En ordning av fåglar (andfåglar) som omfattar t ex änder, gäss och svanar.
I vardagligt språk kan "gäss" syfta på ett antal olika saker inom medicinen, men de flesta relaterade till andning eller luftvägar. Här är en medicinsk definition i en enda mening:
Fåglar av släktena Aix och Anas inom familjen Anatidae. Syn. änder.
I en medicinsk kontext kan 'fåglar' (birds) definieras som en klass (Aves) av terapeutiskt värdelösa, kosmopolitiska, warmbloda djur med lättp paperformade kroppar, fjäderdräkt, ben med klorna och tripedala (tre-tåiga) framfötter, som huvudsakligen är flygande men där vissa grupper har förlorat flygförmågan. Fåglar är ättlingar till dinosaurier och spelar en viktig roll i ekosystemen genom sin födointag och spridning av frön, vilket gör dem till viktiga indikatorer för miljöförändringar.
Vanlig benämning för arten Gallus gallus, tamfjäderfä inom familjen Phasianidae och ordningen Galliformes.
"Galliformes" är en ordning inom klassen fåglar som innefattar hönsfåglar, till exempel kyckling, fasan och orre. Karaktäristiskt för dessa fåglar är deras tunga kropp, korta och runda vingar samt ben med kraftiga sporrar. De flesta arter inom denna ordning lever på land och livnär sig på frön, frukter, insekter och smådjur. Många av arterna är viktiga jaktdjur för människan.
Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.
Alla förpackningsformer och emballage för läkemedel och biologiska produkter. Hit hör ampuller, kapslar, tabletter, lösningar och andra former. Emballaget kan bestå av behållare - såväl inre som yttre -, flaskor, askar och kartonger.
NLMs (National Library of Medicine, USA) utvidgade informationstjänst för medicnska yrkesutövare och allmänheten. Tjänsten, som är webbaserad, har en omfattande länkning till informationskällor för sjukdomstillstånd och hälsofrågor.
En medicinsk spruta är ett injektionsredskap som består av en sluten behållare, oftast tillverkad i glas eller plast, med en smal nål på ena änden. Den används för att administrera läkemedel genom injektion direkt in i kroppen, till exempel under huden (subkutan injektion), in i muskelvävnaden (intramuskulär injektion) eller in i en ven (intravenös injektion). Sprutan fylls med den önskade vätskan och trycket på nålen applicerar läkemedlet under huden eller in i ett specifikt vävnadslager. Medicinska sprutor används ofta när det behövs en snabb och exakt dosering av ett läkemedel, vilket gör dem värdefulla inom områden som smärtlindring, näringsstöd, hormonbehandling och andra typer av medicinska interventioner.
I en medicinsk kontext kan Sydamerika referera till den del av kontinenten Amerika som ligger söder om den fiktiva linjen mellan Panamatunneln och Karibiska sjön, och inkluderar 12 länder: Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Surinam, Uruguay och Venezuela, samt de franska utomeuropeiska departementen Franska Guyana.
En medicinsk definition av 'Endangered Species' är "en art eller population av organismer som är hotad att utrotas i ett visst område eller globalt sett, ofta på grund av mänsklig aktivitet såsom habitatförlust, föroreningar, klimatförändringar eller överexploatering." Detta begrepp används ofta inom miljömedicin och offentlig hälsa för att betona vikten av att bevara biologisk mångfald och skydda ekosystem som underlättar mänsklig hälsa.
Uppkomst och utveckling av himlakroppar i solsystem. Hit hör även studier av tidig planetär geologi.
En artrik och utbredd ordning sittfåglar (tättingar) som omfattar mer än hälften av alla fågelarter.

Anseriformes är en ordning av fåglar som innefattar andfåglar, gäss och swanar. Denna grupp är känd för sin distinkta morfologi, särskilt deras näbbar som ofta har en platt, bred spets med ett naket hudparti (näbbsköld) på övre näbbhalvan. De flesta arterna inom Anseriformes är vattenlevande och livnär sig av växter eller animalisk föda som de filtrerar fram genom halsens säckformade struktur, kroppe, med hjälp av lameller. Exempel på familjer inom denna ordning är Anatidae (andra namn för andfåglar), Anseranatidae och Presbyornithidae.

'Gäss' är ett medicinskt begrepp som används för att beskriva en abnormal utbuktning eller utvidgning av en blodkärl, oftast i hjärnan. Det kan orsakas av olika faktorer, till exempel högt blodtryck, åldrande, skada eller sjukdomar som kan påverka kärlväggarna. I vissa fall kan en gäss leda till allvarliga komplikationer såsom stroke eller hjärnblödning.

