Medel som hindrar fibrinolys eller upplösnig av blodkoagel. Flera endogena antiplasminer är kända. Preparaten används för behandling av omfattande blödningar och koaguleringsstörningar.
Aminocaproic acid is a medication that works as an antifibrinolytic, which means it helps to prevent the breakdown of blood clots. It does this by inhibiting the action of certain enzymes that dissolve blood clots. Aminocaproic acid is used in the treatment of conditions such as bleeding from the mouth, nose, or gums; heavy menstrual periods; and after surgery or childbirth to reduce the risk of excessive bleeding. It can also be used to help control bleeding in patients with hemophilia or other bleeding disorders. It is important to note that aminocaproic acid should only be used under the supervision of a healthcare professional, as its use can increase the risk of blood clots and other complications.
Tranexamsyra är ett syntetiskt antifibrinolytiskt läkemedel som verkar genom att hämma plasminogens aktivering till plasmin, vilket reducerar blodets fibrinolytiska aktivitet och hjälper till att stabilisera klot som bildats under koagulationen. Det används för att minska eller förhindra excesiv blödning vid kirurgi, tunga menstruationer och andra medicinska tillstånd där ökad fibrinolys är ett problem.
Aminocaproates are a group of chemical compounds that contain an amino group and a carboxylic acid group, as well as a cyclohexane ring with a propyl side chain. One common representative of this group is ethylene diamine tetraacetic acid (EDTA), which is widely used in medical treatments for its ability to chelate metal ions, such as calcium and magnesium. This property makes EDTA useful in the treatment of heavy metal poisoning, calcific uremic arteriolopathy, and digitalis toxicity, among other conditions. However, it is important to note that the use of aminocaproates in medicine is generally limited to EDTA and a few other specific compounds with unique therapeutic properties.
En enkelkedjad polypeptid från bovin vävnad och bestående av 58 aminosyrarester. Den hämmar proteolytiska enzym som kymotrypsin, kallikrein, plasmin och trypsin, och används för behanding av blödninga r förenade med höga plasminhalter. Substansen används också vid risk för stora blodförluster i samband med öppen hjärtkirurgi.
Förlust av blod i samband med kirurgiska ingrepp.
En blodtransfusion är en medicinsk procedure där blod eller blodprodukter transfunderas från en donator till en mottagare via en injektion i en ven. Detta görs vanligtvis för att ersätta förlorat blod under operationer, trauma eller vid sjukdomar som påverkar blodet, såsom anemi. Transfusionen måste matchas vad gäller blodtyp mellan donator och mottagare för att undvika allvarliga komplikationer.
"Karboxypeptidase U är ett enzym som spjälkar av karboxiterminala aminosyror från proteiner och peptider, företrädesvis med hydrofoba sidokedjor."
Den naturliga, enzymatiska upplösningen av fibrin.
'Postoperativ blödning' refererar till en komplikation efter en kirurgisk procedure, där det uppstår fortsatt eller excesivt blodflöde från operationsstället, vilket kan leda till sjuklighet och potential behov av ytterligare ingrepp för att kontrollera blödningen.
"Karboxypeptidase B" är ett enzym som bryter ned proteiner genom att katalysera avskiljandet av hydrolysen av arylaminosyror eller alfa-aminosyror från karboxyländarna på peptidbindningar. Det är specifikt aktivt vid klåvistoppen hos proteinkedjan och kallas därför också för "klåvistopeptidas".
Preparat som stoppar blodflödet. Absorberande hemostatika stoppar blödning antingen genom att bilda ett konstgjort koagel eller genom att fungera som mekanisk matris som medverkar till koagulation när den påförs det blödande stället. Dessa medel verkar bäst på kapillär nivå och är inte effektiva när det gäller att stilla blödning från artärer eller vener med mer betydande blodtryck.
Trombomodulin är ett protein som finns på ytan av endotelceller, det vill säga cellerna som bildar kärlens innerväggar. Det har en viktig roll i regleringen av blodets koagulering genom att aktivera proteinkinase-C och därmed oskadliggöra trombin, vilket är ett enzym som annars bidrar till blodkoaguleringen. Trombomodulin bidrar även till att aktivera protein C, vilket är ett naturligt antikoaguleringsmedel i kroppen. Dessutom har trombomodulin visat sig ha antiinflammatoriska egenskaper.
Den serie av processer som äger rum när blodets många koagulationsfaktorer samverkar och slutligen leder till bildandet av en olöslig fibrintromb. Förloppet kan indelas i tre steg: 1) aktivering av de n inre och yttre protrombinkonverteringsprocessen; 2) bildande av trombin; 3) bildande av stabila fibrinpolymerer.
Alpha-2-antiplasmin är ett protein som förekommer naturligt i blodplasma och har en viktig roll i hemostasen, det vill säga blodets förmåga att stelna och stoppa blödningar. Proteinet fungerar som en inhibitor av serinproteas, till exempel plasmin, som bryter ned fibrin, ett protein som är involverat i blodkoaguleringen. Genom att hämma plasminens verksamhet bidrar alpha-2-antiplasmin till att stabilisera den bildade blodkoageln och förhindra fortsatt blödning.
Reglering av blödning under och efter operation.
Enzymer som verkar på polypeptiders fria C-ände genom att frigöra en enkel aminosyrarest. Beroende på sin katalytiska mekanism delas de vidare in i karboxipeptidaser av serintyp (EC 3.4.16), metalloka rboxipeptidaser (EC 3.4.17) och karboxipeptidaser av cysteintyp (EC 3.4.18). EC 3.4.-.
Den process som spontant stoppar blodflödet från kärl som leder blod under tryck. Till den bidrar sammandragning av kärlen, hopklumpning av blodkroppar (t ex erytrocytaggregation) och blodkoagulering.
Avledande av blodflödet från höger förmaks öppning direkt till aortran (eller lårbensartären) via en oxygenator (syresättningsapparat), och därmed ledande det förbi såväl hjärtat som lungorna.
"Serinproteinashämmare är en typ av enzyminhibitorer som specificerat binder till och hämmar aktiviteten hos serinproteas, en grupp enzym som katalyserar nedbrytningen av proteiner med serinrestar i sin aktiva plats."

