"Multiple chemical sensitivity" (MCS) är ett kontroversiellt och odefinierat medicinskt tillstånd som sägs orsakas av en persons känslighet för låga nivåer av kemiska substanser i miljön. Personer med MCS påstår sig uppleva symptom som huvudvärk, trötthet, yrsel, andningssvårigheter och hudirritation när de exponeras för vad de anser vara orsakande substanser, som till exempel parfymer, rengöringsmedel eller kemikalier i byggmaterial.

Det saknas dock vetenskapligt stöd för att MCS är en specifik medicinsk diagnos och det finns inga etablerade diagnostiska kriterier eller behandlingsmetoder. Några experter anser att symptomen istället kan bero på andra orsaker, som exempelvis ångest eller andra psykiatriska tillstånd. Därför är det viktigt att undersöka och behandla alla potentiella orsaker till en persons symptom innan man ställer en diagnos av MCS.

Miljösjukdomar är sjukdomar som orsakas eller förvärras av exponering för skadliga miljöfaktorer, såsom luft-, vatten- eller markföroreningar, lärmiljö, elektromagnetisk strålning eller klimatförändringar. Exempel på miljösjukdomar inkluderar lungcancer orsakad av tobaksrök, astma orsakad av luftföroreningar, ledvattningsskador orsakade av blyexponering och tropiska sjukdomar som sprids via myggor eller andra insekter som har ökat i frekvens på grund av klimatförändringar. Preventiva åtgärder för att minska exponeringen för skadliga miljöfaktorer och att förbättra allmänna hälsoprogram är viktiga strategier för att förebygga och hantera miljösjukdomar.

Environmental medicine (miljömedicin) är ett medicinskt specialområde som undersöker och hanterar hälsoproblem som orsakas eller förvärras av exponering för skadliga miljöfaktorer. Detta kan inkludera luft-, vatten- eller markföroreningar, kemikalier, fysisk strålning och biologiska agenter som mikroorganismer och allergeni.

Miljömedicinen undersöker hur dessa exponeringar kan påverka den individuella hälsan och utvecklar strategier för att förebygga, behandla och rehabilitera miljörelaterade sjukdomar. Detta kan innebära att arbeta tätt med andra specialistområden som toxicologi, epidemiologi, ockupationell hälsovård och offentlig folkhälsa för att bedöma risker och skydda den allmänna populationen.

Exempel på sjukdomar eller tillstånd som kan ingå i miljömedicinen är allergier, astma, neurologiska skador, reproduktiva problem, cancer och andningssjukdomar.

Sjukhusinfektion, eller "sjuka hus-syndrom", är ett samlingsbegrepp för infektionssjukdomar som sprids och cirkulerar inom sjukvårdsinstitutioner, såsom sjukhus och äldreboenden. Det kan orsakas av bakterier, virus, svampar eller parasiter. Infektionerna kan vara associerade med enheter för akut vård, intensivvård, operationsavdelningar, onkologi och hematologi, geriatriska enheter och pediatriska enheter.

Sjukhusinfektioner kan överföras via direkt personligt kontakt, indirekt via kontaminerade ytor eller utrustning, eller via luften (t.ex. luftburen transmission). Vanliga infektioner inkluderar urinvägsinfektioner, lunginflammation, blodstreaminfektioner och sårinfektioner.

För att förebygga sjukhusinfektioner används strikta hygienregler, isolering av smittskyddsklasserade patienter, antibiotikastyrning och regelbundna miljöreningar.

Environmental care, även kallat miljövård eller miljöskydd, är ett samlingsbegrepp för aktiviteter och åtgärder som syftar till att skydda, vårda och förbättra miljön. Det innefattar att minska eller eliminera negativa påverkan från mänsklig verksamhet på naturen och hälsan hos levande varelser, inklusive människor.

Miljövård kan omfatta en rad olika aspekter, till exempel att:

* Minska luft-, vatten- och markföroreningar
* Skydda naturresurser som mark, vatten och biologisk mångfald
* Förhindra klimatförändringar genom att minska utsläpp av växthusgaser
* Främja hållbara livsstilar och produktionssätt
* Följa och efterlev miljölagar och regler

Miljövård är en viktig del av den offentliga hälsovården, eftersom en skadad eller utsatt miljö kan ha negativa konsekvenser för människors hälsa.

Psykosomatiska sjukdomar är ett samlingsbegrepp för sjukdomar där det finns en tydlig inverkan mellan psykiska faktorer, som stress, trauma eller personlighetsdrag, och kroppsliga symptom. Det vill säga, att dessa sjukdomar orsakas eller underhålls av en kombination av psykiska och sociala faktorer snarare än enbart biologiska faktorer. Symptomen kan variera mycket, men de inkluderar ofta smärtor, trötthet, mag-tarmproblem, hudutslag eller andningssvårigheter, som inte har någon klar organisk orsak. Behandlingen av psykosomatiska sjukdomar kan innebära både medicinska behandlingar för att lindra de kroppsliga symptomen och psykoterapi för att adressera de underliggande psykiska faktorerna.

'Persian Gulf Syndrome' är ett kontroversiellt och inte allmänt erkänt medicinskt tillstånd som påstås drabba soldater som tjänstgjort i Persiska viken under Gulfkriget 1990-1991. Symptomen kan variera, men de vanligaste inkluderar trötthet, muskel- och ledsmärtor, sömnsvårigheter, minnesförlust och koncentrationssvårigheter.

Det saknas dock vetenskapliga bevis som stödjer att det verkligen existerar ett sådant syndrom, och många experter anser att symptomen istället kan bero på andra orsaker, till exempel stress, trauman eller andra medicinska tillstånd. Därför är 'Persian Gulf Syndrome' inte erkänt som en egen diagnos inom den etablerade medicinen.

Toluen, också känd som metylbensen eller fenylmetan, är ett organisk förening som tillhör bensengruppen. Det är en klar, färglös vätska med en distinkt söt doft som påminner om bensin.

Toluen är en aromatisk kolväte och består av en bensenring som har en metylgrupp (CH3) bundet till den. Det är lösligt i etanol, diethyleter och aceton och är olösligt i vatten.

Toluen används ofta som lösningmedel inom industrin och förekommer naturligt i kolväteblandningar som utvinns från petroleum. Det kan också bildas som en biprodukt vid framställning av andra kemikalier.

I medicinsk kontext kan toluen vara skadligt om man exponeras för det i höga koncentrationer eller över längre tider. Det kan orsaka neurologiska symtom som yrsel, huvudvärk, trötthet och minnesförlust, samt andnings- och hjärtsystemssymtom. Kronisk exponering kan leda till skada på levern och njurarna.

I medicinsk kontext, betyder "kontrollerad miljö" en plats eller omgivning som är designad, byggd och underhålls för att minimera exponeringen för skadliga faktorer som mikroorganismer, partiklar, kemiska ämnen eller fysisk strålning. Den kontrollerade miljön upprätthålls genom att använda speciella system och procedurer för att reglera luftkvalitet, temperatur, fuktighet, ljudnivåer och andra miljöfaktorer som kan påverka hälsa och komfort. Exempel på kontrollerade miljöer inkluderar operationssalar, isoleringsrum, laboratorier och rena rum. Kontrollen av miljön är viktig för att skydda patienter, personal och forskningsmaterial från infektioner, skador eller andra hälsorisker.