Ketoglutarsyra, även känd som α-ketoglutarat, är en karboxylsyra med två karboxylgrupper och en ketogrupp. Den spelar en viktig roll i cellandningen, eller celld Foxprocessen, där den fungerar som en intermediär i citronsyracykeln (även känd som Krebs cykel eller tricarboxylsyra-cykeln). Ketoglutarsyra hjälper till att generera energi i form av ATP (adenosintrifosfat) genom att undergå en serie reaktioner i citronsyracykeln.

Utöver sin roll i cellandningen är ketoglutarsyra också involverad i andra cellulära processer, inklusive aminosyreoxidation och syntesen av hematopoietiska (blodbildande) pigment som hemoglobin. Vidare kan ketoglutarsyra fungera som en antioxidant och hjälpa till att skydda celler från skada orsakad av fria radikaler.

I kroppen produceras ketoglutarsyra främst i levern, men den kan också tas in exogen via kostintag eller supplementering. Förhöjda nivåer av ketoglutarsyra har visats minska symtomen hos patienter med neurodegenerativa sjukdomar som Parkinson och Alzheimer, och det finns också forskning pågående för att undersöka dess potentiala roll i cancerbehandling.

"Encyclopedias are comprehensive reference works containing information on a wide range of topics. They are typically organized in alphabetical order and provide concise summaries of facts, concepts, and knowledge in various fields such as science, history, literature, philosophy, and arts. The principles behind the creation of encyclopedias include accuracy, objectivity, and authority, with contributions from experts in their respective fields. Encyclopedias serve as a valuable resource for researchers, students, and general readers seeking reliable information on a wide array of subjects."

MedlinePlus är en webbplats som tillhandahålls och underhålls av US National Library of Medicine (NLM), som är en del av National Institutes of Health (NIH). MedlinePlus erbjuder information om sjukdomar, förhållanden, terapier, läkemedel och preventiva omsorgsmått på ett tillgängligt, opartiskt och trovärdigt sätt. Innehållet på webbplatsen är skrivet på enkel engelska och spanska och inkluderar artiklar, videor, illustrationer, hälsorelaterade nyheter och information om kliniska prövningar.

MedlinePlus sammanställer information från American National Institutes of Health och andra välrenommerade organisationer och har som mål att erbjuda en neutral och opartisk resurs för allmänheten, patienter, familjer och vårdpersonal. Innehållet på webbplatsen genomgår en granskning av experter för att säkerställa att den är korrekt, aktuell och tillförlitlig.

Karboxylsyror är en grupp organiska syror som innehåller en karboxylgrupp (–COOH). Karboxylgruppen består av en kolatom bundet till en hydroxylgrupp (–OH) och en karbonylgrupp (=O). På grund av denna struktur har karboxylsyror sitt syrabeteende, eftersom protonen i hydroxylgruppen kan dissociera och lämna över ett väteion (H+).

Exempel på vanliga karboxylsyror inkluderar:

* Formic acid (metansyra), HCOOH
* Acetic acid (ethansyra), CH3COOH
* Propionic acid (propionsyra), C2H5COOH
* Butyric acid (butansyra), C3H7COOH

Karboxylsyror förekommer naturligt i många livsmedel, som till exempel citronsyran i citrusfrukter och mjölksyran i mjölkprodukter. De används också inom industrin för att producera plaster, färger, läkemedel och andra kemikalier.

Den citronsyrecykeln, även känd som Krebs cykel eller citratcykeln, är en central biokemisk process i cellernas energiproduktion. Det är en metabolisk väg som involverar en serie enzymkatalyserade reaktioner där citronsyran (C6H8O7) konverteras till oxalacetat (C4H6O5), vilket sedan regenereras tillbaka till citronsyra. Under denna cykel omvandlas acetyl-CoA (C2H3CO-SCoA), som bildas från kolhydrater, fetter eller proteiners nedbrytning, till koldioxid och vatten, vilket genererar energibärare elektrontransportkedjor. Dessa kedjor producerar ATP (adenosintrifosfat), som är en direkt källa till cellens energimängd. Citronsyrecykeln utspelar sig i mitokondriernas matris hos eukaryota celler och i cytoplasman hos prokaryota celler.

'Hälsoinformation' kan definieras som information som ges till allmänheten, patienter eller vårdpersonal relaterad till hälsan, sjukdomar, behandlingar, preventiv medicin och livsstilsförändringar för att främja individuell hälsa och välbefinnande. Denna information kan vara baserad på forskning, klinisk erfarenhet eller riktlinjer och bör vara opartisk, tillförlitlig, relevant och begriplig för att underlätta beslut om hälsa och sjukvård. Hälsoinformation kan delas ut via olika medier som tryckt material, webbplatser, sociala medier, videor eller direkt mellan vårdpersonal och patienter.

'Social media' refererer til digitale plattformer og tjenester som tillater brukerne å opprettholde, dele og bytte informasjon med andre i et socialt nettverk online. Dette inkluderer sosiale medier som Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok, Snapchat, samt blogger, wiki-er, og andre slike nettsteder der brukerne kan interagere og dele informasjon med hverandre. Social media er blitt en viktig del av dagliglivet for mange mennesker, og det kan brukes til personlig kommunikasjon, opplysning, underholdning, markedsføring, nettverk, samt politisk og sosial aktivisme.

"Tricarboxylic acid" er en betegnelse for en organisk syre som har tre carboxylgrupper i sin molekylstruktur. Det mest kjente eksemplet på en trikarboxylsyre er den cykliske molekylen citronsyre, som spiller en viktig rolle i cellens energiproduksjon i mitokondriene ved å være ein del av det som kalles citronsyreklykken eller Krebs-sykelen. Citronsyren er også ein viktig intermediat i mange stoffskifteprosesser i kroppen.