Föreningar som uteslutande används för acetylering, oxidation och dehydrering, samt för modifiering av proteiner och enzymer.
Kemiska föreningar som erhålls genom borttagande av en vattenmolekyl från något ämne, isynnerhet en syra. Anhydrider av baser är oxider, och av alkoholer eter.
Bärnstensanhydrider, även kända som Amyl nitrit, är ett lättflyktigt läkemedel som tillhör gruppen bränslenedbrytande medel, och används primärt som smärtlindring och muskelavslappnande medel. Det är en kemisk förening av fem kolatomer, och inhalering av dess ångor orsakar en kraftig, tillfällig expansion av blodkärlen, vilket kan leda till ett sänkt blodtryck och ett ökat hjärtfrekvens. Bärnstensanhydrider är narkotikaklassade och används kliniskt i vissa fall, men missbrukas också som rekreationellt drog på grund av dess psykoaktiva effekter.
Anhydrider av ftalsyra. De kan substitueras på alla kolatomer. De har utbredd användning inom industrin och som reagens vid acylering av amino- och hydroxylgrupper.
Föreningar som används i kopolymeriseringsreaktioner, i Diels-Aldersyntesen, vid framställning av hartser, läkemedel och jordbrukskemikalier.
Bildande av acetylderivat.
Neutrala glykosfingolipider (NGSL) är en typ av glykolipid som innehåller en neutral sockergrupp kopplad till en ceramidbas. Ceramiden består av en fettsyra och en sphingosinmolekyl. NGSL delas in i fyra grupper baserat på deras sockerstruktur: globosider, lactosylceramider, gangliosider och fukosider. Dessa molekyler är viktiga för cellmembranens struktur och funktion, och har också visat sig spela en roll i cellytiska processer som signaltransduktion och celldelning. Anomalier i metabolismen av neutrala glykosfingolipider kan leda till olika arvsmassaburna sjukdomar, såsom Gaucher sjukan och Tay-Sachs sjukan.
Salt eller estrar av ättiksyra, där den yttersta väteatomen ersatts av en metall, som t ex kopparacetat Cu(CH3COO)2, eller en radikal, som t ex etylacetat CH3COOC2H5.
Metylmalanhydrider. Kemisk formel C5H4O3.
I en enkel medicinsk kontext kan 'kemi' definieras som studiet och användandet av kemiska substance och deras reaktioner för att förstå, behandla eller förebygga sjukdomar. Detta inkluderar bland annat utvecklingen av läkemedel, toxikologi och farmakokinetik. Kemi är en grundläggande vetenskap som är intimt förknippad med många aspekter av medicinen.
"Kemiska fenomen" refererar till de observationer och händelser som sker när materia bestående av atomer och molekyler interagerar på ett sätt som resulterar i förändringar orsakade av kemiska reaktioner, inklusive bildning och brytande av kemiska bindningar, förskjutningar i elektronfördelning och energiflyt.
En essentiell aminosyra. Den tillsätts ofta djurfoder.
Kromatografi på tunna lager av adsorbenter i stället för i kolonn. Det adsorberande medlet kan vara aluminiumoxid, kiselgel, silikater, träkol eller cellulosa.
Spektroskopimetod för mätning av det magnetiska momentet hos elementärpartiklar, så som atomkärnor, protoner eller elektroner. Tekniken har kliniska tillämpningar i form av NMR-tomografi (magnetisk resonanstomografi).
Tritium, symbolized as ^{3}H, is a radioactive isotope of hydrogen with a half-life of approximately 12.3 years. It consists of one proton and two neutrons in its nucleus. Tritium is commonly used in research and in the production of self-luminous compounds, such as in glow-in-the-dark watches and exit signs. When tritium decays, it emits a low-energy beta particle, which can be utilized in various applications, including nuclear medicine and scientific research. However, exposure to tritium should be limited due to its radioactive nature, as it can pose potential health risks if ingested, inhaled, or absorbed through the skin.

Acetic anhydride is a chemical compound with the formula (CH3CO)2O. It is the simplest acid anhydride and is commonly used as a reagent in organic synthesis. Acetic anhydride is a colorless, volatile liquid with a pungent, acrid smell. It is soluble in most organic solvents and has a wide range of uses in industry, including the production of cellulose acetate, drugs, and dyes.