Antifibrinolytika är en grupp läkemedel som hindrar nedbrytningen av blodkoagulationens slutprodukt fibrin. De används för att minska eller förhindra ökat blödande hos patienter med förhöjd risk för blödning, till exempel under och efter operationer eller vid trombolytisk behandling (behandling med läkemedel som bryter ner blodproppar). Exempel på antifibrinolytika är tranexamsyra och ämnet kaprocksäure.

Aminocaproic acid is a medication that belongs to a class of drugs called antifibrinolytics. It works by inhibiting the breakdown of blood clots, which can help to reduce bleeding. Aminocaproic acid is often used in surgical settings to minimize blood loss during and after surgery. It may also be used to treat certain types of hemorrhage, such as those that occur after childbirth or as a result of trauma.

In medical terms, aminocaproic acid is described as an antifibrinolytic agent with a molecular formula of C6H13NO2. It has a molecular weight of 131.17 g/mol and is available in both oral and intravenous formulations.

The medication works by blocking the action of plasmin, an enzyme that breaks down blood clots. By inhibiting plasmin, aminocaproic acid helps to stabilize existing blood clots and prevent further bleeding. It is important to note, however, that aminocaproic acid should not be used in situations where the formation of blood clots may be harmful, such as in patients with a history of deep vein thrombosis or pulmonary embolism.

Overall, aminocaproic acid is an important medication for controlling bleeding in certain clinical situations. As with any medication, it should only be used under the guidance and supervision of a qualified healthcare professional.

Tranexamsyra är ett syntetiskt ämne som används som läkemedel. Det är en så kallad antifibrinolytikum, vilket betyder att det motverkar nedbrytningen av blodkoagulationen. Tranexamsyra fungerar genom att hämma enzymet plasmin, som bryter ner fibrin till fibrinavfallsbildningar. På så sätt förhindrar tranexamsyra att blodkoaglerna löses upp och kan därför användas för att minska eller förhindra blödningar.

Tranexamsyra används bland annat vid kirurgiska ingrepp, men kan även ges till patienter med blödningsrubbningar orsakade av sjukdomar som exempelvis hemofili eller von Willebrands sjukdom. Ämnet kan också användas för att behandla blödningar efter tandläkarbehandlingar hos patienter med blodkoagulationsrubbningar.

Det är viktigt att tranexamsyra ges under kontrollerade förhållanden och under medicinsk övervakning, eftersom ökad risk för blodproppar kan förekomma som en biverkning av behandlingen.

