"Tjänstefel" (engelska: "Alternation of healthcaregiver's attention") är ett samlingsbegrepp för oönskade händelser eller incidenter som orsakas av en brist på uppmärksamhet, sinnesförvigringar eller förväxlingar hos den personlig som ger vård. Det kan exempelvis handla om att ge patienten fel medicin, fel dos, missa en given medicin eller att glömma bort att utföra en viss procedur. Tjänstefel kan leda till allvarliga konsekvenser för patientens hälsa och säkerhet.

'Forskningsfusk' (engelska: "research misconduct") är ett allvarligt etiskt problem inom forskningsvärlden som innebär att forskare vårdslöst eller avsiktligt hanterar data, publicerar falska eller fabricerade resultat, plagierar andras arbeten eller deltar i otillbörliga publikationspraktiker. Det kan även innefatta att undanhålla information som är viktig för att korrekt tolka forskningsresultaten.

Detta undergräver tillitens grundvalar till vetenskapen och kan leda till allvarliga konsekvenser, inte minst för de individer som på olika sätt drabbas av felaktiga forskningsresultat. Forskningsfusk kan också leda till att forskare riskerar att bli av med sin anställning, misskrediteras inom forskningssamfundet och i värsta fall få sitt arbete ogiltigförklarat.

Det är viktigt att alla forskare följer de etiska riktlinjerna och goda vetenskapliga praktiker som gäller inom deras respektive områden, för att upprätthålla integriteten i forskningen och säkerställa att resultaten är korrekta och reproducerbara.

A retraction of a publication in the medical field is a formal notice issued by the publisher or the journal editors to withdraw an article that has been previously published. This action is taken when serious concerns are identified regarding the integrity, validity, or reliability of the research findings or the ethical conduct of the study.

Retractions can occur due to various reasons, such as:

1. Data fabrication or falsification: Instances where data has been manipulated, invented, or altered to support the research conclusions.
2. Plagiarism: Using someone else's work or ideas without proper attribution or permission.
3. Redundant publication: Publishing the same research in multiple journals without appropriate cross-referencing or consent from the editors of those journals.
4. Unethical treatment of study participants or subjects: Violation of ethical guidelines, such as obtaining informed consent, ensuring confidentiality, and minimizing harm to participants.
5. Misconduct or honest errors: Identification of significant errors that fundamentally affect the conclusions drawn from the research, or misconduct during the research process.

Retractions aim to maintain the integrity and credibility of the scientific record by alerting readers to problematic publications and preventing their further citation or use in research and clinical practice. Retracted articles are typically marked as such in the journal's online database and may include a statement explaining the reasons for retraction.

The United States Office of Research Integrity (ORI) är en federal myndighet som sorterar under USA:s Department of Health and Human Services. ORI har till uppgift att övervaka och främja forskningens integritet inom den biomedicinska forskningen som finansieras av offentliga medel från den federala statsmakten i USA.

ORI definierar sig självt som följer: "The Office of Research Integrity promotes integrity in biomedical research through prevention, detection, and resolution of research misconduct and other activities that undermine the trustworthiness of research." (Översättning: ORI främjar integritet inom biomedicinsk forskning genom förebyggande, upptäckt och lösning av forskningsfusk och andra aktiviteter som undergräver förtroendet för forskningen.)

Kopierat från: (senast besökt 2023-03-15)

Den medicinska termen "dubbelpublicering" (engelska: "dual publication") refererar till en situation där samma forskningsresultat publiceras i två eller flera olika tidskrifter eller publikationskanaler. Detta är generellt sett att undvika eftersom det kan leda till onödigt repeterande av information, missbruk av forskningspublikation och kan ifrågasättas etiskt.

Det finns två huvudsakliga typer av dubbelpublicering:

1. Självdubbelpublicering (engelska: "self-plagiarism"): Detta innebär att en forskare återanvänder stora delar av sin egen tidigare publicerade forskning i ett nytt verk utan att citera sig själv korrekt.
2. Fullständig dubbelpublicering (engelska: "full dual publication"): Detta innebär att samma originalforskningsartikel publiceras i sin helhet i två eller flera tidskrifter utan att citera den ursprungliga publikationen.

För att undvika dubbelpublicering rekommenderas forskare att alltid följa de etiska riktlinjerna för publicering och att vara transparenta om när de delar sina resultat i flera konferenser, arbetspapper eller tidskriftsartiklar. Det är viktigt att specificera i varje publikation hur resultaten är relaterade till tidigare publikationer och att ange korrekta referenser till dessa.

"Redaktionspolicy" är ett begrepp inom journalistik och publicering som refererar till de riktlinjer och principer som styr hur information produceras, bearbetas och presenteras för en publik. I en medicinsk kontext kan en redaktionspolicy innehålla följande aspekter:

1. Kvalitetssäkring: Garantier för att all information är korrekt, opartisk och baserad på vetenskapliga bevis. Detta kan uppnås genom att använda sig av källkritik, peer review och andra metoder för att säkerställa informationens tillförlitlighet.
2. Transparens: Fullständig och ärlig information om källor, finansiella intressen och eventuella konflikter som kan påverka innehållet.
3. Etik: Respekt för patienternas integritet, skydd av personliga identifikationsuppgifter och en policy för att hantera etiska frågor som kan uppstå i samband med publiceringen av medicinsk information.
4. Aktualisering: En policy för att regelbundet granska och uppdatera informationen för att säkerställa att den är aktuell och korrekt.
5. Utbildning: Säkerställande av att redaktörer och skribenter har tillräcklig kunskap och kompetens inom området de publicerar information om.
6. Jämförbarhet: En policy för att jämföra olika behandlingsalternativ och ge en objektiv bedömning av deras för- och nackdelar.
7. Patientinriktning: En policy för att se till att informationen är lättförståelig, relevant och användbar för patienter och allmänheten.

En redaktionspolicy kan hjälpa till att säkerställa att medicinsk information är tillförlitlig, opartisk och användbar för patienter, läkare och andra intressenter.