I'm assuming you are asking for a medical definition of the term "anchor." In a medical context, an anchor can have several meanings:

1. A device used to hold something in place, such as a surgical anchor used to fix a tendon or ligament to bone during reconstructive surgery.
2. A point of reference or starting point for measuring changes in a medical condition over time, such as a baseline measurement or a stable value that can be compared to subsequent measurements.
3. In the context of mental health, an anchor can refer to a coping mechanism or source of support that helps a person stay grounded and maintain emotional stability during stressful situations.

I hope this information is helpful! Let me know if you have any other questions.

'Fåglar' är en taxonomisk grupp inom djurvärlden, känd som Aves. Det är en klad, eller en naturlig grupp, som inkluderar de nu levande fågelarter som finns, tillsammans med deras utdöda förfäder och nära släktingar. Fåglarna är en undergrupp till dinosaurierna och är den enda fortfarande existerande gruppen reptiler som har kvar benstjärten (pygostyl), ett distinktiv karaktärsdrag för fåglar.

Fåglar utmärks av en uppsättning gemensamma drag, såsom att de är warmt blodiga, har lungor med luftsäckar, och lägger ägg med hårda skal. De flesta fåglar har också fjädrar, som används för isolering, flykt och kommunikation. Fåglarnas näbb är en annan distinktiv egenskap, och den saknar tänder. Istället har de en keratinartad näbbspets.

Fåglarna utgör en mycket varierad grupp med över 10 000 kända arter, som lever i olika habitat över hela jorden, från polarregionerna till tropikerna. De har anpassat sig till ett stort antal ekologiska nischer och utför en rad olika funktioner i ekosystemen, inklusive pollinering, fröspridning och biokontroll.

I medical terms, "kycklingar" refererar vanligtvis till unga hönsdjur som är under 21 veckor gamla. De är mindre än vuxna höns och har vanligen en lägre andel kött på kroppen jämfört med äldre djur. Kycklingar är en populär matvara i många delar av världen, och deras kött är känt för sin låga fetthalt och höga proteinhalt.

I'm happy to help! In the field of medicine, particularly in anatomy and surgery, the term "galliformes" is not commonly used with a specific medical definition. However, Galliformes is a taxonomic order that includes heavy-bodied, ground-dwelling birds such as chickens, turkeys, grouses, quails, pheasants, and ptarmigans.

In some contexts, the term "galliform" may be used more generally to describe characteristics or conditions related to these bird species. For instance, in avian medicine or wildlife rehabilitation, a medical issue or condition specific to galliform birds might be described as "galliform." But in general usage, it is not a term frequently employed in medical definitions.

"Encyclopedias are comprehensive reference works containing information on a wide range of topics. They are typically organized in alphabetical order and provide concise summaries of facts, concepts, and knowledge in various fields such as science, history, literature, philosophy, and arts. The principles behind the creation of encyclopedias include accuracy, objectivity, and authority, with contributions from experts in their respective fields. Encyclopedias serve as a valuable resource for researchers, students, and general readers seeking reliable information on a wide array of subjects."

En läkemedelsförpackning är den yttre förslutningen eller behållaren som används för att skydda, transportera och marknadsföra ett läkemedel. Det kan vara i form av en flaska, burk, blisterpaket, tub eller annan typ av containrar. Förpackningen skall vara utformad, konstruerad och etikettterad på ett sätt som ger trygghet under lagring, transport och användning och inte innehålla några substanser som kan vara skadliga för patienten. Den skall även innehålla relevant information om läkemedlet såsom namn, styrka, formulering, doseringsrekommendationer, biverkningar och lagringsbetingelser.

MedlinePlus är en webbplats som tillhandahålls och underhålls av US National Library of Medicine (NLM), som är en del av National Institutes of Health (NIH). MedlinePlus erbjuder information om sjukdomar, förhållanden, terapier, läkemedel och preventiva omsorgsmått på ett tillgängligt, opartiskt och trovärdigt sätt. Innehållet på webbplatsen är skrivet på enkel engelska och spanska och inkluderar artiklar, videor, illustrationer, hälsorelaterade nyheter och information om kliniska prövningar.

MedlinePlus sammanställer information från American National Institutes of Health och andra välrenommerade organisationer och har som mål att erbjuda en neutral och opartisk resurs för allmänheten, patienter, familjer och vårdpersonal. Innehållet på webbplatsen genomgår en granskning av experter för att säkerställa att den är korrekt, aktuell och tillförlitlig.

Som medicinskt begrepp refererar en "spruta" till ett instrument som används för att injicera vätskor eller gaser under tryck direkt in i kroppen, vanligtvis genom huden och in i blodomloppet. Sprutor består av tre huvuddelar: en reservoar för injiceringsvätskan, ett system för att skapa tryck (vanligtvis en plunger eller gastrycksystem) och en nål som används för att penetrera huden och leverera vätskan.

