Propaganda kan definieras som systematisk kommunikation av information, idéer, eller föreställningar med avsikt att påverka mottagarens attityder, övertygelser och handlingar i en viss riktning. Propaganda använder ofta emotiva appealer, enkel spretxt, repetition och andra retoriska tekniker för att överbevisa eller manipulera sin publik. Den kan förekomma inom flera olika kontexter, inklusive politik, affärer, religion och media, och kan vara både etisk och oetisk beroende på syfte och metoder.

Collegial review within research, även känt som peer review, är ett system där forskares arbeten granskas och bedöms av andra experter inom samma ämnesområde. Detta görs vanligtvis i syfte att säkerställa forskningens kvalitet, tillförlitlighet och relevans.

Under en kollegial granskning granskar en eller flera peer (jämnåriga) forskares manuskript, experiment, teorier eller andra forskningsresultat. De letar efter fel, brister i metodologi, otillräckliga referenser och andra problem som kan påverka forskningens giltighet och värde. Granskarna ger sedan tillbaka sina kommentarer och rekommendationer till författaren eller forskningsgruppen, som kan antingen justera sitt arbete eller försvara sina metoder och slutsatser.

Collegial granskning är en etablerad praxis inom forskarvärlden och anses vara ett viktigt verktyg för att upprätthålla höga standarder inom akademisk forskning. Det hjälper också till att identifiera och undvika eventuella fel eller osanningar i publicerade studier, vilket kan ha stor betydelse för den vetenskapliga processen som helhet.