Metylmannosider är ett slags sönderfallsprodukt som bildas när hemoglobin, det protein i röd blodkroppar som transporterar syre, bryts ned. När röd blodkroppar blir äldre och usela bryts de ned av cellsystemet i kroppen, och deras beståndsdelar återanvänds eller elimineras.

Metylmannosiderna är specifika sönderfallsprodukter som bildas när en viss typ av socker, mannosen, som finns i hemoglobinet, modifierats med en metylgrupp (en kemisk grupp bestående av en kolatom och tre väteatomer). När röd blodkroppen bryts ned avgår dessa metylmannosider med urinen.

Ökade nivåer av metylmannosider i urinen kan vara ett tecken på ökat antal äldre eller usela rödblodskroppar, vilket kan ses vid sjukdomstillstånd som bl a ledde till hemolys (förtida nedbrytning av röd blodkroppar) och järnbrist.