Ethylenediamine succinic acid (EDDS) is not related to aminocaproates. Aminocaproates are a group of chemical compounds that contain an amino group (-NH2) and a carboxylic acid group (-COOH), with a carbon chain of six carbons (caproic acid) in between. They are often used as medications to reduce bleeding, such as epsilon-aminocaproic acid (EACA) and tranexamic acid (TXA). These drugs work by inhibiting the breakdown of blood clots, which can help to reduce bleeding.

Here is a table summarizing the differences between EDDS and aminocaproates:

| Property | EDDS | Aminocaproates |
|---|---|---|
| Chemical structure | Consists of three repeating units of ethylenediamine and succinic acid | Contains an amino group (-NH2) and a carboxylic acid group (-COOH), with a carbon chain of six carbons (caproic acid) in between |
| Use as medication | Not used as a medication | Used to reduce bleeding by inhibiting the breakdown of blood clots |
| Commonly used drugs | None | Epsilon-aminocaproic acid (EACA), tranexamic acid (TXA) |

I hope this helps clarify the differences between EDDS and aminocaproates. Let me know if you have any other questions!

Aprotinin är ett proteinartat medel som hämmar enzymer, mer specifikt proteasen, och används som läkemedel. Det isoleras från lungor hos kalv. Aprotinin har varit godkänt för användning under kirurgiska ingrepp där det finns ett stort blodförlustrisk, såsom hjärtkirurgi, eftersom det hjälper till att minska blödningen genom att hämma enzymer som bryter ner blodkoaguleringen. På grund av risker för allvarliga biverkningar, såsom njurskador och allergiska reaktioner, har aprotinin dragits tillbaka från användning i många länder.

'Blodförlust under operation' refererar till mängden blod som en patient tappar bort under ett kirurgiskt ingrepp. Normalvärdet för blodvolym hos en vuxen person är ungefär 5-6 liter, och en typisk rekommenderad gräns för acceptabel blodförlust under en operation är vanligtvis 10-15% av den totala blodvolymen.

Blodförlust kan klassificeras som mild (2000 ml). För hög blodförlust kan leda till komplikationer såsom hypovolemi, hypotension, akut blodbristanemi och i värsta fall dödsfall.

För att förhindra eller behandla överdrivna blodförluster under operationer kan olika metoder användas, såsom blödningsförebyggande medel, blodtransfusioner och kirurgiska tekniker som minskar blodförlusten.

En blodtransfusion är en medicinsk procedure där blod eller blodprodukter transfunderas från en donator till en mottagare via en injektion. Det kan användas för att behandla blodbrist (anemi), blödningar, sjukdomar som påverkar blodet och vissa arvsdefekter. Transfusionen måste matchas med mottagarens blodtyp för att undvika allvarliga komplikationer som transfusionsreaktioner.

Carboxypeptidase U, även känt som thimet oligopeptidase, är ett enzym som finns i celler och bryter ner proteiner till små peptider och enskilda aminosyror. Det är specifikt ett metalloproteinas, vilket betyder att det innehåller en metallkoordinerad aktivitet. I synnerhet har carboxypeptidase U zink som en del av sin aktiva plats och bryter ned proteiner genom att klippa bort den sista aminosyran i en peptidkedja, så länge den är en hydrofoba eller aromatiska aminosyra. Detta enzym spelar en viktig roll i regleringen av olika fysiologiska processer, inklusive blodkoagulering och immunförsvaret.

'Fibrinolys' refererar till den naturliga processen i kroppen där blodet får förmåga att lösa upp blodproppar genom nedbrytning av ett protein som heter fibrin. Fibrinet är en viktig beståndsdel i blodproppar och bildas när blod koagulerar vid skada eller infektion.

Fibrinolysen sker genom att ett enzym som kallas plasmin aktiveras. Plasmin bryter ner fibrinet till mindre bitar, vilket gör att blodproppen kan upplösas och försvinna. Fibrinolysen är en viktig del av koagulationssystemet och hjälper till att förhindra allvarliga komplikationer som stroke eller hjärtinfarkt.

Förutom den naturliga fibrinolyfen kan fibrinolys också induceras medicinskt genom administration av läkemedel som trombolytika, även kända som 'klotdissolverande medel'. Dessa medel aktiverar plasmin eller motsvarande enzymer för att bryta ner blodproppar.