Sprutor används ofta inom medicinska sammanhang för att ge injektioner av läkemedel, vacciner, närings- eller vitamintillskott, lokalbedövningar och andra behandlingar. De kan också användas för att administrera intravenös (IV) drogter i en klinisk setting. Sprutor finns i många former och storlekar beroende på deras tilltänkta användning.

Det finnes ikke noen medisinsk definert region som "Syd-Amerika". Begrepet referer vanligvis til den sørlige delen av kontinentet Amerika, og det inkluderer land som Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Surinam, Uruguay og Venezuela. De franske oversøiske departementene Guiana og Martinsiljen i Karibien regnes også ofte med som en del av Syd-Amerika.

I medisinsk sammenheng kan sykdommer, behandlinger og helseforsorgen være forskjellige mellom forskjellige land i regionen på grunn av faktorer som økonomisk ressurser, kulturelle tradisjoner, geografi og politiske strukturer. Men det finnes ingen medisinsk definert sykdom eller behandling som er unik for hele Syd-Amerika.

En "endangered species" är enligt medicinsk terminologi en art eller population av djur, växter eller andra levande organismer som är hotade av utrotning i ett visst geografiskt område. Detta kan bero på många olika orsaker, till exempel habitatförlust, föroreningar, klimatförändringar, överexploatering eller konkurrens med invasiva arter.

I flera länder, inklusive USA och Sverige, använder man sig av en officiell lista över hotade arter som förvaltas av myndigheterna. I USA är det Fisk-och Viltjägarnas Departement (US Fish and Wildlife Service) som ansvarar för att administrera och uppdatera den federala listan över hotade och hotade arter, medan Sveriges motsvarighet är ArtDatabanken.

Det är viktigt att bevara hotade arter eftersom de ofta har en viktig funktion i sina ekosystem och kan vara ett tecken på ett hälsosamt miljö. Dessutom kan de ha ett vetenskapligt, kulturellt eller ekonomiskt värde för människan.

Planetary evolution refers to the processes that have shaped the formation, development, and changes of a planet over time. This can include geological, chemical, atmospheric, and biological processes that have contributed to the formation of the planet's interior, surface, and atmosphere, as well as the emergence and development of life on the planet.

Planetary evolution is driven by various factors such as the planet's distance from its star, the composition and size of the planet, the presence or absence of a magnetic field, and the impact of celestial bodies. The study of planetary evolution involves the integration of various scientific disciplines, including geology, physics, chemistry, biology, and astronomy.

In the context of Earth's planetary evolution, it is understood to encompass the development of the planet from its formation about 4.6 billion years ago to its current state, including the emergence and evolution of life on Earth. This includes major events such as the formation of the oceans, the development of an oxygen-rich atmosphere, the emergence of complex life forms, and the impact of human activities on the planet's environment.

'Passeriformes' är en systematisk grupp inom djurvärlden, och den innehåller de flesta nu levande fågelarter. Denna ordning kallas ofta för tättingar eller sparvar på svenska. Tättingarna utmärks bland annat av att de har en speciell form på benet och foten, med fyra tår som pekar framåt och den bakre tån är riktad bakåt.

Tättingarna är en mycket artrik grupp, med över 6000 beskrivna arter. De förekommer över nästan hela jorden, från Arktis till Antarktis, och de kan hittas i en mängd olika habitat, inklusive skogar, gräsmarker, våtmarker och stadsområden.

Många tättingar är kända för sina sångförmågor och deras komplexa sociala beteende. De är också viktiga som pollinerare och spridare av frön i många ekosystem.

