Tetraklordibensodioxin (TCDD) är ett extremt giftigt ämne som tillhör gruppen poliklorerade bifenyldioxiner (PCDD). Det är en organisk förening som bildas som en biprodukt vid vissa typer av industriella processer, såsom klorinering av trä och pappersmassa, förbränning av organiskt material i närvaro av klor och syntes av klorerade herbicider. TCDD är ett persistenter miljögifta som kan ansamlas i djurs och människors fettvävnader och kan orsaka allvarliga hälsoproblem, även vid låga koncentrationer.

TCDD är känt för att vara en potent cancerframkallande substans och har också visat sig ha negativ inverkan på reproduktionen, utvecklingen, immunförsvaret och störanden av hormonsystemet hos djur. Människor kan exponeras för TCDD genom att äta föda som innehåller spår av ämnet eller genom andning av kontaminerad luft.

Det är värt att notera att TCDD och andra PCDD-föreningar har blivit klassificerade som cancerframkallande för människor av Internationella cancerforskningsagenturen (IARC), en del av Världshälsoorganisationen (WHO).