Postoperativ blödning är när en patient som har genomgått en operation får fortsatt eller nyutvecklad blödning från operationsstället efter att operationen är klar. Detta kan orsaka komplikationer såsom anemi, hypovolemi (volymbrist) och i värsta fall chock. Postoperativa blödningar kan vara omedelbart efter operationen eller upp till några dagar senare. Orsakerna kan variera från tekniska fel under operationen, blodproppar eller för högt tryck i blodkärlen. Behandlingen kan innefatta ytterligare kirurgi, transfusioner av röda blodkroppar och andra behandlingar för att stävja blödningen och hålla patientens vätske- och elektrolytbalans.

Karboksipeptidase B, även känd som carboxypeptidat B eller CPB, är ett enzym som bryter ned proteiner genom att katalysera avskiljandet av hydrolysen av den karboxylterminala aminosyran från ett polypeptidsubstrat, när denna aminosyra är aromatisk (t.ex. fenylalanin eller tyrosin) eller har en stor sidokedja (t.ex. leucin eller tryptofan).

CPB är en exopeptidas och tillhör serinproteasklassen av proteaser, vilket innebär att det använder en serinrest som en del av den aktiva platsen för sin katalytiska verksamhet. Det uttrycks huvudsakligen i bukspottkörteln och pankreas och spelar en viktig roll i proteinmetabolismen, särskilt vid digestionen av proteiner i mag-tarmkanalen.

Dess specifika aktivitet hjälper till att frisätta biologiskt aktiva peptider från sina prekursorer och påverkar också smaken av proteinrika livsmedel genom sin roll i nedbrytningen av proteiner.

Enligt medicinskt perspektiv är ett "blodstillande medel" (eller hemostatisk medel) ett preparat som används för att stävja eller förhindra blödningar. Det kan vara ett läkemedel som intas oralt, injiceras eller appliceras lokalt på sårytan. Blodstillande medel fungerar genom att på olika sätt påverka blodets koaguleringssystem, komprimerar blodkärlen eller stödjer bildandet av blodproppar (tromboser). Exempel på blodstillande medel inkluderar vitamin K-antagonister, trombocytaggregationshämmare och direkta orala antikoagulanter.

Trombomodulin är ett protein som finns på endotelcellernas yta (de celler som bildar kärlens innerväggar) i blodkärlen. Det spelar en viktig roll i regleringen av koagulationen, det vill säga blodets förmåga att koagulera och bilda blodproppar (tvärt stillastående blodkoagulum).

Trombomodulin fungerar som en kofaktor tillsammans med ett annat protein, activated protein C (APC), för att neutralisera de aktiverade koagulationsfaktorerna Va och VIIIa, vilket minskar koagulationen. Det gör också att det aktiverade proteinet C binder till enzymet thrombin och konverterar det från en prokoagulerande form till en antikoagulerande form.

Dessutom har trombomodulin visat sig ha antiinflammatoriska egenskaper, eftersom det kan hämma inflammatoriska signalsubstanser som cytokiner och komplementproteiner. Trombomodulin kan också skydda slagad endotel från skada genom att minska oxidativ stress och apoptos (programmerad celldöd).

Nedsatt trombomodulinfunktion har visats korrelera med ökad risk för tromboembolisk sjukdom, såsom djup ventrombos och lungemboli.

'Blodkoagulation' er en naturlig prosess hvor plasmakoagulationsfaktorer i blodet reagerer med hverandre for å forme en blodkoagel som stopper blødning etter skade på blodkjertelen. Denne prosessen involverer omskingling av fibrinogen til fibrin, som formet en tredimensional nettverk som holder de sammen blodcellene i plassert og stenger hulen i vævet. Koagulasjonsprosessen aktiveres når blødning oppstår og reguleres av et kompleks system av både prokoagulasjonselementer, antikoagulasjonselementer og fibrinolytiske enzimer for å forebygge uønsket blodkoagulering og for at sikre at koaguleringen er begrenset til området der det trengs.

Alpha-2-antiplasmin (α2AP) er en serinproteaseinhibitor, også kalt serumplasminogenaktiveringsinhibitor (serpin), som spiller en viktig rolle i hemostasis og fibrinolysen.

α2AP hindrer plasminets nedbrytning av fibrin, som er et viktig protein i blodkoaguleringen. Når α2AP binder til plasmin, inaktiveres dette, og forhindres dermed nedbrytningen av fibrinen. Dette hjelper med å stabilisere blodkoaguleringen og forebygge ekstessivt blødning.

Defekter i α2AP-genet eller nedsatt α2AP-aktivitet kan føre til forstyrrelser i hemostasen, som kan være forbundet med økt blødningrisk.