... na är närmast släkt med andfåglarna (Anseriformes). Tillsammans bildar de en systergrupp till alla andra nu levande ...
Man tror att detta är unikt inom ordningen Anseriformes. Efter häckningen genomgår den en ruggningsperiod då den blir ...
Ordning andfåglar (Anseriformes) Värnfåglar (Anhimidae) Skatgäss (Anseranatidae) Änder (Anatidae) syn. egentliga andfåglar ...
Donne-Goussé, C., V. Laudet, and C. Hänni (2002). A molecular phylogeny of anseriformes based on mitochondrial DNA analysis. ... Rapid and recent diversification patterns in Anseriformes birds: Inferred from molecular phylogeny and diversification analyses ...
Dos nuevos Anatidae (Aves, Anseriformes) del PLeistoceno inferior-medio de Argentina. Stvdia Geologica Salmanticensia 42: 81 - ...
Anseriformes). Australian Journal of Zoology 44(1): 47-58. doi:10.1071/ZO9960047 ^ Wetlands International 2002 Neville W Cayley ...
A molecular phylogeny of Anseriformes based on mito-chondrial DNA analysis. Mol. Phyl. Evol. 23: 339-356. ^ Gillham, E. and ...
Anseriformes). Australian Journal of Zoology, vol.44, nr.1, sid:47-58. doi:10.1071/ZO9960047 (sammanfattning) Steadman, David ...
doi:10.1071/ZO9960047 (HTML abstract) ^ Donne-Goussé, C., V. Laudet, C. Hanni (2002), A molecular phylogeny of Anseriformes ...
Anseriformes). Australian Journal of Zoology 44(1): 47-58. doi:10.1071/ZO9960047 (HTML abstract ^ Gonzalez, J., H. Düttmann and ... vilket i så fall skulle representera det mest drastiska exemplet på evolutionär adaptation inom hela ordningen Anseriformes. ...
Anseriformes). Australian Journal of Zoology 44(1): 47-58. DOI:10.1071/ZO9960047 (HTML sammanfattning) (Änder). ...
Anseriformes). Australian Journal of Zoology 44(1): 47-58. (Tadorninae). ...
Nuevo Anatidae (Aves: Anseriformes) del Plioceno de la región pampeana, Argentina. Bolletí de la Societat d'Història Natural de ...
Anseriformes) from Kauai, Hawaiian Islands" (PDF). Zootaxa (Auckland, New Zealand: Magnolia Press) 2296: sid. 47-67. http://www ...
... (Anseriformes) är en ordning fåglar, som innehåller cirka 150 arter med tre nu förekommande familjer: värnfåglar ( ... Andfåglarnas (Anseriformes) närmsta nu levande släktingar är hönsfåglarna (Galliformes) och dessa två grupper utgör en ... 2005) Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Anseriformes, 11 juni 2008. ... ORDNING ANSERIFORMES Familj Anhimidae - värnfåglar) Familj Anseranatidae - skatgås) Familj Anatidae Underfamilj Dendrocygninae ...
Ungarna kan direkt efter att de är kläckta springa runt precis som merparten av arterna inom ordningen Anseriformes. Ungarna är ... Anseriformes). Värnfåglarna består av tre arter fördelade på två släkten: Hornvärnfågel (Anhima cornuta) Tofsvärnfågel (Chauna ...
Den har då brutits ur familjen Anatidae till att bli den egna familjen Dendrocygnidae inom ordningen andfåglar (Anseriformes). ... Anseriformes), Australian Journal of Zoology, vol.44, nr.1, sid:47-58. doi:10.1071/ZO9960047 (HTML sammanfattning) Terres, John ...
Anseriformes)., Australian Journal of Zoology, vol.44, nr.1, sid:47-58. DOI:10.1071/ZO9960047 (HTML sammanfattning) (Änder). ...
Zelenkov, N. V.; Kurochkin, E. N. (2014). "Two new waterfowl species (Aves: Anseriformes) from the Upper Pleistocene of Yakutia ...
Zelenkov, N. V.; Kurochkin, E. N. (2014). "Two new waterfowl species (Aves: Anseriformes) from the Upper Pleistocene of Yakutia ...
... en är en distinkt medlem i ordningen andfåglar (Anseriformes) och föreslås en placering i den egna familjen ...
Anseriformes through Galliformes). Bulletin of the Florida State Museum 8(3): 195-335. PDF or JPEG fulltext Cracraft, Joel ( ...
Antonio Tagliacozzo (2002). "Exploitation of Anseriformes at two Upper Palaeolithic sites in Southern Italy: Grotta Romanelli ( ...
Anseriformes) och hönsfåglarna (Galliformes) de mest ursprungliga grupperna bland samtida fåglar, medan lommarna tillhör en mer ...
A molecular phylogeny of Anseriformes based on mitochondrial DNA analysis, Mol. Phylogenet. Evol. 23, 339-356. ^ Gonzalez, J., ...
... den grupp som bland annat omfattar Anseriformes) och övriga neognata fåglar skedde före Krita-Tertiär-utdöendet för cirka 65,5 ...
Hönsfåglarna är närmast släkt med andfåglarna (Anseriformes). Tillsammans bildar de en systergrupp till alla andra nu levande ...
Man tror att detta är unikt inom ordningen Anseriformes.[6] Efter häckningen genomgår den en ruggningsperiod då den blir ...
Anseriformes. Familj. Änder. Anatidae. Släkte. Heteronetta. Salvadori, 1865. Art. Svarthuvad and. H. atricapilla. ...
Anseriformes, Familj Anatidae, Underfamilj Anatinae, Tribus Mergini, Släkte Mergus ...
Man tror att detta r unikt inom ordningen Anseriformes.. Efter h ckningen genomg r den en ruggningsperiod d den blir flygof rm ...
All rights reserved. © LuontoPortti / NatureGate 2021 ...