In a medical context, acetic anhydride may be used as a reagent in the synthesis of certain pharmaceuticals or as a sterilizing agent for medical equipment. However, it is important to note that acetic anhydride is highly reactive and can cause burns and eye damage if mishandled. Therefore, it should be handled with appropriate personal protective equipment and proper ventilation.

'Anhydrid' är ett medicinskt terminologi som refererar till en substans som saknar vatten. Ordet 'anhydrid' kommer från de grekiska orden 'an-', som betyder "utan", och 'hydor', som betyder "vatten".

I kemisk terminologi refererar ett anhydrid ofta till en substans som bildats genom att två molekyler av en syrakomponent har förlorat en molekyl vatten. Exempelvis är acetanhydrid (C3H6O3) ett anhydrid av ättiksyra (C2H4O2), eftersom det bildats genom att två molekyler ättiksyra har förlorat en molekyl vatten.

I medicinskt sammanhang kan termen 'anhydrid' också användas för att beskriva ett läkemedel som saknar vatten, till exempel i form av ett torrt pulver eller tabletter.

I'm sorry for any confusion, but I believe there might be a typo in the term you're looking for. If you're referring to "Amber Hydrides," there is no exact medical definition for this term as it is more related to chemistry and paleontology.

However, I can tell you that amber is fossilized tree resin, and sometimes it contains organic inclusions, such as insects or plant material. In some cases, these inclusions may react with the amber over time, leading to the formation of so-called "amber hydrides." These are not to be confused with medical hydride compounds.

If you meant something else or need more information about a specific medical concept, please provide the correct term, and I will be happy to help.

'Ftalanhydrider' är ett samlingsnamn för ester som bildas när fosvinsyra (fosforpentoxid) reagerar med alkoholer och fenoler. De är vanligtvis vita, kristallina fasta ämnen som är lösliga i organiska lösningsmedel.

I medicinskt hänseende kan ftalanhydrider användas som plastifieringsmedel i läkemedelsbehållare och medicintekniska produkter. Några exempel på ftalanhydrider är diethylftalat (DEP) och dibutylftalat (DBP), vilka har använts som plastifieringsmedel i PVC-material.

Dessa ämnen har dock ifrågasatts på grund av möjliga hälsorisker, särskilt för fostrets utveckling. Ftalater kan ha estrogenliknande effekter och har visats orsaka skador på reproduktionssystemet hos djur i höga doser. Dessa risker är dock fortfarande under debatt och det finns också studier som inte funnit någon koppling mellan ftalater och hälsorisker hos människor.

Maleic anhydride är en organisk förening med formeln C2H2(CO)2O. Det är en vit, kristallinsk substans som sublimerar vid rumstemperatur och har en skarp, akridartad lukt. Maleic anhydrid är ett mellanprodukt inom kemisk industri och används för att producera en rad olika kemikalier, däribland polymerer, färgämnen och läkemedel.

Maleic anhydride är en konjugerad diketon som lätt undergår nucleofil addition och cyklisering. Detta gör det till en användbar byggsten i syntesen av komplexa organiska molekyler. När maleic anhydrid hydrolyseras bildas maleinsyra, en tvåbasisk dikarboxylsyra som är välkänd för sin förmåga att polimerisera till polymeren polymaleinsyra under vissa betingelser.

I medicinskt hänseende har maleic anhydride och dess derivat visat sig ha potential som läkemedel eller läkemedelsförstärkare i vissa applikationer. Till exempel kan maleic anhydride-baserade polymerer användas för att leverera protein- och peptidläkemedel till specifika mål i kroppen. Dessutom har vissa studier visat att maleic anhydride-baserade nanopartiklar kan ha farmakologiska egenskaper som gör dem användbara som läkemedel mot cancer och andra sjukdomar.

"Acetylering" er en biokjemisk prosess hvor en aketylgruppe (en organisk gruppe bestående av en carbonatom og tre hydrogenatomer, symbolisert som -COCH3) blir bunden til et protein eller en annen molekyl. Denne reaksjonen foretar seg ofte i biologiske systemer av en gruppe enzymer kalt "aketyltransferaser".

I medisinsk sammenhengg er acetylering en viktig modifikasjonsprosess som kan påvirke proteins funksjon og stabilitet. For eksempel kan histonproteiner i cellekernen aktyleres, hvilket fører til endringer i strukturen og funksjonen av kromosomene og kan regulere genuttrykk. Andre typer av proteiner kan også aktyleres for å regulere deres aktivitet, inkludert enzymer, reseptorer og transkripsjonsfaktorer.

