Ett aminsocker som finns i kitin, cellmembran och glukosaminoglykaner (mukopolysackarider).
2-acetamid-2-deoxyglukopyranos. N-acetylderivatet av glukosamin.
Uridindifosfat N-acetylglukosamin (UDP-GlcNAc) är ett aktivt nucleotidsuger som spelar en central roll i processen med protein glykosylering, en posttranslationell modifikation av proteiner i cellen. Det utgör substrat för att överföra N-acetylglukosamin till asparaginrester på proteinkedjan, vilket är den första steget i syntesen av komplexa glykanstrukturer som katalyseras av enzymer i det endoplasmiska retiklet och Golgiapparaten. UDP-GlcNAc produceras från glukos-6-fosfat via flera steg som inkluderar acetylcoenzym A och uridintrifosfat som donorer av substrat.
Uridindifosfatsugar (UDP-sugar) är ett nukleotidsocker som spelar en viktig roll i cellens metabolism, särskilt inom glykosyleringsprocesser där kolhydrater kopplas till proteiner och lipider. UDP-sugaren består av en uridinmonofosfat (UMP) del som är kopplad till en sockerdel, ofta glukos eller galaktos. Denna molekyl fungerar som en donator av sockergrupper under biosyntesen av olika glykosider och proteoglykaner.
Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.
Encelliga, prokaryota mikroorganismer som i allmänhet har fast cellvägg, som förökar sig genom celldelning och som uppvisar i huvudsak tre former: rund, avlång eller stavliknande, och spiralform. Någr a arter har särskilda rörelseorgan, flageller.
En naturlig mukopolysackarid med hög viskositet och med omväxlande beta-(1-3)-glukuronid- och beta-(1-4)-glukosaminidbindningar.

Glukosamin är ett naturligt förekommande ämne i kroppen och utgör en grundläggande building block i kroppens ledvätska och brosk. Det är en aminosakhar som hjälper till att bygga och underhålla kollagen, ett protein som är viktigt för ledernas hälsa och flexibilitet.

Glukosamin förekommer naturligt i kroppen, men kan också tas in som dietary supplement. Det är vanligt förekommande som behandling för osteoartrit, en form av ledvärk orsakad av ledskador eller åldrande. Glukosamin har visat sig minska smärtan och förbättra rörligheten hos personer med lindrig till måttlig osteoartrit i låren och knäna, men det är inte klart om det verkar lika bra som traditionella smärtstillande läkemedel.

Glukosamin finns tillgängligt i flera former, inklusive glukosaminsulfat och glukosaminhydroklorid. Det finns också i kombination med andra ämnen som chondroitin och MSM (metylsulfonylmethan). Även om det inte finns några allvarliga biverkningar relaterade till glukosamintillskott, kan det orsaka milda mag- eller tarmrubbningar hos vissa individer. Det är också viktigt att notera att glukosamin inte är lämplig för veganer eftersom det vanligen utvinns från skal av krabbor, humrar och andra kräftdjur.

"Acetylglukosamin" er en organisk forbindelse som er en vesentlig building-blokk i kARBohydrater-baserte biomolekyler. Det er en aminosukker, også kalt en "hexosamin", som inneholder en funisjonell gruppe der et acetylgrupp (CH3CO-) er bundet til en carbonatom i en glukosamin-struktur. Acetylglukosamin er en viktig komponent i mange biologiske prosesser, blant annet som en del av hyaluronsyren og glykosaminglykaner, som er viktige for bindetiss, knorpeltiss og andre stoffer i kroppen. Det spiller også en rolle i celleværsprosesser som cellerekkognisering og -tilkobling.

Uridindifosfat N-acetylglukosamin, ofta förkortat UDP-GlcNAc, är ett viktigt mellansteg i några av de viktigaste glykosyleringsprocesserna i cellen. Det är en nukleotidssfär som består av en molekyl uridindifosfat (UDP) som är kovalent bundet till en monosackarid, N-acetylglukosamin (GlcNAc).

UDP-GlcNAc är en aktiv form av GlcNAc och fungerar som donator av glukosaminsyra i processen att bygga upp komplexa kolhydrater, såsom glykoproteiner och proteoglykaner. Dessa kolhydratstrukturer har en rad viktiga funktioner inom cellen, till exempel kan de vara involverade i cellytiska processer som cellytisk signalering, cell-cellinteraktioner och celldifferentiering.

Förändringar i nivåerna av UDP-GlcNAc har visats vara associerade med en rad olika sjukdomstillstånd, inklusive cancer, diabetes och neurodegenerativa sjukdomar.

Uridindifosfatsocker, även känt som UDP-glukos, är en organisk komponent som spelar en viktig roll inom cellmetabolismen. Det är en ester av fosforsyra, uridinmonofosfat (UMP) och glukos, vilket innebär att det består av två fosfatgrupperingar, en uridinmolekyl och en glukosmolekyl.

UDP-glukos fungerar som en aktiv donator av glukos till olika acceptorer i cellen, vilket är en viktig process för att bygga upp komplexa kolhydrater såsom glykogen och proteoglykaner. Dessa molekyler är viktiga för energilagring, cellytstruktur och intercellulär kommunikation.

I medicinskt hänseende kan störningar i UDP-glukosmetabolismen vara associerade med olika sjukdomstillstånd, såsom lever- och muskelsjukdomar, samt med förhöjd risk för diabetes.