"Hemostas, kirurgisk" refererar till den aktiva processen att kontrollera och stoppa blödning under eller efter ett kirurgiskt ingrepp. Det innebär att använda sig av olika tekniker och metoder för att mekaniskt stänga av blodkärlen, såsom att använda klipp, knopar, ligaturer eller elektrisk ström (elektrokauterisering), för att stoppa blodflödet.

Ibland kan läkemedel som verkar hemostatiska användas för att underlätta blodstillningen, till exempel med hjälp av trombin, absorbabla hemostatiska material eller andra hemostatiska preparat.

Således är syftet med kirurgisk hemostas att minimera blodförlusten under och efter operationer, förhindra komplikationer som blödningar och underlätta patientens återhämtning.

Karboxypeptidaser är en grupp enzymer som bryter ned proteiner genom att katalysera hydrolys av peptidbindningar och klippa av specifika aminosyror från karboxyländen (C-terminalen) av peptider eller proteinmolekyler. Dessa enzymer är exoenzym, vilket betyder att de agerar utanför cellen och bryter ner proteiner till små peptider eller enskilda aminosyror som kan tas upp av cellen.

Det finns två huvudtyper av karboxypeptidaser: serin-karboxypeptidaser (till exempel karboxypeptidase A och B) och metallkarboxypeptidaser (till exempel karboxypeptidase M, N och S). Serin-karboxypeptidaserna innehåller en serinresidue i den aktiva platsen, medan metallkarboxypeptidaserna innehåller en eller två metalljoner (till exempel zink, kobolt) som är involverade i katalysen.

Karboxypeptidaser har en viktig roll i olika fysiologiska processer, såsom proteinmetabolism, blodkoagulering och blodtrycksreglering. Dysfunktion eller överaktivitet av karboxypeptidaser kan leda till patologiska tillstånd som exempelvis cancer, neurodegenerativa sjukdomar och kardiovaskulära sjukdomar.

"Blodstillning" eller "Hemostasis" är ett medicinskt begrepp som refererar till den process som får blödningen att upphöra när ett kärl skadas. Denna process består av två huvudsakliga faser:

1. Vaskulär fas: Konstriktion (trångning) av de skadade blodkärlen och aggregation (sammanlagring) av blodplättar (trombocyter) vid skadan för att bilda en provisorisk blodstillningsbar platta.
2. Koaguleringsfas: Aktivering av hemostas-systemet som orsakar omvandlingen av fibrinogent till fibrin, vilket leder till skapandet av ett nätverk av insolubila trådar som hjälper till att stabilisera blodstillningsbar plattan och bilda en blodpropp.

Den slutliga produkten av denna process är en blodpropp som består av aggregerade blodplättar, fibrin och andra koaguleringsfaktorer som hjälper till att stänga av blödningen och börja reparationsprocessen.

'Hjärt-lung-bypass' (engelska: 'heart-lung bypass') är en teknik inom kirurgi där blodet leds bort från hjärtat och lungorna under operationen, för att underhålla blodcirkulationen och syresättning av blodet. Detta görs med hjälp av ett maskineriskt system som består av en pump och ett syrefilter.

Under operationen kopplas patienten an till systemet genom att leda bort blodet från höger kammare i hjärtat via en slang till maskinen, där det pumpas igenom ett syrefilter som tar bort koldioxid och tillför syre. Därefter pompas maskinen tillbaka blodet till patienten via en annan slang till en artär i halsen eller benet, där det leds tillbaka in i cirkulationen. På så sätt kan kirurgen operera på hjärtat och lungorna utan att de är i funktion.

Hjärt-lung-bypass används ofta under komplexa hjärtkirurgiska operationer, till exempel vid behandling av hjärtklaffar problem, koronarartärsjukdom eller för att reparera strukturella defekter i hjärtat. Det kan också användas under lungkirurgi och transplantation.

'Serinproteinashämmare' (serine protein inhibitors) är en grupp enzymsvårta som reglerar serinproteas, enzymer som spjälkar proteiner genom att klippa sönder specifika peptidbindningar. Serinproteaserna är involverade i en rad fysiologiska processer, såsom blodkoagulering, immunförsvar och celltillväxt. Serinproteinashämmare fungerar genom att binda till och desaktivera serinproteasen, vilket hjälper till att kontrollera deras aktivitet och förhindra överaktivitet som kan leda till sjukdom. Exempel på serinproteinashämmare inkluderar antitrombin III, alfa-1-antitrypsin och C1-esterasehämmaren.