftersom det vinner elektroner och bildar Cl-. Detta visar hur oxidation och reduction sker samtidigt i samma reaktion, vilket kallas en redoxreaktion.

Azurin. Ett bakteriellt protein från Pseudomonas, Bordetella eller Alcaligenes som fungerar som elektronöverföringsenhet ... MossbauerCytokrom P-450Histamin H3-receptorerCyaniderTromboxanerAzurinLeghemoglobinFerroföreningarMetiamidKolmonoxid ... OleanolsyraUrokansyraNafazolinKarnosinProstanonsyrorGuajakolCytokrom P-450Histamin H3-receptorerCyaniderTromboxanerAzurin ...