Ebstein's anomali är en medfödd hjärtsjukdom där den tricuspida klaffen (klaffen mellan högeratrium och högerventrikel) sitter placerad längre ned i högerventrikeln än normalt. Detta kan leda till insufficiens (bakflöde) av blod från högerventrikel till högeratrium under varje hjärtslag. Sjukdomen kan också vara associerad med andra strukturella och elektriska abnormaliteter i hjärtat. Symptomen kan variera från milda till allvarliga, beroende på graden av insufficiens och förekomsten av andra abnormaliteter. Behandlingen kan omfatta medicinsk behandling, operation eller kombinationen av båda.

Trikuspidalklaffen är en hjärtklaff som ligger mellan höger kammare och höger förmak i hjärtat. Den har tre flikar (trikuspidala betyder "tre spetsar") och reglerar blodflödet från höger förmak till höger kammare under varje hjärtslag. När hjärtat kontraherar, eller pumpar ut blod, stängs trikuspidalklaffen för att förhindra att blod flödar tillbaka in i höger förmak. När hjärtat slappnar av och fylls på med blod öppnas klaffen igen så att blod kan strömma in i höger kammare.

Hjärtmyosin är ett proteïn som är närvarande i hjärtmuskulaturen och spelar en viktig roll i kontraktionen av hjärtat. Det är en del av den thick filament i sarcomeren, den grundläggande kontraktila enheten i muskelceller. Hjärtmyosin interagerar med aktin under muskelfibrillär kontraktion och relaxation genom att bilda korsbryggor som drar ihop sig och förkortar sarcomeren, vilket orsakar muskelkontraktionen.

Hjärtmyosinet består av två huvudkomponenter: den heavy chain-subuniten (HC) och de light chain-subuniterna (LC). HC är ansvarig för att bilda myosinfilamentet, medan LC reglerar ATPasaktiviteten hos myosinet. Det finns två typer av LC:s i hjärtmyosinet, den reguljära LC1 och den större LC2, som binder till HC och bildar en heterodimer.

Hjärtmyosinet är specifikt anpassat för att fungera i hjärtmuskulaturen genom att ha en högre ATPasaktivitet än skelettmuskelmyosin, vilket gör det möjligt för hjärtat att pumpa blod kontinuerligt under lång tid. Dessutom är hjärtmyosinet mer motståndskraftigt mot fettsyror och andra metaboliter som kan påverka ATPasaktiviteten, vilket gör det möjligt för hjärtat att fungera effektivt under olika arbetsbelastningar.