Ett medel som används som substrat vid analys av kolinesteraser, särskilt för att särskilja olika enzymtyper.
Ett enzym som katalyserar omvandlingen av acetylkolin och vatten till kolin och acetat. Det förekommer i den grå nervvävnaden, i röda blodkroppar och i musklernas motoriska ändplattor. Reaktionen bryt er ned acetylkolin som frigjorts vid de neurohumorala kopplingarna och tillåter därmed att impulsöverföreingen återupprättas. EC 3.1.1.7.
EC 3.1.1.7 - 3.1.1.8.
Tetraisopropylpyrophosphamide (TIPP) är ett starkt, syntetiskt organofosfat förening som används som en kemisk intermediär inom organisk syntes. Det är ett lättflytande, färglöst och mycket giftigt ämne med starkt lukt. I kontakt med vatten eller fuktighet hydrolyseras det till isopropanol och difosforpentoxid, som båda är mycket reaktiva och skadliga. TIPP används ofta som en metyleringsagent i kemiska reaktioner, men på grund av dess höga toxicitet och förmåga att orsaka allvarlig hud- och slemhinnsburna behöver det hanteras med stor försiktighet.
Medel som hämmar kolinesteraser. Nervtransmittersubstansen acetylkolin hydrolyseras snabbt och inaktiveras av kolinesteraser. När kolinesteraser hämmas förstärks verkan av endogent acetylkolin vid kolinerga synapser. Kolinesterashämmare har omfattande klinisk användning för sin förmåga att öka den kolinerga effekten på mag-tarmkanalen, urinblåsan, ögat och skelettmusklerna; de används också för sin effekt på hjärtat och det centrala nervsystemet.
Tiokolin är ett enzymsystem som innehåller flera olika enzymkomplex, vilka tillsammans har till uppgift att bryta ned tyrosin, en av de 20 standardaminosyror som bygger upp proteiner, i vår kropp. Tyrosin är en så kallad aromatisk aminosyra och finns bland annat i proteinrika livsmedel som kött, ägg, fisk, mjölkprodukter och nötter.
En form av kolinesteras (EC 3.1.1.8).
Spjälkning av ett kemiskt ämne genom tillägg av en vattenmolekyl.
Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.
Substratspecificitet beteferrer sig inom farmakologi och enzymologi till den egenskap hos ett enzym eller en receptor där det endast binder till och katalyserar (eller påverkar) vissa specifika substanser, molekyler eller läkemedel, känt som substrat. Det innebär att en given enzymtyp endast är aktivt mot en begränsad grupp av kemiska föreningar som har en viss strukturell och kemisk likhet. Substratspecificiteten bestäms av enzymernas tredimensionella struktur och den del av substratmolekylen som interagerar med aktiva sitet på enzymet.

Acetyltiocolin är inte en etablerad medicinsk term. Det verkar som om du kan ha förväxlat det med acetylkolin, ett signalsubstans i nervsystemet hos djur. Acetylkolin fungerar som en neurotransmittor och spelar en viktig roll i kontrollen av olika kroppsliga processer, till exempel muskelaktivitet, hjärtfunktion och minnesbildning.

Sålunda är medicinska definitionen av acetylkolin följande:

Acetylkolin (ACh) är en signalsubstans som frigörs från nervändar vid synapser, det vill säga de smala gapen mellan nervecellerna där impulser överförs. ACh binder till receptorer på målcellen och orsakar en respons i form av en elektrokemisk signal som kan leda till muskelkontraktion, hjärtfunktion eller andra processer. ACh bryts ned av enzymet acetylkolinesteras (AChE) till de ingående ämnena acetat och kolin.

Acetylcholinesterase (AChE) er ein enzym som spesielt bryter ned neurotransmitteren acetylcholin i nervesystemet. Acetylcholin er ein viktig signalstoff for muskelaktivitet og kognisjon. AChE fungerer ved å avleire seg på synapser, steder der neuroner kommuniserer med hverandre eller med muskelceller. Når acetylcholin frigis i synapsen, binder det til reseptorer på den mottaende cellen og sier til den å aktiveres. AChE bryter ned acetylcholin i situasjonen slik at signalet ikke blir forstærkt eller forlengt, noe som kan føre til ubalanse i nervsystemet.

I medisinsk sammenheng er AChE viktig for å forstå og behandle en rekke medisinske tilstander, blant annet muskelrelaterte lidelser og neurodegenerative sykdommer som Alzheimers. Inhibitorer av AChE brukes som legemiddel i behandlingen av Alzheimers-sykdommen for å øke mengden acetylcholin i synapsene og forbedre kognisjonen.

'Kolinesteraser' er en gruppe enzymer som bryter ned (hydrolyserer) estere av kolin og acetat eller andre organiske syrer. Det mest kjente medlemmet i denne enzymgruppen er aketylkolinesterasen, som spesielt bryter ned neurotransmitteren acetylkolin i synapser i nervsystemet til kolin og acetat. Dette er viktig for å avslutte signaltransporten mellom nerveceller og muskelceller. Andre medlemmer av kolinesterasenymegruppen inkluderer butyrylkolinesterase og plasmalogkolinesterase, som har brett spektrum av substrater. Forstyrrelser i kolinesterasenivået kan føre til forskjellige medisinske tilstander, for eksempel myasthenia gravis, hvor aketylkolinesteraseaktiviteten er redusert og det fører til muskelsvakhet.