Feilregulering av acetyleringsprosessen har vært knyttet til ulike sykdommer, inkludert kraftig endring i aketylasjonsmønsteret som kan føre til kreftutvikling og progresjon.

Neutrala glykosfingolipider (NGSL) är en typ av glykolipid som innehåller en neutral sockergrupp kopplad till en ceramid-lipid. De består av en enkel sockerkedja som inte innehåller några negativt laddade kolhydratgrupper, till skillnad från gangliosider som är en annan typ av glykolipid med en negativt laddad sockergrupp.

NGSL delas vanligen in i tre kategorier baserat på antalet sockermolekyler de innehåller: monosialosgangliosider (GM), disialosgangliosider (GD) och trisialosgangliosider (GT). Dessa molekyler är viktiga beståndsdelar av cellmembranen och har en rad funktioner, inklusive att agera som receptorer för olika signalsubstanser och att hjälpa till att reglera cellytiska processer som celldelning och apoptos.

Abnormaliteter i metabolismen av neutrala glykosfingolipider kan leda till olika ärftliga sjukdomar, såsom Gaucher sjukdom, Fabry sjukdom och Niemann-Pick sjukdom. Dessa sjukdomar orsakas vanligen av defekter i enzymer som behövs för att bryta ned dessa molekyler korrekt.

'Acetate' er en organisk forbindelse der består af en carbonatom, to syregrøruppementer (-COOH) og tre hydroxylgrupper (-OH). Det er også kendt som et 'surt esther', da det har egenskaber fra både en carboxylsyre og en alkohol.

I medicinsk sammenhæng, kan acetat henvise til forskellige ting, herunder:

1. Et salt eller ester af eddikesyre (acetic acid).
2. En intravenøs løsning af natriumacetat, der bruges til at behandle syre-base-forstyrrelser i kroppen.
3. En type kontaktlinseløsningsmiddel, der indeholder en acetatbuffer for at hjælpe med at regulere pH-værdien på øjet.
4. Et lokalbedøvelsesmedie, der anvendes før små kirurgiske indgreb.
5. En type bindemiddel, der bruges i operationssuturer til at lukke sår.

Det er vigtigt at notere, at betydningen af 'acetat' kan variere alt efter konteksten, så det er altid en god ide at undersøge specifikt hvad der menes i en given medicinsk sammenhæng.

Citraconsyreanhydrid, även känt som citrakonsyraanhydrid eller CCA, är en organisk förening med formeln (CH3CO)2C=O. Det är ett anhydrid av α-aminoläkringsyra (citrakonsyra), och det kan bildas genom att dehydratisera två molekyler citrakonsyra.

Citrakonsyreanhydrid är en reaktiv förening som används som en akrylsyreäldring i polymerkemi, samt som en intermediär i organisk syntes för att skapa andra kemiska föreningar. Det är ett vitt till gulaktigt pulver som är lösligt i organiska lösningsmedel, men inte i vatten.

I medicinsk kontext har citrakonsyreanhydrid inte direkt använts som en läkemedelsbehandling. Däremot kan det ha potentialen att användas som ett kirurgiskt adjuvans för att underlätta bindning av implantatmaterial till benvävnad, men forskningen pågår fortfarande inom detta område.

'Kemi' som ämne inom medicin definieras ofta som läran om de grundläggande principerna för interaktioner mellan kroppens molekyler och substanser från utsidan. Det inkluderar studiet av läkemedelsverkan, farmakokinetik (vad som händer med ett läkemedel i kroppen), toxicitet och farmakodynamik (hur läkemedlet påverkar kroppens funktioner). Kemiska processer är viktiga för att förstå hur olika läkemedel fungerar, hur de bryts ned och elimineras från kroppen, samt hur de kan interagera med varandra eller med kroppens egna molekyler.

'Kemiska fenomen' refererar till de observationer och händelser som sker när kemiska substance, molekyler eller atomer interagerar med varandra genom kemiska reaktioner. Det kan inkludera bildning av nya kemiska bindningar, ändringar i fysiska egenskaper hos de involverade substanserna och energiflyt. Exempel på kemiska fenomen är syra-basreaktioner, oxidation-reduktion (redox)reaktioner, formation av kolloider och polymerisation.

