"Klorhydriner" är ett samlingsnamn för salter och estrar av saltsyra (HCl). De flesta klorhydriner är salt av väteklorid och en bas. De kan framställas genom att låta en amin reagera med saltsyra, vilket resulterar i en ammoniumklorid och en bas som frigörs som ett klorhidrat-salt.

Exempel på vanliga klorhydriner inkluderar metylklorid (CH3Cl), etylklorid (C2H5Cl) och koksalt (NaCl, som är natriumklorid). Klorhydriner har en mängd olika användningsområden inom industri och medicin. I medicinen används de ofta som läkemedel, till exempel sumatriptan succinat (Imitrex) som är ett klorhydratsalt av sumatriptan.

Etilenklorhidrin, med kemisk formel C2H4Cl2, är en farlig organisk förening som används kommersiellt som en råvara för att producera andra kemikalier, inklusive polyvinylklorid (PVC) och 1,2-dikloroetan. Det är en färglös, flytande substance med en söt, stickande lukt.

Etilenklorhidrin är ett starkt alkyleringsmedel och kan orsaka allvarliga skador på celler och vävnader i kroppen. Långvarig eller intensiv exponering kan leda till skada på lever, njurar, hjärta, blodkärl och nervsystemet. Det kan också orsaka genetisk skada och är misstänkt för att vara cancerframkallande för människor.

I akut exponering kan etilenklorhidrin orsaka irritation i ögon, hud, slemhinnor och luftvägar. Högre koncentrationer kan orsaka yrsel, huvudvärk, trötthet, illamående, kräkningar, andningssvårigheter och i värsta fall medvetandegång.

Etilendiklorid (EDC) er en organisk forbindelse som ofte brukes som et industrielt oksidationsmiddel og som en building block i syntesen av andre kjemiske forbindelser. Det er en klar, farveløs væske med en svak, sødlike lukt.

Etylendiklorid defineres medicinsk som en kjemisk stoff som kan føre til toksisk skade ved inhalasjon, kontakt med huden eller øyene, eller ingestion. Symptomer på for giftig eksposisjon kan omfatte irritasjon av øyne, hals og lunger, hodepine, svimmelhet, yrring, oppkvalmning, kvalme og diaré. Høye koncentrasjoner kan føre til alvorlige skader på nerver, leveren, nyrene og andre organer, samt vanskeligheter med å koordinere sine bevegelser og forstyrrelser i bevisstheten. Lengre tids eksposisjon kan føre til kronisk toxicitet, inkludert skader på leveren og nervsystemet.

I tillegg kan etylendiklorid være krebserregende for mennesker ved inhalasjon og kan forårsake økt risiko for livmoderhalskreft hos kvinner som er utsat for stoffet over en lengre periode. Derfor bør eksposisjon mot etylendiklorid holdes på et minimum for å redusere risikoen for skade.

Etilen (ethen, C2H4) er en enkel, gasformig klororganisk forbindelse med den kemiske formel CH2=CH2. Dets molekyler består af to kolcarbonbindinger som deler fire hydrogenatomer mellom seg. Etilen er den simpleste alken og har en uvanlig reaksivitet på grunn av den dobbelt bindingen mellom de to kolcarbonatomene. Dette gjør at det ofte brukes i kjemisk syntese, for eksempel for å produsere polymerer som plast og rubber. Etilen er også en viktig råvarer i petrokjemisk industrien.

Hypoklorsyra är ett blekt lösning av klorgas i vatten, som används som desinfektionsmedel och utspädds ofta till 0,5–5,25% för praktiskt bruk. Lägre koncentrationer kan användas som antibakteriellt medel för huden eller i ögonsyror. I medicinska sammanhang definieras hypoklorsyrlösning ofta som en lösning med en klorgaskoncentration motsvarande 0,1–0,5% klorsyra (ClO−). Hypoklorsyra används bland annat för desinfektion av ytor och redskap samt som antibakteriellt medel vid vissa infektionssjukdomar.