Tetraisopropylpyrofosfamid (TIPP) är ett starkt lösningsmedel och kemisk reagens som används inom organisk syntes. Det är en förening av fosfor, syre, kväve och kol samt isopropylgrupper. TIPP är inte en medicinsk substans och har inga godkända medicinska användningsområden.

En kolinesterashämmare är ett läkemedel som hämmar verksamheten hos kolinesteras, ett enzym som bryter ner signalsubstanser i nervsystemet, kända som acetylkolin. Genom att hindra nedbrytningen av acetylkolin kan kolinesterashämmare öka mängden tillgängligt acetylkolin och förbättra signalöverföringen i nervsystemet.

Dessa läkemedel används ofta för att behandla neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers sjukdom, där nivåerna av acetylkolin är låga. Kolinesterashämmare kan också användas för att behandla muskelspasticitet och glaukom. Exempel på kolinesterashämmare inkluderar donepezil, galantamin och rivastigmin.

Tiokolin är ett vitamin som tillhör gruppen lipidlösliga vitaminer, och är känt under vitaminet K. Det finns i två naturligt förekommande former: K1 (filoquinon) och K2 (menakinon). Tiokolin är viktigt för blodets koaguleringsförmåga eftersom det hjälper till att aktivera proteiner som behövs för att stänga sår och skapa blodproppar. Det produceras också i levern och kan lagras i fettvävnad. Födoämnen som är rika på tiokolin inkluderar grönkål, broccoli, brödkaka och ost.

Butyrylcholinesterase (BChE) er en slags kolinesterase, ein enzym som bryter ned esterbindninga i neurotransmittere som acetylcholin. BChE finns i høy kontraksjon i leveren og kan også funnes i andre deler av kroppen, inkludert hjernen og blodet.

BChE er relatert til, men skiller seg ut fra den mer velkjente aketylkolinesterasen (AChE), som spesielt bryter ned acetylcholin i nerv-muskel synapsa og i hjernen. BChE har en viss rolle i reguleringen av nervsystemet, men det er ikke fullstendig forstått hvor viktig denne rollen er.

BChE kan bli påvirket av forskjellige medisiner og stoffer, inkludert mange som brukes til å behandle demens og andre neurologiske tilstander. Forstyrrelser i BChE-aktiviteten kan også være forbundet med forskjellige sykdommer og tilstander, inkludert leverfeil og genetiske forandringer.

"Hydrolys" är ett medicinskt eller kemiskt begrepp som refererar till nedbrytning av en molekyl med hjälp av vatten. Detta sker ofta när en kemisk bindning mellan två substanser (som vanligtvis är proteiner, kolhydrater eller ester) bryts ner i två delar med hjälp av en vattenmolekyl. Denna reaktion resulterar i att den ena delen av molekylen får en extra hydroxylgrupp (-OH) och den andra delen får en extra väteatom (H+).

Processen kallas för "hydrolys" eftersom den innebär att en molekyl splittras upp ("lysis") med hjälp av vatten ("hydro"). Hydrolys kan ske spontant under specifika förhållanden, men kan också katalyseras med hjälp av enzym eller starka syror/baser.

I medicinen refererer kinetik specifikt till läkemedelskinetik, som är studiet av de matematiska modellerna som beskriver hur ett läkemedel distribueras, metaboliseras och utsöndras i en levande organism. Det finns fyra huvudsakliga faser av läkemedelskinetik:

1. Absorption (absorption): Hur snabbt och effektivt absorberas läkemedlet från gastrointestinal tract till blodomloppet.
2. Distribution (distribution): Hur snabbt och i vilken utsträckning fördelar sig läkemedlet i olika kroppsvävnader och vätskor.
3. Metabolism (metabolism): Hur snabbt och hur påverkar läkemedlets kemiska struktur i kroppen, ofta genom enzymer i levern.
4. Elimination (elimination): Hur snabbt och effektivt utsöndras läkemedlet från kroppen, vanligtvis via urin eller avföring.

Läkemedelskinetiken kan påverkas av många faktorer, inklusive patientens ålder, kön, genetiska variationer, lever- och njurfunktion samt andra läkemedel som patienten tar.

Substratspecificitet betegner i farmakologi og enzyms biokemi, hvilken type af substrat (den molekyle, der binder til enzymet) et specifikt enzym er i stand til at binde sig til og katalyse en reaktion med. Enzymer er biologiske katalysatorer, der accelererer kemiske reaktioner inden for levende organismer, og hver enzym har typisk en specifik substratspecificitet, der bestemmer, hvilken type af molekyler, den kan arbejde på.

Substratspecificiteten for et enzym kan være meget snæver, så det kun kan binde sig til én specifik molekyletype, eller den kan være bredere, så det kan binde sig til flere relaterede molekyler. Substratspecificiteten af et enzym kan blive fastlagt ved at undersøge, hvilke substrater det kan binde sig til og katalysere en reaktion med under specifikke betingelser.

Det er vigtigt at notere, at substratspecificiteten for et enzym ikke altid er absolut. I nogle tilfælde kan et enzym have en vis grad af fleksibilitet og være i stand til at binde sig til og katalysere reaktioner med substrater, der ikke er helt identiske med dets normale substrat. Dette kaldes undertiden for "promiskuitet" eller "krydsreaktivitet".

AcetylkolinesterasKolinesterashämmareButyrylkolinesterasAcetyltiokolinKolinesteraserKolinesterasaktiverande medelElectrophorus ...