'Lysin' er en type aminosyre som er essensiell for mennesker, det betyr at kroppen ikke kan produsere den selv og den må derfor tilføres gjennom kosten. Lysin spiller en viktig rolle i produksjonen av kollagen, en strukturell proteinskjemakke som er viktig for styrken og integriteten til huden, knoklene, blodkarrene og andre bindivisjevev. Det er også involvert i absorbsjonen av calcium, noe som er viktig for helse og styrke i knoklene. Lysin er en polar, alifatisk aminosyre med en lengre hydrokarbonkjede og en positivt ladet amino-gruppe. Den finnes naturligvis i mange matvarer som kjøtt, fisk, egg, bærtanter, ost og visse grønnsaker.

Tunnskiktskromatografi (Thin Layer Chromatography, TLC) är en enkel, känslig och relativt billig metod inom analytisk kemi för att separera, identifiera och/eller bestämma koncentrationen av olika komponenter i en heterogen blandning.

I tunnskiktskromatografi appliceras ett litet volymprover av den undersökta blandningen, ofta upplöst i ett lösningsmedel, i ena änden på ett plana, porösa och inaktiva adsorbensskikt, som exempelvis silikadioxid eller aluminiumoxid, som är applicerat på en glasskiva eller en plastplatta.

Efter applicering av provet tillsätts ett litet volymprover av det mobila lösningsmedlet i den andra änden av skiktet. Lösningsmediet transporterar sedan de olika komponenterna i blandningen uppåt skiktet genom kapillärkrafter, där varje komponents rörlighet beror på dess specifika interaktion med adsorbensskiktet och lösningsmedlet. Komponenter som har en starkare interaktion med adsorbensskiktet får en lägre rörlighet och separeras därför från komponenter med en svagare interaktion, vilka istället får en högre rörlighet.

Efter separationen av de olika komponenterna i blandningen kan dessa identifieras och/eller kvantifieras genom att jämföra deras rörelsemönster (Rf-värden) med referensstandarder eller genom spektroskopiska metoder, som exempelvis UV/VIS-spektroskopi eller fluorescensdetektion.

Tunnskiktskromatografi är en användbar metod för att snabbt och enkelt screena och identifiera okända komponenter i en blandning, samt för att kontrollera renhet och koncentration av kända substanser.

Magnetisk resonansspektroskopi (MRS) är en icke-invasiv teknik som används inom medicinen för att mäta och kartlägga metaboliska förekomster i levande vävnad. Den bygger på principen om magnetisk resonans, där atomkärnor, vanligtvis vätekärnor (protoner), exciteras med hjälp av en stark magnetisk fält och radiofrekventa vågor. När atomen återvänder till sin grundtillstånd ger den ifrån sig en signalsignal som kan analyseras för att ge information om de kemiska föreningarna i närheten. I en MRS-undersökning fokuserar man på metaboliter, det vill säga små molekyler som är involverade i cellens metabolism.

MRS kan användas för att diagnostisera och monitorera olika sjukdomstillstånd, till exempel cancer, demens, epilepsi, stroke och neuropsykiatriska störningar. Den kan ge information om förändringar i metabolismen som kan vara specifika för en viss sjukdom eller ett visst tillstånd. MRS används ofta tillsammans med magnetresonanstomografi (MRT) och kan ge kompletterande information om strukturella och funktionella aspekter av vävnaden.

Tritium, som också kallas treslavon, är en radioaktiv isotop av väte. Den har ett neutron till skillnad från den vanligaste isotopen av väte, protium, som saknar neutroner. Tritiums atomkärna innehåller en proton och två neutroner, vilket gör att det totalt finns tre nukleona (protoner + neutroner) i tritiumkärnan.

Tritium har en halveringstid på ungefär 12,3 år, vilket betyder att efter denna tid har hälften av ett given antal tritiumatomer sönderfallit till helium-3 och en elektron (beta-partikel). Tritium används inom olika områden, bland annat inom energiproduktion, medicinsk diagnostik och i militära tillämpningar.

The Dipole Moment and Relaxation Times of Acetic Anhydride and the Rotation of its Acetyl Groups (akademisk avhandling, 1954) ...
The Dipole Moment and Relaxation Times of Acetic Anhydride and the Rotation of its Acetyl Groups (akademisk avhandling, 1954) ...