"Encyclopedias are comprehensive reference works containing information on a wide range of topics. They are typically organized in alphabetical order and provide concise summaries of facts, concepts, and knowledge in various fields such as science, history, literature, philosophy, and arts. The principles behind the creation of encyclopedias include accuracy, objectivity, and authority, with contributions from experts in their respective fields. Encyclopedias serve as a valuable resource for researchers, students, and general readers seeking reliable information on a wide array of subjects."

Bakterier är en grupp encelliga, prokaryota mikroorganismer som saknar ett definierat cellkärnhus. De flesta bakterier består av en enda cell, men vissa former kan bilda filament eller kolonier. Bakterier har en stor variation i form och storlek, och de kan vara spiralformade, stavformade eller sfäriska (kallade cocci). De flesta bakterier är små, med en diameter på cirka 0,2-2 micrometer.

Bakterier har ett enkelt cellmembran som omger deras cytoplasma och en celldelningvävnad (septa) som delar cellen i två under celldelningen. De saknar också de komplexa organellerna som hittas i eukaryota celler, såsom mitokondrier, kloroplast och endoplasmatiskt retikulum.

Bakterier har en enkel genomorganisation med en cirkulär kromosom och ofta plasmider, små ringformade DNA-molekyler som kan överföras mellan bakterier. De reproducerar sig vanligtvis asexuellt genom celldelning, men vissa arter kan också använda sexuell reproduktion genom konjugation, transformation eller transduktion.

Bakterier förekommer överallt i naturen och är en del av de mikrobiella församlingar som finns på levande växter och djur, i jord, vatten och luft. De spelar en viktig roll i näringsomsättningen i ekosystem och kan också orsaka sjukdomar hos både människor och djur.

Hyaluronsyra är ett glycosaminoglykan, en typ av komplex kolhydratmolekyl, som naturligt förekommer i kroppen hos människor och djur. Den är en viktig beståndsdel i extracellulär matris, den stela vävnaden som omger celler, och har en rad funktioner.

Hyaluronsyra har förmågan att binda mycket vatten, vilket gör att den hjälper till att ge kroppens vävnader rörlighet, flexibilitet och hållbarhet. Den påverkar också cellernas beteende genom att interagera med cellreceptorer och reglera celldelning, migration och differentiering.

I kroppen finns hyaluronsyra i höga koncentrationer i brosk, hud, synögon, ledvävnad och annan mjuk vävnad. Den har visat sig ha en viktig roll i läkning av sår, skydda mot skador på ledvävnad och underlätta näringsupptagningen till celler.

I medicinskt hänseende används hyaluronsyra ofta som en del av behandlingar för ledsmärtor, speciellt i knäleden, där den injiceras direkt in i leden för att ersätta naturligt förekommande hyaluronsyra som kan ha brutits ned på grund av ålder, skada eller sjukdom. Den används också i kosmetisk medicin för att mjuka ut rynkor och öka hudens fuktighet.

... (förkortas NAG, eller GlcNAc) är ett derivat av monosackariden glukos. N-acetylglukosamin finns i många ... N-acetylglukosamin kan också komma att få medicinsk användning, då tester där det använts mot autoimmuna sjukdomar visat viss ... Utöver det kan N-acetylglukosamin polymeriseras med glukuronsyra för att bilda hyaluronsyra, en glykosaminoglykan. ...
Tillsatsen av N-acetylglukosamin till asparagin utförs av oligosackaryltransferasenzymer i endoplasmatiska nätverket. Denna ...
... byggs upp av N-acetylmuraminsyra och N-acetylglukosamin sammanlänkade av pentaglycinbroar (beta 1-4) med ...
I humana N-länkade glukaner är fukos oftast kopplad α-1,6 till den reducerande terminala β-N-acetylglukosamin. Fukos vid de ...
N-acetylglukosamin (förkortas NAG, eller GlcNAc) är ett derivat av monosackariden glukos. N-acetylglukosamin finns i många ... N-acetylglukosamin kan också komma att få medicinsk användning, då tester där det använts mot autoimmuna sjukdomar visat viss ... Utöver det kan N-acetylglukosamin polymeriseras med glukuronsyra för att bilda hyaluronsyra, en glykosaminoglykan. ...
N-acetylglukosamin (NAG) boostar även hudens kollagensyntes och skapar en bättre cellomsättning i epidermis, vilket kan ersätta ...
Sen hittade man också andra ämnen som sänkte kolesterolhalten i blodet. Men i samtliga fall kunde man inte se något samband med en eventuellt minskad dödlighet. Men just statiner verkade ha mindre biverkningar än tidigare hittade medel. Statiner sänker kolesterol genom att hämma enzymet HMG-CoA-reductase (samma enzym som tillverkar Q10).. I några studier som gjordes jämfördes statiner med placebo och då kunde man se efter några år att de som fått statiner hade färre hjärtinfarkter, men dödligheten föreföll vara fortfarande den samma i alla studier. Förutom i en enda studie (Scandinavian Simvastatin Survival Study eller 4S-studien) som påvisade en minskning på 4% bland dem som redan haft hjärtinfarkt tidigare. Statiner ökar dessutom risken för insjuknande i diabetes, med så mycket som 50 %. Antalet studier växer hela tiden, men samtidigt påverkas allt fler hjärtläkare av läkemedelsföretagen.. I höstas 2015 gick några danska forskare tillbaka till de alla gamla ...