"Avulavirusinfektioner" refererer til infektioner forårsaget af virusser fra Avulavirus-slægten, der inkluderer sygdomstruslen Newcastle disease (ND) hos fjerkræ og andre dyr, samt en række mere sjældne infektioner hos mennesker. Infektionerne kan variere i sværhedsgrad fra subkliniske til alvorlige, med symptomer som hoste, feber, træthed og halskiver hos mennesker. Behandlingen består typisk af støtte til symptomerne, da der ikke findes specifik medicin eller vaccine mod de fleste Avulavirus-arter. Forebyggelse er derfor en vigtig faktor, herunder vaccination af dyr og biosecurity for at reducere spredningen af virusser.
Avulavirus är ett släkte inom familjen Paramyxoviridae, som orsakar sjukdomen Newcastle disease (ND) hos fåglar, och kan även infektera människor, dock sällan. Viruset sprids främst genom kontakt med infekterade djur eller deras exkrementer.

Avulavirusinfektioner är en grupp av infektionssjukdomar orsakade av virus som tillhör släktet Avulavirus inom familjen Paramyxoviridae. De flesta avulavirusinfektionerna drabbar djur, men två arter, human parainfluensavirus 1 (HPIV-1) och human parainfluensavirus 2 (HPIV-2), orsakar respiratoriska sjukdomar hos människor.

HPIV-1 och HPIV-2 sprids främst via droppinfektion från en sjuksjuk individ till en frisk, ofta genom nära personlig kontakt som exempelvis när man pratar, hostar eller nyser. Sjukdomen börjar vanligen med milda symtom som hosta, snuva och irriterad svalg, för att sedan utvecklas till en mer allvarlig andningsbesvär med harklingar och hosta. Symtomen kan vara svårare hos spädbarn och äldre vuxna.

Det finns inget specifikt behandlingssätt mot avulavirusinfektioner, men symtomlindring kan ges med läkemedel som dämpar hostan eller lindrar smärtan. I allvarliga fall kan andningsstöd behövas. För att förebygga infektionen rekommenderas god handhygien och att undvika kontakt med sjuka individer.

Avulavirus är ett släkte inom familjen Paramyxoviridae, en grupp av negativt polaritetss RNA-virus som orsakar sjukdomar hos djur och människor. Släktet Avulavirus innehåller 12 serotyper, varav de flesta orsakar sjukdomar hos fåglar, men vissa kan även infektera andra djurslag, inklusive människor. Exempel på sjukdomar som orsakas av Avulavirus är Newcastle disease (ND) och aviär influensa. ND är en mycket smittsam och allvarlig sjukdom hos hönsfåglar, medan aviär influensa kan orsaka influensa hos både fåglar och däggdjur, inklusive människor.

Att avulavirus cirkulerar bland vilda fåglar i Sverige vet vi, men det behövs ytterligare kunskap om i vilken utsträckning. Vi ... Avulavirus förekommer hos vilda fåglar och orsakar emellanåt utbrott hos duvor och benämns då duvpest. ... Återigen har en svensk värphönsbesättning drabbats av Newcastlesjuka (ND). Det virus som orsakar ND är aviärt avulavirus 1 ( ...