N-Nitrosopyrrolidin (NPu) är ett kändt cancerogent ämne som tillhör N-nitrosoföreningarnas klass. Det bildas genom nitrosation av sekundära aminer och kan förekomma naturligt i vissa livsmedel, såsom bacon, gersten och ost, eller kunna bildas under matlagning vid höga temperaturer. NPu är en lättflyktig vätska med svagt luktande doft och är löslig i vatten och organiska lösningsmedel. Den kan orsaka skada på DNA, RNA och proteiner, vilket kan leda till cellskador och cancer.

Nitrosaminer är en grupp kemiska föreningar som bildas när sekundära aminer reagerar med nitrit under vissa förhållanden, särskilt vid höga temperaturer. De flesta nitrosaminerna anses vara cancerogena och kan bildas i vissa livsmedel under till exempel rökning eller stekning av kött. Nitrosaminer finns också i tobaksrök och kan på så sätt orsaka cancer i andningsorganen.

Aroclor är ett varumärke för en serie poliklorerade bifenyler (PCB) som tillverkades av Monsanto Company. PCB är en grupp av kemiska föreningar som har använts i industriella och kommersiella produkter, såsom transformatorolja, hydraulikolja och elektrisk isolering, på grund av deras icke-brännbara, isolerande och kemiskt stabila egenskaper.

Aroclor föreningar är blandat av olika mängder klorgenerade bifenylmolekyler, och de klassificeras vanligtvis efter deras medelvärde av klorgenering i procent, till exempel Aroclor 1242 eller Aroclor 1260.

PCB är mycket resistiva mot nedbrytning och kan ansamlas i levande vävnader, vilket har lett till att de betraktas som en miljögifta och har förbjudits i många länder.

Dimetylnitrosamin (DMAN) är en kemisk förening som tillhör klassen N-nitrosaminer. Det är en potent cancerframkallande substans som bildas vid vissa former av livsmedelsförädling, exempelvis när proteinrik mat utsätts för höga temperaturer under längre tid, såsom vid rökning eller grillning av kött. DMAN kan också bildas i kroppen som en biprodukt vid nedbrytningen av vissa läkemedel och ämnen i tobaksrök. Den kan orsaka skada på lever, lungor, njurar och mag-tarmsystemet och anses vara cancerframkallande för människor.

Biotransformering är en process där ett kemiskt ämne, till exempel en läkemedelssubstans, omvandlas till ett nytt ämne inom en levande organism, vanligen genom en biokemisk reaktion. Denna process katalyseras ofta av enzymer och sker i cellernas cytoplasma, mitokondrier eller i andra subcellulära kompartment. Biotransformeringen kan resultera i att ämnet blir mer vattenlösligt och därmed lättare utsöndras från kroppen, eller också kan det bildas nya aktiva metaboliter med egna farmakologiska effekter. Processen är viktig för att reglera läkemedelskoncentrationen i kroppen och minska toxiciteten av främmande ämnen.

"Hydroxylering" är ett begrepp inom biokemi och betecknar den process där en hydroxylgrupp (-OH) adderas till ett molekyllärt substraat. Denna reaktion katalyseras ofta av enzymer som kallas hydroxylaser. Hydroxylering är en vanlig modifieringsreaktion inom levande system och kan ha betydelse för en rad olika biologiska processer, till exempel metabolismen av vissa hormoner och signalsubstanser samt nedbrytningen av främmande ämnen som läkemedel eller giftiga substanser.

F344 är en typ av laboratorieratt som använts vid forskning och är känd för sin relativt låga genetiska variation jämfört med vilda råttor. Denna specifika typ av F344-rätt är inavlad, vilket betyder att den har blivit avlade under många generationer i ett kontrollerat laboratoriemiljö för att uppnå en hög grad av genetisk konsekvens. Denna standardiserade genetiska bakgrund gör det möjligt att reducera individuella variationer och på så sätt underlätta reproducerbarhet och jämförelser mellan olika studier.

Det är värt att notera att F344-råttor är en vanlig typ av laboratorieratt, men det finns andra typer också som används beroende på forskningsbehov. Varje rätttyp har sina egna specifika drag och fördelar, så valet av rätttyp beror ofta på vilka specifika frågor eller hypoteser som undersöks i en viss studie.

Levermikrosomer är en typ av cellstruktur i levern som består av cellorganeller, specifikt endoplasmatiskt retikulum (ER) och mitokondrier. De är involverade i det leverns funktioner, inklusive metabolismen av läkemedel och toxiner. Mikrosomen är rika på enzymer som kan modifiera och bryta ned kemiska föreningar, såsom cytochrom P450-enzymkomplexet, vilket gör dem viktiga i farmakokinetiken av läkemedel.