I medicinska sammanhangen kan "Vårdare-familjerelationer" definieras som de interpersonella relationerna och kommunikationsmönstren mellan vårdpersonalen (sjuksköterskor, läkare, terapeuter med mera) och patientens familjemedlemmar. Dessa relationer är av stor betydelse för den medicinska vården eftersom de kan påverka patientens välbefinnande, tillit till vården och samarbetsvilja, vilket i sin tur kan ha en direkt påverkan på behandlingsresultaten.

En god vårdare-familjerelation kännetecknas av ömsesidig respekt, ärlighet, transparens och ett stort fokus på att uppfylla patientens önskemål och behov. Vårdpersonalen bör vara medveten om att familjemedlemmar kan ha olika känslor, behov och reaktioner under sjukdoms- eller skadeprocessen, och att det är viktigt att stötta och kommunicera effektivt med dem för att uppnå de bästa möjliga utgångarna för patienten.